Infuzja tlenowa

Cennik

ZabiegCena
Infu­zja tlenowa150 zł

Czym jest infuzja tlenowa?

Zabieg infuzja tlenowa to doskonały sposób na ujędrnienie, uelastycznienie i poprawę owalu twarzy.

Meto­da ta pole­ga na poda­niu czyste­go tlenu apli­ko­wa­ne­go pod ciśnie­niem, a także skon­cen­tro­wa­nych skład­ni­ków odżyw­czych, które wnika­ją w głąb skóry.

Wskazania do zastosowania zabiegu

Infu­zja tleno­wa może być stoso­wa­na w przy­pad­ku proble­mów este­tycz­nych w takich partiach ciała jak twarz, szyja i dekolt. Dosko­na­le spraw­dzi się jako zabieg stoso­wa­ne przed ważną uroczy­sto­ścią, dlate­go okre­śla­ny jest przez wielu jako zabieg bankie­to­wy. Głów­nie dlate­go, że jego efek­ty widocz­ne są od razu po zakoń­cze­niu zabiegu.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Infu­zja tleno­wa na twarz to świet­ny zabieg popra­wia­ją­cy meta­bo­lizm komó­rek, rozja­śnia­ją­cy skórę i popra­wia­ją­cy jej kolo­ryt. Skóra staje się dogłęb­nie nawil­żo­na i wygła­dzo­na. Cena zabie­gu jest adekwat­na do otrzy­ma­nych efektów.

Bezpieczeństwo

Zabieg infu­zja tleno­wa jest niein­wa­zyj­na i bezpiecz­na. Nad jego prawi­dło­wym prze­bie­giem czuwa lekarz medy­cy­ny estetycznej.

Komfort

Zabieg jest całko­wi­cie niein­wa­zyj­ny. W trak­cie zabie­gu może­my odczu­wać jedy­nie odczu­cie chło­du i deli­kat­ne­go masażu.

Częste pytania

 • Kiedy widoczne są efekty zabiegu?

  Pierw­sze efek­ty widocz­ne są tuż po zakoń­cze­niu zabie­gu. Zauwa­żyć można popra­wę jędr­no­ści i elastycz­no­ści skóry.  Cera wyglą­da promien­niej, zmarszcz­ki zosta­ją wygła­dzo­ne i popra­wią się ogól­ny owal twarzy. Ponad­to zabieg regu­lu­je także  wydzie­la­nie sebum.

 • Ile czasu trwa zabieg?

  Zabieg trwa od godzi­ny do półto­rej godziny.

 • Jakie są efekty uboczne zabiegu?

  Zabieg infu­zji tleno­wej nie powo­du­je skut­ków ubocz­nych. Do bardzo bezpiecz­ny zabieg, mogą stoso­wać go nawet kobie­ty w ciąży.

Przeciwwskazania

 • opryszcz­ka,
 • aler­gie skórne.

Infuzja tlenowa krok po kroku

1

Konsultacja

Przed przy­stą­pie­niem do zabie­gu niezbęd­na jest konsul­ta­cja z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej, który oceni skalę proble­mu i usta­li meto­dę działania.

2

Pierwszy zabieg

Przed wyko­na­niem zabie­gu warto prze­pro­wa­dzić deli­kat­ny peeling skóry, dzię­ki które­mu złusz­czo­na zosta­nie rogo­wa­ta warstwa naskór­ka. Następ­nie za pomo­cą specjal­nej dyszy o bardzo cien­kiej końców­ce apli­ku­je się stru­mień tlenu pod ciśnieniem.

3

Kolejne zabiegi

Pełny efekt zabie­gu widocz­ny jest już po jednej serii. Jeśli pacjent chciał­by prze­dłu­żyć efekt, może umówić się na kolej­ny zabieg.

4

Konsultacja kończąca

Po zakoń­cze­niu zabie­gu lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej ocenia jego efekty.

Infuzja tlenowa okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Po prze­pro­wa­dzo­nym infu­zji tleno­wej pacjent może wrócić do swoich codzien­nych obowiąz­ków. Nie ma koniecz­no­ści stoso­wa­nia okre­su rekonwalescencji.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Zabieg nie wyma­ga powtó­rzeń. W razie potrze­by prze­dłu­że­nia efek­tu zabie­gu nale­ży zgło­sić się do leka­rza medy­cy­ny estetycznej.

Jak działa infuzja tlenowa?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przed zabie­giem lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej prze­pro­wa­dza dokład­ny wywiad z pacjentem.

22

Pierwsza faza

Przy­go­to­wa­nie skóry do zabiegu.

33

Druga faza

Wyko­na­nie deli­kat­ne­go peelin­gu złusz­cza­ją­ce­go rogo­wa­tą warstwę naskórka.

44

Trzecia faza

Poda­nie stru­mie­nia tlenu pod ciśnie­niem za pomo­cą specjal­nej dyszy.

55

Ostatnia faza

Po zabie­gu lekarz ocenia uzyska­ne efekty.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry