Usuwanie przebarwień — White Mask oraz zabieg Whitening

Cennik

Depig­men­ta­cja skóryod 250 zł 

Czym jest terapia depigmentacyjna?

Przebarwienia to widoczny na skórze efekt nierównomiernego rozłożenia pigmentu.

W prak­ty­ce wyglą­da­ją jak ciem­niej­sze plamy, które nie są niebez­piecz­ne dla zdro­wia, jednak wyglą­da­ją nieeste­tycz­nie i szpe­cą nasz wygląd. Ich wystę­po­wa­nie może mieć różne podło­ża, od tymcza­so­wych (wywo­ła­nych czyn­ni­ka­mi zależ­ny­mi od nas) po stałe (np. wywo­ła­nych stanem nasze­go zdro­wia). Najczęst­szy­mi przy­czy­na­mi nieeste­tycz­nych plam na skórze są:

 • nadmier­na ekspo­zy­cja na promie­nio­wa­nie UV (słoń­ce, solarium),
 • zabu­rze­nia hormo­nal­ne (np. ciąża, menopauza),
 • zaży­wa­nie niektó­rych leków (m.in. antykoncepcyjnych),
 • stoso­wa­nie foto­uczu­la­ją­cych prepa­ra­tów ziołowych,
 • stoso­wa­niem niektó­rych kosmetyków,
 • stany zapal­ne skóry.

Depigmentacja skóry – zabiegi na twarz

Zabieg depig­men­ta­cji skóry to niezwy­kle skutecz­ny, a także szyb­ki i bezbo­le­sny sposób na pozby­cie się nieeste­tycz­nych prze­bar­wień. Sekre­tem tej meto­dy jest specjal­na kompo­zy­cja skład­ni­ków aktyw­nych, mają­cych właści­wo­ści rozja­śnia­ją­ce i anty­ok­sy­da­cyj­ne, a także prze­ciw­sta­rze­nio­we. Zabieg pole­ga na nało­że­niu na oczysz­czo­ną twarz specjal­nej masecz­ki kosme­tycz­nej o skła­dzie dosto­so­wa­nym do indy­wi­du­al­nych potrzeb każde­go pacjen­ta. Wska­za­nia­mi do wyko­na­nia depig­men­ta­cji są nastę­pu­ją­ce zmia­ny skórne:

 • widocz­ne zmęcze­nie skóry i drob­ne zmarszczki,
 • prze­bar­wie­nia o podło­żu hormonalnym,
 • prze­bar­wie­nia posłoneczne,
 • mela­sma,
 • piegi,
 • plamy star­cze,
 • prze­bar­wie­nia wyni­ka­ją­ce z prze­by­tych infekcji,
 • rozsze­rzo­ne pory,
 • łojo­tok.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Zabieg jest wyko­ny­wa­ny przez profe­sjo­na­li­stów przy użyciu najwyż­szej jako­ści preparatów.

Bezpieczeństwo

Przy zabie­gu stoso­wa­ne są wyłącz­nie spraw­dzo­ne prepa­ra­ty reno­mo­wa­nych marek.

Komfort

Zabieg jest bezbo­le­sny i nie wyma­ga rekonwalescencji.

Częste pytania

 • Jak się przygotować do zabiegu?

  Przed skorzy­sta­niem z tera­pii nale­ży odbyć konsul­ta­cję z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej, który podej­mie się wyko­na­nia zabie­gu. Wówczas usta­la się z pacjen­tem zakres pracy oraz ocze­ki­wa­ne efek­ty. Dla uzyska­nia opty­mal­ne­go efek­tu, zale­ca się wyko­na­nie 6–10 sesji w tygo­dnio­wych odstę­pach czasowych.

 • Kiedy można przeprowadzić zabieg?

  Tera­pię usuwa­ją­cą plamy na skórze najle­piej prze­pro­wa­dzać od późnej jesie­ni do późnej wiosny, kiedy promie­nie UV pocho­dzą­ce ze słoń­ca są nieco łagod­niej­sze niż w okre­sie zimo­wym. Nale­ży również pamię­tać, że koniecz­no­ścią po zabie­gu jest stoso­wa­nie kremów z filtrem SPF 50 i unika­nie nadmier­nej ekspo­zy­cji na słońce.

 • Jakie są efekty zabiegu?

  Maska depig­men­ta­cyj­na White Mask dzia­ła nie tylko na naskó­rek, ale również na głębiej poło­żo­ne warstwy skóry. Popra­wia też stan cery tłustej, łago­dzi łojo­to­ko­we zmia­ny skór­ne i dzia­ła prze­ciw­zmarszcz­ko­wo. Dodat­ko­wo zamy­ka otwar­te pory, chro­niąc twarz przed zanie­czysz­cze­nia­mi zewnętrznymi.

Przeciwwskazania

 • ciąża i karmie­nie piersią,
 • aktyw­ne infek­cje (np. opryszczka),
 • stoso­wa­nie leków fotouczulających,
 • skłon­ność do bliznowców.
NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry