Farmakoterapia – doustny finesteryd i minoksydyl w leczeniu łysienia

Cennik

ZabiegCena

Czym jest farmakoterapia doustnym finesterydem i minoksydylem?

Doustny finesteryd i minoksydyl (stosowany zewnętrznie) to przebadane leki, które znajdują zastosowanie w terapii łysienia.

Wdro­że­nie farma­ko­te­ra­pii spra­wia, że łysie­nie andro­ge­no­we zwal­nia tempo, a niekie­dy nawet się zatrzy­mu­je. U części pacjen­tów dotknię­tych tą choro­bą owło­sio­nej skóry głowy docho­dzi również do odro­stu zminia­tu­ry­zo­wa­nych włosów. Farma­ko­te­ra­pia jest bezpiecz­ną opcją tera­peu­tycz­ną reko­men­do­wa­ną przy nadmier­nej utra­cie włosów u mężczyzn, szcze­gól­nie zmaga­ją­cych się z proble­mem łysie­nia androgenowego.

WIĘCEJ O ZABIEGU FARMAKOTERAPII FINESTERYDEM I MINOKSYDYLEM

Farma­ko­te­ra­pia (doust­ny fine­ste­ryd i stoso­wa­ny miej­sco­wo na skórę głowy minok­sy­dyl) jest pole­ca­na z wielu powodów:

 • Odrost włosów skóry skalpu,
 • Zwięk­szo­ny porost włosów,
 • Zmniej­sze­nie wypa­da­nia włosów,
 • Ochro­na miesz­ków włoso­wych przed miniaturyzacją.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Dzię­ki kura­cji leka­mi dobra­ny­mi w odpo­wied­nich dawkach docho­dzi do zwięk­sze­nia grubo­ści i długo­ści włosów już zminia­tu­ry­zo­wa­nych oraz zaha­mo­wa­nia ich nadmier­nej utraty.

Bezpieczeństwo

Czas trwa­nia farma­ko­te­ra­pii fine­ste­ry­dem i minok­sy­dy­lem zale­ży od indy­wi­du­al­ne­go przy­pad­ku. By móc ocenić rezul­ta­ty zwykle trze­ba przy­naj­mniej 6 miesięcy.

Komfort

Stoso­wa­ne leki na łysie­nie są prze­ba­da­ne i bezpiecz­ne w stoso­wa­niu, dzię­ki czemu pacjent może poddać się kura­cji bez jakich­kol­wiek obaw.

Częste pytania

 • Czy farmakoterapia finesterydem i minoksydylem powoduje jakieś skutki uboczne?

  Fine­ste­ryd jest lekiem doust­nym, który może powo­do­wać u części pacjen­tów zabu­rze­nia erek­cji, spadek libi­do i waha­nia nastro­ju. Na począt­ku stoso­wa­nia miej­sco­wo minok­sy­dy­lu może wystą­pić wzmo­żo­ne wypa­da­nie włosów i podraż­nie­nia skóry głowy.

 • Kiedy zobaczę pierwsze efekty?

  Odrost i zmniej­sze­nie wypa­da­nia włosów nastę­pu­je po co najmniej kilku miesią­cach trwa­nia kura­cji. Leki muszą być stoso­wa­ne przez długi okres czasu.

 • Czy rezultaty farmakoterapii pozostają na długo?

  Efek­ty kura­cji utrzy­mu­ją się tak długo, jak długo stosu­je­my fine­ste­ryd i minok­sy­dol. Po odsta­wie­niu leków proces łysie­nia będzie postę­po­wał dalej.

 • Jak działa finesteryd?

  Lek do stoso­wa­nia doust­ne­go zmniej­sza poziom dihy­dro­te­sto­ste­ro­nu (DHT), tj. hormo­nu odpo­wie­dzial­ne­go za łysie­nie typu androgenowego.

 • Jak działa minoksydol?

  Lek wydłu­ża cykl włosa (fazę anage­nu), zwięk­sza grubość oraz długość zminia­tu­ry­zo­wa­nych włosów. Na począt­ku tera­pii minok­sy­dol powo­du­je inten­syw­ne wypa­da­nie włosów, (stare pasma robią miej­sce na odrost nowych).

Przeciwwskazania

 • nadwraż­li­wość na substan­cję czyn­ną leków,
 • ciąża i laktacja,
 • łusz­czy­ca,
 • popa­rze­nia słoneczne,
 • łusz­czy­ca,
 • choro­by skóry głowy.

Farmakoterapia finesterydem i minoksydylem krok po kroku

1

Konsultacja

Farma­ko­lo­gicz­ne lecze­nie łysie­nia poprze­dza wstęp­na konsul­ta­cja z leka­rzem, który ocenia stopień zaawan­so­wa­nia proble­mu, przed­sta­wia poten­cjal­ne efek­ty, infor­mu­je pacjen­ta o czyn­ni­kach wyklu­cza­ją­cych i podej­mu­je decy­zję o kwali­fi­ka­cji do terapii.

2

Konsultacja kończąca

Lekarz ocenia efek­tyw­ność dzia­ła­nia leków i w razie koniecz­no­ści doko­nu­je korek­ty stoso­wa­nych dawek lub wdra­ża inną meto­dę lecze­nia łysienia.

Farmakoterapia finesterydem i minoksydylem okiem eksperta

80%

Trwa­łość efektów

Efek­ty utrzy­mu­ją się tak długo, jak długo przyj­mu­je­my leki.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry