medycyna estetyczna na święta

Jakie zabiegi najlepsze na prezent?

Urodzi­ny bliskiej osoby, świę­ta czy wspól­ne rocz­ni­ce to okazje, w których zwycza­jo­wo wręcza­my sobie prezen­ty. Więk­szość osób nie cieszy się z poda­ro­wa­nych im przed­mio­tów tak bardzo, jak z doświad­czeń, które zosta­ły zorga­ni­zo­wa­ne specjal­nie dla nich. Lot balo­nem, prze­jażdż­ka doroż­ką… a może voucher na zabie­gi kosme­tycz­ne? Poznaj najlep­sze zabie­gi kosme­tycz­ne na prezent!

Makijaż permanentny

Oczy, brwi i usta to najbar­dziej wyra­zi­ste elemen­ty twarzy. Maki­jaż perma­nent­ny w Novo­derm w Łodzi pozwa­la trwa­le je podkre­ślić przy jedno­cze­snym zacho­wa­niu ich natu­ral­ne­go wyglą­du. Warto poda­ro­wać komuś w ramach prezen­tu zabieg kosme­tycz­ny, który gwaran­tu­je pięk­ny i świe­ży wygląd, a także wygo­dę. Maki­jaż perma­nent­ny pozwa­la zaosz­czę­dzić nawet do 60 minut przy malo­wa­niu twarzy każde­go dnia.

Istnie­je wiele metod wyko­ny­wa­nia maki­ja­żu perma­nent­ne­go. W przy­pad­ku brwi są to:

 • micro­bla­ding,
 • meto­da włoskowa,
 • cienio­wa­nie,
 • ombre brwi,
 • micro­sha­ding.

Efek­ty każde­go z wymie­nio­nych zabie­gów utrzy­mu­ją się od roku do kilku lat, w zależ­no­ści od rodza­ju skóry pacjen­ta i sposo­bów jej pielę­gna­cji. Warto co jakiś czas pona­wiać pigmen­ta­cję, tak aby odświe­żyć wygląd perma­nent­nych brwi, ust czy powiek.

W jakich sytu­acjach warto poddać się tej proce­du­rze lub rozwa­żyć zakup takich zabie­gów kosme­tycz­nych na prezent? W przy­pad­ku brwi wyko­na­nie maki­ja­żu perma­nent­ne­go jest wska­za­ne u osób, które mają bardzo jasne i cien­kie lub płowie­ją­ce pod wpły­wem promie­ni słonecz­nych włoski. Pigmen­ta­cja pozwa­la też ukryć niere­gu­lar­no­ści w natu­ral­nym kształ­cie brwi lub przy­kryć blizny po urazach.

Maki­jaż perma­nent­ny ust warto wyko­nać wówczas, gdy czer­wień wargo­wa traci swoją inten­syw­ność (np. w wyni­ku upły­wu lat). Częste infek­cje wiru­so­we (tzw. opryszcz­ki) dopro­wa­dza­ją do zani­ku grani­cy ust – to również można popra­wić na drodze pigmen­ta­cji. W przy­pad­ku górnej powie­ki maki­jaż perma­nent­ny poma­ga stwo­rzyć wraże­nie gęstych rzęs. W znaczą­cy sposób ułatwia i przy­spie­sza też codzien­ną poran­ną rutynę.

Henna pudrowa

Jeże­li chcesz poda­ro­wać prezent osobie, która nie jest prze­ko­na­na do tatu­owa­nia swoje­go ciała bądź nie masz pewno­ści, czy maki­jaż perma­nent­ny to coś dla niej, dosko­na­łą alter­na­ty­wą jest voucher do salo­nu kosme­tycz­ne­go na zabieg pigmen­ta­cji brwi henną pudro­wą. Proce­du­ra ta jest znacz­nie bardziej powszech­na, niein­wa­zyj­na i bezbo­le­sna. Jej efek­ty utrzy­mu­ją się dużo krócej (ok. 1,5 miesią­ca), dzię­ki czemu osoba obda­ro­wa­na ma szan­sę zdecy­do­wać, czy zechce powtó­rzyć zabieg.

Farbo­wa­nie brwi henną pudro­wą ma dodat­ko­we dzia­ła­nie pielę­gna­cyj­ne. Prepa­rat odży­wia włoski i nada­je im zdro­wy blask. Zabieg jest bezpiecz­ny, choć może być prze­ciw­wska­za­ny dla aler­gi­ków (przed pierw­szym razem wyko­nu­je się próbę uczu­le­nio­wą). Dla uzyska­nia opty­mal­ne­go efek­tu warto połą­czyć go z regu­la­cją brwi.

Manicure i pedicure hybrydowy

Wartym pole­ce­nia pomy­słem na prezent jest voucher kosme­tycz­ny na mani­cu­re hybry­do­wy. Ta meto­da styli­za­cji paznok­ci jest obec­nie bardzo popu­lar­na. Nie bez powo­du, ponie­waż ma wiele zalet:

 • lakier utrzy­mu­je się na płyt­ce do 3 tygo­dni, w tym czasie nie trze­ba zajmo­wać się pielę­gna­cją paznokci;
 • mani­cu­re i pedi­cu­re hybry­do­wy zapew­nia dużą wygo­dę – można wybrać się na dłuż­sze waka­cje bez koniecz­no­ści zabie­ra­nia ze sobą akce­so­riów do stylizacji;
 • stosun­ko­wo gruba warstwa lakie­ru chro­ni płyt­kę paznok­cia przed uszko­dze­nia­mi mechanicznymi.

Mani­cu­re hybry­do­wy to jeden z najpo­pu­lar­niej­szych zabie­gów kosme­tycz­nych na prezent. Trud­no o bardziej uniwer­sal­ną propo­zy­cję, ponie­waż obda­ro­wa­na osoba może samo­dziel­nie wybrać efekt, jaki chce uzyskać na swoich paznok­ciach. Dodat­ko­wo może popro­sić o prze­dłu­że­nie płytek i nada­nie im ideal­ne­go kształ­tu, co często jest trud­ne do samo­dziel­ne­go uzyska­nia w domu.

Oczyszczanie wodorowe

Jeśli szukasz pomy­słu na prezent i chcesz zaku­pić voucher, salon kosme­tycz­ny praw­do­po­dob­nie zaofe­ru­je Ci różno­rod­ne zabie­gi na twarz. Dosko­na­łą propo­zy­cją jest oczysz­cza­nie wodo­ro­we, czyli niein­wa­zyj­ny, 60-minu­to­wy program wygła­dza­nia i rewi­ta­li­za­cji cery.

Jedna proce­du­ra pozwa­la uzyskać aż 6 różnych efektów:

 • dogłęb­ne oczysz­cze­nie skóry,
 • deli­kat­ny peeling,
 • dotle­nie­nie komórek,
 • lifting,
 • wpro­wa­dze­nie substan­cji aktyw­nych pod skórę
 • wygła­dze­nie nierówności.

Oczysz­cza­nie wodo­ro­we można wyko­ny­wać na skórze twarzy, szyi, dekol­tu i pleców. Jeże­li decy­du­jesz się poda­ro­wać bliskiej osobie voucher na zabieg, ten wybór z pewno­ścią jej nie rozczaruje!

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry