zabiegi na twarz

mezoterapia

Mezoterapia skóry głowy — zdrowie i uroda włosów

Dbasz o skórę na twarzy i całym ciele? Bierzesz udział w zabie­gach pielę­gna­cyj­nych i odmła­dza­ją­cych? To oczy­wi­ste. Ale czy pamię­tasz także o pielę­gno­wa­niu skóry głowy? Takie możli­wo­ści stwa­rza zabieg mezo­te­ra­pii. Ta powszech­na dla medy­cy­ny este­tycz­nej proce­du­ra pole­ga w tym przy­pad­ku …

Mezo­te­ra­pia skóry głowy — zdro­wie i uroda włosów Czytaj dalej »

powiekszanie ust

Powiększanie ust — zbuduj piękną czerwień ust!

Zmysło­we usta często stano­wią obiekt westchnień pań i panów. Każdy z nas chce się podo­bać, rozta­czać czar, a usta są prze­cież elemen­tem seksa­pi­lu. Pewnie dlate­go mode­lo­wa­nie warg kwasem hialu­ro­no­wym jest tak popu­lar­ne wśród bywal­ców klinik medy­cy­ny este­tycz­nej.

ph formula

Usuwanie zmarszczek — wygładź i odmłódź skórę!

Ach te zmarszcz­ki! Przy­czy­ny ich powsta­wa­nia są  różne:  nadmier­na praca mięśni mimicz­nych, zmniej­sza­nie się pozio­mu kwasu hialu­ro­no­we­go w skórze, osła­bie­nie włókien kola­ge­no­wych, także proces foto­sta­rze­nia tj. przed­wcze­sne starze­nie się skóry, spowo­do­wa­ne nega­tyw­nym wpły­wem czyn­ni­ków środo­wi­sko­wych, zwłasz­cza promie­nio­wa­nia słonecz­ne­go. Jednym słowem …

Usuwa­nie zmarsz­czek — wygładź i odmłódź skórę! Czytaj dalej »

usuwanie kurzych lapek

Lifting nićmi — i widać efekt na twarzy!

Współ­cze­sna medy­cy­na este­tycz­na oferu­je szero­ki wachlarz inwa­zyj­nych i niein­wa­zyj­nych sposo­bów liftin­go­wa­nia twarzy. Bardziej trady­cyj­ne osoby wybie­ra­ją łagod­ne zabie­gi kosme­tycz­ne (kremy, masa­że, peelin­gi), odważ­niej­sze bardziej zaawan­so­wa­ne dzia­ła­nia, np. z użyciem skal­pe­la. Wśród metod pośred­nich wyróż­nia­ją się tera­pie zwią­za­ne z liftin­go­wa­niem nićmi. …

Lifting nićmi — i widać efekt na twarzy! Czytaj dalej »

odmladzanie skory

Juvederm — nawilżenie i czar młodości

Tera­pia z wyko­rzy­sta­niem Juve­derm VOLITE to mało­in­wa­zyj­ny zabieg mezo­te­ra­peu­tycz­ny, który pomo­że Ci w nawil­że­niu skóry, a ponad­to zwięk­szy jej elastycz­ność oraz przy­czy­ni się do usunię­cia drob­nych zmarsz­czek. Rezul­ta­tem możesz się cieszyć nawet do dzie­wię­ciu miesię­cy, a wystar­czy jedna sesja!

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry