Biostymulacja Pluryal

Cennik

ZabiegCena
Plury­al Silk1300 zł
Plury­al Densify1300 zł

Czym jest biostymulacja Pluryal?

Odmłodzona, dogłębnie nawilżona i zregenerowana skóra w błyskawicznym tempie.

Czas jest dla naszych ciał nieubła­ga­ny. Wraz z jego upły­wem skóra traci jędr­ność, coraz trud­niej ją odży­wić i nawil­żyć, poja­wia­ją się na niej zmarszcz­ki, a kolo­ryt prze­sta­je mieć swój natu­ral­ny, pełen ener­gii odcień. Co ważne, tego typu zmia­ny zaczy­na­ją się już przed 30. rokiem życia!

Na szczę­ście współ­cze­sna medy­cy­na este­tycz­na ma możli­wość korzy­sta­nia z inno­wa­cyj­nych produk­tów, które potra­fią holi­stycz­nie wspie­rać skórę w każdym wieku. Do takich nale­żą m.in. właśnie biosty­mu­la­to­ry Plury­al, które bazu­ją na wyso­ko oczysz­czo­nych poli­nu­kle­oty­dach (tech­no­lo­gia HPN) w połą­cze­niu z kwasem hialu­ro­no­wym (HA) oraz manni­to­lem. Odpo­wied­nio dobra­ne do potrzeb danej osoby, mają ogrom­ne możliwości:

 • Plury­al Silk – rewi­ta­li­zu­je, odży­wia, wygła­dza skórę na tak deli­kat­nych obsza­rach, jak np. okoli­ce oczu, dekolt czy szyja. Zwięk­sza jędr­ność i elastycz­ność skóry, przy­wra­ca­jąc jej odpo­wied­ni meta­bo­lizm, popra­wia­jąc kolo­ryt i strukturę;
 • Plury­al Biosculp­tu­re – odbu­do­wu­je utra­co­ną obję­tość twarzy, podkre­śla­jąc jej kontur, wypeł­nia­jąc ubyt­ki w tkan­kach i mode­lu­jąc obszar podda­ny tera­pii. Dodat­ko­wo ujędr­nia i uela­stycz­nia skórę;
 • Plury­al Densi­fy – rege­ne­ru­je, redu­ku­je różne­go rodza­ju prze­bar­wie­nia, przy­wra­ca­jąc skórze jej natu­ral­ny kolo­ryt i blask;
 • Plury­al Hair Densi­ty – stoso­wa­ny na skórze głowy, wzmac­nia ją, a także stymu­lu­je wzrost i zagęsz­cze­nie włosów.

Jak widać, spek­trum dzia­ła­nia biosty­mu­la­to­rów Plury­al jest bardzo szero­kie. W rękach doświad­czo­nych specja­li­stów są to zatem produk­ty niezwy­kle skutecz­ne i – co równie istot­ne – deli­kat­ne dla orga­ni­zmu, bezpiecz­ne oraz w pełni wchła­nial­ne. W szyb­ki sposób przy­no­szą więc natu­ral­ne rezul­ta­ty, a wraz z nimi zupeł­nie nową jakość.

Biosty­mu­la­cja Plury­al jest ideal­na dla osób w każdym wieku, które chcą popra­wić jakość swojej skóry, zredu­ko­wać ozna­ki starze­nia oraz zwięk­szyć jej elastycz­ność i nawil­że­nie. Jest to dosko­na­ła opcja dla osób poszu­ku­ją­cych skutecz­nych, ale niein­wa­zyj­nych metod odmła­dza­nia skóry twarzy, szyi, dekol­tu oraz innych obszarów.

Jak prze­bie­ga zabieg Biosty­mu­la­cji Pluryal?

Zabieg rozpo­czy­na się od konsul­ta­cji z doświad­czo­nym specja­li­stą, który ocenia stan skóry pacjen­ta i dobie­ra odpo­wied­nią formu­łę prepa­ra­tu. Następ­nie, przy użyciu cien­kiej igły lub kaniu­li, specja­li­sta wpro­wa­dza skład­ni­ki aktyw­ne w głęb­sze warstwy skóry. Cała proce­du­ra trwa zazwy­czaj około 30–60 minut, jest komfor­to­wa i nie wyma­ga specjal­ne­go przy­go­to­wa­nia ani czasu rekonwalescencji.

Podsu­mo­wa­nie

Biosty­mu­la­cja Plury­al to nowo­cze­sny i skutecz­ny sposób na odmło­dze­nie skóry i popra­wę jej ogól­nej kondy­cji. Dzię­ki tej meto­dzie możli­we jest osią­gnię­cie długo­trwa­łych efek­tów odmła­dza­nia, inten­syw­ne­go nawil­że­nia oraz zwięk­sze­nia elastycz­no­ści skóry, bez koniecz­no­ści podda­wa­nia się inwa­zyj­nym proce­du­rom chirur­gicz­nym. Biosty­mu­la­cja Plury­al jest bezpiecz­na, komfor­to­wa i dosto­so­wa­na do indy­wi­du­al­nych potrzeb każde­go pacjenta.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Biosty­mu­la­to­ry to produk­ty niezwy­kle inno­wa­cyj­ne, a jedno­cze­śnie bardzo bezpiecz­ne i w dużej mierze bazu­ją­ce na fizjo­lo­gicz­nym poten­cja­le naszych ciał. Dzię­ki temu pozwa­la­ją osią­gnąć długo­fa­lo­we i natu­ral­ne efek­ty, które są jak najbar­dziej współ­mier­ne do ceny zabiegu.

Bezpieczeństwo

Biosty­mu­la­to­ry Plury­al to bezpiecz­ne wyro­by medycz­ne, które prze­szły wiele testów, są wyso­ko stan­da­ry­zo­wa­ne i certy­fi­ko­wa­ne. Co więcej, mogą być używa­ne wyłącz­nie przez leka­rzy, których wiedza i prak­ty­ka dodat­ko­wo zwięk­sza­ją poczu­cie bezpie­czeń­stwa pacjen­tów i pacjentek.

Komfort

Zabieg biosty­mu­la­cji pole­ga na iniek­cji okre­ślo­nych prepa­ra­tów. Wiąże się zatem ze wstrzy­ki­wa­niem ich w wybra­ne obsza­ry. Skut­kiem nie jest zatem bole­sność, a raczej lekki dyskom­fort, który i tak jest łago­dzo­ny przez specjal­ne środ­ki znieczulające.

Częste pytania

 • Czy biostymulacja Pluryal jest bolesna?

  Nie, zabie­go­wi nie towa­rzy­szy bole­sność. Można mówić o ewen­tu­al­nym dyskom­for­cie, który zwią­za­ny jest z tech­ni­ką apli­ko­wa­nia prepa­ra­tów – poda­wa­ne są drogą iniek­cji. W trosce o spokój i wygo­dę naszych pacjen­tów, poda­je­my jednak miej­sco­we znie­czu­le­nie, co wspo­mnia­ny dyskom­fort redukuje.

 • W jakim wieku można podejść do biostymulacji?

  Zabie­gi nie mogą być wyko­ny­wa­ne u osób, które nie ukoń­czy­ły 18. roku życia, choć dokład­ne wska­za­nia zależ­ne są od konkret­ne­go prepa­ra­tu. Przy­kła­do­wo Plury­al Hair Densi­ty może być stoso­wa­ny już u osób 20-letnich, a Plury­al Densi­fy zwykle poda­je się dopie­ro u osób po 30-stce.

 • Ile trwa biostymulacja?

  Zabieg biosty­mu­la­cji z zasto­so­wa­niem produk­tów Plury­al zwykle trwa około 45 minut, choć wiele zale­ży od proble­mu, z jakim zgła­sza się dana osoba, jego głębo­ko­ścią etc.

Przeciwwskazania

 • nadwraż­li­wość na jaki­kol­wiek skład­nik produktu,
 • aler­gia na produk­ty bazu­ją­ce na skład­ni­kach z ryb,
 • choro­by autoimmunologiczne,
 • ciąża i okres karmie­nia piersią.

Biostymulacja Pluryal krok po kroku

1

Konsultacja

W czasie konsul­ta­cji wstęp­nej specja­li­sta dobie­ra odpo­wied­ni rodzaj tera­pii do proble­mu, z jakim zgła­sza się do nas pacjent lub pacjent­ka. Omawia­ny jest później jej prze­bieg, ocze­ki­wa­ne rezul­ta­ty czy ewen­tu­al­ne przeciwwskazania.

2

Pierwszy zabieg

Skóra w obsza­rze zabie­go­wym jest odpo­wied­nio przy­go­to­wy­wa­na, m.in. apli­ku­je się miej­sco­we znie­czu­le­nie. Lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej przy­go­to­wu­je następ­nie prepa­rat, okre­śla dokład­ne miej­sca iniek­cji (zgod­ne ze spraw­dzo­ny­mi stan­dar­da­mi tech­nicz­ny­mi) i apli­ku­je biostymulator.

3

Kolejne zabiegi

Kolej­ne zabie­gi z serii powin­ny być wyko­ny­wa­ne zgod­nie z usta­le­nia­mi z leka­rzem. Zwykle jest to od 2 do 5 sesji, w odstę­pach 2–4 tygo­dni. Po kilku miesią­cach wska­za­ny jest też zabieg podtrzy­mu­ją­cy, co pozwo­li zacho­wać efek­ty na znacz­nie dłuż­szy czas. Gdy jednak osłab­ną, można ponow­nie podejść do kura­cji (po wcze­śniej­szej konsul­ta­cji ze specjalistą).

4

Konsultacja kończąca

Lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej ocenia uzyska­ne efek­ty i ewen­tu­al­nie prze­ka­zu­je dodat­ko­we wska­zów­ki, w jaki sposób warto dbać o proble­ma­tycz­ny obszar.

Biostymulacja Pluryal okiem eksperta

100%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Zabieg prze­pro­wa­dza­ny przy użyciu biosty­mu­la­to­rów Plury­al nie wyma­ga żadnej szcze­gól­nej rekon­wa­le­scen­cji – od razu po jego wyko­na­niu można wrócić do codzien­nych aktywności.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Całość kura­cji skła­da się z kilku sesji (zwykle 2–5), wyko­ny­wa­nych co 2–4 tygo­dnie (dokład­ny odstęp zale­ży od konkret­ne­go prepa­ra­tu i proble­mu, z jakim zgła­sza się pacjent lub pacjent­ka). Po kilku lub kilku­na­stu miesią­cach wska­za­ne jest wyko­na­nie zabie­gu podtrzymującego.

Jak działa biostymulacja Pluryal?

11

Przygotowanie do zabiegu

Po wstęp­nej konsul­ta­cji i wywia­dzie medycz­nym, opra­co­wy­wa­ny jest plan terapii.

22

Pierwsza faza

Skóra pacjen­ta lub pacjent­ki jest odpo­wied­nio przy­go­to­wy­wa­na do zabie­gu, w tym poda­wa­ne jest miej­sco­we znieczulenie.

33

Druga faza

Specja­li­sta przy­go­to­wu­je prepa­rat i wyzna­cza konkret­ne miej­sca jego aplikacji.

44

Trzecia faza

Biosty­mu­la­tor Plury­al zosta­je wstrzyk­nię­ty w okre­ślo­ne wcze­śniej obszary.

55

Ostatnia faza

Lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej ocenia efek­ty zabie­gu i umawia termin kolej­nej sesji.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry