Co warto wiedzieć o przeszczepie włosów przed zabiegiem?

Stoso­wa­nie specjal­nych szam­po­nów, wcie­rek czy masek do włosów to odpo­wied­nie meto­dy dzia­ła­nia przy sezo­no­wym wypa­da­niu włosów. Jeśli jednak chodzi o łysie­nie, nie ma obec­nie skutecz­niej­sze­go sposo­bu walki z tym scho­rze­niem niż zabieg prze­szcze­pu włosów. Czy termin “trans­plan­ta­cja włosów” jest groź­ny tylko z nazwy? Czy zabieg jest bole­sny dla pacjen­ta? I dlacze­go w tym przy­pad­ku tak pole­ca­na jest tech­ni­ka FUE? Oto, co warto wiedzieć o prze­szcze­pie włosów przed zabiegiem!

Co warto wiedzieć przed przeszczepem włosów? To zabieg dedykowany mężczyznom i kobietom

Znacz­na utra­ta włosów to nie tylko problem, który doty­czy mężczyzn w stra­te­gicz­nym punk­cie tzw. zako­li. Z łysie­niem równie często mają do czynie­nia kobie­ty, dla których jest to często jedy­na szan­sa na odzy­ska­nie natu­ral­ne­go owło­sie­nia na skórze głowy, a także uzupeł­nie­nie ubyt­ków włosów w okoli­cy brwi czy rzęs.

Zabieg transplantacji włosów — czy to groźny zabieg chirurgiczny? Czy zostawia blizny?

Obec­nie prze­szczep włosów jest mini­mal­nie inwa­zyj­ną proce­du­rą, prze­pro­wa­dza­ną w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, dzię­ki czemu zabieg nie boli i jest stosun­ko­wo komfor­to­wy dla pacjen­ta. W klini­kach medy­cy­ny este­tycz­nej najczę­ściej może­my spotkać się z meto­dą prze­szcze­pu włosów FUE, która nie tylko przy­no­si dosko­na­łe efek­ty, ale jest też pozba­wio­na ryzy­ka powsta­nia blizn na skórze głowy oraz na obsza­rze, z które­go pobie­ra­ne są grafty (miesz­ki włoso­we) do prze­szcze­pu.

Przystąpienie do zabiegu — wykonanie przeszczepu graftów

Zabieg pole­ga na pobra­niu poje­dyn­czych zespo­łów miesz­ków włoso­wych z ciała pacjen­ta np. tylnej części głowy, klat­ki pier­sio­wej czy pleców, a następ­nie prze­nie­sie­niu ich w miej­sce, w którym znaj­du­ją się ubyt­ki włosów. Prze­szczep włosów wyko­ny­wa­ny jest przy pomo­cy specja­li­stycz­nych narzę­dzi i urzą­dzeń, które chro­nią pobra­ne grafty oraz skórę przed naru­sze­niem ich struk­tu­ry. Dzię­ki temu nie ma potrze­by zakła­da­nia szwów po zabie­gu ani ryzy­ka powsta­nia nieeste­tycz­nych blizn. Proces goje­nia się skóry zacho­dzi samo­ist­nie przez pierw­szych kilka dni po zabie­gu.

Co warto wiedzieć o przeszczepie włosów przed zabiegiem?

Prze­szczep włosów jest proce­du­rą trwa­ją­cą kilka godzin, jednak bardzo duże znacze­nie dla pomyśl­no­ści trans­plan­ta­cji ma odpo­wied­nie przy­go­to­wa­nie do zabie­gu. Jednym z zale­ceń jest m.in. zakaz spoży­wa­nia alko­ho­lu czy przyj­mo­wa­nia aspi­ry­ny i innych leków zawie­ra­ją­cych kwas acety­lo­sa­li­cy­lo­wy na około 14 dni przed zabie­giem. Oczy­wi­ście, wszel­kie zale­ce­nia pacjent otrzy­mu­je podczas konsul­ta­cji z leka­rzem. Bezpo­śred­nio po zabie­gu nie można nato­miast doty­kać, pocie­rać czy drapać skóry głowy — nawet jeśli będzie­my odczu­wa­li dyskom­fort w posta­ci mrowie­nia czy swędze­nia. Skóra jest w tym czasie wyjąt­ko­wo wraż­li­wa, a jej doty­ka­nie może wywo­łać problem z prawi­dło­wą rege­ne­ra­cją, co może mieć wpływ na zabu­rze­nie proce­su przyj­mo­wa­nia się nowych włosów. Co ważne, pierw­sze mycie włosów może mieć miej­sce dopie­ro kilka dni od zabie­gu, jednak perspek­ty­wa gęstych i zdro­wych włosów w przy­szło­ści jest jak najbar­dziej warta wszel­kich poświęceń.

Przeszczep włosów dla wytrwałych. Kiedy i jakich efektów się spodziewać?

Trans­plan­ta­cja włosów to nie tylko kilku­go­dzin­ny zabieg, ale złożo­ny proces, który trwa przez przy­naj­mniej kilka miesię­cy. Pierw­sze efek­ty zabie­gu, to znaczy wzrost włosów, będą widocz­ne po 3–4 miesią­cach, a efekt ten będzie syste­ma­tycz­nie się pogłę­biał. Z końco­wych rezul­ta­tów będzie­my nato­miast mogli cieszyć się po około 9–12 miesią­cach od zabiegu.

Co jeszcze musisz wiedzieć przed zabiegiem? Konsultacja u specjalisty rozwieje wszelkie wątpliwości

Rozu­mie­my to, że każdy pacjent to indy­wi­du­al­ny przy­pa­dek, dlate­go podczas konsul­ta­cji przed zabie­giem nie tylko sami zada­je­my pyta­nia w ramach prze­pro­wa­dza­ne­go wywia­du medycz­ne­go, ale też wysłu­chu­je­my się w głos ewen­tu­al­nych obaw i wątpli­wo­ści pacjen­tów. Zamiast szuka­nia porad na forum odno­śnie prze­szcze­pu włosów, zapra­sza­my do kontak­tu z naszą klini­ką w Łodzi. Nasz zespół medycz­ny szcze­gó­ło­wo omówi z Państwem wszel­kie prze­ciw­wska­za­nia do zabie­gu, zale­ce­nia przed i po trans­plan­ta­cji włosów, a także przed­sta­wi, jak kształ­tu­ją się ceny prze­szcze­pu meto­dą FUE.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry