zdalne badanie wlosow

Czy przeszczep włosów można wykonać bez względu na rodzaj włosów?

Rozwój medy­cy­ny este­tycz­nej spra­wił, że współ­cze­śnie ubyt­ki włosów i łysie­nie andro­ge­no­we, nie muszą być stanem na stałe, ani prowa­dzić do całko­wi­tej utra­ty włosów. Jedną z metod cieszą­cych się dużym zain­te­re­so­wa­niem jest prze­szczep włosów. Skutecz­ność zabie­gu, brak blizn oraz uciąż­li­wej rekonwalescencji …

Czy prze­szczep włosów można wyko­nać bez wzglę­du na rodzaj włosów? Czytaj dalej »

Stymulatory tkankowe – czym są i w jakim celu się je stosuje?

Obec­nie kondy­cję skóry, a tym samym urodę można popra­wić za pomo­cą wielu metod opar­tych o inten­sy­fi­ka­cji natu­ral­nych proce­sów napraw­czych. Jednym z takich sposo­bów są zabie­gi wyko­rzy­stu­ją­ce różne­go rodza­ju stymu­la­to­ry tkan­ko­we, które m.in. potę­gu­ją wytwa­rza­nie włókien kola­ge­nu i elasty­ny i pozwalają …

Stymu­la­to­ry tkan­ko­we – czym są i w jakim celu się je stosu­je? Czytaj dalej »

medycyna estetyczna na święta

Ranking najpopularniejszych zabiegów medycyny estetycznej w roku 2022

Od dekad medy­cy­na este­tycz­na jest ważnym wspar­ciem dla osób, które chcą na dłużej zacho­wać młody wygląd i pozbyć się komplek­sów. W ostat­nim czasie szcze­gól­nie pożą­da­ne okaza­ły się zabie­gi opar­te na stymu­la­cji natu­ral­nych proce­sów, a tym samym te, które dają stricte …

Ranking najpo­pu­lar­niej­szych zabie­gów medy­cy­ny este­tycz­nej w roku 2022 Czytaj dalej »

odmładzanie skóry

TOP 3 zabiegi kosmetyczne w roku 2022

Specja­li­stycz­ne zabie­gi kosme­tycz­ne są świet­nym uzupeł­nie­niem syste­ma­tycz­nej, domo­wej pielę­gna­cji. Za pomo­cą niein­wa­zyj­nych metod można w prosty sposób popra­wić kondy­cję skóry i zredu­ko­wać wiele niedo­sko­na­ło­ści. Jakie zabie­gi cieszy­ły się najwięk­szym uzna­niem w minio­nym roku? Przed­sta­wia­my TOP 3 zabie­gi kosme­tycz­ne, które zyskały …

TOP 3 zabie­gi kosme­tycz­ne w roku 2022 Czytaj dalej »

Jaka liposukcja jest najlepsza?

Lipo­suk­cja to popu­lar­ny i spraw­dzo­ny sposób na skutecz­ne wymo­de­lo­wa­nie sylwet­ki. Obec­nie medy­cy­na este­tycz­na oferu­je różne rodza­je lipo­suk­cji, wiele pań zain­te­re­so­wa­nych tym rozwią­za­niem nie wie, jaki typ zabie­gu wybrać. Oto krót­ka charak­te­ry­sty­ka najpo­pu­lar­niej­szych metod usuwa­nia nadmia­ru tkan­ki tłusz­czo­wej. Sprawdź, jaka liposukcja …

Jaka lipo­suk­cja jest najlep­sza? Czytaj dalej »

Jak szybko pozbyć się cellulitu?

Cellu­lit, który obja­wia się pod posta­cią nieeste­tycz­nych nierów­no­ści na skórze, potra­fi odebrać pewność siebie nawet najbar­dziej wyspor­to­wa­nym i zgrab­nym kobie­tom. Jednak dzię­ki nowo­cze­snym tech­no­lo­giom może­my z powo­dze­niem walczyć z tym defek­tem urodo­wym. Jeśli chcesz szyb­ko pozbyć się cellu­li­tu, spró­buj endermologii …

Jak szyb­ko pozbyć się cellu­li­tu? Czytaj dalej »

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry