HArmonyCa – hybrydowy biostymulator tkankowy

Cennik

1 zabiegdo usta­le­nia

Czym jest HArmonyCa?

HArmonyCa to hybrydowy biostymulator tkankowy firmy Allergan Aesthetics, który niweluje oznaki starzenia i przywraca skórze młodzieńczy blask.

Stano­wi połą­cze­nie dwóch dobro­czyn­nych substan­cji: kwasu hialu­ro­no­we­go i hydrok­sy­apa­ty­tu wapnia w stosun­ku 70% do 30%. HArmo­ny­Ca pobu­dza fibro­bla­sty do produk­cji kola­ge­nu i elasty­ny oraz pozwa­la odbu­do­wać ubyt­ki tkan­ko­we, do jakich docho­dzi u pacjen­tów wraz z upły­wem lat. Prepa­rat z biosty­mu­la­to­rem stoso­wa­ny jest do zabie­gów iniek­cyj­nych u osób chcą­cych uzyskać efekt odmło­dze­nia skóry.

WIĘCEJ O ZABIEGU HARMONYCA

HArmo­ny­CA z uwagi na podwój­ny mecha­nizm dzia­ła­nia wyróż­nia się spośród innych konku­ren­cyj­nych proce­dur zabie­go­wych i pozwa­la na:

 • Długo­trwa­łą stymu­la­cję skóry
 • Popra­wę kontu­ru twarzy
 • Wyraź­ne zagęsz­cze­nie skóry
 • Szyb­kie wygła­dze­nie zmarszczek
 • Uzupeł­nie­nie ubyt­ków tkankowych

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Dzię­ki użyciu usie­cio­wa­ne­go kwasu hialu­ro­no­we­go i hydrok­sy­apa­ty­tu wapnia w opty­mal­nych propor­cjach każdy pacjent może cieszyć się natu­ral­nym rezul­ta­tem (zwięk­sze­nie obję­to­ści i unie­sie­nie tkanek).

Efekty

Efek­ta­mi proce­du­ry zabie­go­wej z użyciem prepa­ra­tu HArmo­ny­Ca utrzy­mu­ją nawet do 3 lat. Nato­miast zdol­no­ści stymu­lu­ją­ce prepa­ra­tu utrzy­mu­ją się do roku po wyko­na­niu iniek­cji. By podtrzy­mać rezul­ta­ty, po upły­wie tego czasu reko­men­du­je­my wyko­na­nie tzw. zabie­gu  przypominającego.

Komfort

Dla więk­sze­go komfor­tu podczas zabie­gu iniek­cje prepa­ra­tu z hybry­do­wym biosty­mu­la­to­rem tkan­ko­wym może­my poprze­dzić zasto­so­wa­niem u pacjen­ta miej­sco­we­go środ­ka znieczulającego.

Częste pytania

 • Czy zabieg HArmonyCa jest bolesny?

  Zasto­so­wa­nie środ­ka o miej­sco­wym dzia­ła­niu znie­czu­la­ją­cym redu­ku­je dyskom­fort i spra­wia, że iniek­cje prepa­ra­tu z biosty­mu­la­to­rem HArmo­ny­Ca nie są bole­sna dla pacjenta.

 • Kiedy zauważę pierwsze efekty?

  Wstęp­ne rezul­ta­ty w posta­ci unie­sie­nia tkan­ki, wygła­dze­nia i napię­cia skóry są widocz­ne natych­miast po zabie­gu. Nato­miast efekt final­ny (wyni­ka­ją­cy ze stymu­la­cji komó­rek do produk­cji nowych włókien kola­ge­no­wych i elasty­no­wych) nastę­pu­je po około 3–4 miesią­cach od podda­nia się kuracji.

 • Czy rezultaty zabiegu biostymulatorem HArmonyCa są długotrwałe?

  Tak. Efek­ty zabie­gu z użyciem HArmo­ny­Ca utrzy­mu­ją się od roku do nawet 3 lat. Przez ten czas pacjent może cieszyć się odmło­dzo­nym wyglądem.

 • Czy zabieg HArmonyCa wymaga powtórzeń?

  Nie, HArmo­ny­Ca to jedno­ra­zo­wa proce­du­ra, która nie wyma­ga wyko­na­nia wielu sesji zabie­go­wych. Hybry­do­wy biosty­mu­la­tor tkan­ko­wy daje długo­ter­mi­no­we korzy­ści po zale­d­wie jednym zabiegu.

 • Ile czasu trwa zabieg HArmonyCa?

  Zabieg z wyko­rzy­sta­niem hybry­do­we­go biosty­mu­la­to­ra tkan­ko­we­go jest krót­ko­trwa­łą proce­du­rą, zwykle trwa 30–40 minut.

 • Czy po procedurze zabiegowej wymagana jest rekonwalescencja?

  Po zabie­gu HArmo­ny­CA nie jest wyma­ga­na szcze­gól­na rekon­wa­le­scen­cja. Przez 12 godzin po proce­du­rze nie powin­no się wyko­ny­wać maki­ja­żu. Nato­miast przez 24 godzi­ny nale­ży unikać inten­syw­nych ćwiczeń i ekspo­zy­cji na świa­tło słoneczne.

Przeciwwskazania

 • nadwraż­li­wość na skład­ni­ki preparatu,
 • stoso­wa­nie leków rozrze­dza­ją­cych krew,
 • infek­cje i stany zapal­ne w okoli­cy zabiegowej,
 • skłon­ność do tworze­nia bliznowców,
 • choro­by autoimmunologiczne,
 • aktyw­na opryszczka,
 • ciąża i laktacja,
 • nowo­two­ry.

HArmonyCa krok po kroku

1

Konsultacja

Przed zabie­giem HArmo­ny­Ca prze­pro­wa­dza­ny jest wywiad medycz­ny ze specja­li­stą. W trak­cie spotka­nia omawia­ne są ocze­ki­wa­nia pacjen­ta, poten­cjal­ne rezul­ta­ty. Leka­rzy wyklu­cza również wszel­kie prze­ciw­wska­za­nia do poda­nia się proce­du­rze zabiegowej.

2

Pierwszy zabieg

Zabieg pole­ga na wpro­wa­dze­niu prepa­ra­tu do głębo­kich warstw skóry za pomo­cą cien­kiej igły lub kaniu­li (zwykle są to 2–3 wkłucia).

3

Kolejne zabiegi

Wystar­czy jeden zabieg z użyciem biosty­mu­la­to­ra HArmo­ny­CA, aby zauwa­żyć pożą­da­ne rezultaty.

4

Konsultacja kończąca

Wstęp­ne rezul­ta­ty poda­nia hybry­do­we­go biosty­mu­la­to­ra tkan­ko­we­go HArmo­ny­CA, są widocz­ne prak­tycz­nie natych­miast po iniek­cji. Efekt final­ny jest zauwa­żal­ny po około 3–4 miesią­cach od zabiegu.

HArmonyCa okiem eksperta

90%

Koniecz­ność powtarzania 

Wystar­czy jedna proce­du­ra zabie­go­wa, by popra­wić jakość i kondy­cję skóry.

80%

Trwa­łość efektów

12–36 Przez tyle miesię­cy biosty­mu­la­tor pozwa­la cieszyć się efek­ta­mi natu­ral­ne­go odmło­dze­nia skóry.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry