Farmakoterapia – doustny finesteryd i minoksydyl w leczeniu łysienia

Cennik

ZabiegCena

Czym jest farmakoterapia doustnym finesterydem i minoksydylem?

Doustny finesteryd i minoksydyl (stosowany zewnętrznie) to przebadane leki, które znajdują zastosowanie w terapii łysienia.

Wdro­że­nie farma­ko­te­ra­pii spra­wia, że łysie­nie andro­ge­no­we zwal­nia tempo, a niekie­dy nawet się zatrzy­mu­je. U części pacjen­tów dotknię­tych tą choro­bą owło­sio­nej skóry głowy docho­dzi również do odro­stu zminia­tu­ry­zo­wa­nych włosów. Farma­ko­te­ra­pia jest bezpiecz­ną opcją tera­peu­tycz­ną reko­men­do­wa­ną przy nadmier­nej utra­cie włosów u mężczyzn, szcze­gól­nie zmaga­ją­cych się z proble­mem łysie­nia androgenowego.

WIĘCEJ O ZABIEGU FARMAKOTERAPII FINESTERYDEM I MINOKSYDYLEM

Farma­ko­te­ra­pia (doust­ny fine­ste­ryd i stoso­wa­ny miej­sco­wo na skórę głowy minok­sy­dyl) jest pole­ca­na z wielu powodów:

 • Odrost włosów skóry skalpu,
 • Zwięk­szo­ny porost włosów,
 • Zmniej­sze­nie wypa­da­nia włosów,
 • Ochro­na miesz­ków włoso­wych przed miniaturyzacją.

Współ­cze­sna medy­cy­na oferu­je wiele metod walki z proble­mem łysie­nia, który doty­ka zarów­no mężczyzn, jak i kobie­ty, wpły­wa­jąc znaczą­co na ich samo­po­czu­cie i jakość życia. Wśród dostęp­nych opcji tera­peu­tycz­nych, farma­ko­te­ra­pia, a szcze­gól­nie zasto­so­wa­nie fina­ste­ry­du i minok­sy­dy­lu, wyka­zu­je wyjąt­ko­wą skutecz­ność w zwal­cza­niu tej dolegliwości.

Fina­ste­ryd — jak działa?

Fina­ste­ryd to lek prze­zna­czo­ny głów­nie dla mężczyzn, który dzia­ła na pozio­mie hormo­nal­nym, hamu­jąc prze­mia­nę testo­ste­ro­nu w dihy­dro­te­sto­ste­ron (DHT). DHT jest andro­ge­nem, który odgry­wa kluczo­wą rolę w proce­sie minia­tu­ry­za­cji miesz­ka włoso­we­go, prowa­dzą­cej do łysie­nia typu męskie­go (andro­ge­no­we­go). Regu­lar­ne stoso­wa­nie fina­ste­ry­du pozwa­la na zaha­mo­wa­nie tego proce­su, co w efek­cie przy­czy­nia się do zatrzy­ma­nia wypa­da­nia włosów i w wielu przy­pad­kach do ich odro­stu. Lek ten jest dostęp­ny na recep­tę i zale­ca się go stoso­wać pod kontro­lą leka­rza, ze wzglę­du na poten­cjal­ne skut­ki uboczne.

Mino­xi­dyl — mecha­nizm działania

Mino­xi­dyl jest lekiem stoso­wa­nym zewnętrz­nie, który pier­wot­nie był wyko­rzy­sty­wa­ny do lecze­nia nadci­śnie­nia. Jego zdol­ność do stymu­lo­wa­nia wzro­stu włosów zosta­ła odkry­ta przy­pad­ko­wo i od tego czasu minok­sy­dyl jest szero­ko stoso­wa­ny w lecze­niu łysie­nia zarów­no u mężczyzn, jak i kobiet. Dzia­ła poprzez rozsze­rze­nie naczyń krwio­no­śnych i popra­wę krąże­nia krwi w skórze głowy, co zwięk­sza dopływ skład­ni­ków odżyw­czych do miesz­ka włoso­we­go. Efek­tem jest zaha­mo­wa­nie wypa­da­nia włosów i stymu­la­cja ich wzro­stu. Mino­xi­dyl jest dostęp­ny bez recep­ty w formie pian­ki lub roztwo­ru do stoso­wa­nia na skórę głowy.

Efek­ty stoso­wa­nia fina­ste­ry­du i minoksydylu

Stoso­wa­nie fina­ste­ry­du i minok­sy­dy­lu może przy­nieść znaczą­cą popra­wę w lecze­niu łysie­nia, jednak efek­ty te są najbar­dziej widocz­ne i trwa­łe przy regu­lar­nym i długo­trwa­łym stoso­wa­niu. U pacjen­tów, którzy stosu­ją te leki, obser­wu­je się zaha­mo­wa­nie dalsze­go wypa­da­nia włosów i stymu­la­cję nowe­go wzro­stu. Ważne jest, aby mieć świa­do­mość, że efek­ty te mogą być różne w zależ­no­ści od indy­wi­du­al­nych predi­spo­zy­cji i stop­nia zaawan­so­wa­nia łysie­nia przed rozpo­czę­ciem terapii.

Kto może stoso­wać fina­ste­ryd i minoksydyl?

Fina­ste­ryd jest zale­ca­ny głów­nie mężczy­znom cier­pią­cym na łysie­nie typu męskie­go, nato­miast minok­sy­dyl może być stoso­wa­ny zarów­no przez mężczyzn, jak i kobie­ty. Przed rozpo­czę­ciem tera­pii ważna jest konsul­ta­cja z leka­rzem, który oceni stan zdro­wia pacjen­ta, stopień zaawan­so­wa­nia łysie­nia i ewen­tu­al­ne prze­ciw­wska­za­nia do stoso­wa­nia tych leków.

Podsu­mo­wa­nie

Farma­ko­te­ra­pia, dzię­ki lekom takim jak fina­ste­ryd i minok­sy­dyl, oferu­je skutecz­ną meto­dę walki z łysie­niem, umoż­li­wia­jąc wielu pacjen­tom odzy­ska­nie pewno­ści siebie poprzez popra­wę wyglą­du i kondy­cji włosów. Ważne jest, aby pamię­tać o regu­lar­no­ści stoso­wa­nia oraz koniecz­no­ści konsul­ta­cji z leka­rzem, który pomo­że dosto­so­wać tera­pię do indy­wi­du­al­nych potrzeb i moni­to­ro­wać jej efekty.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Dzię­ki kura­cji leka­mi dobra­ny­mi w odpo­wied­nich dawkach docho­dzi do zwięk­sze­nia grubo­ści i długo­ści włosów już zminia­tu­ry­zo­wa­nych oraz zaha­mo­wa­nia ich nadmier­nej utraty.

Bezpieczeństwo

Czas trwa­nia farma­ko­te­ra­pii fine­ste­ry­dem i minok­sy­dy­lem zale­ży od indy­wi­du­al­ne­go przy­pad­ku. By móc ocenić rezul­ta­ty zwykle trze­ba przy­naj­mniej 6 miesięcy.

Komfort

Stoso­wa­ne leki na łysie­nie są prze­ba­da­ne i bezpiecz­ne w stoso­wa­niu, dzię­ki czemu pacjent może poddać się kura­cji bez jakich­kol­wiek obaw.

Częste pytania

 • Czy farmakoterapia finesterydem i minoksydylem powoduje jakieś skutki uboczne?

  Fine­ste­ryd jest lekiem doust­nym, który może powo­do­wać u części pacjen­tów zabu­rze­nia erek­cji, spadek libi­do i waha­nia nastro­ju. Na począt­ku stoso­wa­nia miej­sco­wo minok­sy­dy­lu może wystą­pić wzmo­żo­ne wypa­da­nie włosów i podraż­nie­nia skóry głowy.

 • Kiedy zobaczę pierwsze efekty?

  Odrost i zmniej­sze­nie wypa­da­nia włosów nastę­pu­je po co najmniej kilku miesią­cach trwa­nia kura­cji. Leki muszą być stoso­wa­ne przez długi okres czasu.

 • Czy rezultaty farmakoterapii pozostają na długo?

  Efek­ty kura­cji utrzy­mu­ją się tak długo, jak długo stosu­je­my fine­ste­ryd i minok­sy­dol. Po odsta­wie­niu leków proces łysie­nia będzie postę­po­wał dalej.

 • Jak działa finesteryd?

  Lek do stoso­wa­nia doust­ne­go zmniej­sza poziom dihy­dro­te­sto­ste­ro­nu (DHT), tj. hormo­nu odpo­wie­dzial­ne­go za łysie­nie typu androgenowego.

 • Jak działa minoksydol?

  Lek wydłu­ża cykl włosa (fazę anage­nu), zwięk­sza grubość oraz długość zminia­tu­ry­zo­wa­nych włosów. Na począt­ku tera­pii minok­sy­dol powo­du­je inten­syw­ne wypa­da­nie włosów, (stare pasma robią miej­sce na odrost nowych).

Przeciwwskazania

 • nadwraż­li­wość na substan­cję czyn­ną leków,
 • ciąża i laktacja,
 • łusz­czy­ca,
 • popa­rze­nia słoneczne,
 • łusz­czy­ca,
 • choro­by skóry głowy.

Farmakoterapia finesterydem i minoksydylem krok po kroku

1

Konsultacja

Farma­ko­lo­gicz­ne lecze­nie łysie­nia poprze­dza wstęp­na konsul­ta­cja z leka­rzem, który ocenia stopień zaawan­so­wa­nia proble­mu, przed­sta­wia poten­cjal­ne efek­ty, infor­mu­je pacjen­ta o czyn­ni­kach wyklu­cza­ją­cych i podej­mu­je decy­zję o kwali­fi­ka­cji do terapii.

2

Konsultacja kończąca

Lekarz ocenia efek­tyw­ność dzia­ła­nia leków i w razie koniecz­no­ści doko­nu­je korek­ty stoso­wa­nych dawek lub wdra­ża inną meto­dę lecze­nia łysienia.

Farmakoterapia finesterydem i minoksydylem okiem eksperta

80%

Trwa­łość efektów

Efek­ty utrzy­mu­ją się tak długo, jak długo przyj­mu­je­my leki.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry