nici aptos

Ile kosztuje założenie nici liftingujących na twarz?

Wizu­al­ne odmło­dze­nie rysów twarzy i struk­tur skóry przy obec­nym postę­pie tech­no­lo­gicz­nym w medy­cy­nie można wyko­ny­wać meto­da­mi, które pozwa­la­ją na szyb­szą i spraw­niej­szą rekon­wa­le­scen­cję i uzyska­nie satys­fak­cjo­nu­ją­cych efek­tów este­tycz­nych. Jednym z takich zabie­gów są nici liftin­gu­ją­ce zakła­da­ne na twarz, dzię­ki którym …

Ile kosz­tu­je zało­że­nie nici liftin­gu­ją­cych na twarz? Czytaj dalej »

Co na wiotką skórę ud? Radiofrekwencja mikroigłowa sposobem na jej ujędrnienie

Licz­ne zabie­gi medy­cy­ny este­tycz­nej poma­ga­ją kobie­tom i mężczy­znom pora­dzić sobie z wiot­ko­ścią skóry — także w newral­gicz­nej okoli­cy ud. Obszar ten podat­ny jest na zwiot­cze­nia, powsta­wa­nie cellu­li­tu, rozstę­pów. Z tego powo­du wyma­ga wzmo­że­nia proce­sów rewi­ta­li­za­cyj­nych w głęb­szych tkan­kach skór­nych, a …

Co na wiot­ką skórę ud? Radio­fre­kwen­cja mikro­igło­wa sposo­bem na jej ujędr­nie­nie Czytaj dalej »

cena liposukcji

Jak długo utrzymuje się Lipotransfer?

Lipo­trans­fer jest zabie­giem, który umoż­li­wia pacjen­to­wi uzupeł­nie­nie ubyt­ków w wybra­nych obsza­rach ciała i jedno­cze­sne pobra­nie tkan­ki tłusz­czo­wej, która stanie się natu­ral­nym mate­ria­łem wyko­rzy­sta­nym w tym celu. W trak­cie tej proce­du­ry pacjent może zatem liczyć nie tylko na uwydat­nie­nie konkret­ne­go rejonu …

Jak długo utrzy­mu­je się Lipo­trans­fer? Czytaj dalej »

zabieg endermologii Łódź

Endermologia na rozstępy

Rozstę­py czyli nieeste­tycz­ne białe pręgi na skórze są przy­czy­ną komplek­sów wielu kobiet i mężczyzn. Poja­wie­nie się rozstę­pów zwią­za­ne jest z rozcią­ga­niem skóry na skutek ciąży, diety odchu­dza­ją­cej, nagłe­go przy­bie­ra­nia na wadze lub zabu­rzeń hormo­nal­nych. Czy istnie­je skutecz­na meto­da reduk­cji rozstępów? …

Ender­mo­lo­gia na rozstę­py Czytaj dalej »

Jak usunąć zmarszczki grawitacyjne?

Zmarszcz­ki grawi­ta­cyj­ne powsta­ją na skutek natu­ral­nych proce­sów starze­nia się skóry, ale ich przy­czy­ną mogą być również niewła­ści­we nawy­ki pielę­gna­cyj­ne czy niepra­wi­dło­wa dieta. W prze­ci­wień­stwie do zmarsz­czek mimicz­nych, są znacz­nie głęb­sze, dlate­go bardzo trud­no je usunąć. Czy istnie­ją skutecz­ne zabie­gi redukujące …

Jak usunąć zmarszcz­ki grawi­ta­cyj­ne? Czytaj dalej »

odmladzanie moszny Łódź

Ile kosztuje powiększanie penisa?

Rozmiar peni­sa to najczęst­sza przy­czy­na męskich komplek­sów. Nic zatem dziw­ne­go, że zabie­gi powięk­sza­nia człon­ka cieszą się tak dużym zain­te­re­so­wa­niem. Czy istnie­ją skutecz­ne meto­dy powięk­sza­nia peni­sa i z jaki­mi kosz­ta­mi trze­ba się liczyć?

wolumetria

Jak skorygować asymetrię twarzy?

Asyme­tria twarzy nale­ży do bardzo uciąż­li­wych defek­tów estetycznych,negatywnie wpły­wa­ją­cych na samo­po­czu­cie. Wśród przy­czyn wymie­nia się czyn­ni­ki gene­tycz­ne, prze­by­te urazy, pora­że­nie mięśni twarzy czy wady zgry­zu. Warto jednak wiedzieć, że istnie­ją skutecz­ne zabie­gi kory­gu­ją­ce asyme­trię twarzy, zapew­nia­ją­ce pożą­da­ne rezul­ta­ty bez interwencji …

Jak skory­go­wać asyme­trię twarzy? Czytaj dalej »

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry