Czy włosy w miejscu pobrania do przeszczepu włosów odrastają?

Prze­szczep włosów to zabieg, który wielu osobom umoż­li­wia zacho­wa­nie równo­wa­gi i propor­cji w owło­sie­niu na głowie, co sprzy­ja lepsze­mu samo­po­czu­ciu i pewno­ści siebie. Nierzad­ko na tę proce­du­rę decy­du­ją się pacjen­ci po wypad­kach, popa­rze­niach, infek­cjach skór­nych lub z łysie­niem andro­ge­no­wym, które …

Czy włosy w miej­scu pobra­nia do prze­szcze­pu włosów odra­sta­ją? Czytaj dalej »

Frenuloplastyka (podcięcie wędzidełka napletka) Łódź

Czy stosowane przy wazektomii znieczulenie jest bezpieczne?

O znie­czu­le­niu w kontek­ście wazek­to­mii słyszy się dosyć często. Prze­waż­nie rozmo­wa na ten temat doty­czy osób, które chcia­ły­by poddać się tej proce­du­rze, jednak obawia­ją się ewen­tu­al­nych dole­gli­wo­ści bólo­wych. Warto dodać, że mowa tutaj o zabie­gu mikro­chi­rur­gicz­nym, które­go nie wyko­nu­je się …

Czy stoso­wa­ne przy wazek­to­mii znie­czu­le­nie jest bezpiecz­ne? Czytaj dalej »

powiększanie prącia

Kiedy należy wykonać badanie nasienia na obecność plemników po wazektomii?

Wazek­to­mia jest jedną z metod anty­kon­cep­cyj­nych. Zabie­go­wi podda­wa­ni są mężczyź­ni. W trak­cie prze­pro­wa­dza­nej proce­du­ry prze­ci­na się nasie­nio­wo­dy. Te końce, które prowa­dzą do człon­ka, są zamy­ka­ne. Nato­miast dwa pozo­sta­łe pozo­sta­wia się otwar­te, aby plem­ni­ki miały możli­wość wydo­sta­wa­nia się do jamy worka …

Kiedy nale­ży wyko­nać bada­nie nasie­nia na obec­ność plem­ni­ków po wazek­to­mii? Czytaj dalej »

Medycyna estetyczna dla mężczyzn — najczęstsze pytania

Medy­cy­na este­tycz­na to szereg profe­sjo­nal­nych zabie­gów, które wyko­nu­je się dla uzyska­nia lepszej kondy­cji skóry, włosów, wizu­al­ne­go odmło­dze­nia wyglą­du, a tym samym zwięk­sze­nia pewno­ści siebie i popra­wy samo­po­czu­cia. Coraz częściej w gabi­ne­tach spoty­ka się mężczyzn. Wbrew pozo­rom wiele proce­dur może w …

Medy­cy­na este­tycz­na dla mężczyzn — najczęst­sze pyta­nia Czytaj dalej »

grudki perliste prącia - leczenie Łódź

Co to jest wazektomia bez skalpela?

Nowo­cze­sną meto­dą anty­kon­cep­cyj­ną jest wazek­to­mia. Podję­cie decy­zji o jej prze­pro­wa­dze­niu wyma­ga jednak zasta­no­wie­nia i prze­my­śle­nia. Dlate­go też reko­men­du­je się ją osobom star­szym, po 35. roku życia, które już są rodzi­ca­mi lub nie planu­ją zakła­da­nia rodzi­ny. Obec­nie najczę­ściej prze­pro­wa­dza się wazektomię …

Co to jest wazek­to­mia bez skal­pe­la? Czytaj dalej »

powiększanie prącia

Czy w trakcie wazektomii pacjent jest usypiany?

Zabieg wazek­to­mii jest jedną z metod anty­kon­cep­cyj­nych. Różni się od pozo­sta­łych jednak tym, że tej proce­du­rze pacjent podda­je się jedno­ra­zo­wo. Po kilku miesią­cach od prze­pro­wa­dze­nia wazek­to­mii mężczy­zna wyko­nu­je bada­nie nasie­nia, które umoż­li­wia stwier­dze­nie, czy w sper­mie wciąż znaj­du­ją się żywe …

Czy w trak­cie wazek­to­mii pacjent jest usypia­ny? Czytaj dalej »

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry