Mezoterapia mikroigłowa — Dermapen

Cennik

Mezo­te­ra­pia mikro­igło­wa- Dermapen350,00 — 550,00 zł

Czym jest mezoterapia mikroigłowa — Dermapen?

Dermapen to zabieg pozwalający zwiększyć produkcję kolagenu wewnątrz skóry.

Jedno­cze­śnie jest skutecz­ny przy takich przy­pa­dło­ściach jak:

 • blizny,
 • rozstę­py,
 • rozsze­rzo­ne pory,
 • łysie­nie,
 • ziemi­sta, szara cera,
 • zmarszcz­ki,
 • bruz­dy,
 • zwiot­cza­ła skóra.

Więcej o mezoterapii mikroigłowej — Dermapen

Mezo­te­ra­pię mikro­igło­wą można stoso­wać zamiast lub łącz­nie z inny­mi forma­mi mezo­te­ra­pii. Derma­pen jest pole­ca­ny przy szero­kiej gamie proble­mów skór­nych, również tych niezwią­za­nych bezpo­śred­nio z dbaniem o urodę, jak łysie­nie czy blizny. Zapy­taj nasze­go specja­li­stę, czy spraw­dzi się też u Ciebie.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Uniwersalny

Do zasto­so­wa­nia na skórze głowy, twarzy i całe­go ciała.

Bezbolesny

Maść prze­ciw­bó­lo­wa spra­wia, że podczas zabie­gu nie poczu­jesz nieprzy­jem­nych doznań.

Prosty

Mecha­nizm dzia­ła­nia mezo­te­ra­pii mikro­igło­wej Derma­pen jest stosun­ko­wo prosty i pole­ga na nakłu­wa­niu skóry, powo­du­jąc jej mikrouszkodzenia.

Częste pytania

 • Ile trwa mezoterapia mikroigłowa Dermapen?

  Od 15 do 45 minut zależ­nie od wiel­ko­ści miej­sca zabie­go­we­go. Zapy­taj o to podczas pierw­szej konsultacji!

 • Czy zabieg mezoterapii mikroigłowej boli?

  Urzą­dze­nie Derma­pen nale­ży do najno­wo­cze­śniej­szych, co mini­ma­li­zu­je ból. Dodat­ko­wo nakła­da­na jest maść znie­czu­la­ją­ca na skórę.

 • Jak wygląda skóra po zabiegu?

  Przez kilka godzin może być zaczer­wie­nio­na i opuch­nię­ta – unikaj wówczas słoń­ca i podrażnień.

Przeciwwskazania

 • uszko­dzo­na skóra,
 • nowo­twór i inne poważ­ne choroby,
 • epilep­sja,
 • ciąża i karmie­nie piersią.

Mezoterapia mikroigłowa — Dermapen krok po kroku

1

Konsultacja

Przed pierw­szym zabie­giem oferu­je­my konsul­ta­cję. Zosta­nie dobra­ne miej­sce zabie­go­we i głębo­kość dzia­ła­nia urzą­dze­nia Dermapen.

2

Zabieg Dermapen

Niewiel­ka głowi­ca przy­po­mi­na­ją­ca pisak nakłu­wa skórę miej­sce po miejscu.

3

Rekonwalescencja

Jesz­cze przez jakiś czas po zabie­gu skóra może być zaczer­wie­nio­na i lekko opuchnięta.

4

Seria

Aby zoba­czyć pełny efekt, zdecy­duj się na serię 3–6 zabie­gów. Możesz ją powta­rzać np. co roku.

Dermapen okiem eksperta

90%

0,5 mm

Mini­mal­na głębo­kość, na jakiej dzia­ła urzą­dze­nie Dermapen.

80%

2,5 mm

Maksy­mal­na głębo­kość iniek­cji Derma­pen. Kontro­lo­wa­nie głębo­ko­ści nakłu­wa­nia pozwa­la walczyć z różny­mi proble­ma­mi skórnymi.

Jak działa technologia Dermapen?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przed zabie­giem Twoja skóra zosta­nie oczysz­czo­na. Następ­nie nakła­da się na nią maść znieczulającą.

22

Pierwsza faza

Po odcze­ka­niu 30 minut maść zaczy­na dzia­łać. Można zaczynać!

33

Druga faza

Głowi­cą Derma­pen nakłu­wa się skórę miej­sce przy miej­scu, powo­du­jąc mikrouszkodzenia.

44

Trzecia faza

W efek­cie mikro­usz­ko­dzeń skóra jest natych­miast pobu­dza­na do odno­wy, czyli m.in. zinten­sy­fio­wa­nej produk­cji kolagenu.

55

Ostatnia faza

Po zabie­gu skóra przez jakiś czas może być zaczer­wie­nio­na i lekko opuch­nię­ta. Zabieg możesz wyko­ny­wać w serii co kilka tygo­dni, by zoba­czyć napraw­dę spek­ta­ku­lar­ny efekt.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry