Filtruj zabiegi

Obszar zabie­go­wy

Klinika Medycyny Estetycznej i Przeszczepu włosów Novoderm (Łódź) — cennik

Unosze­nie i mode­lo­wa­nie policz­ków kwasem hialuronowym 

Popra­wa owalu twarzy, spły­ca­nie zmarszczek 

Plasty­ka krót­kie­go wędzidełka 

Frenu­lo­pla­sty­ka (podcię­cie wędzi­deł­ka napletka) 

Fresh Lift 

Dzię­ki zabie­go­wi skóra jest inten­syw­nie napię­ta, nawil­żo­na, zrege­ne­ro­wa­na i odmłodzona. 

Kosme­ceu­ty­ki: Neau­via i Universkin 

Profe­sjo­nal­ne kosme­ceu­ty­ki do pielę­gna­cji domowej 

Blefaroplastyka 

Plasty­ka powiek 

Peeling PQAge 

Lecze­nie trądzi­ku, usuwa­nie prze­bar­wień, odmło­dze­nie skóry. 

10 lat mniej 

Prze­szczep włosów 

Lecze­nie łysie­nia meto­dą WAW FUE 

Wypeł­nia­nie bruzd nosowo-wargowych 

Spły­ca­nie zmarsz­czek wokół ust za pomo­cą kwasu hialuronowego 

Plasty­ka napletka 

Opera­cja stulejki 

Nici liftingujące 

Dzię­ki liftin­go­wi skóra twarzy staje się gład­sza, bardziej napię­ta, ma lepszy owal. 

Mode­lo­wa­nie nosa 

Niein­wa­zyj­na korek­cja kształ­tu nosa za pomo­cą kwasu hialuronowego 

Masaż kobido 

Masaż twarzy 

Mezo­te­ra­pia mikro­igło­wa — Dr Pen 

Odmła­dza­nie twarzy, usuwa­nie rozstępów. 

Osocze boga­to­płyt­ko­we Prolo 30 

Odmła­dza­nie skóry, usuwa­nie blizn. 

Wypeł­nia­nie zmarsz­czek marionetki 

Spły­ca­nie zmarsz­czek w okoli­cy ust i brody za pomo­cą kwasu hialuronowego 

Tropo­ko­la­gen Guna 

Rewi­ta­li­za­cja skóry tropokolagenem 

Nici PDO/ PLLA 

Zabieg znacz­nie popra­wia jędr­ność skóry stymu­lu­jąc fibro­bla­sty do produk­cji kolagenu. 

Laser frak­cyj­ny CO2 Finexel 

Usuwa­nie blizn, spły­ca­nie zmarsz­czek, resur­fa­cing skóry 

Zabieg falą uderze­nio­wą Storz 

Mode­lo­wa­nie ciała falą akustyczną 

USG 

Bada­nie diagnostyczne. 

Lenisna 

Hybry­do­wy wypeł­niacz i stymu­la­tor skóry 

Botoks 

Usuwa­nie zmarsz­czek, lecze­nie nadpo­tli­wo­ści i bruk­si­zmu za pomo­cą toksy­ny botulinowej 

Mode­lo­wa­nie brody kwasem hialuronowym 

Korek­cja kształ­tu brody za pomo­cą kwasu hialuronowego 

Egzo­so­my ASCE+ SRLV — odmła­dza­nie skóry 

Egzo­so­mo­wa tera­pia odmładzająca 

Oczysz­cza­nie wodorowe 

Oczysz­cza­nie skóry, deli­kat­ny peeling, dotle­nie­nie, lifting, wpro­wa­dze­nie substan­cji aktyw­nych, wygła­dze­nie cery 

HIFU Lifte­ra Advance 

Niein­wa­zyj­ny lifting twarzy, ujędr­nie­nie ciała 

Krio­li­po­li­za CoolTech 

Wymra­ża­nie tkan­ki tłuszczowej 

Stymu­la­to­ry tkankowe 

Jalu­pro, Ellan­se, Profhi­lo, Line­ra­se, Nucle­ofill — odno­wa i rege­ne­ra­cja skóry na pozio­mie komórkowym 

Juvelook 

Biosty­mu­la­tor tkan­ko­wy do twarzy 

Kwas hialu­ro­no­wy — wypeł­nia­nie tkanek 

Efek­tem zabie­gu jest korek­cja zmarsz­czek oraz wygła­dze­nie powierzch­ni skóry. 

Wypeł­nia­nie doli­ny łez 

Niwe­lo­wa­nie ubyt­ków tkan­ko­wych w okoli­cy oczu za pomo­cą kwasu hialuronowego 

Egzo­so­my ASCE+ HRLV — lecze­nie łysienia 

Tera­pia egzo­so­mo­wa nadmier­ne­go wypa­da­nia włosów 

VOLUMETIQ LIFT M’onduniq

Lifting skóry twarzy, przy­wró­ce­nie gład­ko­ści i sprę­ży­sto­ści cery 

Tricho­sko­pia FotoFinder 

Profe­sjo­nal­ne bada­nie stanu włosów i skóry głowy 

Depi­la­cja laserowa 

Laser Prime­la­se Excellence 

Prze­szczep tkan­ki tłuszczowej 

Lipo­fil­ling, lipotransfer 

Powięk­sza­nie penisa 

Powięk­sza­nie prącia kwasem hialu­ro­no­wym lub własnym tłuszczem 

Zabie­gi pod oczy 

Popra­wa kondy­cji i kolo­ry­tu skóry, spły­ce­nie zmarszczek. 

Zagęsz­cza­nie włosów 

Lecze­nie łysie­nia za pomo­cą mezo­te­ra­pii z osoczem bogatopłytkowym 

HArmonyCa 

Hybry­do­wy biosty­mu­la­tor tkankowy 

V‑Carbon

Peeling węglo­wy dzia­ła oczysz­cza­ją­co, rozświe­tla­ją­co, wyrów­nu­je kolo­ryt naskórka. 

Rzeź­bie­nie mięśni Sculp­ting Pro 

Budo­wa­nie mięśni, usuwa­nie tkan­ki tłuszczowej 

Peelin­gi ToskaniMed 

Peeling medyczny 

Skon­cen­tro­wa­ne komór­ki macie­rzy­ste z tłusz­czu – Arthrex 

Lecze­nie blizn, łysie­nia, zwyrod­nień stawów raz usuwa­nie rozstę­pów i zmarszczek. 

Scrotox 

Poda­nie toksy­ny botu­li­no­wej w mosznę 

Mode­lo­wa­nie ust 

Zabieg powo­du­je powięk­sze­nie obję­to­ści ust, które stają się nawil­żo­ne, odzy­sku­ją kolor i młodzień­czą jędrność. 

Nici hialu­ro­no­we HydroLift 

Lifting, mode­lo­wa­nie owalu twarzy 

Mezo­te­ra­pia duta­ste­ry­dem na wypa­da­nie włosów 

Lecze­nie łysienia 

PRX‑T 33 – Biorewitalizacja 

Pobu­dze­nie komó­rek do wzmo­żo­nej produk­cji kola­ge­nu i auto­re­ge­ne­ra­cji, cofnię­cie efek­tów proce­su starzenia. 

NeoDerm Rf 

Radio­fre­kwen­cja mikroigłowa 

Lipoliza 

Reduk­cja tkan­ki tłusz­czo­wej, mode­lo­wa­nie ciała 

P‑shot

Lecze­nie zabu­rzeń erekcji 

Wolu­me­tria twarzy 

Wymo­de­lo­wa­nie policz­ków, wypeł­nie­nie doli­ny łez, wyrów­na­nie kontu­ru twarzy. 

Osocze boga­to­płyt­ko­we z kwasem hialuronowym 

Rege­ne­ra­cja skóry, wygła­dze­nie zmarszczek 

Farma­ko­te­ra­pia w lecze­niu łysienia 

Leki na wypa­da­nie włosów 

Maki­jaż permanentny 

Natu­ral­ny maki­jaż trwa­ły brwi, ust i oczu. 

Lipo­trans­fer K‑68 Natu­ral Filler 

Prze­szczep tłusz­czu i mode­lo­wa­nie sylwetki 

Nici Darvin 

Lifting twarzy, ujędr­nia­nie ciała 

Wazektomia 

Anty­kon­cep­cja dla mężczyzn 

Dr Cyj Hair Filler 

Inno­wa­cyj­na kura­cja pepty­do­wa na wypa­da­nie włosów. 

Osocze boga­to­płyt­ko­we HD Arthrex 

Usuwa­nie blizn i rozstę­pów, ujędr­nia­nie skóry, lecze­nie łysienia 

Mezo­te­ra­pia bezi­gło­wa Meso­ject Gun 

Odmła­dza­nie skóry, wyrów­na­nie kolorytu 

Mezoterapia 

Odmło­dze­nie i odży­wie­nie skóry, spły­ce­nie zmarszczek. 

Mode­lo­wa­nie poślad­ków kwasem hialuronowym 

Powięk­sza­nie i lifting poślad­ków za pomo­cą wypełniacza 

Skon­cen­tro­wa­ne komór­ki macie­rzy­ste z krwi – Plasma Complex Premium 

Usuwa­nie rozstę­pów, blizn, zmarsz­czek, lecze­nie łysie­nia i chorób stawów 

Obrzezanie 

Chirur­gicz­ne usunię­cie napletka 

Osocze bogatopłytkowe 

Zabieg pozwa­la zatrzy­mać proce­sy starze­nia się skóry, znacz­nie popra­wia wygląd i niwe­lu­je wiele defek­tów urody. 

Fibry­na boga­to­płyt­ko­wa i strukturalna 

Rege­ne­ra­cja i ujędr­nia­nie skóry 

Juve­derm Voli­te – mezo­te­ra­pia kwasem hialuronowym 

Odmła­dza­nie skóry, reduk­cja zmarszczek 

Ender­mo­lo­gia LPG Alliance 

Mode­lo­wa­nie ciała, usuwa­nie cellu­li­tu, ujędr­nia­nie skóry. 

Mode­lo­wa­nie dłoni i dekol­tu kwasem hialuronowym 

Lifting i korek­cja kształ­tu dłoni i dekol­tu za pomo­cą wypełniacza 

Wypeł­nia­nie okolic skro­ni kwasem hialuronowym 

Wypeł­nie­nie zagłę­bień w obrę­bie skro­ni oraz odmło­dze­nie górnej części twarzy. 

Usunię­cie lase­rem grudek perlistych 

Lase­ro­we lecze­nie grudek perli­stych prącia 

Neau­via Stimu­la­te and Lift 

Zabieg daje efekt liftin­gu, nawil­że­nia i rozświe­tle­nia skóry. 

Infu­zja tlenowa 

Ujędr­nie­nie, uela­stycz­nie­nie skóry i popra­wa owalu twarzy 

PCA Skin 

Profe­sjo­nal­ne kosme­ty­ki do pielę­gna­cji skóry 

Mezo­te­ra­pia bezi­gło­wa — Mesoskin 

Niein­wa­zyj­ne odży­wie­nie i rege­ne­ra­cja wraż­li­wej skóry. 

Biosty­mu­la­cja Pluryal 

Ujędr­nia­nie skóry stymu­la­to­rem tkankowym. 

Prze­szczep tłusz­czu ADIVIVE 

Twój własny tłuszcz powięk­szy pier­si, wypeł­ni usta i wygła­dzi zmarszczki 

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry