Mezoterapia mikroigłowa — Dr Pen

Cennik

ZabiegCena
Twarz350 zł
Twarz i szyja450 zł
Twarz, szyja i dekolt550 zł
Pakiet 3 zabie­gów na twarz950 zł

Czym jest mezoterapia mikroigłowa — Dermapen?

Dermapen to zabieg pozwalający zwiększyć produkcję kolagenu wewnątrz skóry.

Jedno­cze­śnie jest skutecz­ny przy takich przy­pa­dło­ściach jak:

 • blizny,
 • rozstę­py,
 • rozsze­rzo­ne pory,
 • łysie­nie,
 • ziemi­sta, szara cera,
 • zmarszcz­ki,
 • bruz­dy,
 • zwiot­cza­ła skóra.

Więcej o mezoterapii mikroigłowej — Dermapen

Mezo­te­ra­pię mikro­igło­wą można stoso­wać zamiast lub łącz­nie z inny­mi forma­mi mezo­te­ra­pii. Derma­pen jest pole­ca­ny przy szero­kiej gamie proble­mów skór­nych, również tych niezwią­za­nych bezpo­śred­nio z dbaniem o urodę, jak łysie­nie czy blizny. Zapy­taj nasze­go specja­li­stę, czy spraw­dzi się też u Ciebie.

Mezo­te­ra­pia Mikro­igło­wa — to inno­wa­cyj­ny zabieg este­tycz­ny, który stał się kluczem do osią­gnię­cia gład­kiej, promien­nej i młodo wyglą­da­ją­cej skóry. Wyko­rzy­stu­jąc mikro­sko­pij­ne igły do tworze­nia drob­nych kana­łów w skórze, mezo­te­ra­pia mikro­igło­wa umoż­li­wia głębo­kie wnie­sie­nie substan­cji odżyw­czych, wita­min, kwasów hialu­ro­no­wych i pepty­dów, które są kluczo­we dla zdro­wia i rege­ne­ra­cji skóry.

Jak Dzia­ła?

Proce­du­ra mezo­te­ra­pii mikro­igło­wej pole­ga na deli­kat­nym nakłu­wa­niu skóry za pomo­cą specjal­ne­go urzą­dze­nia wypo­sa­żo­ne­go w mikro­igły. Ten proces nie tylko stymu­lu­je natu­ral­ną produk­cję kola­ge­nu i elasty­ny poprzez akty­wa­cję proce­sów rege­ne­ra­cyj­nych skóry, ale także znaczą­co zwięk­sza absorp­cję apli­ko­wa­nych substan­cji aktyw­nych, maksy­ma­li­zu­jąc ich efektywność.

Korzy­ści Mezo­te­ra­pii Mikro­igło­wej:

 • Reduk­cja zmarsz­czek i linii mimicz­nych: Stymu­la­cja produk­cji kola­ge­nu wygła­dza skórę, zmniej­sza­jąc widocz­ność oznak starzenia.
 • Popra­wa tekstu­ry i jędr­no­ści skóry: Zabieg zwięk­sza elastycz­ność i gęstość skóry, przy­wra­ca­jąc jej młodzień­czy wygląd.
 • Reduk­cja blizn i prze­bar­wień: Mezo­te­ra­pia jest skutecz­na w lecze­niu blizn potrą­dzi­ko­wych oraz innych niedoskonałości.
 • Nawil­że­nie i odży­wie­nie skóry: Bezpo­śred­nie dostar­cza­nie substan­cji odżyw­czych głębo­ko do skóry gwaran­tu­je jej opty­mal­ne nawil­że­nie i odżywienie.

Dla Kogo Jest Mezo­te­ra­pia Mikro­igło­wa? Zabieg jest pole­ca­ny dla osób pragną­cych popra­wić ogól­ną kondy­cję skóry, zredu­ko­wać ozna­ki starze­nia, blizny czy prze­bar­wie­nia, a także dla tych, którzy szuka­ją skutecz­ne­go sposo­bu na inten­syw­ne nawil­że­nie i odży­wie­nie skóry. Mezo­te­ra­pia mikro­igło­wa jest odpo­wied­nia dla każde­go typu skóry i może być stoso­wa­na na różnych obsza­rach, w tym twarzy, szyi, dekol­cie oraz skórze głowy.

Bezpie­czeń­stwo i Rezul­ta­ty Mezo­te­ra­pia mikro­igło­wa jest zabie­giem bezpiecz­nym, mini­mal­nie inwa­zyj­nym i przy­no­szą­cym długo­trwa­łe rezul­ta­ty. Aby zapew­nić najwyż­sze stan­dar­dy bezpie­czeń­stwa, zabieg powi­nien być wyko­ny­wa­ny przez certy­fi­ko­wa­nych specja­li­stów w profe­sjo­nal­nych klini­kach estetycznych.

Zain­we­stuj w Pięk­ną Skórę — nie czekaj, aby zadbać o swoją skórę. Mezo­te­ra­pia mikro­igło­wa to inwe­sty­cja w Twoje pięk­no, zdro­wie i samo­po­czu­cie. Skorzy­staj z tej nowo­cze­snej meto­dy i ciesz się gład­ką, odmło­dzo­ną skórą bez potrze­by podda­wa­nia się inwa­zyj­nym zabiegom.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Uniwersalny

Do zasto­so­wa­nia na skórze głowy, twarzy i całe­go ciała.

Bezbolesny

Maść prze­ciw­bó­lo­wa spra­wia, że podczas zabie­gu nie poczu­jesz nieprzy­jem­nych doznań.

Prosty

Mecha­nizm dzia­ła­nia mezo­te­ra­pii mikro­igło­wej Derma­pen jest stosun­ko­wo prosty i pole­ga na nakłu­wa­niu skóry, powo­du­jąc jej mikrouszkodzenia.

Częste pytania

 • Ile trwa mezoterapia mikroigłowa Dermapen?

  Od 15 do 45 minut zależ­nie od wiel­ko­ści miej­sca zabie­go­we­go. Zapy­taj o to podczas pierw­szej konsultacji!

 • Czy zabieg mezoterapii mikroigłowej boli?

  Urzą­dze­nie Derma­pen nale­ży do najno­wo­cze­śniej­szych, co mini­ma­li­zu­je ból. Dodat­ko­wo nakła­da­na jest maść znie­czu­la­ją­ca na skórę.

 • Jak wygląda skóra po zabiegu?

  Przez kilka godzin może być zaczer­wie­nio­na i opuch­nię­ta – unikaj wówczas słoń­ca i podrażnień.

Przeciwwskazania

 • uszko­dzo­na skóra,
 • nowo­twór i inne poważ­ne choroby,
 • epilep­sja,
 • ciąża i karmie­nie piersią.

Mezoterapia mikroigłowa — Dermapen krok po kroku

1

Konsultacja

Przed pierw­szym zabie­giem oferu­je­my konsul­ta­cję. Zosta­nie dobra­ne miej­sce zabie­go­we i głębo­kość dzia­ła­nia urzą­dze­nia Dermapen.

2

Zabieg Dermapen

Niewiel­ka głowi­ca przy­po­mi­na­ją­ca pisak nakłu­wa skórę miej­sce po miejscu.

3

Rekonwalescencja

Jesz­cze przez jakiś czas po zabie­gu skóra może być zaczer­wie­nio­na i lekko opuchnięta.

4

Seria

Aby zoba­czyć pełny efekt, zdecy­duj się na serię 3–6 zabie­gów. Możesz ją powta­rzać np. co roku.

Dermapen okiem eksperta

90%

0,5 mm

Mini­mal­na głębo­kość, na jakiej dzia­ła urzą­dze­nie Dermapen.

80%

2,5 mm

Maksy­mal­na głębo­kość iniek­cji Derma­pen. Kontro­lo­wa­nie głębo­ko­ści nakłu­wa­nia pozwa­la walczyć z różny­mi proble­ma­mi skórnymi.

Jak działa technologia Dermapen?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przed zabie­giem Twoja skóra zosta­nie oczysz­czo­na. Następ­nie nakła­da się na nią maść znieczulającą.

22

Pierwsza faza

Po odcze­ka­niu 30 minut maść zaczy­na dzia­łać. Można zaczynać!

33

Druga faza

Głowi­cą Derma­pen nakłu­wa się skórę miej­sce przy miej­scu, powo­du­jąc mikrouszkodzenia.

44

Trzecia faza

W efek­cie mikro­usz­ko­dzeń skóra jest natych­miast pobu­dza­na do odno­wy, czyli m.in. zinten­sy­fio­wa­nej produk­cji kolagenu.

55

Ostatnia faza

Po zabie­gu skóra przez jakiś czas może być zaczer­wie­nio­na i lekko opuch­nię­ta. Zabieg możesz wyko­ny­wać w serii co kilka tygo­dni, by zoba­czyć napraw­dę spek­ta­ku­lar­ny efekt.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry