Ile kosztuje modelowanie brody?

Jednym z popu­lar­niej­szych zabie­gów medy­cy­ny este­tycz­nej jest mode­lo­wa­nie brody. To proce­du­ra, na którą decy­du­ją się osoby pragną­ce przy­wró­cić swojej twarzy propor­cje, syme­trię i harmo­nij­ny wygląd. Istnie­ją różne meto­dy prze­pro­wa­dze­nia tego zabie­gu, co również może final­nie wpły­wać na koszt mode­lo­wa­nia. Na …

Ile kosz­tu­je mode­lo­wa­nie brody? Czytaj dalej »

lifting

Jaki zabieg na modelowanie twarzy?

Mode­lo­wa­nie twarzy ma na celu uzyska­nie bardziej harmo­nij­nych, łagod­niej­szych lub zdecy­do­wa­nych rysów twarzy, ale i spły­ce­nie zmarsz­czek, bruzd i ogól­ną popra­wę apary­cji. Wszyst­kie kwestie zwią­za­ne z zabie­giem są usta­la­ne indy­wi­du­al­nie pod kątem konkret­ne­go pacjen­ta. Mowa tutaj o sposo­bie prze­pro­wa­dze­nia iniekcji, …

Jaki zabieg na mode­lo­wa­nie twarzy? Czytaj dalej »

powiekszanie ust

Zalecenia przed powiększaniem ust — jak się przygotować?

Mode­lo­wa­nie ust, a miano­wi­cie ich powięk­sza­nie, staje się ostat­ni­mi czasy coraz to bardziej popu­lar­ne. Meto­da ta umoż­li­wia zadba­nie o propor­cjo­nal­ność, jeże­li dolna lub górna warga jest mniej wykształ­co­na i zabu­rza harmo­nij­ny wize­ru­nek pacjen­ta. To zabieg, na który decy­du­ją się także …

Zale­ce­nia przed powięk­sza­niem ust — jak się przy­go­to­wać? Czytaj dalej »

zabiegi medycyny estetycznej

Czy choroba nowotworowa to przeciwwskazanie do zabiegów medycyny estetycznej?

Choro­by nowo­two­ro­we bardzo często w przy­pad­ku zabie­gów medy­cy­ny este­tycz­nej widnie­ją jako prze­ciw­wska­za­nie do tego, by poddać się okre­ślo­nej proce­du­rze upięk­sza­ją­cej. Trze­ba jednak mieć na uwadze, iż jest to kwestia bardziej złożo­na. Od tego, czy dany zabieg może zostać wyko­na­ny, zależeć …

Czy choro­ba nowo­two­ro­wa to prze­ciw­wska­za­nie do zabie­gów medy­cy­ny este­tycz­nej? Czytaj dalej »

powiększanie prącia

Czy warto robić wazektomię?

Wazek­to­mia jest zabie­giem chirur­gicz­nym, który pole­ga na prze­cię­ciu i podwią­za­niu nasie­nio­wo­dów. Rezul­tat, jaki chce się osią­gnąć przez zasto­so­wa­nie tej meto­dy, to skutecz­na anty­kon­cep­cja, czyli wyeli­mi­no­wa­nie szan­sy na zajście w ciążę. Zabie­go­wi podda­wa­ni są mężczyź­ni, a cała proce­du­ra nie jest skomplikowana …

Czy warto robić wazek­to­mię? Czytaj dalej »

Czy przeszczep włosów jest na stałe?

Prze­szczep włosów nieko­niecz­nie musi koja­rzyć się z bardzo inwa­zyj­ną meto­dą chirur­gicz­ną, która wyma­ga długiej rekon­wa­le­scen­cji i może wiązać się z pozo­sta­wie­niem po sobie widocz­nych blizn. Obec­nie istnie­ją inno­wa­cyj­ne meto­dy zabie­go­we, które umoż­li­wia­ją wyko­na­nie prze­szcze­pu bez koniecz­no­ści aż tak dużej chirurgicznej …

Czy prze­szczep włosów jest na stałe? Czytaj dalej »

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry