leczenie łysienia egzosomami

Co dyskwalifikuje do przeszczepu włosów? Przeciwwskazania do zabiegu przeszczepu włosów FUE

Prze­szczep włosów jest obec­nie najsku­tecz­niej­szą meto­dą lecze­nia łysie­nia. Nie ozna­cza to jednak, że wyko­na­nie prze­szcze­pu włosów jest możli­we u każde­go pacjen­ta. Tak, jak w przy­pad­ku wielu innych zabie­gów z zakre­su medy­cy­ny este­tycz­nej, przy prze­szcze­pie włosów meto­dą FUE istnie­ją pewne prze­ciw­wska­za­nia, które mogą dyskwa­li­fi­ko­wać pacjen­ta do prze­pro­wa­dze­nia zabie­gu. Oto, kiedy warto zasta­no­wić się nad inną meto­dą walki z prze­rze­dze­niem włosów.

Kto kwalifikuje się do transplantacji włosów?

Najwięk­sze powo­dze­nie w trans­plan­ta­cji włosów mają pacjen­ci, którzy cier­pią na dzie­dzicz­ne wypa­da­nie włosów, czyli łysie­nie andro­ge­no­we. W tym przy­pad­ku miesz­ki włoso­we można pobrać z tzw. obsza­ru dawcze­go, czyli linii włosów zloka­li­zo­wa­nej w bocz­nej lub tylnej części skóry głowy. Cebul­ki w tym rejo­nie są zazwy­czaj niewraż­li­we na dzia­ła­nie andro­ge­nu DHT, który odpo­wia­da za utra­tę włosów na obsza­rze zako­li. Nie ma tutaj znacze­nia, czy wyko­nu­je­my prze­szczep włosów u kobiet czy u mężczyzn — w obydwu przy­pad­kach wyko­na­nie zabie­gu prze­szcze­pu włosów przy­nie­sie tak samo dobre efekty.

Co dyskwalifikuje pacjenta do przeszczepu włosów?

W prze­ci­wień­stwie do łysie­nia andro­ge­no­we­go, łysie­nie plac­ko­wa­te jest choro­bą skóry, przy której specja­li­ści zazwy­czaj odra­dza­ją zabieg prze­szcze­pia­nia włosów. Jest to choro­ba o charak­te­rze auto­im­mu­no­lo­gicz­nym, która powo­du­je, że układ odpor­no­ścio­wy odbie­ra cebul­ki włosów jako ciała obce — ataku­je je i prowa­dzi do wypa­da­nia włosów, tworząc na skórze charak­te­ry­stycz­ne łyse plac­ki. W takiej sytu­acji uświa­da­mia­my pacjen­ta o ryzy­ku, przy którym nawet najsta­ran­niej prze­szcze­pio­ne miesz­ki mogą zostać ziden­ty­fi­ko­wa­ne przez układ odpor­no­ścio­wy jako ciała obce i następ­nie zaata­ko­wa­ne. W przy­pad­ku łysie­nia plac­ko­wa­te­go zabieg prze­szcze­pu włosów nale­ży odło­żyć do momen­tu całko­wi­te­go wyle­cze­nia choroby.

Czy może być zbyt wcześnie lub zbyt późno na przeszczep włosów?

Efek­ty prze­szcze­pu włosów są uzależ­nio­ne od kilku czyn­ni­ków — w tym wieku pacjen­ta. U niektó­rych pacjen­tów zdarza się, że włosy z rejo­nu dawcze­go są zbyt cien­kie i rzad­kie lub jest ich na tyle mało, że nie są w stanie zapeł­nić obsza­ru prze­szcze­pu. W takim przy­pad­ku poje­dyn­cze miesz­ki włoso­we można pobrać z inne­go frag­men­tu skóry np. z klat­ki pier­sio­wej, nato­miast jeśli stan prze­rze­dze­nia włosów jest zaawan­so­wa­ny, meto­da lecze­nia poprzez prze­szczep może nie przy­nieść ocze­ki­wa­nych efek­tów. Trans­plan­ta­cja włosów nie jest też zale­ca­na u zbyt młodych pacjen­tów w wieku 18 lat lub niższym. Nawet jeśli pacjen­ci i ich opie­ku­no­wie wyra­ża­ją chęć prze­pro­wa­dze­nia zabie­gu, nasi specja­li­ści zale­ca­ją odło­że­nie tej decy­zji o kilka lat, bowiem problem łysie­nia może postę­po­wać i stać się bardziej zaawan­so­wa­ny. Włosy prze­szcze­pio­ne w młodym wieku nie wypad­ną, ale może znacz­nie prze­rze­dzić się ich obszar.  Najbar­dziej opty­mal­nym wiekiem do prze­pro­wa­dze­nia trans­plan­ta­cji jest okres pomię­dzy 30. a 45. rokiem życia.

Przeciwwskazania do wykonania zabiegu

Nie może­my też zapo­mi­nać o prze­ciw­wska­za­niach do zabie­gu zwią­za­nych z ogól­nym stanem zdro­wia pacjen­ta. Nie powin­ny podda­wać się mu osoby, które na co dzień zmaga­ją się z łusz­czy­cą, cukrzy­cą, choro­ba­mi wątro­by, nerek i ukła­du krąże­nia czy zabu­rze­nia­mi krzep­nię­cia krwi. Dyskwa­li­fi­ku­ją­cym argu­men­tem może być także aler­gia na skład­ni­ki znie­czu­le­nia miej­sco­we­go czy stany zapal­ne skóry, w tym zapa­le­nie miesz­ków włoso­wych. W przy­pad­ku wątpli­wo­ści, czy doskwie­ra­ją­ce nam dole­gli­wo­ści wyklu­cza­ją zabieg, zapra­sza­my do kontak­tu ze specja­li­sta­mi naszej klini­ki w Łodzi.

Zabieg przeszczepu włosów FUE — czy można przeprowadzać zabieg na skórze pokrytej bliznami?

Co cieka­we, zabieg prze­szcze­pu włosów może­my z powo­dze­niem wyko­nać  na skórze pokry­tej blizna­mi. Blizny nie stano­wią prze­ciw­wska­za­nia do zabie­gu trans­plan­ta­cji włosów, dzię­ki czemu może­my w bezpiecz­ny sposób pozbyć się szpe­cą­cych zmian skór­nych m.in. po urazie czy wypadku.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry