Kriolipoliza — fakty i mity

Krio­li­po­li­za to jeden z najpo­pu­lar­niej­szych zabie­gów mode­lu­ją­cych ciało, na jaki decy­du­ją się nasze pacjent­ki. W ostat­nich latach krąży wiele prze­kła­mań na temat zamra­ża­nia tkan­ki tłusz­czo­wej — rozpraw­my się więc dziś z najwięk­szy­mi mita­mi odno­śnie krio­li­po­li­zy i wyja­śnij­my, co jest prawdą.

TOP 5 zabiegów modelujących sylwetkę

Zgrab­na figu­ra to powód do dumy i ideal­na okazja do ekspo­no­wa­nia swoich wdzię­ków w dopa­so­wa­nych ubra­niach np. podczas waka­cyj­ne­go wyjaz­du, czy ważne­go wyda­rze­nia w życiu typu ślub.

cena liposukcji

Ile kosztuje liposukcja?

Lipo­suk­cja to jeden z popu­lar­niej­szych zabie­gów medy­cy­ny este­tycz­nej. Powszech­nie nazy­wa­ny jest odsy­sa­niem tłusz­czu. Jego celem jest usunię­cie nadmia­ru tkan­ki tłusz­czo­wej z ciała, a przez to odchu­dze­nie i wymo­de­lo­wa­nie sylwet­ki. Efek­ty zabie­gu są spek­ta­ku­lar­ne, mimo to wiele kobiet nie decy­du­je się …

Ile kosz­tu­je lipo­suk­cja? Czytaj dalej »

zabiegi medycyny estetycznej odmładzajace na lato

TOP 5 zabiegów medycyny estetycznej na lato

Nadej­ście lata ozna­cza częst­sze wyjaz­dy i okazje do wypo­czyn­ku. Wiele osób marzy, by w tym okre­sie prezen­to­wać się nieska­zi­tel­nie, wyglą­dać zdro­wo i po prostu pięk­nie. Pomóc w tym mogą niein­wa­zyj­ne zabie­gi medy­cy­ny este­tycz­nej, które wbrew powszech­nej opinii mogą być wykonywane …

TOP 5 zabie­gów medy­cy­ny este­tycz­nej na lato Czytaj dalej »

waw fue w novoderm łódź

Przeszczep włosów na brodzie — jak zagęścić zarost

Gęsta i bujna broda to marze­nie wielu panów. Jednak natu­ra nie wszyst­kich hojnie obda­rzy­ła takim atry­bu­tem męsko­ści. Istnie­ją sposo­by, dzię­ki którym można uzupeł­nić ubyt­ki owło­sie­nia w okoli­cy brody. Do tych najsku­tecz­niej­szych z pewno­ścią nale­ży prze­szczep włosów meto­dą WAW FUE.

Jak usunąć cienie pod oczami? Medycyna estetyczna okolic oczu

Cienie pod ocza­mi to częste zjawi­sko. Bywa­ją efek­tem prze­mę­cze­nia, stre­su, nieod­po­wied­niej pielę­gna­cji. Mogą poja­wić się też jako sygnał stanów choro­bo­wych. Bez wzglę­du, z jakie­go powo­du wystę­pu­ją, zawsze są dyskom­for­tem i powo­du­ją obni­że­nie własnej atrak­cyj­no­ści. To, dlate­go zabie­gi na cienie pod …

Jak usunąć cienie pod ocza­mi? Medy­cy­na este­tycz­na okolic oczu Czytaj dalej »

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry