AC

odmładzanie skóry

Najlepsze zabiegi przed sylwestrem

Przy­ję­cia okolicz­no­ścio­we przy­tra­fia­ją się kilka razy do roku. Ślub, urodzi­ny czy impre­za nowo­rocz­na to z pewno­ścią okazje, podczas których chce­my wyglą­dać najle­piej, jak to tylko możli­we. W gabi­ne­tach kosme­to­lo­gii i medy­cy­ny este­tycz­nej dostęp­ne są tzw. zabie­gi bankie­to­we, które można wykonać …

Najlep­sze zabie­gi przed sylwe­strem Czytaj dalej »

Polecane zabiegi w sezonie jesienno-zimowym

Sezon jesie­n­no-zimo­­wy nie jest łaska­wy ani dla naszej skóry, ani dla figu­ry. W tym okre­sie warto rozwa­żyć skorzy­sta­nie z propo­zy­cji medycz­nych i kosme­tycz­nych, których nie prze­pro­wa­dza się latem. Zasta­na­wiasz się, jakie zabie­gi na twarz jesie­nią będą najlep­szym pomy­słem? Możli­wo­ści jest …

Pole­ca­ne zabie­gi w sezo­nie jesien­no-zimo­wym Czytaj dalej »

Usuwanie niedoskonałości z laserem CO2

Istnie­je wiele metod popra­wy wyglą­du, ale nie wszyst­kie niedo­sko­na­ło­ści można zredu­ko­wać przy pomo­cy natu­ral­nych sposo­bów. Blizny, prze­bar­wie­nia, zmarszcz­ki i wiot­kość skóry są w czołów­ce opor­nych proble­mów este­tycz­nych. Jednak skutecz­nie radzi sobie z nimi lase­ro­te­ra­pia. Laser frak­cyj­ny CO2, to jedno z …

Usuwa­nie niedo­sko­na­ło­ści z lase­rem CO2 Czytaj dalej »

Epilacja laserowa – usuwanie owłosienia bez bólu, na stałe!

Owło­sie­nie, mniej­sze lub więk­sze, znaj­du­je się na całej powierzch­ni skóry. W pewnych partiach włosy są grube, gęste i ciem­ne – dawniej pełni­ły ważne funk­cje ochron­ne. W dzisiej­szych czasach zamiast włosków używa­my odzie­ży i kosme­ty­ków. Zdecy­do­wa­nie więk­szy komfort odczu­wa­my mając idealnie …

Epila­cja lase­ro­wa – usuwa­nie owło­sie­nia bez bólu, na stałe! Czytaj dalej »

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry