zabiegi na twarz

Najlepsze zabiegi kosmetyczne w sezonie karnawałowym

Każda kobie­ta chce wyglą­dać pięk­nie przed plano­wa­nym wiel­kim wyjściem. Sezon karna­wa­ło­wy sprzy­ja zaba­wom do białe­go rana, a cięż­ki, wieczo­ro­wy maki­jaż utrzy­mu­je się najle­piej na zdro­wej, odży­wio­nej i pozba­wio­nej efek­tów starze­nia cerze. Jak szyb­ko i skutecz­nie pozbyć się nieko­rzyst­nych zmian skórnych …

Najlep­sze zabie­gi kosme­tycz­ne w sezo­nie karna­wa­ło­wym Czytaj dalej »

Hity medycyny estetycznej w 2021 roku

Medy­cy­na este­tycz­na cieszy się niesłab­ną­cą popu­lar­no­ścią. Wiele osób, chcąc popra­wić swoja figu­rę lub wygląd swojej skóry, decy­du­je się na różno­rod­ne zabie­gi. Nie ma w tym nic dziw­ne­go, ponie­waż współ­cze­sne proce­du­ry są wyjąt­ko­wo skutecz­ne, a także bezpiecz­ne i rela­tyw­nie mało inwazyjne. …

Hity medy­cy­ny este­tycz­nej w 2021 roku Czytaj dalej »

odmładzanie skóry

Najlepsze zabiegi przed sylwestrem

Przy­ję­cia okolicz­no­ścio­we przy­tra­fia­ją się kilka razy do roku. Ślub, urodzi­ny czy impre­za nowo­rocz­na to z pewno­ścią okazje, podczas których chce­my wyglą­dać najle­piej, jak to tylko możli­we. W gabi­ne­tach kosme­to­lo­gii i medy­cy­ny este­tycz­nej dostęp­ne są tzw. zabie­gi bankie­to­we, które można wykonać …

Najlep­sze zabie­gi przed sylwe­strem Czytaj dalej »

Polecane zabiegi w sezonie jesienno-zimowym

Sezon jesie­n­no-zimo­­wy nie jest łaska­wy ani dla naszej skóry, ani dla figu­ry. W tym okre­sie warto rozwa­żyć skorzy­sta­nie z propo­zy­cji medycz­nych i kosme­tycz­nych, których nie prze­pro­wa­dza się latem. Zasta­na­wiasz się, jakie zabie­gi na twarz jesie­nią będą najlep­szym pomy­słem? Możli­wo­ści jest …

Pole­ca­ne zabie­gi w sezo­nie jesien­no-zimo­wym Czytaj dalej »

Usuwanie niedoskonałości z laserem CO2

Istnie­je wiele metod popra­wy wyglą­du, ale nie wszyst­kie niedo­sko­na­ło­ści można zredu­ko­wać przy pomo­cy natu­ral­nych sposo­bów. Blizny, prze­bar­wie­nia, zmarszcz­ki i wiot­kość skóry są w czołów­ce opor­nych proble­mów este­tycz­nych. Jednak skutecz­nie radzi sobie z nimi lase­ro­te­ra­pia. Laser frak­cyj­ny CO2, to jedno z …

Usuwa­nie niedo­sko­na­ło­ści z lase­rem CO2 Czytaj dalej »

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry