Juvelook — biostymulator tkankowy do okolicy oczu i szyi

Cennik

ZabiegCena
1 zabieg pod oczy1000 zł
1 zabieg na szyję1800 zł

Czym jest Juvelook?

Juvelook to wyjątkowy stymulator tkankowy, który pozwala na spektakularne odmłodzenie nawet delikatnych partii skóry, takich jak okolice oczu czy szyi.

Zawar­te w nim substan­cje aktyw­ne, kwas poli D,L mleko­wy (stęże­nie 42,5 mg) oraz kwas hialu­ro­no­wy (stęże­nie 7,5 mg) dzia­ła­ją stymu­lu­ją­co na fibro­bla­sty, które odpo­wie­dzial­ne są za produk­cję kola­ge­nu i elasty­ny, a jedno­cze­śnie inten­syw­nie odży­wia­ją i nawad­nia­ją tkan­kę. Skóra ulega inten­syw­nej rewi­ta­li­za­cji i odbu­do­wie, co zapew­nia jej wzmoc­nie­nie i wyraź­nie młod­szy wygląd bez efek­tu sztuczności.

Więcej o zabiegu Juvelook

Juve­lo­ok pozwa­la na osią­gnię­cie wielo­wy­mia­ro­we­go efek­tu. Z jego użyciem możli­we są:

 • Rozświe­tle­nie i ujędr­nie­nie skóry
 • Głębo­ka regeneracja
 • Usunię­cie siatecz­ko­wa­tych zmarszczek
 • Rewi­ta­li­za­cja skóry twarzy, w tym wraż­li­wej okoli­cy oka, a także wierz­chów dłoni
 • Popra­wa napię­cia i odży­wie­nia tkanki
 • Wzmoc­nie­nie i natu­ral­ne­go odmło­dze­nia skóry
 • Długo­trwa­łe efek­ty nawet do 24 miesięcy

Odkryj Juve­Lo­ok — nowo­cze­sny stymu­la­tor tkan­ko­wy, który jest prze­ło­mem w dzie­dzi­nie este­ty­ki i rege­ne­ra­cji skóry. Zapro­jek­to­wa­ny z myślą o tych, którzy szuka­ją bezpiecz­nych, skutecz­nych metod odmła­dza­nia nawet najde­li­kat­niej­szych partii ciała.

Zaawan­so­wa­na Tech­no­lo­gia dla Twojej Skóry — Stymu­la­tor tkan­ko­wy Juve­Lo­ok to inno­wa­cyj­ny prepa­rat, który akty­wi­zu­je natu­ral­ne proce­sy rege­ne­ra­cyj­ne skóry. Dzię­ki zasto­so­wa­niu specjal­nie opra­co­wa­nej tech­no­lo­gii, Juve­Lo­ok stymu­lu­je produk­cję kola­ge­nu i elasty­ny, co prze­kła­da się na popra­wę jędr­no­ści, elastycz­no­ści i kondy­cji skóry.

Wielo­kie­run­ko­we Dzia­ła­nie Juve­Lo­ok:

 • Reduk­cja zmarsz­czek: Juve­Lo­ok skutecz­nie zmniej­sza widocz­ność linii mimicz­nych oraz głębo­kich zmarsz­czek, przy­wra­ca­jąc skórze młodzień­czy wygląd.
 • Popra­wa elastycz­no­ści: Przy­wra­ca skórze jej natu­ral­ną sprę­ży­stość, spra­wia­jąc, że staje się ona bardziej elastycz­na i gładka.
 • Rege­ne­ra­cja i odbu­do­wa: Stymu­lu­je proce­sy napraw­cze w skórze, wspie­ra­jąc jej rege­ne­ra­cję na pozio­mie komórkowym.

Dla Kogo Jest Juve­Lo­ok? — Juve­Lo­ok jest ideal­ny dla osób w każdym wieku, które chcą popra­wić kondy­cję swojej skóry oraz zredu­ko­wać ozna­ki. Bez wzglę­du na typ skóry, Juve­Lo­ok dostar­cza indy­wi­du­al­nie dosto­so­wa­ne rozwią­za­nia, odpo­wia­da­ją­ce na różno­rod­ne potrze­by użytkowników.

Skutecz­ność potwier­dzo­na bada­nia­mi — Wielu specja­li­stów z dzie­dzi­ny derma­to­lo­gii i medy­cy­ny este­tycz­nej potwier­dza wyso­ką skutecz­ność stymu­la­to­ra tkan­ko­we­go Juve­Lo­ok. Bada­nia klinicz­ne wyka­zu­ją znaczą­cą popra­wę w wyglą­dzie i kondy­cji skóry po zale­d­wie kilku zabiegach

Jak prze­bie­ga zabieg?

Zabieg rozpo­czy­na się od konsul­ta­cji z doświad­czo­nym specja­li­stą medy­cy­ny este­tycz­nej, który dokład­nie przed­sta­wia infor­ma­cje na temat zasto­so­wa­ne­go preparatu.Następnie, stosu­jąc miej­sco­we znie­czu­le­nie, lekarz wyko­nu­je serię precy­zyj­nych iniek­cji, wpro­wa­dza­jąc prepa­rat w okre­ślo­ne obsza­ry skóry. Proce­du­ra trwa zwykle od 30 do 60 minut, a efek­ty stop­nio­wo poja­wia­ją się w ciągu kilku tygo­dni po zabiegu.

Podsu­mo­wa­nie

Juve­Lo­ok to nowo­cze­sny zabieg odmła­dza­ją­cy skórę, który dzię­ki zasto­so­wa­niu kwasu hialu­ro­no­we­go oraz kwas poli D,L mleko­wy oferu­je długo­trwa­łe efek­ty .Zabieg jest bezpiecz­ny, co czyni go dosko­na­łą alter­na­ty­wą dla osób szuka­ją­cych skutecz­nych metod na popra­wę wyglą­du i kondy­cji swojej skóry. Aby zapew­nić sobie najlep­sze rezul­ta­ty, ważne jest, aby zabieg został wyko­na­ny przez certy­fi­ko­wa­ne­go specja­li­stę w reno­mo­wa­nej klini­ce medy­cy­ny estetycznej.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Dzię­ki zasto­so­wa­niu substan­cji aktyw­nych pobu­dza­ją­cych natu­ral­ne proce­sy w skórze, takie jak produk­cja kola­ge­nu i elasty­ny, możli­we jest uzyska­nie spek­ta­ku­lar­nych, a jedno­cze­śnie niezwy­kle natu­ral­nych efektów.

Długotrwałe efekty

Niesa­mo­wi­te rezul­ta­ty, jakie można osią­gnąć, pozo­sta­ją widocz­ne na długo. Można cieszyć się nimi nawet ok. 24 miesię­cy. Dopie­ro po tym czasie można zdecy­do­wać się na zabieg przypominający.

Komfort

Prepa­rat Juve­lo­ok jest nie tylko dokład­nie prze­ba­da­ny i w pełni bezpiecz­ny. Jego użycie jest także w pełni komfor­to­we dla pacjen­ta. Proce­du­ra wyma­ga jedy­nie niewiel­kie­go naru­sze­nia ciągło­ści tkan­ki i wyko­ny­wa­na jest w znie­czu­le­niu miejscowym.

Częste pytania

 • Czy zabieg Juvelook jest bolesny?

  Zabieg Juevlo­ok nie nale­ży do bole­snych proce­dur. Aby zmak­sy­ma­li­zo­wać komfort pacjen­ta do prepa­ra­tu doda­wa­ny jest środek znieczulający.

 • Ile czasu trwa zabieg?

  Zabieg Juve­lo­ok najczę­ściej trwa ok. 30–40 minut.

 • Kiedy widoczne są efekty?

  Pierw­sze rezul­ta­ty Juve­lo­ok widocz­ne są już po ok. 4–6 tygo­dniach. Na te opty­mal­ne nale­ży zacze­kać ok. 6 miesięcy.

 • Jak długo utrzymują się rezultaty zabiegu Juvelook?

  Rezul­ta­ty zabie­gu najczę­ściej utrzy­mu­ją się ok. 2 lat. Po tym czasie proce­du­rę można powtórzyć.

 • Czy zabieg Juvelook należy powtarzać?

  Zabieg Juve­lo­ok wyko­ny­wa­ny jest w serii 2–3 zabie­gów, prze­pro­wa­dza­nych w odstę­pach 6–8 tygo­dni. Po upły­wie 2 lat od ostat­nie­go zabie­gu serię można powtórzyć.

Przeciwwskazania

 • okres ciąży i laktacji;
 • nowo­two­ry;
 • choro­by auto­im­mu­no­lo­gicz­ne w okre­sie zaostrze­nia objawów;
 • aktyw­na infekcja,
 • stan zapal­ny skóry w okoli­cy zabiegowej;
 • zaawan­so­wa­na cukrzyca;
 • skłon­ność do powsta­wa­nia bliznowców;
 • obni­żo­na krze­pli­wość krwi;
 • aler­gia na skład­ni­ki preparatu.

Juvelook krok po kroku

1

Konsultacja

Przez zabie­giem Juve­lo­ok koniecz­ne jest odby­cie konsul­ta­cji wstęp­nej. W jej trak­cie omawia­ne są spodzie­wa­ne rezul­ta­ty oraz ocze­ki­wa­nia pacjen­ta. Wyklu­cza się również wystę­po­wa­nie jakich­kol­wiek przeciwwskazań.

2

Pierwszy zabieg

W trak­cie zabie­gu prepa­rat jest poda­wa­ny bezpo­śred­nio do tkan­ki meto­dą iniek­cyj­ną. Zabieg prze­pro­wa­dza­ny jest w znie­czu­le­niu miej­sco­wym i trwa ok. 30–40 minut.

3

Kolejne zabiegi

Zabieg nale­ży powtó­rzyć po ok. 6–8 tygo­dniach. Zazwy­czaj zale­ca­ne jest poda­nie prepa­ra­tu ok. 2–3 razy.

4

Konsultacja kończąca

Pierw­sze rezul­ta­ty widocz­ne są po ok. 4–6 tygo­dniach. Na te opty­mal­ne zwykle nale­ży zacze­kać ok. 6 miesięcy.

Juvelook okiem eksperta

90%

Efek­ty

2–3 — Taka licz­ba zabie­gów wystar­czy dla osią­gnię­cia spek­ta­ku­lar­ne­go i natu­ral­ne­go efektu.

80%

Trwa­łość efektów

24 — Tyle miesię­cy możesz cieszyć się zachwy­ca­ją­cym rezultatem.

Jak działa technologia Juvelook?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przed rozpo­czę­ciem proce­du­ry koniecz­ne jest odby­cie konsul­ta­cji ze specja­li­stą. Ma ona na celu wyklu­cze­nie prze­ciw­wska­zań, a także omówie­nie spodzie­wa­nych efek­tów oraz ocze­ki­wań pacjenta.

22

Pierwsza faza

Na począt­ku zabie­gu skóra jest dokład­nie oczysz­cza­na i dezyn­fe­ko­wa­na. Następ­nie poda­wa­ne jest znie­czu­le­nie miejscowe.

33

Druga faza

Prepa­rat poda­wa­ny jest meto­da iniek­cyj­ną, najczę­ściej za pomo­cą cieniut­kiej kaniuli.

44

Trzecia faza

Kolej­ny zabieg w serii można wyko­nać po 6–8 tygo­dniach. Całą serię można powtó­rzyć po ok. 2 latach od ostat­nie­go zabiegu.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry