Czy wazektomia wydłuża stosunek?

Wazek­to­mia jest zabie­giem, który wzbu­dza coraz więk­sze zain­te­re­so­wa­nie wśród mężczyzn, którzy świa­do­mie chcą zrezy­gno­wać z ojco­stwa. W głowach pacjen­tów nadal jednak poja­wia się sporo pytań doty­czą­cych efek­tów zabie­gu wazek­to­mii. Czy wpły­wa ona na jakość życia seksu­al­ne­go? Czy wazek­to­mia prze­dłu­ża stosu­nek? Wyja­śnia­my, w jaki sposób dzia­ła anty­kon­cep­cja dla mężczyzn.

Co zmienia zabieg wazektomii?

Wazek­to­mia, czyli zabieg prze­cię­cia i podwią­za­nia nasie­nio­wo­dów (chirur­gicz­nie lub meto­dą kana­dyj­ską bez skal­pe­la), ma na celu wywo­łać u pacjen­ta trwa­ły stan braku płod­no­ści. Pod wzglę­dem fizycz­nym i biolo­gicz­nym prze­pro­wa­dzo­ny zabieg zmie­nia dla mężczy­zny tylko tyle, że nie jest w stanie zapłod­nić swojej part­ner­ki podczas stosun­ku, a tym samym zakoń­czyć go niepla­no­wa­ną ciążą. Mężczy­zna po wazek­to­mii posia­da także normal­ny wytrysk — proces ejaku­la­cji nadal odby­wa się w ten sam sposób, z tą różni­cą, że nasie­nie pozba­wio­ne jest plem­ni­ków, które odpo­wia­da­ją za zapłod­nie­nie komór­ki jajo­wej. Nie zmie­nia się też zewnętrz­ny wygląd jąder czy sposób odczu­wa­nia orga­zmu. Jednym słowem wazek­to­mia nie ma wpły­wu na funk­cjo­no­wa­nie narzą­dów płcio­wych, lecz jedy­nie na samą jakość spermy.

Czy wazektomia wydłuża stosunek płciowy? Czy ma wpływ na aktywność seksualną?

Wazek­to­mia to meto­da męskiej anty­kon­cep­cji, której zada­niem jest zapo­bie­ga­nie ciąży, nie zaś wpły­wa­nie na zacho­wa­nia seksu­al­ne pacjen­ta. W związ­ku z powyż­szym wazek­to­mia nie skra­ca, ale też w żaden sposób nie prze­dłu­ża stosunku.

Nie zmie­nia to faktu, że część mężczyzn odczu­wa pozy­tyw­ne skut­ki wyko­na­ne­go zabie­gu wazek­to­mii w kwestii popra­wy jako­ści życia seksu­al­ne­go, choć te mają one wymiar bardziej psycho­lo­gicz­ny. Prze­pro­wa­dzo­ny zabieg przy­no­si pacjen­tom przede wszyst­kim ogrom­ny komfort psychicz­ny — znika stres wywo­ła­ny ryzy­kiem zapłod­nie­nia part­ner­ki, co w wielu przy­pad­kach może przy­nieść samo­ist­ny efekt wydłu­że­nia stosun­ku. Wyko­na­nie wazek­to­mii znosi też koniecz­ność upra­wia­nia stosun­ku prze­ry­wa­ne­go, co może spra­wić, że seks part­ne­rów stanie się dłuż­szy i bardziej satysfakcjonujący.

Nieste­ty, może także zdarzyć się, że aspekt psycho­lo­gicz­ny zadzia­ła w drugą stro­nę i wpły­nie ujem­nie na popęd seksu­al­ny czy erek­cję. Istnie­je praw­do­po­do­bień­stwo, że u niektó­rych pacjen­tów poja­wi się tzw. stres poza­bie­go­wy, zwią­za­ny ze świa­do­mo­ścią, że pacjent już nigdy nie będzie mógł posia­dać potom­stwa. Może to obni­żyć poczu­cie własnej męsko­ści i tym samym prze­ło­żyć się na nega­tyw­ne doświad­cze­nia w sypial­ni. Za tym często idą zabu­rze­nia natu­ry psychicz­nej, które pomo­gą skoń­czyć m.in. depre­sją. Dlate­go podczas konsul­ta­cji przed zabie­giem nasi specja­li­ści zawsze podkre­śla­ją, że wazek­to­mia to wyso­ce skutecz­na meto­da anty­kon­cep­cji, co do prze­pro­wa­dze­nia której nale­ży mieć 100% pewność. Odwró­ce­nie wazek­to­mii jest dość skom­pli­ko­wa­nym proce­sem i nie zawsze jest w stanie przy­nieść skutecz­ne rezul­ta­ty. Utra­ta zdro­wia psychicz­ne­go to dość wyso­ka cena za zbyt pochop­ne i błęd­ne podję­cie decy­zji na całe życie.

Czy możliwe są powikłania po wazektomii?

U więk­szo­ści mężczyzn, zabieg prze­pro­wa­dza­ny przez wykwa­li­fi­ko­wa­ne­go chirur­ga, nie powo­du­je ryzy­ka powi­kłań, skut­ków ubocz­nych i długiej rekon­wa­le­scen­cji. Wazek­to­mia wyko­ny­wa­na jest w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, co może wywo­łać deli­kat­ny dyskom­fort i obrzęk bezpo­śred­nio po zabie­gu. U niektó­rych pacjen­tów może poja­wić się tzw. zespół bólo­wy w wyni­ku podraż­nie­nia nerwu zloka­li­zo­wa­ne­go wzdłuż nasie­nio­wo­du w stro­nę jądra, jednak nie powi­nien on trwać dłużej niż kilka dni po zabie­gu. W takim przy­pad­ku pomoc­ne jest stoso­wa­nie ciepłych kąpie­li i przyj­mo­wa­nie środ­ków prze­ciw­bó­lo­wych, przy jedno­cze­snym ogra­ni­cze­niu aktyw­no­ści fizycz­nej. Bardzo rzad­ko zdarza się, że ból przy­bie­ra formę prze­wle­kłą. Jeśli jednak się tak stanie, niezbęd­na będzie konsul­ta­cja u specja­li­sty i dodat­ko­wa diagno­sty­ka.

Jesteś zain­te­re­so­wa­ny prze­pro­wa­dze­niem wazek­to­mii w naszej klini­ce w Łodzi? Skon­tak­tuj się z naszy­mi specja­li­sta­mi, by dowie­dzieć się więcej na temat kosz­tów lub prze­ciw­wska­zań do zabiegu.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry