odmladzanie skory

Komórki macierzyste — odmładzający budulec

Masz ocho­tę na zmia­nę wyglą­du, ale musi być ona zgod­na z natu­rą? To zrozu­mia­łe — nie wszy­scy chcą korzy­stać z chemicz­nych wypeł­nia­czy czy implan­tów. Twoja własna tkan­ka lipi­do­wa to świet­ny wyso­kiej klasy kosme­tyk, a nawet coś więcej. Z niej uzysku­je­my komór­ki macie­rzy­ste, które nale­żą do grupy pier­wot­nych komó­rek orga­ni­zmu.

Mają one szcze­gól­ną zdol­ność do  prze­kształ­ca­nia się w konkret­ne, wyspe­cja­li­zo­wa­ne typy komó­rek potom­nych, które mogą stać się nowym budul­cem. Dzię­ki takim niezwy­kłym właści­wo­ściom komór­ki macie­rzy­ste stosu­je się w medy­cy­nie przy odbu­do­wie uszko­dzo­nych komó­rek. Wyko­rzy­sty­wa­ne są również przez medy­cy­nę este­tycz­ną w zabie­gach odmła­dza­ją­cych i spowal­nia­ją­cych proce­sy starze­nia. Specja­li­ści z Klini­ki Novo­derm mogą spra­wić, że Twoje ciało dostar­czy Ci odmła­dza­ją­ce­go budul­ca.

Komórki macierzyste — zastosowanie

Komór­ki macie­rzy­ste, zwane potocz­nie kluczem do długo­wiecz­no­ści, są wyko­rzy­sty­wa­ne w różnych dzia­łach medy­cy­ny, w tym oczy­wi­ście w medy­cy­nie este­tycz­nej. Wyróż­nia­ją się one zdol­no­ścią do nieogra­ni­czo­nej licz­by podzia­łów oraz możli­wo­ścią różni­co­wa­nia się do innych typów komó­rek. Komór­ki macie­rzy­ste wystę­pu­ją w Twoim orga­ni­zmie przez całe życie, choć z wiekiem jednak ich ilość się zmniej­sza. Nie dziwi zatem fakt, że koja­rzo­ne są z elik­si­rem młodo­ści.  Źródłem komó­rek macie­rzy­stych mogą być: tkan­ka lipi­do­wa, szpik kost­ny, krew obwo­do­wa, krew pępo­wi­no­wa, embrio­ny, tkan­ka nerwo­wa i mięśnio­wa, skóra„wątroba. Ich moc na drodze lecze­nia wielu poważ­nych chorób staje się coraz bardziej znana. Szero­kie zasto­so­wa­nie znala­zły też w medy­cy­nie este­tycz­nej i wszel­kich tera­piach rege­ne­ra­cyj­nych. Na tym polu wyko­rzy­stu­je się wyłącz­nie komór­ki macie­rzy­ste pocho­dzą­ce z tkan­ki tłusz­czo­wej. Są one pobie­ra­ne i wyko­rzy­sty­wa­ne np. jako wypeł­niacz. Ponad­to stosu­je się je np. w tera­pii łysie­nia, przy usuwa­niu blizn, przy usuwa­niu blizn, w tera­piach odmła­dza­ją­cych, w zabie­gach popra­wia­ją­cych elastycz­ność skóry, w likwi­da­cji prze­bar­wień. Komór­ki macie­rzy­ste jako mate­riał tera­peu­tycz­ny posia­da­ją wiele zalet. Sam zabieg nie jest bole­sny (stosu­je się  znie­czu­le­nie miej­sco­we, a po zabie­gu wracasz do domu), powierzch­nia skóry staje się wyraź­nie odmło­dzo­na, a efekt utrzy­mu­je się dość długo. Wstrzy­ki­wa­ny prepa­rat wzmac­nia dodat­ko­wo natu­ral­ne proce­sy rege­ne­ra­cyj­ne orga­ni­zmu. Zabieg można powta­rzać, choć nie częściej niż raz w roku.

Komórki macierzyste — zabieg i jego efekty

Proces pobie­ra­nia komó­rek macie­rzy­stych z tkan­ki lipi­do­wej to proces dość zaawan­so­wa­ny tech­no­lo­gicz­nie. Sama proce­du­ra jest jednak bezbo­le­sna i nie musisz się jej obawiać. Pamię­taj jednak, że wszyst­ko może potrwać nawet kilka godzin. W pierw­szym etapie pobie­ra­ny (odsy­sa­ny) jest  tłuszcz. Następ­nie uzyska­ny nasz własny prepa­rat auto­lo­gicz­ny zosta­je nam poda­ny przez leka­rza w skórę lub tkan­kę podskór­ną za pomo­cą igły meza­te­ra­peu­tycz­nej lub kaniu­li. Komór­ki macie­rzy­ste poda­ne w konkret­ną okoli­cę rozpo­czy­na­ją proces rege­ne­ra­cji tkanek i odmła­dza­nia poda­ne­go tera­pii obsza­ru ciała. Odmła­dza­nie komór­ka­mi macie­rzy­sty­mi jest wyjąt­ko­wo skutecz­ne. Zmarszcz­ki zosta­ją wygła­dzo­ne, cera nabie­ra blasku, znika­ją prze­bar­wie­nia i rozsze­rzo­ne pory. W dodat­ku efekt jest całko­wi­cie fizjo­lo­gicz­ny i natu­ral­ny. Ponie­waż popra­wa wyglą­du nastę­pu­je stop­nio­wo poprzez proce­sy rege­ne­ra­cyj­ne, nie uszko­dzo­na zosta­je ani skóra ani tkan­ka podskór­na, jednak spek­ta­ku­lar­ne­go efek­tu może­my ocze­ki­wać po kilku miesią­cach, a nawet roku. Jesteś cier­pli­wa i nasta­wio­na na natu­ral­ne meto­dy,  skon­sul­tuj się ze specja­li­sta­mi z Klini­ki Novo­derm. Poznaj ofer­tę zabie­gów odmła­dza­ją­cych tej klini­ki. Skon­tak­tuj się już dziś.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry