HArmonyCa – hybrydowy biostymulator tkankowy

Cennik

ZabiegCena
1 zabieg2800 zł

Czym jest HArmonyCa?

HArmonyCa to hybrydowy biostymulator tkankowy firmy Allergan Aesthetics, który niweluje oznaki starzenia i przywraca skórze młodzieńczy blask.

Stano­wi połą­cze­nie dwóch dobro­czyn­nych substan­cji: kwasu hialu­ro­no­we­go i hydrok­sy­apa­ty­tu wapnia w stosun­ku 70% do 30%. HArmo­ny­Ca pobu­dza fibro­bla­sty do produk­cji kola­ge­nu i elasty­ny oraz pozwa­la odbu­do­wać ubyt­ki tkan­ko­we, do jakich docho­dzi u pacjen­tów wraz z upły­wem lat. Prepa­rat z biosty­mu­la­to­rem stoso­wa­ny jest do zabie­gów iniek­cyj­nych u osób chcą­cych uzyskać efekt odmło­dze­nia skóry.

WIĘCEJ O ZABIEGU HARMONYCA

HArmo­ny­CA z uwagi na podwój­ny mecha­nizm dzia­ła­nia wyróż­nia się spośród innych konku­ren­cyj­nych proce­dur zabie­go­wych i pozwa­la na:

 • Długo­trwa­łą stymu­la­cję skóry
 • Popra­wę kontu­ru twarzy
 • Wyraź­ne zagęsz­cze­nie skóry
 • Szyb­kie wygła­dze­nie zmarszczek
 • Uzupeł­nie­nie ubyt­ków tkankowych

HArmo­ny­Ca to prze­ło­mo­wa inno­wa­cja w dzie­dzi­nie medy­cy­ny este­tycz­nej, łączą­ca w sobie unikal­ne właści­wo­ści kwasu hialu­ro­no­we­go z mikros­fe­ra­mi wapnio­wy­mi, by ofero­wać pacjen­tom nie tylko natych­mia­sto­we efek­ty wolu­me­trycz­ne, ale również długo­trwa­łą biosty­mu­la­cję tkan­ki. Ten zaawan­so­wa­ny produkt jest ideal­nym rozwią­za­niem dla osób poszu­ku­ją­cych meto­dy na popra­wę kontu­rów twarzy, przy­wró­ce­nie utra­co­nej obję­to­ści oraz stymu­la­cję produk­cji natu­ral­ne­go kola­ge­nu, co prze­kła­da się na długo­trwa­łe efek­ty odmładzania.

Czym jest HArmonyCa?

HArmo­ny­Ca to unika­to­wy prepa­rat wyko­rzy­sty­wa­ny w zabie­gach medy­cy­ny este­tycz­nej, który skła­da się z dwóch kluczo­wych kompo­nen­tów: kwasu hialu­ro­no­we­go oraz mikros­fer wapnio­wych (hydrok­sy­apa­ty­tu wapnia). Kwas hialu­ro­no­wy zapew­nia natych­mia­sto­we efek­ty w zakre­sie wolu­me­trii i nawil­że­nia skóry, podczas gdy mikros­fe­ry wapnio­we dzia­ła­ją w głęb­szych warstwach skóry, stymu­lu­jąc ją do rege­ne­ra­cji i produk­cji nowe­go kolagenu.

Korzy­ści z zabie­gu HArmonyCa

 1. Odmło­dze­nie i popra­wa jako­ści skóry: HArmo­ny­Ca efek­tyw­nie popra­wia jakość skóry, zapew­nia­jąc jej głębo­kie nawil­że­nie i wygła­dze­nie zmarszczek.
 2. Natu­ral­ne efek­ty i kontu­ry twarzy: Dzię­ki połą­cze­niu kwasu hialu­ro­no­we­go z mikros­fe­ra­mi, zabieg umoż­li­wia osią­gnię­cie natu­ral­nie wyglą­da­ją­cych efek­tów, podkre­śla­jąc kontu­ry twarzy i przy­wra­ca­jąc jej młodzień­czy wygląd.
 3. Długo­trwa­ła biosty­mu­la­cja: Mikros­fe­ry wapnio­we stymu­lu­ją natu­ral­ne proce­sy rege­ne­ra­cyj­ne skóry, co prowa­dzi do długo­trwa­łej popra­wy jej struk­tu­ry i elastyczności.
 4. Bezpie­czeń­stwo i komfort: HArmo­ny­Ca jest zabie­giem bezpiecz­nym, mini­mal­nie inwa­zyj­nym, który prze­pro­wa­dza­ny jest szyb­ko i nie wyma­ga długie­go okre­su rekonwalescencji.
 5. Wszech­stron­ność zasto­so­wa­nia: Prepa­rat może być stoso­wa­ny w różnych obsza­rach twarzy, w tym na policz­kach, brodzie czy w okoli­cy żuchwy, oferu­jąc komplek­so­wą popra­wę wyglądu.

Dla kogo jest zabieg HArmonyCa?

Zabieg HArmo­ny­Ca jest prze­zna­czo­ny dla osób, które poszu­ku­ją efek­tyw­ne­go rozwią­za­nia proble­mów zwią­za­nych z utra­tą obję­to­ści twarzy, poja­wie­niem się zmarsz­czek i bruzd oraz spad­kiem elastycz­no­ści skóry. Jest ideal­ny zarów­no dla kobiet, jak i mężczyzn w różnym wieku, którzy pragną uzyskać długo­trwa­łe efek­ty odmła­dza­nia bez koniecz­no­ści podda­wa­nia się opera­cjom plastycznym.

Jak prze­bie­ga zabieg HArmonyCa?

Zabieg rozpo­czy­na się od konsul­ta­cji z doświad­czo­nym specja­li­stą medy­cy­ny este­tycz­nej, który dobie­ra odpo­wied­ni plan lecze­nia, dosto­so­wa­ny do indy­wi­du­al­nych potrzeb i ocze­ki­wań pacjen­ta. Następ­nie, specja­li­sta apli­ku­je prepa­rat HArmo­ny­Ca w wybra­ne miej­sca, używa­jąc cien­kiej igły lub kaniu­li. Proce­du­ra trwa zwykle około 30–60 minut i jest komfor­to­wa dla pacjen­ta. Efek­ty są widocz­ne niemal natych­miast, a pełnia rezul­ta­tów oraz efekt biosty­mu­la­cyj­ny rozwi­ja się w ciągu kolej­nych miesięcy.

Podsu­mo­wa­nie

HArmo­ny­Ca stano­wi rewo­lu­cyj­ne połą­cze­nie kwasu hialu­ro­no­we­go z mikros­fe­ra­mi wapnio­wy­mi, oferu­jąc nie tylko natych­mia­sto­we efek­ty popra­wy wolu­me­trii i nawil­że­nia skóry, ale również długo­trwa­łe dzia­ła­nie odmła­dza­ją­ce dzię­ki stymu­la­cji produk­cji kola­ge­nu. Jest to bezpiecz­na, mini­mal­nie inwa­zyj­na meto­da, która stano­wi dosko­na­łą alter­na­ty­wę dla trady­cyj­nych zabie­gów odmła­dza­ją­cych, dosto­so­wa­na do potrzeb osób pragną­cych popra­wić jakość swojej skóry i cieszyć się natu­ral­nie młodym wyglądem.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Dzię­ki użyciu usie­cio­wa­ne­go kwasu hialu­ro­no­we­go i hydrok­sy­apa­ty­tu wapnia w opty­mal­nych propor­cjach każdy pacjent może cieszyć się natu­ral­nym rezul­ta­tem (zwięk­sze­nie obję­to­ści i unie­sie­nie tkanek).

Efekty

Efek­ta­mi proce­du­ry zabie­go­wej z użyciem prepa­ra­tu HArmo­ny­Ca utrzy­mu­ją nawet do 3 lat. Nato­miast zdol­no­ści stymu­lu­ją­ce prepa­ra­tu utrzy­mu­ją się do roku po wyko­na­niu iniek­cji. By podtrzy­mać rezul­ta­ty, po upły­wie tego czasu reko­men­du­je­my wyko­na­nie tzw. zabie­gu  przypominającego.

Komfort

Dla więk­sze­go komfor­tu podczas zabie­gu iniek­cje prepa­ra­tu z hybry­do­wym biosty­mu­la­to­rem tkan­ko­wym może­my poprze­dzić zasto­so­wa­niem u pacjen­ta miej­sco­we­go środ­ka znieczulającego.

Częste pytania

 • Czy zabieg HArmonyCa jest bolesny?

  Zasto­so­wa­nie środ­ka o miej­sco­wym dzia­ła­niu znie­czu­la­ją­cym redu­ku­je dyskom­fort i spra­wia, że iniek­cje prepa­ra­tu z biosty­mu­la­to­rem HArmo­ny­Ca nie są bole­sna dla pacjenta.

 • Kiedy zauważę pierwsze efekty?

  Wstęp­ne rezul­ta­ty w posta­ci unie­sie­nia tkan­ki, wygła­dze­nia i napię­cia skóry są widocz­ne natych­miast po zabie­gu. Nato­miast efekt final­ny (wyni­ka­ją­cy ze stymu­la­cji komó­rek do produk­cji nowych włókien kola­ge­no­wych i elasty­no­wych) nastę­pu­je po około 3–4 miesią­cach od podda­nia się kuracji.

 • Czy rezultaty zabiegu biostymulatorem HArmonyCa są długotrwałe?

  Tak. Efek­ty zabie­gu z użyciem HArmo­ny­Ca utrzy­mu­ją się od roku do nawet 3 lat. Przez ten czas pacjent może cieszyć się odmło­dzo­nym wyglądem.

 • Czy zabieg HArmonyCa wymaga powtórzeń?

  Nie, HArmo­ny­Ca to jedno­ra­zo­wa proce­du­ra, która nie wyma­ga wyko­na­nia wielu sesji zabie­go­wych. Hybry­do­wy biosty­mu­la­tor tkan­ko­wy daje długo­ter­mi­no­we korzy­ści po zale­d­wie jednym zabiegu.

 • Ile czasu trwa zabieg HArmonyCa?

  Zabieg z wyko­rzy­sta­niem hybry­do­we­go biosty­mu­la­to­ra tkan­ko­we­go jest krót­ko­trwa­łą proce­du­rą, zwykle trwa 30–40 minut.

 • Czy po procedurze zabiegowej wymagana jest rekonwalescencja?

  Po zabie­gu HArmo­ny­CA nie jest wyma­ga­na szcze­gól­na rekon­wa­le­scen­cja. Przez 12 godzin po proce­du­rze nie powin­no się wyko­ny­wać maki­ja­żu. Nato­miast przez 24 godzi­ny nale­ży unikać inten­syw­nych ćwiczeń i ekspo­zy­cji na świa­tło słoneczne.

Przeciwwskazania

 • nadwraż­li­wość na skład­ni­ki preparatu,
 • stoso­wa­nie leków rozrze­dza­ją­cych krew,
 • infek­cje i stany zapal­ne w okoli­cy zabiegowej,
 • skłon­ność do tworze­nia bliznowców,
 • choro­by autoimmunologiczne,
 • aktyw­na opryszczka,
 • ciąża i laktacja,
 • nowo­two­ry.

HArmonyCa krok po kroku

1

Konsultacja

Przed zabie­giem HArmo­ny­Ca prze­pro­wa­dza­ny jest wywiad medycz­ny ze specja­li­stą. W trak­cie spotka­nia omawia­ne są ocze­ki­wa­nia pacjen­ta, poten­cjal­ne rezul­ta­ty. Leka­rzy wyklu­cza również wszel­kie prze­ciw­wska­za­nia do poda­nia się proce­du­rze zabiegowej.

2

Pierwszy zabieg

Zabieg pole­ga na wpro­wa­dze­niu prepa­ra­tu do głębo­kich warstw skóry za pomo­cą cien­kiej igły lub kaniu­li (zwykle są to 2–3 wkłucia).

3

Kolejne zabiegi

Wystar­czy jeden zabieg z użyciem biosty­mu­la­to­ra HArmo­ny­CA, aby zauwa­żyć pożą­da­ne rezultaty.

4

Konsultacja kończąca

Wstęp­ne rezul­ta­ty poda­nia hybry­do­we­go biosty­mu­la­to­ra tkan­ko­we­go HArmo­ny­CA, są widocz­ne prak­tycz­nie natych­miast po iniek­cji. Efekt final­ny jest zauwa­żal­ny po około 3–4 miesią­cach od zabiegu.

HArmonyCa okiem eksperta

90%

Koniecz­ność powtarzania 

Wystar­czy jedna proce­du­ra zabie­go­wa, by popra­wić jakość i kondy­cję skóry.

80%

Trwa­łość efektów

12–36 Przez tyle miesię­cy biosty­mu­la­tor pozwa­la cieszyć się efek­ta­mi natu­ral­ne­go odmło­dze­nia skóry.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry