Epilacja DiolaSheer Ice

Cennik

ZabiegCena
Biki­ni całkowite200,00 — 640,00 zł
Biki­ni przód + pachwiny200,00 — 640,00 zł
Broda100,00 — 320,00 zł
Brzuch200,00 — 640,00 zł
Całe nogi400,00 — 1 280,00 zł
Dłonie150,00 — 480,00 zł
Górna Warga, Wąsik100,00 — 320,00 zł
Kark150,00 — 480,00 zł
Klat­ka piersiowa200,00 — 640,00 zł
Kola­na150,00 — 480,00 zł
Łydki (z kolanami)220,00 — 704,00 zł
Pachwiny/bikini przód150,00 — 480,00 zł
Pachy150,00 — 480,00 zł
Plecy300,00 — 960,00 zł
Poślad­ki200,00 — 640,00 zł
Przed­ra­mio­na200,00 — 640,00 zł
Ramio­na200,00 — 640,00 zł
Szpa­ra pośladkowa150,00 — 480,00 zł
Uda220,00 — 704,00 zł

Czym jest epilacja DiolaSheer Ice?

Epilacja za pomocą LaSheer Ice to innowacyjna metoda usuwania niechcianego owłosienia.

Wystar­czy kilka zabie­gów, aby skutecz­nie i trwa­le wygła­dzić wybra­ny obszar ciała. LaShe­er Ice to prze­ło­mo­wa plat­for­ma do depi­la­cji, która łączy w sobie maksy­mal­ną funk­cjo­nal­ność z komfor­tem zabie­gu. Dla osią­gnię­cia najwyż­szej efek­tyw­no­ści, urzą­dze­nie jest wypo­sa­żo­ne w wymien­ne części: głowi­cę emitu­ją­cą fale o długo­ści 755 nm, głowi­cę z lase­rem diodo­wym 810 nm i głowi­cę Nd:YAG 1064 nm.

Obszary zastosowania urządzenia LaSheer Ice

Epila­cja lase­ro­wa przy użyciu LaShe­er Ice może być wyko­ny­wa­na na wielu obsza­rach ciała i twarzy. Urzą­dze­nie jest wypo­sa­żo­ne w wymien­ne głowi­ce, dzię­ki którym możli­we jest kontro­lo­wa­nie szero­ko­ści wiąz­ki lase­ro­wej. Miej­sce zabie­go­we może być zarów­no niewiel­kie, jak i bardzo rozle­głe. Typo­we zasto­so­wa­nia epila­cji lase­ro­wej to:

 • pachy,
 • ramio­na,
 • przed­ra­mio­na,
 • uda,
 • kola­na,
 • łydki,
 • górna warga,
 • podbró­dek,
 • plecy,
 • brzuch,
 • tors,
 • poślad­ki,
 • okoli­ce intymne,
 • kark,
 • uszy.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Epila­cja lase­ro­wa jest wyko­ny­wa­na raz na całe życie. Pozby­cie się niechcia­ne­go owło­sie­nia na prze­strze­ni kilku sesji lase­ro­te­ra­pii spra­wia, że pacjent nie musi już nigdy inwe­sto­wać w wygła­dza­nie tego obsza­ru zabie­go­we­go. Skutecz­ność zabie­gu wyko­ny­wa­ne­go za pomo­cą LaShe­er Ice sięga 100%.

Bezpieczeństwo

Zabieg jest w pełni bezpiecz­ny dla osób, u których wyklu­czo­no prze­ciw­wska­za­nia do jego wyko­na­nia. Epila­cja lase­ro­wa wyma­ga niewiel­kie­go przy­go­to­wa­nia ze stro­ny pacjen­ta, a także odpo­wied­niej pielę­gna­cji skóry po zabie­gu. NIe wiąże się nato­miast z koniecz­no­ścią rekonwalescencji.

Komfort

Urzą­dze­nie LaShe­er Ice ma wbudo­wa­ny specja­li­stycz­ny system chło­dzą­cy, który spra­wia, że zabieg epila­cji jest prak­tycz­nie bezbo­le­sny. Osoby bardzo wraż­li­we mogą odczu­wać niewiel­ki dyskom­fort (uczu­cie ciepła, ukłu­cia wiązek laserowych).

Częste pytania

 • Kiedy widoczne są efekty?

  Efek­ty epila­cji lase­ro­wej są widocz­ne natych­miast po pierw­szym zabie­gu. Dla uzyska­nia opty­mal­nych rezul­ta­tów zale­ca się prze­pro­wa­dze­nie kilku sesji w regu­lar­nych odstę­pach czaso­wych (zgod­nie z zale­ce­niem kosme­to­lo­ga). Jest to spowo­do­wa­ne etapa­mi wzro­stu włosa – podda­nie cebul­ki dzia­ła­niu lase­ra w odpo­wied­niej fazie tego cyklu jest kluczo­we dla efek­tyw­no­ści epilacji.

 • Ile czasu trwa zabiegu?

  W zależ­no­ści od obsza­ru zabie­go­we­go, epila­cja lase­ro­wa trwa od kilku­na­stu do kilku­dzie­się­ciu minut.

 • Jakie są efekty uboczne zabiegu?

  Krót­ko po epila­cji mogą wystą­pić skut­ki niepo­żą­da­ne: podraż­nie­nie (w posta­ci rumie­nia lub miej­sco­wej nadwraż­li­wo­ści skóry) lub – rzadziej – zapa­le­nie miesz­ków włoso­wych. Efek­ty te ustę­pu­ją samo­ist­nie w ciągu kilku dni po zabiegu.

Przeciwwskazania

 • Nowo­two­ry skóry.
 • Ciąża i laktacja.
 • Uszko­dze­nia naskórka.
 • Aktyw­na infek­cja w obsza­rze zabiegowym.
 • Silna lub świe­ża opalenizna.
 • Epilep­sja.
 • Przyj­mo­wa­nie leków fotouczulających.
 • Przyj­mo­wa­nie leków obni­ża­ją­cych krze­pli­wość krwi.
 • Łusz­czy­ca.
 • Bielac­two.
 • Nieusta­bi­li­zo­wa­na cukrzyca.
 • Skłon­ność do bliznowców.
 • Wszcze­pio­ny rozrusz­nik serca.

Epilacja DiolaSheer Ice krok po kroku

1

Konsultacja

Konsul­ta­cja ze specja­li­stą ma na celu usta­le­nie obsza­rów zabie­go­wych i wyklu­cze­nie prze­ciw­wska­zań do wyko­na­nia epila­cji laserowej.

2

Pierwszy zabieg

Podczas pierw­sze­go zabie­gu nastę­pu­je lase­ro­we uszko­dze­nie cebu­lek włoso­wych znaj­du­ją­cych się na różnej głębo­ko­ści skóry.

3

Kolejne zabiegi

Kolej­ne zabie­gi mają na celu usunię­cie włosków, które podczas pierw­szej sesji znaj­do­wa­ły się w fazie wzro­stu innej niż anagen (tzw. aktyw­na faza wzrostu).

4

Konsultacja kończąca

Konsul­ta­cja kończą­ca ma na celu prze­ka­za­nie pacjen­to­wi zale­ceń doty­czą­cych dbania o skórę bezpo­śred­nio po zabie­gu epilacji.

Jak działa LaSheer Ice?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przed podda­niem się epila­cji lase­ro­wej zale­ca­ne jest unika­nie ekspo­zy­cji na słoń­ce. Zabieg prze­pro­wa­dza­ny jest na skórze pozba­wio­nej owło­sie­nia – nale­ży zgolić je maszyn­ką maksy­mal­nie 12 godzin przed przy­by­ciem do kliniki.

22

Pierwsza faza

Konsul­ta­cja ze specja­li­stą: usta­le­nie obsza­ru zabie­go­we­go, wyklu­cze­nie prze­ciw­wska­zań do zabie­gu, przy­go­to­wa­nie skóry pacjenta.

33

Druga faza

Epila­cja przy użyciu Diola­She­er Ice. Wiąz­ki lase­ra docie­ra­ją do cebu­lek włoso­wych i uszka­dza­ją je.

44

Trzecia faza

Widocz­ne zmniej­sze­nie licz­by odra­sta­ją­cych włosków. Efek­ty można wzmac­niać (do 100% usunię­te­go owło­sie­nia) poprzez wyko­ny­wa­nie kolej­nych sesji laseroterapii.

55

Ostatnia faza

Rezul­tat końco­wy jest widocz­ny po pełnym cyklu wzro­stu włosa (ok. 6 miesięcy).

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry