Egzosomy ASCE+ HRLV — leczenie łysienia

Cennik

ZabiegCena
Egzo­so­my — lecze­nie łysienia1500 zł
leczenie łysienia egzosomami

Czym jest zabieg Egzosomy ASCE+ HRLV?

Egzosomy ASCE+ HRLV to zabieg stosowany w terapii leczenia łysienia, oparty na opatentowanej technologii ExoSCRT™.

Egzo­so­my wyka­zu­ją zdolności rege­ne­ra­cyj­ne komórek macie­rzy­stych, są bezpiecz­ne i hipo­im­mu­no­gen­ne, czyli dosko­na­le tole­ro­wa­ne przez orga­nizm. Wpro­wa­dza­ne w rejon owło­sio­nej skóry głowy meto­dą mezo­te­ra­pii wzmac­nia­ją cebul­ki i pobu­dza­ją porost włosów, poma­ga­jąc w ich odbu­do­wie. Prepa­rat zawie­ra biał­ka i czyn­ni­ki wzro­stu, dosko­na­le radząc sobie z łysie­niem telo­ge­no­wym i ande­oge­no­wym u kobiet oraz mężczyzn. Kura­cję egzo­so­mo­wą poprze­dza wstęp­na konsul­ta­cja ze specja­li­stą. Lekarz ocenia ogól­ny stan zdro­wia pacjen­ta zain­te­re­so­wa­ne­go tą meto­dą, infor­mu­je o czyn­ni­kach wyklu­cza­ją­cych, poten­cjal­nych efek­tach, prze­bie­gu tera­pii oraz pozna­je oczekiwania.

WIĘCEJ O ZABIEGU  EGZOSOMY ASCE+ HRLV

Zabieg Egzo­so­my ESCE+ HRLV prze­pro­wa­dzo­ny meto­dą mezo­te­ra­pii umożliwia:

 • Wzmoc­nie­nie cebulek
 • Pobu­dze­nie poro­stu włosów
 • Zagęsz­cze­nie włosów
 • Popra­wę mikro­krą­że­nia w skórze
 • Zaha­mo­wa­nie nadmier­ne­go wypa­da­nia włosów

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Dzię­ki iniek­cjom z bezpiecz­nym prepa­ra­tem podda­nym bada­niom klinicz­nym pacjent może cieszyć się pożą­da­nym rezul­ta­tem (wzmoc­nio­ne i zagęsz­czo­ne włosy, szyb­szy porost).

Efekty

Efek­ta­mi tera­pii na włosy z użyciem egzo­so­mów utrzy­mu­ją do 6–8 miesię­cy od wyko­na­nia ostat­nie­go zabie­gu. By podtrzy­mać pozy­tyw­ne rezul­ta­ty, po upły­wie tego czasu zale­ca­my wyko­na­nie tzw. zabie­gu przypominającego.

Komfort

Tera­pia nie jest bole­sna, jednak w dla maksy­mal­ne­go komfor­tu pacjen­ta mezo­te­ra­pię owło­sio­nej skóry głowy można poprze­dzić użyciem miej­sco­we­go środ­ka znieczulającego.

Częste pytania

 • Czy zabieg jest bolesny?

  Dzię­ki zasto­so­wa­niu środ­ka o miej­sco­wym dzia­ła­niu znie­czu­la­ją­cym Egzo­so­my ESCE+ HRLV nie jest bole­sną kura­cją dla pacjenta.

 • Kiedy pojawią się pierwsze efekty?

  Wstęp­ne rezul­ta­ty w posta­ci zagęsz­czo­nej czupry­ny, zaha­mo­wa­nia inten­syw­nej utra­ty włosów i ich wzmoc­nie­nia są widocz­ne po 3–4 miesią­cach zabiegu.

 • Czy rezultaty zabiegu Egzosomy ESCE+ HRLV są długotrwałe?

  W zależ­no­ści od indy­wi­du­al­nych predys­po­zy­cji rezul­ta­ty utrzy­mu­ją się od 6 do 8 miesię­cy. Dla podtrzy­ma­nia efek­tów kura­cji na włosy zale­ca­my wyko­na­nie zabie­gu przypominającego.

 • Czy terapia egzosomowa wymaga powtórzeń?

  Tak, meto­da ta wyma­ga kilku sesji zabie­go­wych, ich dokład­na licz­ba usta­la­na jest indy­wi­du­al­nie. Najczę­ściej jest to 3–5 sesji wyko­ny­wa­nych co 2 tygodnie.

 • Ile czasu trwa mezoterapia na włosy z egzosomami?

  Proce­du­ra zabie­go­wa z wyko­rzy­sta­niem egzo­so­mów zwykle trwa 25–45 minut.

 • Czy po zabiegu wymagana jest rekonwalescencja?

  Po zabie­gu nie jest wyma­ga­na szcze­gól­na rekon­wa­le­scen­cja. Pacjent może od razu po mezo­te­ra­pii wrócić do normal­nej ruty­ny życia.

Przeciwwskazania

 • nieusta­bi­li­zo­wa­na cukrzyca,
 • stoso­wa­nie leków sterydowych,
 • przyj­mo­wa­nie leków rozrze­dza­ją­cych krew,
 • infek­cje w rejo­nie zabiegowym,
 • skłon­ność do powsta­wa­nia bliznowców,
 • epilep­sja,
 • ciąża i laktacja,
 • choro­by nowotworowe.

Egzosomy ESCE+ HRLV krok po kroku

1

Konsultacja

Zabieg Egzo­so­my ESCE+ HRLV poprze­dza wywiad medycz­ny ze specja­li­stą. W trak­cie spotka­nia lekarz omawia z pacjen­tem wska­za­nia, prze­ciw­wska­za­nia poten­cjal­ne rezultaty.

2

Pierwszy zabieg

Tera­pia lecze­nia łysie­nia pole­ga na serii iniek­cji prepa­ra­tu z egzosomami.

3

Kolejne zabiegi

Licz­ba sesji tera­peu­tycz­nych zale­ży od dane­go przy­pad­ku, jest usta­la­na zawsze indy­wi­du­al­nie przez specja­li­stę wyko­nu­ją­ce­go zabiegi.

4

Konsultacja kończąca

Wstęp­ne rezul­ta­ty mezo­te­ra­pii z użyciem egzo­so­mów są zauwa­żal­ne po około 3–4 miesią­cach od podda­nia się zabiegowi.

Egzosomy ESCE+ HRLV okiem eksperta

90%

Trwa­łość efektów

Tera­pia egoz­so­ma­mi pozwa­la cieszyć się efek­ta­mi przez 6–8 miesię­cy od zakoń­cze­nia kuracji.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Wystar­czy kilka proce­dur zabie­go­wych, by zaha­mo­wać wypa­da­nie włosów, wzmoc­nić je i popra­wić kondy­cję owło­sio­nej skóry głowy.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry