Diagnostyka łysienia

Profesjonalna diagnostyka łysienia

Nadmier­na utra­ta włosów oraz łysie­nie to powszech­ne proble­my, z który­mi zmaga­ją się mężczyź­ni i kobie­ty w różnym wieku. Jak wiado­mo, odpo­wied­nio dobra­na tera­pia jest ściśle zwią­za­na z prawi­dło­wym rozpo­zna­niem przy­czy­ny danej przy­pa­dło­ści. W naszej klini­ce oferu­je­my pacjen­tom profe­sjo­nal­ną diagno­sty­kę łysie­nia, która obej­mu­je szcze­gó­ło­we bada­nia trycho­lo­gicz­ne oraz indy­wi­du­al­ną konsul­ta­cję z doświad­czo­nym leka­rzem derma­to­lo­giem. Szcze­gó­ło­wy wywiad medycz­ny, bada­nie przed­mio­to­we i wyni­ki dostęp­nych badań diagno­stycz­nych pozwa­la­ją specja­li­ście opra­co­wać opty­mal­ną kura­cję leczniczą.

Szczegółowa diagnostyka łysienia – badanie trychologiczne

Bada­nie trycho­lo­gicz­ne skła­da się z kilku etapów. Rozpo­czy­na się wywia­dem z pacjen­tem, dzię­ki które­mu ekspert zbie­ra infor­ma­cje doty­czą­ce ostat­nio prze­by­tych scho­rzeń, obec­no­ści aler­gii, stoso­wa­nej diety, pielę­gna­cji, trybu życia pacjen­ta. Bada­nie trycho­lo­gicz­ne opie­ra się też na szcze­gó­ło­wej wery­fi­ka­cji stanu skóry głowy pacjen­ta. Specja­li­sta podda­je dokład­nej anali­zie okoli­cę czoło­wą, skro­nio­wą i poty­licz­ną, porów­nu­jąc gęstość włosów w tych obsza­rach. Często wyko­rzy­sty­wa­ny­mi narzę­dzia­mi przy diagno­sty­ce łysie­nia jest tricho­gram i tricho­sko­pia. W razie wska­zań wyko­nu­je się również bada­nia labo­ra­to­ryj­ne (m.in. morfo­lo­gia z wyma­zem, poziom testosteronu).

Wiedz, że bada­nie trycho­lo­gicz­ne to bardzo bezpiecz­na i bezbo­le­sna proce­du­ra diagno­stycz­na, która w zależ­no­ści od dane­go przy­pad­ku trwa 30–60 minut. Nie wyma­ga szcze­gól­nych przy­go­to­wań, jednak pacjent nie powi­nien myć owło­sio­nej skóry głowy 2–3 dni przed wizy­tą w naszym gabinecie.

Zapra­sza­my do kontak­tu w celu usta­le­nia termi­nu indy­wi­du­al­nej konsul­ta­cji z jednym ze specja­li­stów naszej Klini­ki Novo­derm, który ma ogrom­ne doświad­cze­nie w diagno­sty­ce i lecze­niu scho­rzeń włosów oraz skóry głowy.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry