cena liposukcji

Ile kosztuje liposukcja?

Lipo­suk­cja to jeden z popu­lar­niej­szych zabie­gów medy­cy­ny este­tycz­nej. Powszech­nie nazy­wa­ny jest odsy­sa­niem tłusz­czu. Jego celem jest usunię­cie nadmia­ru tkan­ki tłusz­czo­wej z ciała, a przez to odchu­dze­nie i wymo­de­lo­wa­nie sylwet­ki. Efek­ty zabie­gu są spek­ta­ku­lar­ne, mimo to wiele kobiet nie decy­du­je się na jego prze­pro­wa­dze­nie. Dlacze­go? Jednym z powo­dów jest cena. Lipo­suk­cja postrze­ga­na jest bowiem jako droga proce­du­ra. Czy faktycz­nie tak jest? Jaka jest cena lipo­suk­cji i od czego zależy?

Liposukcja – kiedy ją przeprowadzić?

Otyłość i nadwa­ga to coraz więk­szy problem. Wiele z nas skar­ży się również na zbyt duży przy­rost wagi w okoli­cach brzu­cha i bocz­ków, co defor­mu­je sylwet­kę, pozba­wia ją tali, powo­du­je jej cięż­ki i nieatrak­cyj­ny wygląd. Nieste­ty walka z nadpro­gra­mo­wy­mi kilo­gra­ma­mi nie zawsze jest łatwa i bardzo często kończy się poraż­ką. Dieta, aktyw­ność fizycz­na, reduk­cja stre­su, wysy­pia­nie się przy­no­szą tylko mini­mal­ne rezul­ta­ty, a w niektó­rych przy­pad­kach wcale. Przy­czyn tego może być wiele – czyn­nik choro­bo­wy, gene­ty­ka, brak konse­kwen­cji w dzia­ła­niu, wiek – po 30. roku życia prze­mia­na mate­rii jest wolniej­sza, a efek­ty osią­ga się wolniej i ciężej. Wszyst­ko to spra­wia, że najczę­ściej w okoli­cach brzu­cha, bioder i ud zbie­ra się zbęd­ny tłuszcz. Nega­tyw­nie wpły­wa on na nasz wygląd i samo­po­czu­cie. Wiele kobiet zaczy­na więc poszu­ki­wać skutecz­ne­go sposo­bu jego pozby­cia się. Jednym z nich jest liposukcja.

Liposukcja – zabieg na zbyt duże krągłości

Zabieg lipo­suk­cji pole­ga na odessa­niu tłusz­czu z wybra­nych partii ciała za pomo­cą specja­li­stycz­nych urzą­dzeń. Złogi tłusz­czu usuwa­ne są z tych miejsc, z których najtrud­niej się ich pozbyć, czyli np. brzu­cha. Efek­tem jest to, że po zabie­gu, sylwet­ka nabie­ra ocze­ki­wa­nych kształ­tów. Odsy­sa­nie tłusz­czu poma­ga w uzyska­niu zgrab­nej, prawi­dło­wo wymo­de­lo­wa­nej sylwet­ki, która pięk­nie się prezen­tu­je. Warto jednak pamię­tać, że zabieg powi­nien być uzupeł­nia­ny dietą, aktyw­no­ścią fizycz­ną oraz zdro­wym trybem życia. Dzię­ki temu rezul­ta­ty lipo­suk­cji utrzy­ma­ją się dłużej.

Wskazania do liposukcji strzykawkowej

Lipo­suk­cja strzy­kaw­ko­wa jest zabie­giem, który można prze­pro­wa­dzić niemal w każdym wieku. Poma­ga on uporać się z niedo­sko­na­ło­ścia­mi, jednak nie jest zabie­giem odchu­dza­ją­cym. Ozna­cza to, że nie wska­za­ny jest osobom otyłym, ze znacz­ną nadwa­gą. Z całą listą medycz­nych prze­ciw­wska­zań do lipo­suk­cji można się zapo­znać na stro­nie naszej kliniki.

Zabieg ten pole­ca­my nato­miast paniom, które chcą pozbyć się fałdek i niewiel­kich złogów tłusz­czu z:

  • podwój­ne­go podbródka,
  • talii (bocz­ków),
  • bioder,
  • poślad­ki,
  • uda,
  • ramio­na,
  • brzuch,
  • wzgó­rek łonowy,
  • kola­na.

Lipo­suk­cje reko­men­du­je­my również kobie­tom po ciąży, u których skóra często jest rozcią­gnię­ta, przez co łatwo tworzą się na niej fałd­ki tzw. opon­ka na brzuchu.

Ile kosztuje liposukcja?

Cena lipo­suk­cji uzależ­nio­na jest od obsza­rów, w którym wyko­ny­wa­ny jest zabieg, a także tego, ile tłusz­czu będzie trze­ba odessać. Cena zabie­gu w klasycz­nej wersji waha się od kilku ‑kilku­set złotych. Wyni­ka to z tego, że lipo­suk­cja jest zabie­giem chirur­gii plastycz­nej, który wyma­ga m.in. poda­nia narko­zy, konsul­ta­cji poope­ra­cyj­nych, znie­czu­le­nia. I tak przy­kła­do­wo lipo­suk­cja brzu­cha czy ud to wyda­tek w prze­dzia­le ceno­wym 5–11 tysię­cy złotych.

Tańszym zabie­giem jest lipo­suk­cja strzy­kaw­ko­wa wyko­ny­wa­na bez użycia skal­pe­la. Nie wyma­ga ona usypia­nia pacjent­ki, jest mniej inwa­zyj­na, a przy tym równie skutecz­na. W Novo­derm zabieg lipo­suk­cji strzy­kaw­ko­wej wyko­nu­je­my od 2500 złotych na jeden, wybra­ny obszar ciała. W tej cenie Pacjent­ka otrzy­mu­je jeden zabieg, który zazwy­czaj przy­no­si widocz­ne efek­ty i zredu­ko­wa­nie tkan­ki tłusz­czo­wej. Może się jednak okazać, że koniecz­ne będzie powtó­rze­nie lipo­suk­cji, dla uzyska­nia opty­mal­nych wyni­ków. Powtór­ka zabie­gu odby­wa się po konsul­ta­cji lekar­skiej.  Ta jest też wska­za­na, jeśli chce się zabieg odsy­sa­nia tłusz­czu, uzupeł­nić tym nakie­ro­wa­nym na usunię­cie cellu­li­tu, czyli nieeste­tycz­nej poma­rań­czo­wej skórki.

Jakość i rezultaty zabiegu w stosunku do ceny

Lipo­suk­cja strzy­kaw­ko­wa prze­pro­wa­dza­na w Novo­derm jest zabie­giem bez skal­pe­la. Gwaran­tu­je natych­mia­sto­we i trwa­łe efek­ty. Widocz­ne są one już po jednym zabie­gu. Nasze Pacjent­ki cieszyć się mogą po nim zgrab­ną sylwet­ką. Cena zabie­gu jest propor­cjo­nal­na i atrak­cyj­na w stosun­ku do otrzy­my­wa­nych efektów.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry