Najlepsze zabiegi na piękne włosy

Lśnią­ce, mocne i gęste włosy to jedna z oznak atrak­cyj­ne­go wyglą­du. Co w sytu­acji, gdy nasze pasma są kruche, mato­we i dale­ko im do ideału? Warto skorzy­stać z pomo­cy specja­li­stów i poddać się profe­sjo­nal­nym zabie­gom na włosy.

usuwanie zmarszczek hifu

Ile kosztuje lifting HIFU

Włók­na kola­ge­no­we, które uela­stycz­nia­ją naszą skórę, z wiekiem zaczy­na­ją zani­kać. Orga­nizm nie produ­ku­je ich już tak wiele, jak dawniej, co prze­kła­da się na powsta­wa­nie zmarsz­czek. Medy­cy­na este­tycz­na dyspo­nu­je sposo­ba­mi na prze­ciw­dzia­ła­nie efek­tom starze­nia. Jedną z tech­no­lo­gii, która wspo­ma­ga takie dążenia, …

Ile kosz­tu­je lifting HIFU Czytaj dalej »

toksyna botulinowa

Botoks czy kwas hialuronowy

Usuwa­nie zmarsz­czek na czole lub pod ocza­mi to jeden z najczę­ściej wyko­ny­wa­nych zabie­gów medy­cy­ny este­tycz­nych. Istnie­je wiele metod wyko­ny­wa­nia liftin­gu twarzy – od niein­wa­zyj­nych proce­dur lase­ro­wych, przez fale radio­we czy ultra­dź­wię­ki, aż po nisko­in­wa­zyj­ne zabie­gi iniek­cyj­ne. Wypeł­nia­nie zmarsz­czek botok­sem lub …

Botoks czy kwas hialu­ro­no­wy Czytaj dalej »

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry