Komórki macierzyste

Komór­ki macie­rzy­ste pobra­ne z krwi obwo­do­wej pacjen­ta mają zdol­ność prze­kształ­ca­nia się w innym typ komó­rek, dzię­ki czemu są tak chęt­nie wyko­rzy­sty­wa­ne do zabie­gów odmła­dza­ją­cych i rege­ne­ru­ją­cych. Iniek­cje z komór­ka­mi macie­rzy­sty­mi mogą być wyko­ny­wa­ne do popra­wy kondy­cji skóry twarzy, szyi, dekol­tu, jak i dłoni. Uzyska­ne rezul­ta­ty są natu­ral­ne i trwa­łe. Z kura­cji mogą skorzy­stać osoby w różnym wieku.

Zabieg z użyciem skon­cen­tro­wa­nych komó­rek macie­rzy­stych zawsze poprze­dza wstęp­na konsul­ta­cja ze specja­li­stą medy­cy­ny este­tycz­nej. Ekspert ocenia ogól­ny stan zdro­wia pacjen­ta, pyta o ocze­ki­wa­nia wzglę­dem zabie­gu i wyklu­cza przeciwwskazania.

Zabiegi z komórkami macierzystymi w Łodzi

Komór­ki macie­rzy­ste pobu­dza­ją produk­cję kola­ge­nu, są reme­dium na wiele niedo­sko­na­ło­ści urody. Zabie­gi z komór­ka­mi macie­rzy­sty­mi spra­wia­ją, że skóra wyglą­da świe­żo, młodzień­czo i promien­nie. Iniek­cje wygła­dza­ją zmarszcz­ki i bruz­dy, popra­wia­ją napię­cie skóry i zmniej­sza­ją widocz­ność prze­bar­wień. Zabie­gi mogą być też stoso­wa­ne w rejo­nie owło­sio­nej skóry głowy, aby pobu­dzić porost włosów oraz popra­wić mikro­krą­że­nie. Warto wspo­mnieć, iż prepa­rat z komór­ka­mi macie­rzy­sty­mi jest biokom­pa­ty­bil­ny, dzię­ki czemu tera­pia może być zasto­so­wa­na również u aler­gi­ków. Iniek­cje nie są bardzo bole­sne, gdyż zwykle specja­li­sta używa środ­ka znie­czu­la­ją­ce­go o dzia­ła­niu miejscowym.

W naszej Klini­ce Novo­derm w Łodzi wyko­nu­je­my ostrzy­ki­wa­nie komór­ka­mi macie­rzy­sty­mi, które może być elemen­tem kura­cji odmła­dza­ją­cej, anti-aging lub lecze­nia łysie­nia. Zapra­sza­my do kontak­tu osoby, które chcą opóź­nić proces starze­nia lub zlikwi­do­wać już istnie­ją­ce ozna­ki upły­wu czasu. Nasi doświad­cze­ni i wykwa­li­fi­ko­wa­ni specja­li­ści dobio­rą indy­wi­du­al­nie plan tera­peu­tycz­ny na podsta­wie potrzeb dane­go pacjenta.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry