Nowoczesne leczenie łysienia – poznaj najskuteczniejsze metody!

Stop­nio­we prze­rze­dza­nie się fryzu­ry to poważ­ny problem, który doty­ka zarów­no mężczyzn, jak i kobie­ty, a przy tym, wbrew dość powszech­ne­mu prze­ko­na­niu, może przy­tra­fić się nie tylko doro­słym, lecz także młod­szym pacjen­tom. Łysie­nie, choć pozor­nie wyda­je się jedy­nie proble­mem este­tycz­nym, miewa …

Nowo­cze­sne lecze­nie łysie­nia – poznaj najsku­tecz­niej­sze meto­dy! Czytaj dalej »

Volumetiq lift Monduniq – lifting twarzy, o którym zawsze marzyłaś!

Starze­nie się to proces, które­go nie uda się zatrzy­mać, może­my go jednak znacz­nie spowol­nić. Gdy dieta, ćwicze­nia i kosme­ty­ki prze­sta­ją speł­niać swoje zada­nie, swoje drzwi otwie­ra przed nami niezwy­kły świat medy­cy­ny este­tycz­nej. A, chociaż niektó­rym koja­rzy się one przede wszyst­kim …

Volu­me­tiq lift Mondu­niq – lifting twarzy, o którym zawsze marzy­łaś! Czytaj dalej »

toksyna botulinowa

Jego wysokość Botoks – dlaczego zyskał taką sławę?

Botoks to niekwe­stio­no­wa­ny król medy­cy­ny este­tycz­nej. Chociaż moda na kolej­ne zabie­gi odcho­dzi i przy­cho­dzi, ustę­pu­jąc miej­sca coraz to nowszym rozwią­za­niom, ten prepa­rat nie podda­je się upły­wo­wi czasu. Zupeł­nie tak, jak stosu­ją­cy go pacjen­ci. Ty również marzysz, by dołą­czyć do ich …

Jego wyso­kość Botoks – dlacze­go zyskał taką sławę? Czytaj dalej »

Lipoliza a liposukcja – jaka jest różnica między tymi zabiegami wyszczuplającymi?

Zgrab­na figu­ra to dla wielu osób niezwy­kle ważny cel, do które­go upar­cie dążą. Zdarza się jednak, że nie można uzyskać jej, stosu­jąc wyłącz­nie dietę w połą­cze­niu z ćwicze­nia­mi. W takich chwi­lach z pomo­cą przy­cho­dzi nam medy­cy­na este­tycz­na. Spośród zabie­gów mode­lu­ją­cych, …

Lipo­li­za a lipo­suk­cja – jaka jest różni­ca między tymi zabie­ga­mi wyszczu­pla­ją­cy­mi? Czytaj dalej »

Nowoczesne leczenie łysienia, czyli jak skutecznie rozwiązać ten problem?

Rzed­ną­ca fryzu­ra i pogłę­bia­ją­ce się zako­la to problem, który doty­ka wielu panów. Co więcej, choć nie mówi się o tym tak wiele, problem ten może doty­czyć również kobiet, obja­wia­jąc się między inny­mi posze­rza­ją­cym się prze­dział­kiem. Najwięk­sze szan­se na walkę z …

Nowo­cze­sne lecze­nie łysie­nia, czyli jak skutecz­nie rozwią­zać ten problem? Czytaj dalej »

Endermologia LPG Alliance — kiedy efekty

Ender­mo­lo­gia LPG Allian­ce zali­cza się do nowo­cze­snych, bezbo­le­snych i wyjąt­ko­wo bezpiecz­nych sposo­bów niwe­lo­wa­nia tkan­ki tłusz­czo­wej i mode­lo­wa­nia sylwet­ki. Dzię­ki niej można pozbyć się cellu­li­tu i zagwa­ran­to­wać  skórze blask i jędr­ność.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry