zabiegi na twarz

Medycyna estetyczna dla mężczyzn — najczęstsze pytania

Medy­cy­na este­tycz­na to szereg profe­sjo­nal­nych zabie­gów, które wyko­nu­je się dla uzyska­nia lepszej kondy­cji skóry, włosów, wizu­al­ne­go odmło­dze­nia wyglą­du, a tym samym zwięk­sze­nia pewno­ści siebie i popra­wy samo­po­czu­cia. Coraz częściej w gabi­ne­tach spoty­ka się mężczyzn. Wbrew pozo­rom wiele proce­dur może w …

Medy­cy­na este­tycz­na dla mężczyzn — najczęst­sze pyta­nia Czytaj dalej »

plastyka powiek

Jakie są najczęstsze pytania o zabiegi medycyny estetycznej?

Konsul­ta­cja z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej to najlep­szy moment na to, aby zadać mu wszyst­kie nurtu­ją­ce pyta­nia. Taka rozmo­wa, na której pacjent indy­wi­du­al­nie z leka­rzem rozwa­ża zasto­so­wa­nie odpo­wied­nich proce­dur dopa­so­wa­nych do jego potrzeb, służy także rozwia­niu wątpli­wo­ści. Przed wizy­tą warto zastanowić …

Jakie są najczęst­sze pyta­nia o zabie­gi medy­cy­ny este­tycz­nej? Czytaj dalej »

Pierwsza wizyta u lekarza medycyny estetycznej — jak się przygotować?

Pierw­sza konsul­ta­cja z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej może być dla niektó­rych osób źródłem stre­su. Wyni­ka on jednak głów­nie z braku wiedzy na temat tego, jak się do niej przy­go­to­wać. Warto mieć na uwadze, że w trak­cie takiej rozmo­wy to właśnie pacjent …

Pierw­sza wizy­ta u leka­rza medy­cy­ny este­tycz­nej — jak się przy­go­to­wać? Czytaj dalej »

Po jakim czasie widać efekty zamykania naczynek?

Bardzo cien­ka, a zara­zem deli­kat­na skóra ma duże skłon­no­ści i tenden­cje do poja­wia­nia się na niej wyra­zi­stych, czer­wo­nych, drob­nych linii. To bardzo często popę­ka­ne naczyn­ka, które zary­so­wu­ją się pod naskór­kiem, gdy sama skóra charak­te­ry­zu­je się niskim pozio­mem gęsto­ści. Ich występowanie …

Po jakim czasie widać efek­ty zamy­ka­nia naczy­nek? Czytaj dalej »

Jak najszybciej usunąć przebarwienia skóry?

Codzien­na ekspo­zy­cja skóry na czyn­ni­ki zewnętrz­ne może przy­czy­niać się do powsta­wa­nia na jej powierzch­ni prze­bar­wień o różnym pocho­dze­niu. Wiele z nich spowo­do­wa­nych jest nadmier­nym promie­nio­wa­niem słonecz­nym. Inne są wyni­kiem wystę­pu­ją­cych na ciele zmian trądzi­ko­wych, chorób, zmian hormo­nal­nych, czy uraza­mi i …

Jak najszyb­ciej usunąć prze­bar­wie­nia skóry? Czytaj dalej »

Jak długo utrzymuje się wypełnienie doliny łez?

Wraz z wiekiem skóra mimo­wol­nie zaczy­na tracić swoją elastycz­ność i jędr­ność. Osła­bie­niu ulega również napię­cie mięśni w okoli­cy twarzy, a siły grawi­ta­cyj­ne stop­nio­wo zaczy­na­ją przy­czy­niać się do więk­sze­go zwiot­cze­nia skóry. W wyni­ku tego zjawi­ska docho­dzi do zapa­da­nia się policz­ków i …

Jak długo utrzy­mu­je się wypeł­nie­nie doli­ny łez? Czytaj dalej »

Ile kosztuje korekcja nosa?

Mode­lo­wa­nie nosa, dzię­ki nowo­cze­snym tech­no­lo­giom wcho­dzą­cym w zakres medy­cy­ny este­tycz­nej, obec­nie nie musi opie­rać się na wyko­rzy­sta­niu skal­pe­la. Tego typu zabieg, który doty­czy zmian este­tycz­nych pod wzglę­dem kształ­tu i propor­cji, można prze­pro­wa­dzić z pomo­cą kwasu hialu­ro­no­we­go. Wiele osób zada­je sobie …

Ile kosz­tu­je korek­cja nosa? Czytaj dalej »

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry