zabiegi na twarz

usuwanie zmarszczek hifu

Ile kosztuje lifting HIFU

Włók­na kola­ge­no­we, które uela­stycz­nia­ją naszą skórę, z wiekiem zaczy­na­ją zani­kać. Orga­nizm nie produ­ku­je ich już tak wiele, jak dawniej, co prze­kła­da się na powsta­wa­nie zmarsz­czek. Medy­cy­na este­tycz­na dyspo­nu­je sposo­ba­mi na prze­ciw­dzia­ła­nie efek­tom starze­nia. Jedną z tech­no­lo­gii, która wspo­ma­ga takie dążenia, …

Ile kosz­tu­je lifting HIFU Czytaj dalej »

toksyna botulinowa

Botoks czy kwas hialuronowy

Usuwa­nie zmarsz­czek na czole lub pod ocza­mi to jeden z najczę­ściej wyko­ny­wa­nych zabie­gów medy­cy­ny este­tycz­nych. Istnie­je wiele metod wyko­ny­wa­nia liftin­gu twarzy – od niein­wa­zyj­nych proce­dur lase­ro­wych, przez fale radio­we czy ultra­dź­wię­ki, aż po nisko­in­wa­zyj­ne zabie­gi iniek­cyj­ne. Wypeł­nia­nie zmarsz­czek botok­sem lub …

Botoks czy kwas hialu­ro­no­wy Czytaj dalej »

zabiegi medycyny estetycznej odmładzajace na lato

TOP 5 zabiegów medycyny estetycznej na lato

Nadej­ście lata ozna­cza częst­sze wyjaz­dy i okazje do wypo­czyn­ku. Wiele osób marzy, by w tym okre­sie prezen­to­wać się nieska­zi­tel­nie, wyglą­dać zdro­wo i po prostu pięk­nie. Pomóc w tym mogą niein­wa­zyj­ne zabie­gi medy­cy­ny este­tycz­nej, które wbrew powszech­nej opinii mogą być wykonywane …

TOP 5 zabie­gów medy­cy­ny este­tycz­nej na lato Czytaj dalej »

Jak usunąć cienie pod oczami? Medycyna estetyczna okolic oczu

Cienie pod ocza­mi to częste zjawi­sko. Bywa­ją efek­tem prze­mę­cze­nia, stre­su, nieod­po­wied­niej pielę­gna­cji. Mogą poja­wić się też jako sygnał stanów choro­bo­wych. Bez wzglę­du, z jakie­go powo­du wystę­pu­ją, zawsze są dyskom­for­tem i powo­du­ją obni­że­nie własnej atrak­cyj­no­ści. To, dlate­go zabie­gi na cienie pod …

Jak usunąć cienie pod ocza­mi? Medy­cy­na este­tycz­na okolic oczu Czytaj dalej »

Lifting twarzy z natychmiastowym efektem

Wiot­ka, opada­ją­ca skóra i zmia­ny zacho­dzą­ce na jej powierzch­ni to natu­ral­ny proces, które­mu jednak można się prze­ciw­sta­wić. Do niedaw­na rozwią­za­niem była jedy­nie opera­cja plastycz­na która wiąza­ła się koniecz­no­ścią prze­cho­dze­nia długie­go okre­su rekon­wa­le­scen­cji i wielu innych mało przy­jem­nych skut­ków ubocz­nych. Obecnie …

Lifting twarzy z natych­mia­sto­wym efek­tem Czytaj dalej »

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry