Makijaż permanentny

Cennik

CenaDo usta­le­nia
makijaz trwaly

Czym jest makijaż permanentny?

Makijaż permanentny można porównać do tatuażu, bo barwniki wprowadzane są płytko pod skórę i utrzymują się na miejscu przez kilka lat.

Dostęp­ne są różne tech­ni­ki maki­ja­żu perma­nent­ne­go brwi, takie jak:

 • micro­bla­ding
 • meto­da włoskowa
 • cienio­wa­nie
 • ombre brwi
 • micro­sha­ding

Te meto­dy pozwa­la­ją uzyskać natu­ral­ny efekt na brwiach, ale też ustach i w okoli­cach rzęs. Warto korzy­stać z usług gabi­ne­tów, które operu­ją kilko­ma różny­mi metodami.

Kto najczęściej decyduje się na makijaż permanentny?

Za pomo­cą tej tech­ni­ki można imito­wać włoski, których nie ma, a także wizu­al­nie usunąć nierów­no­ści czy rzuca­ją­ce się w oczy blizny. Z tego powo­du pierw­szą grupą osób, które się na nią decy­du­ją, są pacjen­ci po urazach czy choro­bach, którzy chcą mieć równe brwi czy syme­trycz­ne usta.

Druga grupa to wszy­scy ci, którzy do pracy muszą malo­wać się na co dzień. W ich przy­pad­ku perma­nent­ny maki­jaż twarzy to oszczęd­ność nawet 30–60 minut co rano, które można poświę­cić na inne rzeczy niż malo­wa­nie się. Również ci, którzy w pracy muszą szyb­ko reago­wać i być w stałej goto­wo­ści, dzię­ki perma­nent­nym brwiom czy ustom zysku­ją komfort, bo zawsze wyglą­da­ją profesjonalnie.

Jeśli chodzi o maki­jaż perma­nent­ny brwi, to spora grupa kobiet chce mieć wyra­zi­ste łuki brwio­we na stałe, bo takie są obec­nie modne. Szcze­gól­nie doty­czy to tych pań, które z natu­ry mają jasne lub prawie niewi­docz­ne brwi, które i tak muszą stale podda­wać hennie.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Precyzja

Umawia­jąc się na zabieg w spraw­dzo­nym salo­nie, możesz mieć pewność precy­zyj­ne­go efek­tu, jakie­go ocze­ku­jesz. Skła­da­ją się na niego: doświad­cze­nie perso­ne­lu, odpo­wied­nie narzę­dzia i dobrej jako­ści tusze.

Bezpieczeństwo

To bezpiecz­na dla skóry, prze­te­sto­wa­na meto­da o mini­mal­nych skut­kach ubocz­nych. Za bezpie­czeń­stwo odpo­wia­da też steryl­ny sprzęt i najlep­sze kompo­nen­ty stoso­wa­ne podczas zabiegu.

Trwałość

Efekt może utrzy­my­wać się przez kilka lat, a jeśli maki­jaż będzie co kilka lat uzupeł­nia­ny, prze­trwa całe życie. Jedno­cze­śnie jednak efek­ty są odwra­cal­ne – wystar­czy zrezy­gno­wać z odna­wia­nia maki­ja­żu, by stop­nio­wo bladł, a po kilku latach znik­nął całkowicie.

Częste pytania

 • Jak długo utrzymują się efekty?

  Śred­nio efek­ty maki­ja­żu perma­nent­ne­go utrzy­mu­ją się na skórze ok. 1,5 – 5 lat. Znacze­nie mają umie­jęt­no­ści osoby wyko­nu­ją­cej zabieg, tech­ni­ka i stoso­wa­ny tusz. Najdłu­żej utrzy­mu­ją się kreski na oczach, a najszyb­ciej ście­ra­ją się perma­nent­ne brwi.

 • Co robić po zabiegu?

  Sam zabieg trwa krót­ko, ale nie każda kobie­ta zdaje sobie spra­wę z tego, że po nim przez kilka tygo­dni o brwi ombre czy poma­lo­wa­ne na stałe usta trze­ba dbać. Po kilku dniach od zabie­gu skóra w miej­scu wyko­na­nia maki­ja­żu perma­nent­ne­go zacznie się łusz­czyć. Poja­wią się też strup­ki. Skóra całko­wi­cie się zagoi po ok. 14 dniach.

 • Czego nie robić po zabiegu?

  Nie można odry­wać skóry ani strup­ków, bo może to prowa­dzić do powsta­nia blizn lub uszko­dze­nia świe­że­go maki­ja­żu. Przez ok. 2 tygo­dnie, czyli do pełne­go zago­je­nia się brwi czy ust, nale­ży chro­nić je przed słoń­cem i nawil­żać. W tym czasie trze­ba unikać chlo­ro­wa­nej wody, sauny i solarium.

Przeciwwskazania

 • stany zapal­ne na twarzy
 • łusz­czy­ca
 • nowo­two­ry
 • zabu­rze­nia krze­pli­wo­ści krwi i przyj­mo­wa­nie leków wpły­wa­ją­cych na krze­pli­wość krwi
 • ciąża i karmie­nie piersią
 • skłon­ność do poja­wia­nia się zbli­zno­wa­ceń i zrostów
 • cukrzy­ca

Makijaż permanentny krok po kroku

1

Dobranie kształtu

Przed wyko­na­niem maki­ja­żu rysu­je się na skórze kształt brwi. W ten sposób można dopa­so­wać go przed zabie­giem. Służy też pomoc­ni­czo do wypeł­nia­nia tego konturu.

2

Kolor

Osoba wyko­nu­ją­ca zabieg dobie­ra kolor, który najle­piej będzie paso­wał do opra­wy oczu i wyma­gań danej osoby.

3

Metoda

Istnie­je kilka metod dają­cych nieco różny efekt. Facho­wa wiedza pozwa­la o sobie wyko­nu­ją­cej zabieg dobrać meto­dę, która najle­piej uzupeł­ni brwi czy usta. Można też łączyć kilka metod.

4

Znieczulenie

Zazwy­czaj stoso­wa­ne jest znie­czu­le­nie miej­sco­we w formie kremu. Dzię­ki niemu zabieg nie jest bole­sny. To ważne szcze­gól­nie we wraż­li­wych miej­scach, takich jak okoli­ce oczu.

4

Pigmentacja

To właści­wa część zabie­gu. Po niej maki­jaż perma­nent­ny brwi czy ust jest gotowy.

Makijaż permanentny okiem eksperta

30%

30

Śred­nio 30 minut można zaosz­czę­dzić co rano na maki­ja­żu, jeśli na skórze jest maki­jaż perma­nent­ny brwi, oczu i ust. To niezwy­kła wygo­da szcze­gól­nie dla osób zapra­co­wa­nych, które nie mają czasu zajmo­wać się codzien­nym robie­niem maki­ja­żu. Do tego można doli­czyć czas na wizy­ty u kosme­ty­czek np. na zabieg henny brwi.

5%

Koniecz­ność powtarzania

Nawet tyle lat utrzy­mu­je się na skórze maki­jaż perma­nent­ny. Wszyst­ko zale­ży od tempa łusz­cze­nia się skóry i indy­wi­du­al­nych uwarun­ko­wań. Nie bez znacze­nia jest też jakość barw­ni­ka i sprzę­tu, dlate­go na maki­ja­żu perma­nent­nym lepiej nie oszczędzać.

Na czym polega makijaż permanentny?

11

Na skórę nanosi się barwnik

22

Skóra musi się zagoić

33

Brwi czy usta codziennie wyglądają jak świeżo pomalowane

44

Z czasem makijaż blednie

55

Można go uzupełnić lub ponowić

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry