Kosmeceutyki: Neauvia i Universkin

Cennik

Kosme­tykCena

Czym są kosmeceutyki: Neauvia i Universkin?

Dla kogo kosmeceutyki: Neauvia i Universkin?

Więcej o liniach kosme­ceu­ty­ków: Neau­via i Univer­skin. Seria Neau­via to:

 • kilka różnych serii, a w ich ramach różno­rod­ne produkty,
 • kosme­ty­ki do maki­ja­żu, do ciała, do twarzy, dla mężczyzn i kobiet,
 • najsil­niej­sze skład­ni­ki dostęp­ne na rynku: wita­mi­na C, koen­zym Q10, kwas hialuronowy.

Linia kosme­ty­kó­ow Univer­skin to:

 • perso­na­li­za­cja,
 • skład­ni­ki dobra­ne przez fachowca,
 • wspar­cie po wizy­cie – do stoso­wa­nia w domu.

Mając do wybo­ru te dwie gamy może­my zapro­po­no­wać skutecz­ną domo­wą pielę­gna­cję nawet po inwa­zyj­nych zabie­gach na twarz czy ciało.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Indywidualny

Dopa­so­wa­ny do potrzeb każde­go pacjen­ta. W Univer­skin to aż 1159 możli­wych kombi­na­cji składników!

Pewne

Powsta­łe w najlep­szych labo­ra­to­riach jako efekt wielo­let­nich badań.

Z wyższej półki

Takiej pielę­gna­cji nie zapew­nią kremy z drogerii.

Częste pytania

 • Kto i jak dobiera preparat?

  Kluczo­wa jest konsul­ta­cja ze specja­li­stą. Same­mu można kupić prepa­ra­ty, ale źle dobra­ne mogą zadzia­łać odwrot­nie, niż chciał­by tego pacjent. W przy­pad­ku kosme­ty­ków Univer­skin to lekarz przy­go­to­wu­je prepa­rat na zamówienie.

 • Czy można łączyć kosmeceutyki: Neauvia i Universkin z zabiegami?

  Jak najbar­dziej. Czasem zdaniem leka­rza koniecz­ne jest usunię­cie warstwy znisz­czo­ne­go naskór­ka i dopie­ro później dobra­nie kosme­ceu­ty­ków Neau­via i Univer­skin. W prze­ciw­nym razie efekt będzie znacz­nie gorszy. Poza tym te kosme­ty­ki są w stanie dopro­wa­dzić do odpo­wied­nie­go stanu skórę nawet po inwa­zyj­nych zabie­gach medy­cy­ny este­tycz­nej, więc warto je łączyć.

 • Dla kogo są kosmeceutyki: Neauvia i Universkin?

  Nie da się odpo­wie­dzieć na to pyta­nie, bo poszcze­gól­ne skład­ni­ki, prepa­ra­ty jak i stoso­wa­nie kilku różnych prepa­ra­tów może być odpo­wied­nie przy tak różnych dole­gli­wo­ściach skóry, jak skóra sucha-skóra tłusta, trądzik-zmarszcz­ki. To też sposób na pielę­gna­cji skóry z kilko­ma problemami.

Przeciwwskazania

 • aler­gie na kosme­ceu­ty­ki: Neau­via i Universkin.

Kosmeceutyki: Neauvia i Universkin krok po kroku

1

Konsultacja

Skon­sul­tuj się z naszym leka­rzem, by dowie­dzieć się, jakie są indy­wi­du­al­ne potrze­by Twojej skóry. Specja­li­sta pole­ci odpo­wied­nie zabie­gi i kosme­ceu­ty­ki: Neau­via, Universkin.

2

Zabieg

Dosta­niesz jasne instruk­cje, czy zacząć używać kosme­ceu­ty­ków przed czy po zabie­gu, a także jak ich stosować.

3

Domowe wsparcie

Szcze­gól­nie po zabie­gach medy­cy­ny este­tycz­nej wspar­cie skóry kosme­ceu­ty­ka­mi: Neau­via i Univer­skin może szyb­ko popra­wić jej stan.

4

Efekty

Kosme­ceu­ty­ki: Neau­via i Univer­skin wspo­ma­ga­ją efek­ty zabie­gów: skóra szyb­ciej docho­dzi do siebie, jest bardziej promien­na i ma lepszą strukturę.

Kosmeceutyki: Neauvia i Universkin okiem eksperta

90%

Indy­wi­du­al­ność

Kosme­ceu­ty­ki Univer­skin to aż 1159 kombi­na­cji skład­ni­ków dopa­so­wa­nych do potrzeb Twojej skóry.

80%

Stęże­nie

Wyso­kie stęże­nia skład­ni­ków odżyw­czych. W zwykłych kosme­ty­kach nie ma medycz­nych skład­ni­ków o tak wyso­kim stężeniu.

Jak działają kosmeceutyki: Neauvia i Universkin?

11

Badania

8 lat badań we fran­cu­skich labo­ra­to­riach stoi za tech­no­lo­gią kosme­ty­ków Universkin.

22

Serum

Kosmo­ceu­ty­ki Univer­skin są przy­go­to­wy­wa­ne na bazie łagod­ne­go serum z kwasem hialu­ro­no­wym z omega‑3 i inny­mi składnikami.

33

Dodatki

Do tego dobie­ra­ne są trzy z dzie­więt­na­stu skład­ni­ków odżyw­czych preparatu.

44

Konsultacja

Lekarz bada skórę, a następ­nie stwier­dza, które skład­ni­ki zaproponuje.

55

Gotowy krem

Dopie­ro po tak wnikli­wej anali­zie pacjent otrzy­mu­je goto­we kosme­ceu­ty­ki: Neau­via i Univer­skin dopa­so­wa­ne do jego potrzeb.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry