usuwanie zmarszczek hifu

Ile kosztuje lifting HIFU

Włók­na kola­ge­no­we, które uela­stycz­nia­ją naszą skórę, z wiekiem zaczy­na­ją zani­kać. Orga­nizm nie produ­ku­je ich już tak wiele, jak dawniej, co prze­kła­da się na powsta­wa­nie zmarsz­czek. Medy­cy­na este­tycz­na dyspo­nu­je sposo­ba­mi na prze­ciw­dzia­ła­nie efek­tom starze­nia. Jedną z tech­no­lo­gii, która wspo­ma­ga takie dąże­nia, jest tech­no­lo­gia ultra­dź­wię­ko­wa. Na czym pole­ga lifting HIFU i ile kosz­tu­je? Dowiedz się, czyta­jąc artykuł!

Na czym polega zabieg HIFU?

Tech­no­lo­gia HIFU (High Inten­si­ty Focu­sed Ultra­so­und) umoż­li­wia bezpiecz­ne i bezin­wa­zyj­ne prze­pro­wa­dza­nie liftin­gu twarzy i ciała. Zabie­gi są bezbo­le­sne i nie stano­wią zagro­że­nia nawet dla osób bardzo wraż­li­wych czy aler­gi­ków. Proce­du­ry prze­pro­wa­dza­ne z wyko­rzy­sta­niem ultra­dź­wię­ków często pole­ca się pacjen­tom, którzy mają prze­ciw­wska­za­nia do podda­nia się opera­cjom plastycz­nym i zabie­gom, przy których docho­dzi do naru­sze­nia ciągło­ści skóry (np. lipo­suk­cji). Jaki efekt można uzyskać, podda­jąc się zabie­gom HIFU? Warto z nich skorzy­stać, jeże­li mamy:

 • cien­ką i wiot­ką skórę na szyi, twarzy i dekolcie,
 • obni­żo­ną linię brwi,
 • zapad­nię­te policzki,
 • opada­ją­cą powiekę,
 • zmarszcz­ki na czole,
 • zmarszcz­ki pod oczami,
 • zmarszcz­ki wokół ust i nosa,
 • wiot­ką, pomarsz­czo­ną skóra na całym ciele,
 • nadmiar skóry i tkan­ki tłusz­czo­wej po ciąży lub odchudzaniu,
 • nierów­ny kolo­ryt skóry,
 • podwój­ny podbródek,
 • cellu­lit.

Lifting HIFU jest wyko­ny­wa­ny przy użyciu specja­li­stycz­ne­go urzą­dze­nia Lifte­ra Advan­ced, które w 2021 roku uzyska­ło nagro­dę Perły Derma­to­lo­gii Este­tycz­nej. Ten nowo­cze­sny sprzęt pozwa­la na wyso­ką precy­zję pracy, dzię­ki czemu uzysku­je­my najbar­dziej opty­mal­ne efek­ty przy najwyż­szym komfor­cie pacjen­ta. Ener­gia ciepl­na, która jest wyko­rzy­sty­wa­na podczas zabie­gu, umoż­li­wia niemal natych­mia­sto­wą popra­wę napię­cia tkanek. Głębo­ka warstwa skóry zosta­je rozgrza­na do tempe­ra­tu­ry 65°C. Część komó­rek ulega uszko­dze­niu, dzię­ki czemu orga­nizm rozpo­czy­na proces rege­ne­ra­cji. W rezul­ta­cie komór­ki zosta­ją pobu­dzo­ne do wzmo­żo­nej produk­cji kola­ge­nu, co prowa­dzi do wygła­dze­nia i ujędr­nie­nia ciała, a także popra­wy linii sylwet­ki bądź owalu twarzy. Zabieg pozwa­la również na częścio­wą reduk­cję tkan­ki tłusz­czo­wej i zwią­za­ne­go z nią cellulitu.

W zależ­no­ści od obsza­ru podda­wa­ne­go lecze­niu, proce­du­ra trwa od 15 do 30 minut. Dla uzyska­nia opty­mal­nych efek­tów tera­pii, niekie­dy wska­za­ne jest prze­pro­wa­dze­nie kilku sesji. Final­ne rezul­ta­ty stają się widocz­ne po okre­sie rege­ne­ra­cji skóry, który trwa około 2 miesię­cy od prze­pro­wa­dze­nia liftingu.

Lifting twarzy przy użyciu ultradźwięków – zalecenia i przeciwwskazania

Zabie­gi HIFU są niein­wa­zyj­ne i raczej bezbo­le­sne. Pacjent może bez prze­szkód powró­cić do swoich codzien­nych zajęć od razu po opusz­cze­niu gabi­ne­tu medy­cy­ny este­tycz­nej. Niewąt­pli­wą zale­tą tej tech­no­lo­gii jest również jej uniwer­sal­ność. Można ją zasto­so­wać niemal na każdej części twarzy i ciała, z której wyglą­du nie jeste­smy do końca zado­wo­le­ni. Najczę­ściej wybie­ra­ne przez pacjen­tów miej­sca zabie­go­we to:

 • czoło,
 • okoli­ce oczu,
 • okoli­ce ust,
 • policz­ki,
 • podbró­dek,
 • linia żuchwy,
 • cała twarz,
 • szyja,
 • dekolt,
 • pier­si,
 • ramio­na,
 • brzuch,
 • poślad­ki,
 • uda,
 • kola­na,
 • dłonie,
 • okoli­ce intymne.

Jak każdy zabieg medy­cy­ny este­tycz­nej, również lifting HIFU ma swoje prze­ciw­wska­za­nia. Nale­żą do nich przede wszyst­kim ciąża i lakta­cja, choro­by nowo­two­ro­we, a także aktyw­na infek­cja lub rana w miej­scu zabiegowym.

Ile kosztuje lifting HIFU?

Cena liftin­gu wyko­ny­wa­ne­go przy użyciu ultra­dź­wię­ków jest uzależ­nio­na od rozle­gło­ści obsza­ru zabie­go­we­go. Za poje­dyn­czą sesję może­my zapła­cić od kilku­set do 2000 zł. Kosz­ta rozkła­da­ją się nieco inaczej, jeże­li decy­du­je­my się od razu na całą serię (np. 3 lub 5 zabie­gów) lub gdy chce­my objąć proce­du­rą więcej niż jedno miej­sce zabiegowe.

Wszel­kie infor­ma­cje na temat ceny zabie­gu, prze­wi­dy­wa­nych efek­tów czy ewen­tu­al­nych możli­wych skut­ków ubocz­nych są poda­wa­ne pacjen­to­wi przed rozpo­czę­ciem proce­du­ry. W czasie konsul­ta­cji wstęp­nej lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej prze­pro­wa­dza również wywiad w celu usta­le­nia ocze­ki­wań pacjen­ta oraz wyklu­cze­nia prze­ciw­wska­zań do zabiegu.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry