Manicure i pedicure hybrydowy

Cennik

Mani­cu­re i pedi­cu­re hybrydowyod 80 zł

Czym jest manicure i pedicure hybrydowy?

Manicure i pedicure hybrydowy to zadbane paznokcie przez nawet 3 tygodnie!

Zabieg mani­cu­re i pedi­cu­re hybry­do­wy zaczy­na się tak samo, jak każdy inny zwią­za­ny z paznok­cia­mi, to znaczy od zdję­cia poprzed­niej emalii, spiło­wa­nia płyt­ki i usunię­cia skórek. Głów­na różni­ca pole­ga na tym, że mani­cu­re i pedi­cu­re hybry­do­wy wyko­nu­je się specjal­ny­mi lakie­ra­mi, które następ­nie utwar­dza się świa­tłem lampy UV.

Kiedy sprawdzi się manicure i pedicure hybrydowy?

Kobie­ty, które codzien­nie muszą wyglą­dać perfek­cyj­nie w pracy, wcze­śniej musia­ły chodzić na mani­cu­re nawet dwa razy w tygo­dniu. Zdarza­ło się, że emalia odpry­ski­wa­ła, a efekt trze­ba było popra­wiać już po kilku godzi­nach. Mani­cu­re i pedi­cu­re hybry­do­wy utrzy­mu­je się dłużej, więc:

 • wystar­czy go zrobić raz na 2–3 tygodnie,
 • nie musisz zajmo­wać się pielę­gna­cją paznok­ci na co dzień,
 • możesz swobod­nie jechać na urlop     bez lakie­ru i innych akcesoriów,
 • paznok­cie będą miały trwa­le ulubio­ny kolor.

To przede wszyst­kim oszczęd­ność czasu dla osób, które nie chcą niepo­trzeb­nie nudzić się kilka razy w tygo­dniu u manicurzystki.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Trwały

Więk­sza trwa­łość pozwa­la cieszyć się życiem i bez stra­chu o paznok­cie odda­wać codzien­nym czynnościom.

Wszechstronny

Ilość możli­wo­ści jest taka sama, jak w przy­pad­ku zwykłe­go mani­cu­re­’u. Mani­cu­re i pedi­cu­re hybry­do­wy to nie tylko poje­dyn­cze kolo­ry, ale też wzory, efekt tęczy, mani­cu­re fran­cu­ski i wiele innych.

Dla każdego

Niektó­re kobie­ty nie lubią zabie­gów kosme­tycz­nych, bo szko­da im na nie czasu. Mani­cu­re i pedi­cu­re hybry­do­wy jest właśnie dla nich – wystar­czy wizy­ta 1–2 razy w miesiącu!

Częste pytania

 • Jak się zdejmuje manicure i pedicure hybrydowy?

  Wyko­rzy­stu­je się do tego specjal­ny prepa­rat. Wyma­ga to precy­zji i wiedzy, dlate­go nie wolno bo zdej­mo­wać same­mu w domu. Najle­piej umówić się od razu na zdję­cie i  nało­że­nie nowej hybrydy.

 • Jak długo trwa zabieg?

  Zabieg trwa ok. godzi­ny, zależ­nie od  wybra­nych efektów.

 • Czy manicure i pedicure hybrydowy szkodzi paznokciom?

  Mani­cu­re i pedi­cu­re hybry­do­wy może nie być obojęt­ny dla paznok­ci tak samo jak inne zabie­gi i meto­dy prze­dłu­ża­nia czy trwa­łe­go barwie­nia paznok­ci. Ryzy­ko uszko­dzeń spada, jeśli korzy­stasz z usług doświad­czo­nej mani­cu­rzyst­ki. Do uszko­dzeń docho­dzi najczę­ściej podczas zdej­mo­wa­nia hybry­dy w domu.

Przeciwwskazania

 • grzy­bi­ca
 • aler­gia na produk­ty do mani­cu­re i pedi­cu­re hybrydowego
 • aktyw­ne infek­cje wirusowe
 • poważ­ne uszko­dze­nia płyt­ki i okolic.

Manicure i pedicure hybrydowy krok po kroku

1

Zdjęcie lakieru

Szcze­gól­nie jeśli wcze­śniej też wyko­ny­wa­na była „hybry­da”, zdję­cie kolo­ru musi odbyć się w profe­sjo­nal­nym salonie.

2

Pielęgnacja

Paznok­cie zosta­ną opiło­wa­ne do wybra­ne­go kształ­tu. Mani­cu­rzyst­ka usunie też skór­ki i zadba o cały ten obszar.

3

Nałożenie bazy

Mani­cu­rzyst­ka nakła­da specjal­ną bazę, która zabez­pie­cza płyt­kę i gwaran­tu­je przyczepność.

4

Konsultacja kończąca

Po nało­że­niu lakie­ru na paznok­cie trafia warstwa nabłysz­cza­ją­co-zabez­pie­cza­ją­ca. Następ­nie całość jest utrwa­la­na świa­tłem lampy UV – to dlate­go lakier tak długo się trzyma!

Manicure i pedicure hybrydowy okiem eksperta

90%

Nawet kilka razy trwalszy

Ponad 100 proc. dłużej utrzy­mu­je się na paznok­ciach w porów­na­niu do zwykłe­go lakieru.

80%

Twar­dość i blask

Płyt­ka jest tward­sza i lepiej zabez­pie­czo­na, a mani­cu­re bardziej lśni.

Jak wygląda manicure i pedicure hybrydowy

11

Wybór koloru

Wybie­rasz wzór i kolor tak samo, jak przy zwykłym manicurze.

22

Pielęgnacja

Skró­ce­nie paznok­ci, usunię­cie skórek i inne zabie­gi pielęgnacyjne.

33

Przygotowanie płytki

Musi być mato­wa i pokry­ta bazą.

44

Lakier top

Nakła­da­nie lakie­ru, a następ­nie warstwy wierzchniej.

55

Urwardzanie płytki

Dzię­ki lampie UV lakier będzie się dłużej trzymał.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry