wolumetria

Jak uzyskać glass skin? Najlepsze zabiegi oczyszczające i rozświetlające skórę

Gład­ka cera o jedno­li­tym kolo­ry­cie, która emanu­je natu­ral­nym blaskiem, zdro­wiem i ener­gią? Któż o takiej nie marzy! Odpo­wie­dzią na owe marze­nia jest kore­ań­ski trend pielę­gna­cyj­ny – glass skin. Jak uzyskać efekt tafli szkła? Koniecz­na jest odpo­wied­nia pielę­gna­cja. Oto zabie­gi, które …

Jak uzyskać glass skin? Najlep­sze zabie­gi oczysz­cza­ją­ce i rozświe­tla­ją­ce skórę Czytaj dalej »

powiekszanie ust

Jakie są przeciwwskazania do powiększania ust?

Pełne, gład­kie i wymo­de­lo­wa­ne usta to dla wielu osób kwin­te­sen­cja pięk­na. Nieste­ty, nie każdy jest taki­mi obda­rzo­ny. Z pomo­cą przy­cho­dzi jednak medy­cy­na este­tycz­na, która współ­cze­śnie może powięk­szyć, wymo­de­lo­wać, wypeł­nić lub doko­nać korek­ty ust w bardzo szyb­ki, bezpiecz­ny i jedno­cze­śnie skuteczny …

Jakie są prze­ciw­wska­za­nia do powięk­sza­nia ust? Czytaj dalej »

Zagęszczanie włosów zamiast doczepów. Poznaj zalety zabiegu

Zagęsz­cza­nie włosów za pomo­cą profe­sjo­nal­nych zabie­gów medy­cy­ny este­tycz­nej to znacz­nie lepsze rozwią­za­nie, niż osła­bia­nie pasm docze­pa­mi, które nie rozwią­zu­ją proble­mu prze­rze­dzo­nej czupry­ny, a jedy­nie czaso­wo go masku­ją. Sprawdź jakie zabie­gi zagęsz­cze­nia włosów dają najlep­sze efek­ty, zadbaj komplek­so­wo o kosmy­ki i …

Zagęsz­cza­nie włosów zamiast docze­pów. Poznaj zale­ty zabie­gu Czytaj dalej »

toksyna botulinowa

Pierwsze zmarszczki mimiczne? Dowiedz się jak je usunąć!

Ozna­ki starze­nia skóry w posta­ci zmarsz­czek mimicz­nych nie doda­ją urody i często obni­ża­ją pewność siebie. Nie wiesz, jak usunąć zmarszcz­ki mimicz­ne i odzy­skać wital­ny, świe­ży wygląd? Oto kilka zabie­gów na pierw­sze zmarszcz­ki mimicz­ne, reko­men­do­wa­nych przez naszych doświad­czo­nych specjalistów.

Zabiegi na szybkie pozbycie się cellulitu

Cellu­lit wpły­wa nieko­rzyst­nie na wygląd skóry. Na szczę­ście istnie­je szereg rozwią­zań tech­no­lo­gicz­nych, dzię­ki którym możesz skutecz­nie walczyć z tego typu niedo­sko­na­ło­ścia­mi sylwet­ki. Oto kilka zabie­gów na błyska­wicz­ne pozby­cie się cellu­li­tu, dzię­ki którym szyb­ko zapo­mnisz o tym problemie.

Najlepsze zabiegi kosmetyczne na wiosnę

Wiosna to czas, gdy wiele kobiet odzy­sku­je ener­gię i moty­wa­cję do szcze­gól­ne­go zadba­nia o siebie. Sprawdź, jakie zabie­gi kosme­tycz­ne na wiosnę najle­piej oczysz­czą i zrewi­ta­li­zu­ją Twoją skórę. Pozbądź się niedo­sko­na­ło­ści i przy­wi­taj wiosnę z uśmiechem!

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry