Egzosomy ASCE+ SRLV — odmładzanie skóry

Cennik

ZabiegCena
Egzo­so­my twarz i szyja z mikronakłuwaniem1500 zł
Egzo­so­my twarz i szyja z rf mikroiglowym2200 zł

Czym są Egzosomy ASCE+SRLV?

Egzosomy ASCE+ SRLV to jedyny taki na rynku system terapeutyczny, który korzysta z opatentowanej technologii ExoSCRT™.

Egzo­so­my zawie­ra­ją mate­ria­ły gene­tycz­ne, czyn­ni­ki wzro­stu, prze­ciw­za­pal­ne cyto­ki­ny i inne substan­cje, które wyka­zu­ją dzia­ła­nie napraw­cze oraz immu­no­mo­du­lu­ją­ce. Obec­ne w prepa­ra­cie substan­cje prowa­dzą do inten­syw­nej rege­ne­ra­cji skóry, przy­wra­ca­jąc utra­co­ną jędr­ność i przy­spie­sza­jąc goje­nie. Zabieg z egzo­so­ma­mi poprze­dza wizy­ta kwali­fi­ku­ją­ca, podczas której specja­li­sta ocenia kondy­cję skóry i ogól­ny stan zdro­wia pacjen­ta oraz wyklu­cza prze­ciw­wska­za­nia do kuracji.

WIĘCEJ O ZABIEGU EGZOSOMY ASCE+ SRLV

Kura­cja Egzo­so­my ASCE+ SRLV z uwagi na unikal­ną tech­no­lo­gię pozwa­la na:

 • Popra­wę elastycz­no­ści i pozio­mu nawil­że­nia skóry
 • Reduk­cję zmarsz­czek na twarzy, szyi i dekolcie
 • Spły­ce­nie blizn
 • Wyrów­na­nie kolo­ry­tu skóry
 • Wyci­sze­nie stanów zapalnych
 • Popra­wę skutecz­no­ści innych zabie­gów z zakre­su medy­cy­ny estetycznej

Egzo­so­my ASCE+ SRLV to prze­ło­mo­wy zabieg w dzie­dzi­nie medy­cy­ny este­tycz­nej, który wyzna­cza nowe stan­dar­dy w rege­ne­ra­cji i odmła­dza­niu skóry. Ta zaawan­so­wa­na tera­pia, bazu­ją­ca na najnow­szych odkry­ciach w biotech­no­lo­gii, wyko­rzy­stu­je poten­cjał egzo­so­mów – mikro­sko­pij­nych pęche­rzy­ków komór­ko­wych, boga­tych w cenne cząstecz­ki sygna­ło­we, które wspie­ra­ją natu­ral­ne proce­sy napraw­cze orga­ni­zmu. Egzo­so­my ASCE+ SRLV, dzię­ki swojej unikal­nej formu­le, zapew­nia­ją inten­syw­ną stymu­la­cję produk­cji kola­ge­nu i elasty­ny, co prze­kła­da się na widocz­ne efek­ty odmło­dze­nia skóry

Czym są Egzo­so­my ASCE+ SRLV?

Egzo­so­my ASCE+ SRLV to inno­wa­cyj­ny prepa­rat wyko­rzy­stu­ją­cy siłę egzo­so­mów pocho­dzą­cych z komó­rek macie­rzy­stych. Egzo­so­my te są nośni­ka­mi wielu cennych substan­cji, takich jak biał­ka, RNA oraz czyn­ni­ki wzro­stu, które odgry­wa­ją kluczo­wą rolę w komu­ni­ka­cji między­ko­mór­ko­wej i proce­sach rege­ne­ra­cyj­nych skóry. Dzię­ki zasto­so­wa­niu w tera­pii este­tycz­nej, egzo­so­my te skutecz­nie wspie­ra­ją odno­wę skóry, przy­czy­nia­jąc się do jej głębo­kiej rege­ne­ra­cji i odmłodzenia.

Korzy­ści z zasto­so­wa­nia Egzo­so­mów ASCE+ SRLV

 1. Inten­syw­na rege­ne­ra­cja skóry: Egzo­so­my ASCE+ SRLV stymu­lu­ją skórę do inten­syw­nej odno­wy, co przy­czy­nia się do reduk­cji oznak starze­nia i popra­wy ogól­nej kondy­cji skóry.
 2. Zwięk­sze­nie produk­cji kola­ge­nu i elasty­ny: Tera­pia wspie­ra synte­zę kluczo­wych białek struk­tu­ral­nych, co prowa­dzi do zwięk­sze­nia elastycz­no­ści, jędr­no­ści oraz wygła­dze­nia skóry.
 3. Głębo­kie nawil­że­nie: Prepa­rat zapew­nia skórze inten­syw­ne nawil­że­nie od wewnątrz, przy­wra­ca­jąc jej zdro­wy wygląd i promien­ny blask.
 4. Mini­ma­li­za­cja zmarsz­czek: Regu­lar­ne stoso­wa­nie tera­pii pozwa­la na wygła­dze­nie drob­nych linii i zmarsz­czek, zapew­nia­jąc młod­szy wygląd skóry.
 5. Bezpie­czeń­stwo i natu­ral­ność: Wyko­rzy­sta­nie natu­ral­nych proce­sów biolo­gicz­nych mini­ma­li­zu­je ryzy­ko niepo­żą­da­nych reak­cji i spra­wia, że tera­pia jest bezpiecz­na dla skóry.

Dla kogo prze­zna­czo­ne są Egzo­so­my ASCE+ SRLV?

Tera­pia egzo­so­ma­mi ASCE+ SRLV jest ideal­na dla osób poszu­ku­ją­cych skutecz­nej i bezpiecz­nej meto­dy na popra­wę wyglą­du i kondy­cji swojej skóry. Zabieg ten jest szcze­gól­nie pole­ca­ny dla osób zmaga­ją­cych się z ozna­ka­mi starze­nia, utra­tą jędr­no­ści i elastycz­no­ści skóry, a także dla tych, którzy chcą inten­syw­nie nawil­żyć i zrege­ne­ro­wać swoją skórę. Jest to dosko­na­ła opcja dla osób w każdym wieku, pragną­cych cieszyć się zdro­wą, promien­ną i młodo wyglą­da­ją­cą skórą.

Jak prze­bie­ga tera­pia Egzo­so­ma­mi ASCE+ SRLV?

Tera­pia rozpo­czy­na się od dokład­nej konsul­ta­cji z doświad­czo­nym specja­li­stą medy­cy­ny este­tycz­nej, który oceni stan i potrze­by skóry pacjen­ta. Następ­nie, przy użyciu specjal­nych tech­nik apli­ka­cji, prepa­rat z egzo­so­ma­mi ASCE+ SRLV jest wpro­wa­dza­ny w głąb skóry, co umoż­li­wia maksy­mal­ne wyko­rzy­sta­nie ich rege­ne­ra­cyj­ne­go poten­cja­łu. Zabieg jest komfor­to­wy i nie wyma­ga długie­go okre­su rekon­wa­le­scen­cji, a efek­ty są widocz­ne już po pierw­szych sesjach terapii.

Podsu­mo­wa­nie

Egzo­so­my ASCE+ SRLV to inno­wa­cyj­na odpo­wiedź na potrze­by osób poszu­ku­ją­cych skutecz­nych metod rege­ne­ra­cji i odmła­dza­nia skóry. Dzię­ki swojej unikal­nej formu­le, tera­pia ta oferu­je nie tylko natych­mia­sto­we nawil­że­nie i popra­wę wyglą­du skóry, ale również długo­trwa­łe efek­ty odno­wy i rege­ne­ra­cji. Bezpiecz­na, natu­ral­na i skutecz­na – tera­pia egzo­so­ma­mi ASCE+ SRLV stano­wi ideal­ne rozwią­za­nie dla każde­go, kto pragnie cieszyć się zdro­wą, młodzień­czą skórą bez koniecz­no­ści podda­wa­nia się inwa­zyj­nym zabiegom.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Dzię­ki użyciu egzo­so­mów o udowod­nio­nej klinicz­nie skutecz­no­ści każdy, kto podda się tej proce­du­rze zabie­go­wej, może cieszyć się natu­ral­nym rezul­ta­tem (popra­wa pozio­mu nawil­że­nia, jędr­no­ści i kolo­ry­tu skóry, efekt odmłodzenia).

Efekty

Rezul­ta­ta­mi zabie­gu z wyko­rzy­sta­niem egzo­so­mów można cieszyć się do 6–12 miesię­cy od podda­nia się kura­cji.  Pierw­sze efek­ty są zauwa­żal­ne po 2–3 dniach. By podtrzy­mać osią­gnię­te rezul­ta­ty, po kilku miesią­cach reko­men­du­je­my wyko­na­nie tzw. zabie­gu przypominającego.

Komfort

W celu zmniej­sze­nia dyskom­for­tu podczas mezo­te­ra­pii prepa­ra­tu z egzo­so­ma­mi może­my zasto­so­wać u pacjen­ta środek o miej­sco­wym dzia­ła­niu znieczulającym.

Częste pytania

 • Czy zabieg jest bolesny?

  Nie jest to bardzo bole­sna tera­pia. Zasto­so­wa­nie środ­ka o miej­sco­wym dzia­ła­niu znie­czu­la­ją­cym niwe­lu­je dyskom­fort i spra­wia, że iniek­cje prepa­ra­tu z egzo­so­ma­mi nie są w żaden sposób uciąż­li­we dla pacjenta.

 • Czy rezultaty zabiegu z egzosomami są długotrwałe?

  Efek­ty kura­cji z użyciem egzo­so­mów utrzy­mu­ją się od 6 do 12 miesię­cy. Oczy­wi­ście jest to dość indy­wi­du­al­na kwestia (w zależ­no­ści do stylu, trybu życia, wieku i diety stoso­wa­nej przez pacjenta.

 • Czy Egzosomy ASCE+ SRLV to jednorazowa procedura?

  Zwykle nale­ży poddać się co najmniej 2–3 sesjom tera­peu­tycz­nym, by uzyskać pożą­da­ne rezul­ta­ty. Dokład­na licz­ba zabie­gów z wyko­rzy­sta­niem egzo­so­mów jest usta­la­na indywidualnie.

 • Ile czasu trwa zabieg Egzosomy ASCE+ SRLV?

  Zabieg rege­ne­ru­ją­co-odmła­dza­ją­cy z użyciem egzo­so­mów nie jest długo­trwa­łą proce­du­rą, zwykle trwa około 40–60 minut.

 • Czy po procedurze zabiegowej wymagana jest rekonwalescencja?

  Po zabie­gu Egzo­so­my ASCE+ SRLV nie jest wyma­ga­na rekon­wa­le­scen­cja. Pacjent może od razu wrócić do codzien­nych aktyw­no­ści. Nato­miast bezpo­śred­nio po mezo­te­ra­pii powin­no się unikać inten­syw­nej aktyw­no­ści fizycz­nej, gorą­cych kąpie­li i ekspo­zy­cji na świa­tło słoneczne.

Przeciwwskazania

 • ciąża i karmie­nie piersią,
 • choro­by serca,
 • infek­cje w okoli­cy zabiegowej,
 • skłon­ność do tworze­nia bliznowców,
 • nieusta­bi­li­zo­wa­na cukrzyca,
 • przyj­mo­wa­nie retinoidów,
 • stery­do­te­ra­pia,
 • nowo­two­ry.

Egzosomy ASCE+ SRLV krok po kroku

1

Konsultacja

Przed pierw­szym zabie­giem z użyciem egzo­so­mów prze­pro­wa­dza­ny jest szcze­gó­ło­wy wywiad medycz­ny. W trak­cie wizy­ty w gabi­ne­cie specja­li­sty omawia on z pacjen­tem prze­bieg kura­cji, pozna­je jego ocze­ki­wa­nia i infor­mu­je o możli­wych do uzyska­nia efek­tach. Leka­rzy wyklu­cza też prze­ciw­wska­za­nia do poda­nia się tej metodzie.

2

Pierwszy zabieg

Zabieg pole­ga na wpro­wa­dze­niu prepa­ra­tu z egzo­so­ma­mi do skóry z użyciem cien­kiej igły lub kaniuli.

3

Kolejne zabiegi

Licz­ba proce­dur zabie­go­wych usta­la­na jest indy­wi­du­al­nie. Zwykle jest 3–6 sesji terapeutycznych.

4

Konsultacja kończąca

Wstęp­ne rezul­ta­ty zaapli­ko­wa­nia prepa­ra­tu z egzo­so­ma­mi są widocz­ne po 2–3 dniach od iniek­cji. Efekt final­ny jest zauwa­żal­ny po około 6–7 tygo­dniach od zabiegu.

Egzosomy ASCE+ SRLV okiem eksperta

90%

Trwa­łość efektów

6–12 miesię­cy — przez tyle czasu wpro­wa­dzo­ne na drodze iniek­cji egzo­so­my pozwa­la­ją cieszyć się efek­ta­mi odmło­dze­nia i rege­ne­ra­cji skóry.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Zwykle potrze­ba kilka sesji zabie­go­wych, aby popra­wić jakość i stan skóry.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry