toksyna botulinowa

Botoks czy kwas hialuronowy

Usuwa­nie zmarsz­czek na czole lub pod ocza­mi to jeden z najczę­ściej wyko­ny­wa­nych zabie­gów medy­cy­ny este­tycz­nych. Istnie­je wiele metod wyko­ny­wa­nia liftin­gu twarzy – od niein­wa­zyj­nych proce­dur lase­ro­wych, przez fale radio­we czy ultra­dź­wię­ki, aż po nisko­in­wa­zyj­ne zabie­gi iniek­cyj­ne. Wypeł­nia­nie zmarsz­czek botok­sem lub kwasem hialu­ro­no­wym cieszy się wśród pacjen­tów najwięk­szą popu­lar­no­ścią. Czym się różnią te dwa prepa­ra­ty? Który wybrać? Aby się tego dowie­dzieć, prze­czy­taj poniż­szy artykuł

Wypełnianie zmarszczek botoksem – jak to działa?

Botoks (lub botox) to substan­cja, która w medy­cy­nie este­tycz­nej jest znana już od długie­go czasu. Wyko­rzy­stu­je się ją również do innych zabie­gów medycz­nych – np. lecze­nia nadpo­tli­wo­ści lub bruk­si­zmu. Pod wzglę­dem chemicz­nym botoks jest środ­kiem silnie trują­cym. Wystę­pu­je również pod nazwa­mi “toksy­na botu­li­no­wa” oraz “jad kiełbasiany”.

Stoso­wa­nie botok­su na własną rękę jest wyso­ce niewska­za­ne, a nawet może być niebez­piecz­ne. Umie­jęt­ne wyko­rzy­sty­wa­nie tego prepa­ra­tu przez wykwa­li­fi­ko­wa­ny perso­nel medycz­ny umoż­li­wia jednak osią­gnię­cie znie­wa­la­ją­ce­go efek­tu anti-aging. Zabieg pole­ga na miej­sco­wym wstrzy­ki­wa­niu substan­cji na bazie toksy­ny botu­li­no­wej pod skórę pacjen­ta. Efek­tem tej proce­du­ry jest częścio­wy para­liż mięśni i ukła­du nerwo­we­go na obsza­rze iniek­cji. Ogra­ni­cza to mimi­kę twarzy, a zatem powsta­wa­nie zmarsz­czek. Jedno­cze­śnie niwe­lu­je dotych­cza­so­we efek­ty starze­nia się skóry:

 • tzw. lwia zmarszcz­ka (głębo­ka, piono­wa bruz­da między brwiami),
 • zmarszcz­ki na czole,
 • zmarszcz­ki pod ocza­mi i po bokach oczu (tzw. kurze łapki),
 • zmarszcz­ki wokół ust (bruz­dy nosowo-wargowe).

Obsza­ry zabie­go­we mogą być różne. Botoks zazwy­czaj stosu­je się na twarzy pacjen­ta, ale równie zado­wa­la­ją­ce efek­ty można osią­gnąć poprzez wstrzyk­nię­cie prepa­ra­tu w szyję, dłonie lub dekolt. Bezpo­śred­nio po zabie­gu mogą wystą­pić efek­ty ubocz­ne. Nale­żą do nich:

 • ból głowy,
 • małe krwia­ki,
 • znie­kształ­ce­nie rysów twarzy (np. nadmier­ne obni­że­nie lub unie­sie­nie brwi w przy­pad­ku wygła­dza­nia zmarsz­czek na czole),
 • niewiel­ki obrzęk,
 • deli­kat­ne mrowie­nie w miej­scu iniekcji,
 • nadmier­ne zwiot­cze­nie mięśni.

Proce­du­ra jest krót­ka – trwa zazwy­czaj od 10 do 20 minut. Pierw­sze efek­ty uwidacz­nia­ją się w ciągu 2–3 dni po zabie­gu, nato­miast pełny rezul­tat może­my obser­wo­wać już po 7–14 dniach.

Lifting twarzy kwasem hialuronowym – jak to działa?

Kwas hialu­ro­no­wy również jest stoso­wa­ny jako “wypeł­niacz” zmarsz­czek i innych nierów­no­ści skóry. W prze­ci­wień­stwie do botok­su, jest to jednak prepa­rat natu­ral­ne­go pocho­dze­nia – nasze orga­ni­zmy samo­ist­nie go produ­ku­ją, choć z wiekiem w coraz mniej­szych ilościach. Stoso­wa­ny w medy­cy­nie este­tycz­nej prepa­rat ma formę prze­zro­czy­ste­go żelu.

Zabieg prze­pro­wa­dza­ny jest w znie­czu­le­niu miej­sco­wym. Możli­we skut­ki ubocz­ne ustę­pu­ją samo­ist­nie w ciągu 1–10 dni. Nale­żą do nich:

 • drob­ne zasinienia,
 • poczu­cie lekkie­go rozpie­ra­nia skóry,
 • nieznacz­ne zaczerwienienie,
 • lekka opuchli­zna.

Lifting twarzy z wyko­rzy­sta­niem kwasu hialu­ro­no­we­go trwa od kilku do kilku­dzie­się­ciu minut. Efek­ty zabie­gu są widocz­ne od razu i utrzy­mu­ją się do 12 miesięcy.

Botoks i kwas hialuronowy – przeciwwskazania

Przed każdym zabie­giem medy­cy­ny este­tycz­nej prze­pro­wa­dza­na jest konsul­ta­cja z pacjen­tem. W jej trak­cie omawia­ne są istot­ne szcze­gó­ły plano­wa­nej proce­du­ry (m.in. zakres pracy, ocze­ki­wa­ne efek­ty). Na tym etapie nale­ży również wyklu­czyć ewen­tu­al­ne prze­ciw­wska­za­nia do wyko­na­nia zabiegu.

Iniek­cji botok­su i kwasu hialu­ro­no­we­go nie można wyko­ny­wać u osób, u których stwierdzono:

 • nadwraż­li­wość na skład­ni­ki preparatu,
 • miej­sco­we infek­cje i stany zapal­ne skóry,
 • skłon­ność do bliznowców.

W obu przy­pad­kach prze­ciw­wska­za­niem jest również ciąża i lakta­cja, przyj­mo­wa­nie niektó­rych leków, a także choro­by nowo­two­ro­we i niektó­re choro­by auto­im­mu­no­lo­gicz­ne. Iniek­cja botok­su jest też niemoż­li­wa u osób z zabu­rze­nia­mi prze­wod­nic­twa nerwowo-mięśniowego.

Najczę­ściej zale­ca­ne miej­sca wstrzyk­nię­cia kwasu hialu­ro­no­we­go lub toksy­ny botu­li­no­wej to:

 • zmarszcz­ki na czole,
 • zmarszcz­ki pod ocza­mi (tzw. kurze łapki),
 • bruz­dy nosowo-wargowe,
 • bruz­dy marionetki,
 • lwia zmarszcz­ka,
 • doli­na łez,
 • zmarszcz­ki na szyi i dekolcie,
 • zmarszcz­ki na brodzie, policz­kach, w okoli­cach uszu,
 • zmarszcz­ki nadgarstkowe.

Po opusz­cze­niu gabi­ne­tu medy­cy­ny este­tycz­nej pacjent może od razu powró­cić do swoich codzien­nych zajęć. Zabie­gi iniek­cyj­ne nie wyma­ga­ją rekonwalescencji.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry