zageszczanie wlosow

Kiedy warto skorzystać z trichoskopii?

Osła­bio­ne, kruszą­ce się, nadmier­nie wypa­da­ją­ce i pozba­wio­ne zdro­we­go blasku włosy to problem wielu kobiet odwie­dza­ją­cych naszą łódz­ką Klini­kę Novo­derm. Jedną z metod szyb­kiej i dokład­nej diagno­zy pasm jest tricho­sko­pia — na czym dokład­nie pole­ga to bada­nie włosów i kiedy warto się  mu poddać?

Czym tak właściwie jest trichoskopia?

Tricho­sko­pia to kompu­te­ro­we bada­nie włosów, które pozwa­la ocenić stan łody­gi włosa oraz strut­kur skóry głowy. Do prze­pro­wa­dze­nia tego bada­nia wyko­rzy­stu­je się vide­oder­mo­skop, specjal­ną kame­rę, która umoż­li­wia specja­li­ście prze­pro­wa­dza­ją­cym bada­nie opty­mal­ne powięk­sze­nie cyfro­we obra­zu. Nasi specja­li­ści korzy­sta­ją lekkiej i poręcz­nej kame­ry vide­oder­mo­sko­po­wej Foto­Fin­der Levia­cam, która łączy w sobie możli­wość obra­zo­wa­nia w trybie immer­syj­nym i spola­ry­zo­wa­nym. Urzą­dze­nie oferu­je również 20-krot­ne powięk­sze­nie z opcją 70-krot­ne­go powięk­sze­nia cyfro­we­go. Ze wzglę­du na wyso­ką precy­zję dzia­ła­nia ta nowo­cze­sna i wyso­ko­wy­daj­na mikro­ka­me­ra poma­ga usta­lić przy­czy­nę danej dole­gli­wo­ści lub ją wykryć. Jakie choro­by można zdia­gno­zo­wać, dzię­ki tricho­sko­pii? Jest to np.:

 • łupież,
 • łysie­nie plackowate,
 • łysie­nie telogenowe,
 • łysie­nie androgenowe,
 • łusz­czy­ca,
 • łojo­tok.

Co ważne tricho­sko­pia jest całko­wi­cie bezbo­le­sną i bezin­wa­zyj­ną meto­dą bada­nia, dzię­ki czemu pacjen­ci nie muszą obawiać się jakie­go­kol­wiek dyskom­for­tu podczas wizy­ty w gabi­ne­cie trycho­lo­gicz­nym. Warto dodać, że bada­nie nie wyma­ga żadnych szcze­gól­nych przy­go­to­wań, nie wywo­łu­je powi­kłań i może być wyko­ny­wa­ne nawet u kobiet w ciąży. Nale­ży jedy­nie pamię­tać, by na krót­ko przed wizy­tą nie farbo­wać włosów (trze­ba odcze­kać 2–3 tygo­dnie od zabie­gu kolo­ry­za­cji, aby móc wyko­nać badanie).

Najważniejsze wskazania do trichoskopii

Kto powi­nien skorzy­stać z tricho­sko­pii? Jakie są głów­ne wska­za­nia do podda­nia się tej meto­dzie diagno­stycz­nej? Poniż­sze, niepo­ko­ją­ce zmia­ny powin­ny skło­nić nas do zapi­sa­nia się na wizy­tę u specjalisty:

 • nadmier­ne wypa­da­nie włosów,
 • świąd owło­sio­nej skóry głowy,
 • płat­ki łupieżu,
 • uczu­cie ściągnięcia,
 • zaczer­wie­nie­nia,
 • nadmier­na łamli­wość włosów,
 • częst­sze, niż zwykle prze­tłusz­cza­nie się włosów.

Trichoskopia a inne metody badania włosów — trichogram

Drugim równie popu­lar­nym bada­niem włosów, co tricho­sko­pia jest tricho­gram, który pole­ga na ocenie pod mikro­sko­pem pobra­nych od pacjen­ta cebu­lek włoso­wych (jedna prób­ka potrzeb­na do prze­pro­wa­dze­nia bada­nia zawie­ra od 50 do około 100 włosów) w odpo­wied­nim powięk­sze­niu. Ta meto­da diagno­stycz­na jest szcze­gól­nie pomoc­na przy łysie­niu i nadmier­nej utra­cie włosów. Minu­sem tego bada­nia jest pewna inwazyjność.

Polecane zabiegi na włosy — co poprawi ich kondycję?

Do reko­men­do­wa­nych zabie­gów medy­cy­ny este­tycz­nej dedy­ko­wa­nych dla osób zmaga­ją­cych się osła­bio­ny­mi, prze­rze­dzo­ny­mi i wypa­da­ją­cy­mi włosa­mi zali­cza­my m.in. tera­pię pepty­do­wą Dr.Cyj Hair Filler. Kura­cja ta dedy­ko­wa­na jest zarów­no dla kobiet i mężczyzn. Jakich efek­tów można się spodzie­wać? Terapia:

 • przy­spie­sza porost włosów,
 • rewi­ta­li­zu­je miesz­ki włosowe,
 • pogru­bia i zagęsz­cza włosy,
 • wzmac­nia włosy przed i po przeszczepie,
 • poma­ga w walce z łysie­niem plackowatym.

Wszyst­ko to jest możli­we dzię­ki unikal­nej formu­le, która zawie­ra 7 pepty­dów i kwas hialu­ro­no­wy. Warto podkre­ślić, że tera­pia włosów Dr.Cyj Hair Filler jest bezbo­le­sną proce­du­rą, która nie wyma­ga zasto­so­wa­nia znie­czu­le­nia. Efek­ty są zauwa­żal­ne po około 2‑miesięcznej inten­syw­nej kura­cji peptydowej.

Chcesz dowie­dzieć się jesz­cze więcej o bada­niu włosów tricho­sko­pem? Twoje włosy są w fatal­nej kondy­cji, ale nie wiesz jak im pomóc i przy­wró­cić dawny stan? Skon­sul­tuj się już teraz z wykwa­li­fi­ko­wa­ny­mi eksper­ta­mi z Klini­ki Novo­derm w Łodzi – nasi specja­li­ści chęt­nie pomo­gą Ci w rozwią­za­niu tego proble­mu. Korzy­sta­my z wyso­kiej jako­ści sprzę­tu diagno­stycz­ne­go i zapew­nia­my wyso­ką skutecz­ność ofero­wa­nych zabie­gów medy­cy­ny este­tycz­nej. Indy­wi­du­al­ne podej­ście do każde­go pacjen­ta spra­wia, że może­my pochwa­lić się sporym gronem zado­wo­lo­nych pacjen­tów, którzy chęt­nie do nas wraca­ją. Zadzwoń już dziś i umów się na konsultację.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry