Egzosomy ASCE+

Egzo­so­my ASCE+ to unikal­ny system tera­peu­tycz­ny, który wyka­zu­je dzia­ła­nie immu­no­mo­du­lu­ją­ce i prze­ciw­sta­rze­nio­we, głębo­ko rege­ne­ru­jąc wszyst­kie warstwy skóry. Apli­ko­wa­ne podczas zabie­gu egzo­so­my są hipo­im­mu­no­gen­ne, prze­cho­dzą przez warstwę naskór­ka do skóry właści­wej tkan­ki podskór­nej. Dzię­ki kura­cji może­my wzmoc­nić barie­rę skór­ną pacjen­ta, zwięk­szyć synte­zę kola­ge­nu i fibro­bla­stów oraz popra­wić wytrzy­ma­łość tkan­ki podskórnej.

Zabieg z wyko­rzy­sta­niem egzo­so­mów poprze­dza wstęp­na konsul­ta­cja ze specja­li­stą, podczas której podda­je on ocenie ogól­ny stan zdro­wia pacjen­ta, pyta o ocze­ki­wa­nia wzglę­dem tera­pii i wyklu­cza ewen­tu­al­ne przeciwwskazania.

Egzosomy ASCE+ czyli terapia regeneracyjna i anti-aging

Egzo­so­my ASCE+ pozwa­la­ją popra­wić ogól­ny wygląd skóry w pełni bezpiecz­ny sposób. Ich skutecz­ność zosta­ła potwier­dzo­na bada­nia­mi klinicz­ny­mi. Dzię­ki mikro­na­kłu­ciom może­my spły­cić zmarszcz­ki, popra­wić kolo­ryt cery, zmniej­szyć widocz­ność blizn (w tym kelo­idów) i ujędr­nić skórę. Zabieg z egzo­so­ma­mi jest pole­ca­ny również osobom, które chcą wyci­szyć stany zapal­ne towa­rzy­szą­ce atopii i łusz­czy­cy. Egzo­so­my przy­spie­sza­ją też czas rege­ne­ra­cji skóry po innych zabie­gach (np. z użyciem lase­ra frak­cyj­ne­go). Proce­du­ra zabie­go­wa nie wyma­ga szcze­gól­nych przy­go­to­wań ani nie jest bole­sna. Ile zabie­gów nale­ży wyko­nać? W zależ­no­ści od dane­go proble­mu skór­ne­go potrze­ba 2–6 sesji tera­peu­tycz­nych wyko­ny­wa­nych co około 2 tygodnie.

W naszej Klini­ce Novo­derm oferu­je­my nie tylko Egzo­so­my ASCE+, ale także inne zabie­gi o dzia­ła­niu prze­ciw­sta­rze­nio­wym i odmła­dza­ją­cym, które pozwa­la­ją uzyskać pożą­da­ne efek­ty tera­peu­tycz­ne. Zapra­sza­my do kontak­tu osoby, które chcą opóź­nić proces starze­nia lub zniwe­lo­wać już powsta­łe zmia­ny. Nasi specja­li­ści dopa­su­ją odpo­wied­nią kura­cję na podsta­wie indy­wi­du­al­nych potrzeb i wyma­gań skóry dane­go pacjenta.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry