lifting twarzy

Dermapen — unikatowy zabieg dla każdego rodzaju skóry!

Wybie­ra­jąc zabie­gi z zakre­su medy­cy­ny este­tycz­nej, często zasta­na­wia­my się, czy będą one właści­we dla nasze­go typu skóry. W przy­pad­ku zabie­gu Derma­pen odpo­wiedź jest jedno­znacz­na.

Praca z tym urzą­dze­niem pozwa­la na zasto­so­wa­nie tera­pii nawet u pacjen­tów z wiot­ką i cien­ką skórą, a w każdym przy­pad­ku stymu­lu­je proces tworze­nia się nowe­go kola­ge­nu. To wyjąt­ko­wy rodzaj mezo­te­ra­pii, w którym funk­cja auto­ma­tycz­ne­go nakłu­wa­nia skóry wpły­wa na lepsze wnika­nie w naskó­rek substan­cji czyn­nych. Dzię­ki temu inno­wa­cyj­ne­mu sposo­bo­wi mikro­na­kłu­wa­nia, możesz wziąć udział w zabie­gu, gwaran­tu­ją­cym spek­ta­ku­lar­ne efek­ty, a przy okazji nie wyłą­cza­ją­cym Cię z życia codzien­ne­go. Możesz być pewien/pewna, że podczas tej proce­du­ry nie odczu­jesz  bólu czy dyskom­for­tu lub doświad­czysz ich w stop­niu mini­mal­nym.

Dermapen — krok po kroku

Tera­pia poprze­dzo­na jest zwykle konsul­ta­cją, w trak­cie której lekarz obja­śni Ci isto­tę kura­cji oraz zale­ci prepa­ra­ty. Dzia­ła­nia rozpo­czy­na się od zdezyn­fe­ko­wa­nia skóry o znie­czu­le­nia obsza­ru, który ma zostać podda­ny zabie­go­wi, odpo­wied­nim prepa­ra­tem aneste­tycz­nym. Następ­nie stosu­je  się na skórę odpo­wied­ni do zabie­gu prepa­rat np. na cellu­lit czy wypa­da­nia włosów. Wresz­cie wyko­nu­je się zabieg prze­miesz­cza­jąc kartridż z igła­mi po skórze, a mikro­na­kłu­cia  dopro­wa­dza­ją do apli­ka­cji w skórę substan­cji lecz­ni­czych. Derma­pen to urzą­dze­nie medycz­ne pozwa­la­ją­ce wyko­ny­wać zabie­gi odmła­dza­ją­ce i lecz­ni­cze na wielu obsza­rach: twarzy, szyi, dekol­cie, brzu­chu, udach, poślad­kach, dłoniach. Po zakoń­czo­nej sesji możesz odczu­wać ciepło oraz lekkie piecze­nie, a po kilku dniach rozpocz­nie się złusz­cza­nie naskór­ka, wówczas lekarz zale­ci Ci zapew­ne stoso­wa­nie prepa­ra­tów koją­co-rege­ne­ru­ją­cych. Proce­du­ra nie nale­ży do inwa­zyj­nych, dlate­go od razu  można wrócić do codzien­nych czyn­no­ści, jednak specja­li­sta na pewno zale­ci, by przez jakiś czas nakła­dać na okoli­ce poza­bie­go­we specjal­ne prepa­ra­ty zmniej­sza­ją­ce obrzę­ki. Na osta­tecz­ny efekt zabie­gu trze­ba pocze­kać, ale skóra znacz­nie ulega wzmoc­nie­niu. Po zabie­gu pacjent musi powstrzy­mać się od opala­nia i sauny przez około 6 tygo­dni.

Dermapen —  dlaczego warto się zdecydować?

Derma­pen zysku­je sobie coraz więk­sze grono sympa­ty­ków, gdyż jest urzą­dze­niem uniwer­sal­nym, reko­men­do­wa­nym do wszyst­kich typów skóry oraz najczę­ściej wystę­pu­ją­cych proble­mów. kura­cja pozwa­la osią­gnąć ogrom­ne korzy­ści tera­peu­tycz­ne. Proces mikro­na­kłu­wa­nia, poprzez stymu­lo­wa­nie skóry do produk­cji kola­ge­nu wspie­ra proce­sy napraw­cze, co prze­kła­da się na  poziom napię­cia oraz elastycz­no­ści skóry. Popra­wia się jej ukrwie­nie i odży­wie­nie oraz zredu­ko­wa­ne zosta­ją drob­ne zmarszcz­ki. Dzię­ki zdol­no­ści do regu­la­cji proce­sów mela­no­ge­ne­zy uzysku­je­my ujed­no­li­ce­nie kolo­ru i struk­tu­ry skóry, zredu­ko­wa­ne zosta­ją także blizny i rozstę­py. Wpro­wa­dza­nie substan­cji czyn­nych w głąb skóry spra­wia, że zabieg zysku­je na skutecz­no­ści. Wśród apli­ko­wa­nych prepa­ra­tów stosu­je się wyso­ce dobro­czyn­ne koktaj­le mezo­te­ra­peu­tycz­ne: osocze boga­to­płyt­ko­we, prepa­ra­ty na bazie kwasu hialu­ro­no­we­go, krze­mion­ki czy amino­kwa­sów. Specja­li­sta dobie­ra je w zależ­no­ści od proble­mów i wska­zań dla leczo­nej skóry.

Dermapen — kto może skorzystać, a kto niestety nie?

Urzą­dze­nie to jest wyjąt­ko­wo wszech­stron­ne, a tera­pia z jego użyciem może być prze­pro­wa­dza­na na całej twarzy, szyi, dekol­cie, brzu­chu, udach, poślad­kach, a nawet skórze owło­sio­nej głowy. Ten rodzaj mezo­te­ra­pii jest skutecz­ny w przy­pad­ku drob­nych płyt­kich zmarsz­czek, cieni pod ocza­mi, blizn potrą­dzi­ko­wych, poope­ra­cyj­nych i poopa­rze­nio­wych. Jest to znako­mi­ta meto­da rewi­ta­li­za­cji skóry twarzy, szyi, dekol­tu. Wspo­ma­ga też kura­cję wypa­da­nia włosów. Nieste­ty meto­da ta jest wyklu­czo­na u osób cier­pią­cych na choro­by nowo­two­ro­we, aktyw­ną opryszcz­kę czy nasi­lo­ny trądzik. Nie stosu­je się też tera­pii u kobiet w ciąży i okre­sie lakta­cji. Wyklu­czo­ne jest też podję­cie dzia­łań w przy­pad­ku aktyw­ne­go stanu zapal­ne­go skóry w okoli­cy nakłu­wa­nia. Chcesz dowie­dzieć się więcej na temat tej meto­dy, skon­tak­tuj się ze specja­li­sta­mi z Klini­ki Novo­derm. Zadbaj o jakość swojej skóry poprzez rewi­ta­li­za­cję meza­te­ra­peu­tycz­ną.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry