zabieg endermologii Łódź

EmSculpting – pytania do eksperta

Z wiekiem nasz meta­bo­lizm spowal­nia i coraz trud­niej jest nam utrzy­my­wać szczu­płą sylwet­kę. Traci­my wówczas ideal­ną linię talii, poja­wia się u nas miej­sco­wa otyłość czy bocz­ki. Medy­cy­na este­tycz­na oferu­je różne sposo­by na reduk­cję tkan­ki tłusz­czo­wej. Jeże­li boimy się inwa­zyj­nych zabie­gów, takich jak lipo­suk­cja brzu­cha, może­my zdecy­do­wać się na łagod­niej­szą alter­na­ty­wę. Jedną z nich jest elek­tro­sty­mu­la­cja EmSculp­ting. Na czym pole­ga ten zabieg i jakich efek­tów może­my po nim ocze­ki­wać? Poni­żej przed­sta­wia­my odpo­wie­dzi na najczę­ściej zada­wa­ne pytania.

Co to jest EmSculpting?

EmSculp­ting Pro to inno­wa­cyj­ne urzą­dze­nie medycz­ne służą­ce do mode­lo­wa­nia sylwet­ki. Wyko­rzy­stu­je ono tech­no­lo­gię elek­tro­ma­gne­tycz­ną HIFEM (ang. High-Inten­si­ty Focu­sed Elec­tro­ma­gne­tic) i jest lide­rem na rynku medy­cy­ny estetycznej.

Zabieg jest bezpiecz­ny i bezbo­le­sny. Emitu­jąc fale o wyso­kiej często­tli­wo­ści, EmSculp­ting spala znaj­du­ją­cą się pod skórą tkan­kę tłusz­czo­wą pacjen­ta. Rozbu­do­wu­je również mięśnie, nie tylko elimi­nu­jąc otyłość brzusz­ną, ale także rzeź­biąc linię sylwet­ki. Urzą­dze­nie docie­ra do głębo­kich obsza­rów ciała, a efek­ty zabie­gu nie są możli­we do osią­gnię­cia za pomo­cą trady­cyj­ne­go trenin­gu na siłow­ni. Zasto­so­wa­ny na powierzch­ni ud i poślad­ków, EmSculp­ting redu­ku­je cellu­lit. Popra­wia też napię­cie skóry, przy­wra­ca­jąc jej młodzień­czą sprężystość.

Jakie są obszary zabiegowe elektrostymulacji?

Zabieg jest wyko­ny­wa­ny w miej­scach, które wyma­ga­ją reduk­cji tkan­ki tłusz­czo­wej przy jedno­cze­snym rozbu­do­wa­niu masy mięśnio­wej. Obsza­ry ciała, które można poddać elek­tro­sty­mu­la­cji EmSculp­ting, to:

 • brzuch,
 • poślad­ki,
 • uda.

Zabieg trwa od 30 do 45 minut. Efek­ty uwidacz­nia­ją się w ciągu 2–4 tygo­dni po jego wykonaniu.

Czy elektrostymulacja EmSculpting jest bolesna?

Zabieg jest niein­wa­zyj­ny i bezbo­le­sny. Jego skutecz­ność można porów­nać do wyko­na­nia 20 tysię­cy przy­sia­dów lub brzusz­ków (w zależ­no­ści od obsza­ru ciała, na którym proce­du­ra jest prze­pro­wa­dza­na). W trak­cie zabie­gu pacjent odczu­wa wyraź­ne skur­cze mięśni, rzadziej wibra­cje i mrowie­nie ciała. Po opusz­cze­niu gabi­ne­tu możli­we jest odczu­wa­nie zmęcze­nia, które jest porów­ny­wal­ne z uczu­ciem, jakie­go doświad­cza się po inten­syw­nym trenin­gu na siłow­ni. Rekon­wa­le­scen­cja po zabie­gu nie jest koniecz­na ani wymagana.

Jakie są efekty zabiegu EmSculpting?

Elek­tro­sty­mu­la­cję prze­pro­wa­dza się w celu osią­gnię­cia nastę­pu­ją­cych efektów:

 • usunię­cie tkan­ki tłuszczowej,
 • wyrzeź­bie­nie mięśni brzucha,
 • reduk­cja cellulitu,
 • ujędr­nie­nie i napię­cie pośladków,
 • wysmu­kle­nie ud,
 • naprę­że­nie i ujędr­nie­nie skóry,
 • ogól­na popra­wa wyglą­du sylwetki.

Śred­nio u pacjen­tów obser­wu­je się reduk­cję tkan­ki tłusz­czo­wej o ok. 16% oraz przy­rost masy mięśnio­wej o ok. 19%.

Jak się przygotować do zabiegu elektrostymulacji EmSculpting?

Zabieg z wyko­rzy­sta­niem urzą­dze­nia EmSculp­ting PRO nie wyma­ga specjal­ne­go przy­go­to­wa­nia. Jak każda proce­du­ra medycz­na, elek­tro­sty­mu­la­cja jest poprze­dzo­na konsul­ta­cją z leka­rzem. Celem jest usta­le­nie obsza­ru zabie­go­we­go oraz ocze­ki­wa­nych rezul­ta­tów, a także wyklu­cze­nie przeciwwskazań.

Czy elektrostymulację EmSculpting należy powtarzać?

W celu uzyska­nia opty­mal­nych efek­tów, elek­tro­sty­mu­la­cję zale­ca się wyko­ny­wać w seriach. Dokład­na licz­ba zabie­gów jest uzależ­nio­na od potrzeb i prefe­ren­cji dane­go pacjen­ta. Najczę­ściej prze­pro­wa­dza się co najmniej 4 zabie­gi w tygo­dnio­wych odstę­pach czasowych.

Jakie są przeciwwskazania do zabiegu elektrostymulacji EmSculpting?

Każdy zabieg medy­cy­ny este­tycz­nej ma swoje prze­ciw­wska­za­nia (tymcza­so­we lub trwa­łe). W przy­pad­ku elek­tro­sty­mu­la­cji EmSculp­ting dyskwa­li­fi­ka­cję do prze­pro­wa­dze­nia proce­du­ry stano­wią przede wszystkim:

 • ciąża i laktacja,
 • choro­by nowotworowe,
 • wszcze­pio­ny rozrusz­nik serca,
 • meta­lo­we implan­ty lub biżu­te­ria w obsza­rze zabiegowym,
 • nadci­śnie­nie tętnicze.

Ile kosztuje elektrostymulacja EmScuplting?

Cena jednej sesji jest uzależ­nio­na od rozle­gło­ści obsza­ru zabie­go­we­go. Kosz­ta ulega­ją również zmia­nie w sytu­acji, gdy pacjent z góry decy­du­je się na prze­pro­wa­dze­nie serii.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry