antykoncepcja dla mężczyzn

Fakty i mity na temat wazektomii

Choć wazek­to­mia cieszy się coraz więk­szą popu­lar­no­ścią wśród mężczyzn, przez lata nagro­ma­dzi­ło się wokół niej sporo mitów i niepraw­dzi­wych infor­ma­cji. Przez to wazek­to­mia koja­rzo­na jest przez niektó­rych z zabie­giem stery­li­za­cji lub kastra­cji, z który­mi nie ma tak napraw­dę nic wspól­ne­go. Oto lista kilku faktów i mitów na temat wazek­to­mii, z który­mi warto zapo­znać się przed podję­ciem decy­zji o zabiegu.

Wazektomia to inwazyjny zabieg o dużym ryzyku dla pacjenta — MIT

Wazek­to­mia jest zabie­giem mikro­chi­rur­gicz­nym wyko­ny­wa­nym w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, nie zaś skom­pli­ko­wa­ną opera­cją chirur­gicz­ną prze­pro­wa­dza­ną pod narko­zą. Prze­cię­cie i podwią­za­nie nasie­nio­wo­dów, w celu unie­moż­li­wie­nia plem­ni­kom prze­do­sta­nia się z jąder do nasie­nia, jest w rzeczy­wi­sto­ści stosun­ko­wo prostą i bezpiecz­ną proce­du­rą. Zabieg nie jest obar­czo­ny ryzy­kiem groź­nych powi­kłań i skut­ków ubocz­nych. Tym bardziej, że współ­cze­śnie wyko­na­nie zabie­gu wazek­to­mii może odby­wać całko­wi­cie niein­wa­zyj­ne bez użycia skal­pe­la.

Wazektomia może być odwracalna — FAKT

Z zało­że­nia wazek­to­mia jest trwa­łą meto­dą anty­kon­cep­cji dla mężczyzn. Jeśli jednak po czasie pacjent stwier­dzi, że chciał­by przy­wró­cić swoją płod­ność, może spró­bo­wać poddać się zabie­go­wi rewa­zo­sto­mii, czyli przy­wró­ce­nia droż­no­ści nasie­nio­wo­dom. Biorąc to pod uwagę można stwier­dzić, że wazek­to­mia jest odwra­cal­na, jednak żaden specja­li­sta nie jest w stanie dać 100% gwaran­cji na przy­wró­ce­nie płod­no­ści. Bardzo duże znacze­nie ma to, jak dużo czasu minę­ło od zabie­gu wazek­to­mii — im dłuż­szy czas, tym trud­niej przy­wró­cić pełną spraw­ność nasie­nio­wo­dom. Dlate­go decy­zja o wazek­to­mii oraz kwestia plano­wa­nia rodzi­ny powin­na zostać bardzo dobrze prze­my­śla­na. W przy­pad­ku wątpli­wo­ści warto skon­sul­to­wać się z leka­rzem, a także poznać opinie osób, które mają zabieg wazek­to­mii za sobą, by upew­nić się co do słusz­no­ści swojej decyzji.

Wazektomia zmniejsza sprawność i popęd seksualny — MIT

Wazek­to­mia nie wpły­wa w żaden sposób na zacho­wa­nia seksu­al­ne pacjen­ta. Jest to zabieg, który ma zapew­nić skutecz­ną anty­kon­cep­cję dla mężczy­zny poprzez brak plem­ni­ków w nasie­niu, nato­miast mężczy­zna po wazek­to­mii nie zosta­je pozba­wio­ny wytry­sku, erek­cji czy orga­zmu. Stosu­nek płcio­wy wyglą­da tak samo, jak przed zabie­giem, a libi­do może wręcz wzro­snąć ze wzglę­du na świa­do­mość zasto­so­wa­nia najlep­szej ochro­ny anty­kon­cep­cyj­nej przed niechcia­ną ciążą. Wazek­to­mia pozo­sta­je też bez wpły­wu na męskie hormo­ny — są one nadal obec­ne we krwi, w związ­ku z czym mężczy­zna nie zmie­ni się po zabie­gu pod wzglę­dem mental­nym czy fizycznym.

Wazektomia to najskuteczniejsza forma antykoncepcji dla mężczyzn — FAKT

Skutecz­ność wazek­to­mii sięga 99,9%, podczas gdy prezer­wa­ty­wy, które stano­wią najpo­pu­lar­niej­szą meto­dę anty­kon­cep­cji wśród mężczyzn, mogą nam zapew­nić tylko 98% ochro­ny przed niepla­no­wa­nym potom­stwem. Warto zazna­czyć, że kilka tygo­dni po prze­pro­wa­dze­niu zabie­gu wazek­to­mii nale­ży wyko­nać bada­nie nasie­nia w celu potwier­dze­nia skutecz­no­ści zabie­gu, zaś do tego czasu zale­ca się stoso­wa­nie dodat­ko­wej anty­kon­cep­cji.

Wazektomia jest nielegalna — MIT

Wazek­to­mia w Polsce jest legal­na i w żadnym wypad­ku nie jest karal­na. Jest to zabieg medycz­ny powszech­nie dostęp­ny w placów­kach medycz­nych w naszym kraju. Zarów­no wizy­ta konsul­ta­cyj­na, jak i samo prze­pro­wa­dze­nie proce­du­ry prze­cię­cia i podwią­za­nia nasie­nio­wo­dów nie wiąże się z żadny­mi konse­kwen­cja­mi praw­ny­mi dla pacjenta.

Zabieg wazektomii to wysoki koszt — MIT/FAKT

To, czy wazek­to­mia jest zabie­giem drogim, czy przy­stęp­nym ceno­wo, jest poję­ciem jak najbar­dziej względ­nym. Cena za prze­pro­wa­dze­nie zabie­gu wyno­si około 2200 złotych, jednak warto zazna­czyć, że jest to koszt pono­szo­ny jedno­ra­zo­wo. Biorąc pod uwagę miesięcz­ne kosz­ty za zakup table­tek anty­kon­cep­cyj­nych, prezer­wa­tyw czy plastrów hormo­nal­nych, dla niektó­rych może być to inwe­sty­cja, która zwró­ci się w bardzo krót­kim czasie.

Masz dodat­ko­we pyta­nia doty­czą­ce zabie­gu? Poznaj opinie naszych pacjen­tów po prze­pro­wa­dzo­nej wazek­to­mii. Skon­tak­tuj się z naszą klini­ką w Łodzi i umów się na wizy­tę konsultacyjną!

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry