Henna pudrowa — naturalny makijaż brwi

Cennik

Henna pudro­wa80 zł

Czym jest henna pudrowa?

Henna pudrowa, pozwala mieć staranny makijaż brwi przez długi czas.

Podczas regu­lo­wa­nia i malo­wa­nia brwi w domu masz ogra­ni­czo­ną precy­zję ruchów. Kosme­tycz­ka wyzna­cza­jąc dokład­nie linie na Twojej zrelak­so­wa­nej skórze twarzy uzysku­je najpew­niej­sze rezul­ta­ty. Następ­nie nakła­da pastę o spraw­dzo­nym skła­dzie, co daje Ci bezpie­czeń­stwo. Henna pudro­wa jest:

 • natu­ral­na,
 • stoso­wa­na od lat,
 • dla niemal każdej kobiety.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Tania

Ta stosun­ko­wo niedro­ga meto­da pozwa­la uzyskać oszczęd­ność czasu, bo nie musisz codzien­nie malo­wać brwi.

Pielęgnacyjna

W prze­ci­wień­stwie do farbo­wa­nia brwi, za pomo­cą henny poza nada­niem kolo­ru, jedno­cze­śnie odży­wiasz włoski.

Naturalna

Coraz więcej osób zwra­ca uwagę na natu­ral­ny skład i pocho­dze­nie produk­tów. Henna na brwi to jedna z tech­nik, którą na Bliskim Wscho­dzie stoso­wa­no już setki lat temu.

Częste pytania

 • Czy nakładanie henny boli?

  Nie, zarów­no nakła­da­nie, jak i zdej­mo­wa­nie henny nie boli. Niewiel­ki ból może wiązać się jedy­nie z regu­la­cją brwi, jeśli o nią poprosisz.

 • Czy henna jest bezpieczna?

  Tak, o ile nie masz aler­gii na skład­ni­ki prepa­ra­tu, to henna będzie dla Ciebie bezpiecz­na i łagodna.

 • Dlaczego właśnie henna pudrowa?

  Bezcen­ne jest odda­nie swoich brwi w ręce doświad­czo­nej kosme­tycz­ki, która wyzna­czy kształt pasu­ją­cy ideal­nie do kontu­ru twarzy i innych cech. Może się okazać, że Twoja twarz nabie­rze zupeł­nie nowe­go wyra­zu lub że nowe brwi odej­mą Ci lat!

Przeciwwskazania

 • aler­gia
 • rany, otar­cia brwi i ich okolic
 • infek­cje oczu i ich okolic
 • podraż­nio­na skóra np. od słoń­ca czy peelingu.

Henna pudrowa krok po kroku

1

Naturalny skład

Całko­wi­cie natu­ral­ny skład odży­wia włoski.

2

Efekt na długo

Henna na brwiach utrzy­ma się nawet przez 1,5 miesią­ca, a na skórze – do ok. 14 dni.

3

Piękne brwi bez bólu

W prze­ci­wień­stwie do innych, inwa­zyj­nych metod, henna pudro­wa pozwa­la uzyskać pięk­ne, mocne brwi bez bólu,a jesz­cze do tego je odżywi.

4

Bez rekonwalescencji

Od razu po zabie­gu można wrócić do swoich codzien­nych spraw. Uwaga – efekt będzie bardzo inten­syw­ny przez pierw­sze dni, a dopie­ro później nabie­rze doce­lo­wej intensywności.

Henna pudrowa okiem eksperta

90%

14 dni

Tyle henna pudro­wa utrzy­ma się na skórze.

80%

1,5 miesią­ca

Tyle henna pudro­wa utrzy­ma się na włoskach.

Jak działa henna pudrowa?

11

Przygotowanie do zabiegu

Najpierw brwi są oczysz­cza­ne specjal­nym szam­po­nem, który usuwa reszt­ki maki­ja­żu i odświe­ża je.

22

Pierwsza faza

Następ­nie wyko­ny­wa­ny jest peeling skóry pod brwia­mi. Dzię­ki temu henna będzie się lepiej trzy­ma­ła i zosta­nie nało­żo­na równomiernie.

33

Druga faza

Na tym etapie kosme­tycz­ka wyzna­cza geome­trię brwi. Dzię­ki zazna­czo­ne­mu na skórze wzoro­wi brwi będą ideal­nie równe.

44

Trzecia faza

Biała pasta nakła­da­na dooko­ła tego obry­su zapo­bie­ga zabar­wie­niu skóry wokół brwi. Następ­nie na brwi nakła­da­na jest henna.

55

Ostatnia faza

Po wyschnię­ciu henna jest usuwa­na. Kosme­tycz­ka może dodat­ko­wo wyre­gu­lo­wać brwi.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry