Filtruj zabiegi

Obszar zabie­go­wy

Kroplów­ki wita­mi­no­we

Mieszan­ki wita­min dopa­so­wa­ne do indy­wi­du­al­nych potrzeb Pacjen­ta.

Skon­cen­tro­wa­ne komór­ki macie­rzy­ste z tłusz­czu – Arth­rex

Lecze­nie blizn, łysie­nia, zwyrod­nień stawów raz usuwa­nie rozstę­pów i zmarsz­czek.

Oczysz­cza­nie wodo­ro­we

Oczysz­cza­nie skóry, deli­kat­ny peeling, dotle­nie­nie, lifting, wpro­wa­dze­nie substan­cji aktyw­nych, wygła­dze­nie cery

Nici hialu­ro­no­we Hydro­Lift

Lifting, mode­lo­wa­nie owalu twarzy

Cellu­lit detec­tor

Nowo­cze­sne urzą­dze­nie służą­ce do precy­zyj­ne­go wykry­wa­nia cellu­li­tu.

Neau­via Stimu­la­te and Lift

Zabieg daje efekt liftin­gu, nawil­że­nia i rozświe­tle­nia skóry.

Lipo­li­za

Reduk­cja tkan­ki tłusz­czo­wej, mode­lo­wa­nie ciała

Botoks

Usuwa­nie zmarsz­czek, lecze­nie nadpo­tli­wo­ści i bruk­si­zmu za pomo­cą toksy­ny botu­li­no­wej

Osocze boga­to­płyt­ko­we z kwasem hialu­ro­no­wym

Rege­ne­ra­cja skóry, wygła­dze­nie zmarsz­czek

Mezo­te­ra­pia bezi­gło­wa — Meso­skin

Niein­wa­zyj­ne odży­wie­nie i rege­ne­ra­cja wraż­li­wej skóry.

Nici liftin­gu­ją­ce

Dzię­ki liftin­go­wi skóra twarzy staje się gład­sza, bardziej napię­ta, ma lepszy owal.

Nici Darvin

Lifting twarzy, ujędr­nia­nie ciała

Depig­men­ta­cja skóry

Skutecz­ne usuwa­nie prze­bar­wień skór­nych.

Osocze boga­to­płyt­ko­we HD Arth­rex

Usuwa­nie blizn i rozstę­pów, ujędr­nia­nie skóry, lecze­nie łysie­nia

Peeling PQAge

Lecze­nie trądzi­ku, usuwa­nie prze­bar­wień, odmło­dze­nie skóry.

Nici PDO/ PLLA

Zabieg znacz­nie popra­wia jędr­ność skóry stymu­lu­jąc fibro­bla­sty do produk­cji kola­ge­nu.

Skon­cen­tro­wa­ne komór­ki macie­rzy­ste z krwi – Plasma Complex Premium

Usuwa­nie rozstę­pów, blizn, zmarsz­czek, lecze­nie łysie­nia i chorób stawów

PRX‑T 33 – Biore­wi­ta­li­za­cja

Pobu­dze­nie komó­rek do wzmo­żo­nej produk­cji kola­ge­nu i auto­re­ge­ne­ra­cji, cofnię­cie efek­tów proce­su starze­nia.

Fibry­na boga­to­płyt­ko­wa i struk­tu­ral­na

Rege­ne­ra­cja i ujędr­nia­nie skóry

Neau­via Resto­re System

Złusz­cza­nie, lifting i rege­ne­ra­cja skóry

Osocze boga­to­płyt­ko­we

Zabieg pozwa­la zatrzy­mać proce­sy starze­nia się skóry, znacz­nie popra­wia wygląd i niwe­lu­je wiele defek­tów urody.

Wypeł­nia­nie okolic skro­ni kwasem hialu­ro­no­wym

Zary­so­wa­nie i mode­lo­wa­nie okoli­cy kości jarz­mo­wych i skro­ni

V‑Carbon

Peeling węglo­wy dzia­ła oczysz­cza­ją­co, rozświe­tla­ją­co, wyrów­nu­je kolo­ryt naskór­ka.

Lipo­suk­cja strzy­kaw­ko­wa

Odsy­sa­nie tłusz­czu, mode­lo­wa­nie ciała

Mezo­te­ra­pia mikro­igło­wa — Derma­pen

Odmła­dza­nie twarzy, usuwa­nie rozstę­pów.

Reder­ma­li­za­cja

Zabieg popra­wia elastycz­ność i stopień nawil­że­nia skóry, zmniej­sza głębo­kość zmarsz­czek, a także popra­wia powierzch­nię i faktu­rę skóry.

Unosze­nie i mode­lo­wa­nie policz­ków kwasem hialu­ro­no­wym

Popra­wa owalu twarzy, spły­ca­nie zmarsz­czek

VOLUMETIQ LIFT M’onduniq

Lifting skóry twarzy, przy­wró­ce­nie gład­ko­ści i sprę­ży­sto­ści cery

Mani­cu­re i pedi­cu­re hybry­do­wy

Podczas zabie­gu stoso­wa­ne są hybry­do­we lakie­ry do paznok­ci najwyż­szej jako­ści.

Henna pudro­wa

Natu­ral­ny maki­jaż brwi.

Wolu­me­tria twarzy

Wymo­de­lo­wa­nie policz­ków, wypeł­nie­nie doli­ny łez, wyrów­na­nie kontu­ru twarzy.

Wypeł­nia­nie bruzd noso­wo-wargo­wych

Spły­ca­nie zmarsz­czek wokół ust za pomo­cą kwasu hialu­ro­no­we­go

Maki­jaż perma­nent­ny

Natu­ral­ny maki­jaż trwa­ły brwi, ust i oczu.

Infu­zja tleno­wa

Ujędr­nie­nie, uela­stycz­nie­nie skóry i popra­wa owalu twarzy

USG

Bada­nie diagno­stycz­ne.

Zabie­gi pod oczy

Popra­wa kondy­cji i kolo­ry­tu skóry, spły­ce­nie zmarsz­czek.

Wypeł­nia­nie zmarsz­czek mario­net­ki

Spły­ca­nie zmarsz­czek w okoli­cy ust i brody za pomo­cą kwasu hialu­ro­no­we­go

Mode­lo­wa­nie ust

Zabieg powo­du­je powięk­sze­nie obję­to­ści ust, które stają się nawil­żo­ne, odzy­sku­ją kolor i młodzień­czą jędr­ność.

Kosme­ceu­ty­ki: Neau­via i Univer­skin

Profe­sjo­nal­ne kosme­ceu­ty­ki do pielę­gna­cji domo­wej

Stymu­la­to­ry tkan­ko­we

Jalu­pro, Ellan­se, Profhi­lo, Line­ra­se, Nucle­ofill — odno­wa i rege­ne­ra­cja skóry na pozio­mie komór­ko­wym

Dr Cyj Hair Filler

Inno­wa­cyj­na kura­cja pepty­do­wa na wypa­da­nie włosów.

Mode­lo­wa­nie brody kwasem hialu­ro­no­wym

Korek­cja kształ­tu brody za pomo­cą kwasu hialu­ro­no­we­go

Fresh Lift

Dzię­ki zabie­go­wi skóra jest inten­syw­nie napię­ta, nawil­żo­na, zrege­ne­ro­wa­na i odmło­dzo­na.

Mode­lo­wa­nie nosa

Niein­wa­zyj­na korek­cja kształ­tu nosa za pomo­cą kwasu hialu­ro­no­we­go

Zabie­gi Arosha

Usuwa­nie cellu­li­tu wodne­go, reduk­cja obrzę­ków

Prze­szczep włosów

Lecze­nie łysie­nia meto­dą WAW FUE

Wypeł­nia­nie doli­ny łez

Niwe­lo­wa­nie ubyt­ków tkan­ko­wych w okoli­cy oczu za pomo­cą kwasu hialu­ro­no­we­go

Kwas hialu­ro­no­wy — wypeł­nia­nie tkanek

Efek­tem zabie­gu jest korek­cja zmarsz­czek oraz wygła­dze­nie powierzch­ni skóry.

Prze­szczep tkan­ki tłusz­czo­wej

Lipo­fil­ling, lipo­trans­fer

Mezo­te­ra­pia

Odmło­dze­nie i odży­wie­nie skóry, spły­ce­nie zmarsz­czek.

Zagęsz­cza­nie włosów

Lecze­nie łysie­nia za pomo­cą mezo­te­ra­pii z osoczem boga­to­płyt­ko­wym

Prze­szczep tłusz­czu ADIVIVE

Twój własny tłuszcz powięk­szy pier­si, wypeł­ni usta i wygła­dzi zmarszcz­ki

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry