Endermologia LPG Alliance – nieinwazyjne modelowanie sylwetki

Cennik

Do zabie­gów Ender­mo­lo­gii LPG ALLIANCE na ciało potrzeb­ny jest kostium o warto­ści 90 zł. ( Przy kwocie pakie­tu 1500 zł i wyżej ubran­ko gratis ) 🙂

Zabie­gi na twarzCena
3 zabie­gi na twarz x 30 minut400 zł
6 zabie­gów na twarz x 30 minut 720 zł
9 zabie­gów na twarz x 30 minut990 zł
Zabie­gi na ciałoCena
3 zabie­gi na ciało x 50 minut660 zł
6 zabie­gów na ciało x 30 minut570 zł
6 zabie­gów na ciało x 50 minut1000 zł
10 zabie­gów na ciało x 50 minut1500 zł
17 zabie­gów na ciało x 50 minut2200 zł
Pakiet 11 zabie­gów stymu­la­cji + pakiet 11 zabie­gów ender­mo­lo­gii 50 min2800 zł
Pakiet 17 zabie­gów stymu­la­cji + pakiet 17 zabie­gów ender­mo­lo­gii 50 min3900 zł

Czym jest Endermologia LPG Alliance?

Endermologia LPG Alliance zalicza się do nowoczesnych, bezbolesnych i wyjątkowo bezpiecznych sposobów niwelowania tkanki tłuszczowej i modelowania sylwetki.

Ender­mo­lo­gia LPG Allian­ce zali­cza się do nowo­cze­snych, bezbo­le­snych i wyjąt­ko­wo bezpiecz­nych sposo­bów niwe­lo­wa­nia tkan­ki tłusz­czo­wej i mode­lo­wa­nia sylwet­ki. Dzię­ki niej można pozbyć się cellu­li­tu i zagwa­ran­to­wać  skórze blask i jędr­ność. Ender­mo­lo­gia nale­ży do proce­dur niein­wa­zyj­nych i jest unika­to­wą meto­dą lecze­nia cellu­li­tu reko­men­do­wa­ną przez środo­wi­ska i insty­tu­cje prefe­ru­ją­ce zdro­wy tryb życia. Kura­cja ta popra­wia krąże­nie krwi, wpły­wa pozy­tyw­nie na kolo­ryt i gład­kość skóry, a także niwe­lu­je bóle mięśnio­we. Zabieg charak­te­ry­zu­je się wyso­kim pozio­mem skutecz­no­ści, a w dodat­ku nie naru­sza ciągło­ści naskór­ka i nie stwa­rza zagro­żeń. Wiele osób potwier­dza, że wyko­na­nie serii zabie­gów spowo­do­wa­ło u nich u nich postęp w wyszczu­pla­niu i kształ­to­wa­niu sylwet­ki. Infor­ma­cje o zabie­gu Ender­mo­lo­gii LPG Allian­ce uzyskać można w klini­ce Novoderm.

W KLINICE NOVODERM KURACJA ENDERMOLOGIA LPG ALLIANCE PRZEBIEGA Z WYKORZYSTANIEM WYSOKIEJ JAKOŚCI TECHNOLOGII, CO WPŁYWA NIE TYLKO NA BEZPIECZEŃSTWO, ALE I POZIOM ZADOWOLENIA PACJENTA, KTÓRY NIE JEST NARAŻONY NA POWIKŁANIA POZABIEGOWE.

Zabieg ender­mo­lo­gii redu­ku­je miej­sco­wą i opor­ną na niwe­lo­wa­nie tkan­kę tłusz­czo­wą, ujędr­nia ciało, stymu­lu­jąc produk­cję natu­ral­ne­go kola­ge­nu i kwasu hialu­ro­no­we­go. Krót­ki w porów­na­niu z inny­mi kura­cja­mi czas prze­pro­wa­dza­nia zabie­gu, komfort podczas trwa­nia tera­pii, jej bezbo­le­sność, prosto­ta proce­dur, nowo­cze­sność i skutecz­ność meto­dy to zale­ty, które powo­du­ją, iż tera­pia zysku­je sobie coraz szer­szy krąg odbiorców.

Ender­mo­lo­gia LPG to rewo­lu­cyj­na meto­da w dzie­dzi­nie medy­cy­ny este­tycz­nej i fizjo­te­ra­pii, oferu­ją­ca niein­wa­zyj­ne rozwią­za­nie dla wielu proble­mów skór­nych i tkan­ko­wych. Tech­ni­ka ta, wyko­rzy­stu­ją­ca zaawan­so­wa­ne urzą­dze­nia do głębo­kie­go masa­żu podci­śnie­nio­we­go, zdoby­ła uzna­nie na całym świe­cie jako skutecz­ny sposób na mode­lo­wa­nie sylwet­ki, reduk­cję cellu­li­tu, a także popra­wę ogól­nej kondy­cji skóry. W poniż­szym arty­ku­le przed­sta­wia­my kluczo­we infor­ma­cje na temat ender­mo­lo­gii, jej korzy­ści, zasto­so­wa­nie oraz dlacze­go warto ją włączyć do swoje­go planu pielę­gna­cyj­ne­go czy terapeutycznego.

Co to jest endermologia?

Ender­mo­lo­gia to niechi­rur­gicz­na meto­da lecze­nia tkan­ki łącz­nej, wyko­rzy­stu­ją­ca mecha­nicz­ny masaż podci­śnie­nio­wy do stymu­la­cji skóry i tkan­ki podskór­nej. Proce­du­ra ta jest prze­pro­wa­dza­na przy użyciu specja­li­stycz­ne­go urzą­dze­nia LPG, które dzię­ki kombi­na­cji ssania i rolo­wa­nia skóry, pozwa­la na inten­syw­ną stymu­la­cję obsza­rów leczo­nych. Ender­mo­lo­gia jest często stoso­wa­na w celu popra­wy krąże­nia krwi, limfy, reduk­cji cellu­li­tu, rozluź­nie­nia napię­tych mięśni, a także jako element tera­pii przeciwstarzeniowej.

Korzyści z endermologii

 1. Reduk­cja cellu­li­tu i popra­wa wyglą­du skóry: Ender­mo­lo­gia efek­tyw­nie zwal­cza cellu­lit, wygła­dza­jąc skórę i redu­ku­jąc tzw. efekt poma­rań­czo­wej skórki.
 2. Mode­lo­wa­nie sylwet­ki: Regu­lar­ne sesje poma­ga­ją w kształ­to­wa­niu ciała, reduk­cji obwo­dów i wyszczu­ple­niu sylwetki.
 3. Popra­wa krąże­nia: Masaż podci­śnie­nio­wy stymu­lu­je krąże­nie krwi i limfy, co przy­czy­nia się do detok­sy­ka­cji orga­ni­zmu i reduk­cji obrzęków.
 4. Relaks i reduk­cja napię­cia mięśnio­we­go: Tech­ni­ka ta ma również właści­wo­ści relak­su­ją­ce, poma­ga­jąc zmniej­szyć napię­cie mięśnio­we i ból.
 5. Wspo­ma­ga­nie rege­ne­ra­cji po urazach: Ender­mo­lo­gia jest skutecz­na w proce­sie rekon­wa­le­scen­cji, przy­spie­sza­jąc goje­nie i zmniej­sza­jąc ryzy­ko powikłań.

Dla kogo jest polecana endermologia?

Ender­mo­lo­gia jest pole­ca­na zarów­no kobie­tom, jak i mężczy­znom, którzy chcą popra­wić wygląd swojej skóry, zredu­ko­wać cellu­lit, wyszczu­plić sylwet­kę lub po prostu zrelak­so­wać się i zredu­ko­wać napię­cie mięśnio­we. Jest to również dosko­na­ła propo­zy­cja dla osób po inten­syw­nym trenin­gu, w trak­cie reha­bi­li­ta­cji po urazach, a także dla wszyst­kich, którzy chcą zadbać o swoje zdro­wie i dobre samopoczucie.

Jak wygląda zabieg endermologii?

Zabieg ender­mo­lo­gii trwa zazwy­czaj od 30 do 50 minut. Przed rozpo­czę­ciem pacjent zakła­da specjal­ny strój, który umoż­li­wia opty­mal­ne prze­su­wa­nie urzą­dze­nia po skórze. Następ­nie, przy użyciu urzą­dze­nia LPG, tera­peu­ta wyko­nu­je masaż na wybra­nych obsza­rach ciała, dosto­so­wu­jąc inten­syw­ność ssania i rolo­wa­nia do indy­wi­du­al­nych potrzeb i celów lecze­nia. Zabie­gi są zazwy­czaj komfor­to­we i nie wyma­ga­ją okre­su rekonwalescencji.

Podsumowanie

Ender­mo­lo­gia to wszech­stron­na i skutecz­na meto­da na popra­wę kondy­cji skóry, mode­lo­wa­nie sylwet­ki i relaks. Dzię­ki swojej niein­wa­zyj­no­ści i szero­kie­mu spek­trum korzy­ści zdoby­ła uzna­nie na całym świe­cie. Jeśli szukasz sposo­bu na zredu­ko­wa­nie cellu­li­tu, wyszczu­ple­nie ciała, popra­wę krąże­nia lub po prostu chcesz się zrelak­so­wać, ender­mo­lo­gia może być ideal­nym rozwią­za­niem. Pamię­taj, aby wybie­rać spraw­dzo­ne i reno­mo­wa­ne miej­sca, które oferu­ją zabie­gi ender­mo­lo­gii, aby cieszyć się pełnią korzy­ści i bezpie­czeń­stwem procedury.

Nowoczense urządzenie do modelowania ciała

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Tera­pia daje znako­mi­te rezul­ta­ty w prawie każdym przy­pad­ku – także w przy­pad­ku poważ­nych proble­mów, a efek­ty widocz­ne już po pierw­szej sesji. Cena zabie­gu jest przy­stęp­na i wprost propor­cjo­nal­na do otrzy­ma­nych rezultatów.

Bezpieczeństwo

Proce­du­ra prze­bie­ga z wyko­rzy­sta­niem wyso­kiej jako­ści sprzę­tu, co zapew­nia  pacjen­to­wi całko­wi­te bezpie­czeń­stwo. Nie jest on nara­żo­ny na żadne skut­ki ubocz­ne czy powi­kła­nia po zabiegu.

Komfort

Zabie­gi prze­pro­wa­dza­ne są przez doświad­czo­nych specja­li­stów w całko­wi­cie steryl­nych i bezpiecz­nych warun­kach. Zabieg jest bezbo­le­sny i nie wyma­ga rekonwalescencji.

Częste pytania

 • Czy zabieg jest bolesny?

  Zabieg nie jest bole­sny, a  przed zabie­giem ender­mo­lo­gii pacjent musi włożyć specjal­ny ochron­ny  kostium i dopie­ro wtedy może być podda­ny lecz­ni­cze­mu masażowi.

 • Jak się należy przygotować do zabiegu?

  W tym wypad­ku nie ma specjal­nych przy­go­to­wań  do zabie­gu.  Przed zabie­giem pacjent powi­nien unikać nadmier­ne­go opala­nia się.

 • Kiedy można spodziewać się efektów?

  Pierw­sze efek­ty widocz­ne są po pierw­szej sesji.  By rezul­ta­ty były zado­wa­la­ją­ce, zwykle zale­ca­na jest seria 5–10 zabie­gów, po których rezul­ta­ty utrzy­mu­ją się przez kilka miesięcy.

Przeciwwskazania

 • stany zapal­ne
 •  infek­cje skóry
 • choro­by nowotworowe
 • ciąża i karmie­nie piersią
 • zapa­le­nie żył
 • ogól­ne osła­bie­nie organizmu

Endermologia LPG Alliance krok po kroku

1

Konsultacja

Kura­cję rozpo­czy­na się trady­cyj­nie od konsul­ta­cji, podczas której lekarz odpo­wia­da na nurtu­ją­ce pacjen­ta pyta­nia, charak­te­ry­zu­je meto­dę lecze­nia oraz usta­la wraz z pacjen­tem plan terapeutyczny.

2

Pierwszy zabieg

Przed zabie­giem ender­mo­lo­gii pacjent musi nało­żyć specjal­ny kostium i dopie­ro wtedy może być podda­ny dzia­ła­niom lecz­ni­czym.  Proce­du­ra zabie­go­wa trwa około 45 minut, nie powo­du­je bólu.

3

Kolejne zabiegi

W trak­cie każdej sesji specja­li­sta prze­su­wa masu­ją­ce urzą­dze­nie po ciele pacjen­ta, wyko­nu­jąc w ten sposób masaż.

4

Konsultacja kończąca

Po zakoń­cze­niu tera­pii specja­li­sta na życze­nie pacjen­ta ocenia jej efek­ty. Jeże­li zacho­dzi taka koniecz­ność usta­la­ny jest termin kolej­nych sesji lub konsultacji.

Endermologia LPG Alliance okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Zabieg nie wyma­ga okre­su rekon­wa­le­scen­cji. Po tera­pii pacjent może wrócić do domu. Powi­nien pamię­tać, by po jej prze­pro­wa­dze­niu nie dopu­ścić do odwod­nie­nia organizmu.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Często­tli­wość powta­rza­nia zabie­gów zale­ży od stop­nia zaawan­so­wa­nia cellu­li­tu. Prze­waż­nie tera­pia obej­mu­je 10–12 zabie­gów, wyko­ny­wa­nych nawet dwa razy w tygo­dniu. Potem wska­za­ne są zabie­gi przy­po­mi­na­ją­ce 1–2 razy w miesiącu.

Jak działa technologia Endermologia LPG Alliance?

11

Przygotowanie do zabiegu

Zabieg rozpo­czy­na konsul­ta­cja, podczas której specja­li­sta ocenia problem i opra­co­wu­je plan terapeutyczny.

22

Pierwsza faza

Przed zabie­giem ender­mo­lo­gii pacjent musi nało­żyć  specjal­ny kostium i dopie­ro wtedy może być podda­ny dzia­ła­niom leczniczym.

33

Druga faza

Specja­li­sta prze­su­wa masu­ją­ce urzą­dze­nie po ciele pacjen­ta, wyko­nu­jąc w ten sposób masaż z pomo­cą głowi­cy zbudo­wa­nej z dwóch rucho­mych rolek oraz komo­ry ssącej.

44

Trzecia faza

Pod wpły­wem ciśnie­nia między rucho­me elemen­ty głowi­cy zosta­je wcią­gnię­ty fałd skóry, co ma dobro­czyn­ny wpływ na jej strukturę.

55

Ostatnia faza

Po odpo­wied­niej serii zabie­gów ocenia­ny jest ich rezul­tat, który decy­du­je o zakoń­cze­niu lub wzno­wie­niu działań.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry