Jak usunąć cienie pod oczami? Medycyna estetyczna okolic oczu

Cienie pod ocza­mi to częste zjawi­sko. Bywa­ją efek­tem prze­mę­cze­nia, stre­su, nieod­po­wied­niej pielę­gna­cji. Mogą poja­wić się też jako sygnał stanów choro­bo­wych. Bez wzglę­du, z jakie­go powo­du wystę­pu­ją, zawsze są dyskom­for­tem i powo­du­ją obni­że­nie własnej atrak­cyj­no­ści. To, dlate­go zabie­gi na cienie pod ocza­mi cieszą się dużą popu­lar­no­ścią. Na czym one polegają?

Czym są cienie pod oczami?

Cienie nazy­wa­ne inaczej sińca­mi pod ocza­mi są częstą przy­pa­dło­ścią. Poja­wić mogą się u każde­go – bez wzglę­du na płeć czy wiek. Najczę­ściej poja­wia­ją się u osób prze­pra­co­wa­nych, niewy­spa­nych i prowa­dzą­cych inten­syw­ny tryb życia. Cienie pod ocza­mi mogą być również efek­tem uwarun­ko­wań genetycznych.

Jako częstą przy­czy­nę sińców w okoli­cach oczu wymie­nia się zanik tkan­ki podskór­nej. Powo­du­je to zagłę­bie­nie lub nadmier­ną widocz­ność powierzch­nio­wych naczyń krwio­no­śnych. Widocz­ne są one przez skórę.

Jak usunąć cienie pod oczami domowymi sposobami?

Niewiel­kie cienie pod ocza­mi można zlikwi­do­wać domo­wy­mi sposo­ba­mi. Zama­sko­wać pozwo­lą je produk­ty kosme­tycz­ne takie jak korek­tor pod oczy. Dobre rezul­ta­ty przy­no­si też regu­lar­na apli­ka­cja kremów rozja­śnia­ją­cych oraz stoso­wa­nie zimnych okła­dów np. z herba­ty, plaster­ków ogór­ka. Do domo­wych sposo­bów na sińce pod ocza­mi zali­cza się również masaż okolic oka, nawad­nia­nie orga­ni­zmu ruch na świe­żym powietrzu.

Jak pozbyć się doliny łez?

Domo­we sposo­by są doraź­ną pomo­cą, nie pozwa­la­ją jednak na stałe zlikwi­do­wać sińców. W tym pomóc mogą jedy­nie zabie­gi medy­cy­ny este­tycz­nej. Nie są one inwa­zyj­ne, nie wyma­ga­ją one rekon­wa­le­scen­cji. Są one też bezbo­le­sne dla pacjen­ta. Wyróż­nia­ją się też wyso­ką skutecznością.

Zabie­gi na cienie pod ocza­mi często nazy­wa­ne są wypeł­nie­niem doli­ny łez. Doli­ną łez okre­śla się długie i wąskie obni­że­nia skóry pod ocza­mi. Zagłę­bie­nia te prowa­dzą od wewnętrz­ne­go kąci­ka i prze­cho­dzą na ukos przez poli­czek, czyli tworzą trasę, którą płyną łzy. Poja­wie­nie się doli­ny łez powo­du­je, że twarz wyda­je się star­sza i wiecz­nie zmęczo­na. Aby zniwe­lo­wać te efek­ty, doli­nę łez najczę­ściej wypeł­nia się kwasem hialu­ro­no­wym. Proce­du­ra trwa od kilku do kilku­dzie­się­ciu minut. Czas trwa­nia zale­ży od kondy­cji skóry i głębo­ko­ści doli­ny łez. Pierw­sze efek­ty widocz­ne są od razu po zabie­gu, nato­miast osta­tecz­ne rezul­ta­ty poja­wią się po 3–4 tygodniach.

Jak usunąć cienie pod oczami – medycyna estetyczna okolic oczu

Wypeł­nie­nie doli­ny łez kwasem hialu­ro­no­wym to nie jedy­ne zabie­gi medy­cy­ny este­tycz­nej na cienie pod ocza­mi. Do najefek­tyw­niej­szych zali­cza się również:

  • osocze boga­to­płyt­ko­we – popra­wia jakość skóry i redu­ku­je jej wiot­kość; osocze dzia­ła stymu­lu­ją­co na komór­ki, skła­nia je do pracy i przy­spie­sza ich podział; te efek­ty możli­we są, ponie­waż w czasie zabie­gu wstrzy­ku­je się płyt­ki krwi; biorą one udział w proce­sie krzep­nię­cia i inicju­ją proces rege­ne­ra­cji; zabie­go osoczem boga­to­płyt­ko­wym są bezpiecz­ne i nie powo­du­ją skut­ków ubocz­nych; wyni­ka to z tego, że w jego trak­cie niepoda­wa­ne są substan­cje obce­go pochodzenia;
  • prze­szczep tłusz­czu – meto­da ta pole­ga na wszcze­pie­niu rozdrob­nio­nej tkan­ki tłusz­czo­wej pod skórę tzw. doli­ny łez; rolą wstrzy­ki­wa­ne­go tłusz­czu jest zasło­nię­cie prze­świ­tu­ją­cych naczyń krwio­no­śnych, które odpo­wia­da­ją za powsta­wa­nie sine­go cienia pod ocza­mi; prze­szczep tłusz­czu nie tylko zmniej­szy cienie, ale i odży­wi i ujędr­ni skórę, a także spły­ca zmarszczki;
  • mezo­te­ra­pia igło­wa – zabieg ten pozwa­la pozbyć się cieni pod ocza­mi i opuchli­zny w tym obsza­rze twarzy; mezo­te­ra­pia igło­wa pod oczy pole­ga na wyko­na­niu serii mikro­na­kłuć; wywo­łu­ją one kontro­lo­wa­ne reak­cje zapal­ne w skórze, w ich w efek­cie powsta­ją kana­li­ki, które trans­por­tu­ją substan­cje odżyw­cze w głąb skóry; te wpro­wa­dza się podczas zabie­gu; w mezo­te­ra­pii na cienie pod ocza­mi najczę­ściej wyko­rzy­stu­je się komplek­sy wita­min, pepty­dy, anty­ok­sy­dan­ty i kwas hialuronowy.

Cienie pod ocza­mi można zwal­czać na wiele sposo­bów. Najwięk­szą skutecz­no­ścią pochwa­lić mogą się proce­du­ry opar­te na osoczu boga­to­płyt­ko­wym oraz kwasie hialu­ro­no­wym. Panie chcąc walczyć z sińca­mi pod ocza­mi chęt­nie korzy­sta­ją też z nici APTOS, karbok­sy­te­ra­pii oraz lase­ra frakcyjnego.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry