Juvederm Volite – mezoterapia kwasem hialuronowym

Cennik

ZabiegCena
1 amp1300 zł
2 amp2200 zł

Czym jest Juvederm Volite?

Juvederm Volite to zabieg firmy Allegran, który opiera się na technologii VYCROSS.

Niespo­ty­ka­ne dotąd połą­cze­nie kwasu hialu­ro­no­we­go o wyso­kiej i niskiej masie cząstecz­ko­wej dzia­ła silnie nawil­ża­ją­co na skórę, popra­wia elastycz­ność i niwe­lu­je drob­ne zmarszcz­ki. Zabieg mezo­te­ra­pii stymu­lu­je produk­cję kola­ge­nu, głębo­ko rewi­ta­li­zu­je i rozświe­tla skórę. Prepa­rat z kwasem hialu­ro­no­wym jest aapli­ko­wa­ny do skóry właści­wej dzię­ki precy­zyj­nym mikro­na­kłu­ciom. Efekt odmło­dze­nia skóry jest bardzo natu­ral­ny i długo­trwa­ły, rezul­ta­ty są widocz­ne od razu po podda­niu się mezoterapii.

WIĘCEJ O ZABIEGU JUVEDERM VOLITE

Juve­derm Voli­te to szcze­gól­ny zabieg medy­cy­ny este­tycz­nej, który:

 • Niwe­lu­je ozna­ki starzenia
 • Odmła­dza skórę bez użycia skalpela
 • Daje natych­mia­sto­wy i długo­trwa­ły efekt
 • Może być stoso­wa­ny na skórę twarzy, szyi i dekoltu
 • Pozwa­la zacho­wać młodzień­czy i zdro­wy wygląd
 • Może być używa­ny w ramach tera­pii anti-aging

Juve­derm Voli­te to inno­wa­cyj­ny zabieg w dzie­dzi­nie medy­cy­ny este­tycz­nej, który rewo­lu­cjo­ni­zu­je sposób, w jaki można osią­gnąć głębo­kie nawil­że­nie skóry oraz popra­wić jej ogól­ną jakość. Wyko­rzy­stu­jąc zaawan­so­wa­ną formu­łę kwasu hialu­ro­no­we­go, Juve­derm Voli­te oferu­je pacjen­tom nie tylko natych­mia­sto­wą popra­wę nawil­że­nia, ale również długo­trwa­łe efek­ty wygła­dze­nia i odmło­dze­nia skóry. Zabieg ten stał się popu­lar­nym wybo­rem wśród osób poszu­ku­ją­cych skutecz­nej meto­dy na uzyska­nie promien­nej, zdro­wo wyglą­da­ją­cej skóry bez koniecz­no­ści częste­go powta­rza­nia procedur.

Czym jest Juve­derm Volite?

Juve­derm Voli­te to zaawan­so­wa­ny wypeł­niacz skór­ny na bazie kwasu hialu­ro­no­we­go, stwo­rzo­ny przez reno­mo­wa­ną firmę Aller­gan. Jego unikal­na formu­ła zosta­ła zapro­jek­to­wa­na tak, aby zapew­nić skórze inten­syw­ne nawil­że­nie od wewnątrz, popra­wić jej gład­kość oraz elastycz­ność przez okres do 9 miesię­cy po jedno­ra­zo­wym zabie­gu. Juve­derm Voli­te nie tylko wypeł­nia zmarszcz­ki, ale przede wszyst­kim dzia­ła jako inten­syw­ny booster nawil­ża­ją­cy, popra­wia­ją­cy jakość skóry na różnych poziomach.

Korzy­ści z zabie­gu Juve­derm Volite

 1. Inten­syw­ne nawil­że­nie: Juve­derm Voli­te dostar­cza głębo­kie nawil­że­nie skóry, co prze­kła­da się na jej promien­ny i zdro­wy wygląd.
 2. Popra­wa jako­ści skóry: Regu­lar­ne stoso­wa­nie tego wypeł­nia­cza skór­ne­go prowa­dzi do wyraź­nej popra­wy tekstu­ry skóry, reduk­cji drob­nych linii oraz zwięk­sze­nia jej elastyczności.
 3. Długo­trwa­łe efek­ty: Jedna sesja zabie­gu zapew­nia efek­ty utrzy­mu­ją­ce się do 9 miesię­cy, co stano­wi znacz­ną prze­wa­gę nad  inny­mi wypełniaczami.
 4. Mini­mal­na inwa­zyj­ność: Zabieg jest bezbo­le­sny, szyb­ki i nie wyma­ga czasu rekon­wa­le­scen­cji, co pozwa­la na natych­mia­sto­wy powrót do codzien­nych aktywności.
 5. Uniwer­sal­ność: Juve­derm Voli­te jest odpo­wied­ni dla wszyst­kich typów skóry i może być stoso­wa­ny w różnych obsza­rach, takich jak twarz, szyja, dekolt oraz dłonie.

Dla kogo jest zabieg Juve­derm Volite?

Zabieg Juve­derm Voli­te jest ideal­ny dla osób w każdym wieku, które pragną popra­wić ogól­ną jakość swojej skóry, zapew­nić jej głębo­kie nawil­że­nie oraz zredu­ko­wać widocz­ność drob­nych linii i zmarsz­czek. Jest to dosko­na­ła opcja zarów­no dla kobiet, jak i mężczyzn, którzy szuka­ją skutecz­nej meto­dy na odmło­dze­nie skóry.

Jak prze­bie­ga zabieg Juve­derm Volite?

Zabieg rozpo­czy­na się od konsul­ta­cji z certy­fi­ko­wa­nym specja­li­stą medy­cy­ny este­tycz­nej, który oceni stan skóry i omówi ocze­ki­wa­ne rezul­ta­ty. Następ­nie, specja­li­sta wyko­nu­je serię drob­nych iniek­cji, wpro­wa­dza­jąc prepa­rat bezpo­śred­nio pod skórę. Cała proce­du­ra trwa zazwy­czaj nie dłużej niż 30–60 minut, a efek­ty są widocz­ne niemal natych­miast. Pełna rege­ne­ra­cja i opty­mal­ne nawil­że­nie skóry rozwi­ja­ją się stop­nio­wo w ciągu kilku następ­nych tygodni.

Podsu­mo­wa­nie

Juve­derm Voli­te to zaawan­so­wa­ny zabieg nawil­ża­ją­cy i odmła­dza­ją­cy skórę, oferu­ją­cy długo­trwa­łe efek­ty i mini­mal­ne ryzy­ko. Dzię­ki inten­syw­ne­mu dzia­ła­niu kwasu hialu­ro­no­we­go, zabieg ten zapew­nia skórze głębo­kie nawil­że­nie, popra­wia jej tekstu­rę oraz elastycz­ność, jedno­cze­śnie redu­ku­jąc drob­ne linie i zmarszcz­ki. Juve­derm Voli­te stano­wi dosko­na­łą alter­na­ty­wę dla trady­cyj­nych metod odmła­dza­nia, zapew­nia­jąc pacjen­tom natu­ral­nie wyglą­da­ją­ce i długo­trwa­łe rezultaty.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Użycie wyso­kiej jako­ści prepa­ra­tu z kwasem hialu­ro­no­wym, który natu­ral­nie wystę­pu­je w ludz­kim orga­ni­zmie, spra­wia, że nie musi­my obawiać się reak­cji uczu­le­nio­wej, a uzyska­ne rezul­ta­ty są dyskret­ne i bardzo naturalne.

Efekty

Zabieg Juve­derm Voli­te jest jedno­ra­zo­wą proce­du­rą, nie wyma­ga powtó­rzeń. Efek­ty w posta­ci wyraź­nie odmło­dzo­nej i zrewi­ta­li­zo­wa­nej skóry utrzy­mu­ją się około 9 miesięcy.

Komfort

Prepa­rat ze środ­kiem znie­czu­la­ją­cym w skła­dzie (lido­ka­iną) spra­wia, że iniek­cje nie są bole­sne dla pacjen­ta. Zabieg mezo­te­ra­pii z kwasem hialu­ro­no­wym jest więc komfortowy.

Częste pytania

 • Czy zabieg Juvederm Volite jest bolesny?

  Prepa­rat Juve­derm Voli­te zawie­ra w skła­dzie środek znie­czu­la­ją­cy, dzię­ki czemu nakłu­cia nie powo­du­ją bólu.

 • Kiedy pojawią się pierwsze rezultaty?

  Efek­ty są widocz­ne od razu po podda­niu się zabie­go­wi Juve­derm Volite.

 • Czy rezultaty Juvederm Volite są długofalowe?

  Tak, osią­gnię­te rezul­ta­ty w posta­ci popra­wy jako­ści skóry utrzy­mu­ją się około 9 miesię­cy po zabiegu.

 • Czy zabieg Juvederm Volite należy powtarzać?

  Nie, Juve­derm Voli­te to jedno­ra­zo­wa proce­du­ra, wystar­czy jedna sesja mezo­te­ra­pii, by cieszyć się opty­mal­ny­mi efek­ta­mi i zniwe­lo­wać ozna­ki starze­nia skóry.

 • Ile czasu trwa jedna sesja zabiegowa Juvederm Volite?

  Jedna sesja zabie­go­wa trwa około 30 minut.

 • Czy po zabiegu Juvederm Volite wymagany jest okres rekonwalescencji?

  Zabieg z użyciem nisko- i wyso­ko­czą­stecz­ko­we­go kwasu hialu­ro­no­we­go nie wyma­ga rekonwalescencji.

Przeciwwskazania

 • ciąża i laktacja,
 • uczu­le­nie na skład­ni­ki preparatu,
 • aktyw­ne infek­cje skóry,
 • uszko­dze­nia skóry,
 • licz­ne aler­gie stwier­dzo­ne w wywiadzie,
 • anty­bio­ty­ko­te­ra­pia,
 • zabu­rze­nia krzep­nię­cia krwi,
 • choro­by nowotworowe,
 • choro­by ukła­du immunologicznego.

Juvederm Volite krok po kroku

1

Konsultacja

Zabieg odmła­dza­ją­cy z użyciem prepa­ra­tu Juve­derm Voli­te poprze­da konsul­ta­cja z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej. Specja­li­sta ocenia stan skóry pacjen­ta, infor­mu­je o ocze­ki­wa­nych efek­tach i spraw­dza, czy nie ma prze­ciw­wska­zań do wyko­na­nia mezoterapii.

2

Pierwszy zabieg

Prepa­rat z kwasem hialu­ro­no­wym jest wstrzy­ki­wa­ny do skóry właści­wej. Produkt zawie­ra środek znie­czu­la­ją­cych, co zwięk­sza komfort zabie­gu. W miej­scach poda­nia środ­ka może poja­wić się zaczer­wie­nie­nie, drob­ne siniacz­ki i obrzęk.

3

Kolejne zabiegi

Nie ma koniecz­no­ści wyko­na­nia więcej, niż jednej proce­du­ry zabiegowej.

4

Konsultacja kończąca

Efek­ty mezo­te­ra­pii kwasem hialu­ro­no­wym są widocz­ne od razu po zabiegu.

Juvederm Volite okiem eksperta

90%

Koniecz­ność powtarzania 

Nie ma potrze­by powta­rza­nia zabie­gu Juve­derm Voli­te, to jedno­ra­zo­wa procedura.

80%

Trwa­łość efektów

Efek­ty zabie­gu utrzy­mu­ją się przez około 9 miesię­cy od podda­nia się mezoterapii.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry