odmladzanie skory

Juvederm — nawilżenie i czar młodości

Tera­pia z wyko­rzy­sta­niem Juve­derm VOLITE to mało­in­wa­zyj­ny zabieg mezo­te­ra­peu­tycz­ny, który pomo­że Ci w nawil­że­niu skóry, a ponad­to zwięk­szy jej elastycz­ność oraz przy­czy­ni się do usunię­cia drob­nych zmarsz­czek. Rezul­ta­tem możesz się cieszyć nawet do dzie­wię­ciu miesię­cy, a wystar­czy jedna sesja!

Dzie­je się tak dlate­go, że zawar­ty w prepa­ra­cie, wiążą­cy wodę, kwas hialu­ro­no­wy popra­wia nawil­że­nie skóry, poma­ga ją zagę­ścić, przy­śpie­sza również produk­cję nowe­go kola­ge­nu. Produkt Juvéderm jest poda­wa­ny iniek­cyj­nie w głąb skóry właści­wej. Może być stoso­wa­ny do prze­pro­wa­dza­nia zabie­gów w obrę­bie twarzy, szyi, dekol­tu i dłoni. Podczas tera­pii nie musisz obawiać się bólu, gdyż  lido­ka­ina posia­da właści­wo­ści znie­czu­la­ją­ce.  Zazwy­czaj do uzyska­nia opty­mal­nych efek­tów zale­ca się poda­nie jedno­ra­zo­wo 2 ml prepa­ra­tu na twarz. Na obsza­ry szyi, dekol­tu czy dłoni najczę­ściej stosu­je się 1 ml Voli­te. Sprawdź w Novo­derm, jakie możli­wo­ści daje mezo­te­ra­pia Juve­derm. Poznaj jej tajem­ni­ce.

Juvederm — jak to działa?

Produkt Juvéderm VOLITE jest stoso­wa­ny do wyko­ny­wa­nia zabie­gów w obrę­bie twarzy, szyi, dekol­tu i dłoni. Jego właści­wo­ści nawil­ża­ją­ce oraz napi­na­ją­ce skórę wyjąt­ko­wo spraw­dza­ją się jako skutecz­na meto­da rewi­ta­li­za­cji, ale również jako sposób na przy­go­to­wa­nie skóry do kolej­nych zabie­gów este­tycz­nych. Prepa­rat stwo­rzo­no na bazie unika­to­we­go połą­cze­nia nisko- i wyso­ko­czą­stecz­ko­we­go kwasu hialu­ro­no­we­go w posta­ci żelu. Dzię­ki swoim właści­wo­ściom produkt dzia­ła inten­syw­niej, dając dłużej utrzy­mu­ją­ce się, a przy tym bardziej natu­ral­ne, rezul­ta­ty. Zabieg wyko­na­ny z pomo­ca tego prepa­ra­tu spra­wia, że skóra zaczy­na w inny sposób odbi­jać świa­tło, przez co nabie­ra blasku i wyglą­da na zdecy­do­wa­nie bardziej wypo­czę­tą, rozświe­tlo­ną i pełną wital­no­ści. W skład prepa­ra­tu wcho­dzi środek znie­czu­la­ją­cy, lido­ka­ina, która zapew­nia komfort podczas zabie­gu. Podczas pierw­szej wizy­ty lekarz usta­li ilość produk­tu niezbęd­ną do uzyska­nia pożą­da­nych przez Ciebie rezul­ta­tów. Zabieg pole­ga na precy­zyj­nym, śród­skór­nym wstrzyk­nię­ciu wybra­ne­go prepa­ra­tu w zale­ca­ny obszar.

Juvederm — dla kogo tak, a dla kogo nie?

Tera­pia z HA Juvéderm VOLITE zasa­dza się na uzupeł­nia­niu powierz­chow­nych zagłę­bień, w tym drob­nych zmarsz­czek, a także sprzy­ja popra­wie nawil­że­nia oraz sprę­ży­sto­ści skóry. Pomyśl o niej, jeśli zauważyłaś/eś u siebie problem prze­su­sze­nia skóry na twarzy, szyi, dekol­cie, dłoniach, brak elastycz­no­ści i gład­ko­ści skóry czy drob­ne zmarszcz­ki. W prze­ci­wień­stwie do trady­cyj­nej mezo­te­ra­pii Juve­derm Voli­te jest tera­pia jedno­ra­zo­wą. Rezul­ta­ty zaś utrzy­mu­ją się nieca­ły rok. Głębo­kość poda­nia prepa­ra­tu jest uzależ­nio­na od wielu czyn­ni­ków, głów­nie od gęsto­ści kwasu hialu­ro­no­we­go, okolic poda­nia, celu tera­pii, ale też grubo­ści kaniu­li i doświad­cze­nia leka­rza. Czasa­mi po zabie­gu, w obsza­rach poda­nia prepa­ra­tu, mogą wystą­pić obja­wy takie, jak zaczer­wie­nie­nia, opuchli­zna, sinia­ki itp. Zmia­ny te mają charak­ter krót­ko­trwa­ły i ustę­pu­ją zwykle w prze­cią­gu kilku dni. Bezpo­śred­nio po zabie­gu nale­ży unikać wysił­ku fizycz­ne­go, opala­nia, nie powin­no się również spoży­wać napo­jów alko­ho­lo­wych. Juve­derm nie powi­nien być jedno­cze­śnie stoso­wa­ny z lecze­niem lase­ro­wym, głębo­kim peelin­giem chemicz­nym lub derma­bra­zją. Z zabie­gu wyklu­cza­ją: uszko­dze­nia skóry, drob­ne ranki, infek­cje skór­ne, ciąża, aler­gia na skład­ni­ki prepa­ra­tu, ogól­ne osła­bie­nie orga­ni­zmu. .Chcesz dowie­dzieć się więcej o mezo­te­ra­pii Juve­derm, skon­sul­tuj się ze specja­li­sta­mi z Klini­ki Novo­derm. Poznaj ofer­tę i umów się na wizy­tę.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry