lifting twarzy

Jak odmłodzić pomarszczone dłonie?

Prak­ty­ku­jąc profi­lak­ty­kę anti-age szcze­gól­ną uwagę przy­wią­zu­je­my do twarzy. Tymcza­sem również dłonie są nieustan­nie nara­żo­ne na nega­tyw­ny wpływ czyn­ni­ków zewnętrz­nych – promie­ni UV, zanie­czysz­czeń, warun­ków pogo­do­wych, kurzu, deter­gen­tów. W konse­kwen­cji pomarsz­czo­na skóra na dłoniach często zdra­dza nasz wiek, a nawet dodaje …

Jak odmło­dzić pomarsz­czo­ne dłonie? Czytaj dalej »

Zalety lipotransferu – szczegóły przeszczepu K‑68 Natural Filler

Meto­dy pole­ga­ją­ce na popra­wie urody w sposób możli­wie najbar­dziej natu­ral­ny, a jedno­cze­śnie dają­ce spek­ta­ku­lar­ne rezul­ta­ty, cieszą się coraz więk­szym uzna­niem. Dzię­ki postę­pom medy­cy­ny este­tycz­nej, chcąc usunąć różne defek­ty, może­my unik­nąć efek­tu sztucz­no­ści i cieszyć się z powo­dze­nia zabie­gów, takich jak …

Zale­ty lipo­trans­fe­ru – szcze­gó­ły prze­szcze­pu K‑68 Natu­ral Filler Czytaj dalej »

Jak powiększyć pośladki? Skuteczne zabiegi

Wiele kobiet marzy o krągłych, jędr­nych poślad­kach. Nieste­ty dieta i aktyw­ność fizycz­na nie zawsze pozwa­la­ją na osią­gnię­cie pożą­da­nych rezul­ta­tów. Prze­ciw­no­ścią często okazu­ją się również predys­po­zy­cje gene­tycz­ne. Nie jesteś zado­wo­lo­na z braku krągło­ści? W takim razie sprawdź, jak powięk­szyć poślad­ki za …

Jak powięk­szyć poślad­ki? Skutecz­ne zabie­gi Czytaj dalej »

Na jak długo wystarcza depilacja laserowa?

Depi­la­cja lase­ro­wa to zabieg cieszą­cy się nie tyle niesłab­ną­cą, co wręcz stale rosną­cą popu­lar­no­ścią. Wszyst­ko dzię­ki wygo­dzie, dokład­no­ści, a także niesa­mo­wi­tej trwa­ło­ści efek­tów. Zasta­na­wiasz się nad wybo­rem tej proce­du­ry, ale nie masz pewno­ści, czy warto? Dowiedz się, na jak długo …

Na jak długo wystar­cza depi­la­cja lase­ro­wa? Czytaj dalej »

nici aptos

Jak długo działają nici liftingujące?

Od lat klini­ki medy­cy­ny este­tycz­nej odwie­dza­ją przede wszyst­kim pacjen­ci szuka­ją­cy jak najmniej inwa­zyj­nych sposo­bów na popra­wę urody. Jednym ze szcze­gól­nie lubia­nych zabie­gów jest lifting wyko­ny­wa­ny za pomo­cą nici. Popra­wa, jaką gwaran­tu­ją, to nie tylko efekt mecha­nicz­ne­go napię­cia tkanek. Dowiedz się, …

Jak długo dzia­ła­ją nici liftin­gu­ją­ce? Czytaj dalej »

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry