Peeling PQAge

Cennik

ZabiegCena
Peeli­nq PQAge200 zł

Czym jest Peeling PQAge?

Łagodny zabieg dla trudnej cery

Zabieg peelin­gu PQAge jest przy­jem­ny i bezbo­le­sny, a mimo to pozwa­la uzyskać dobre efek­ty już po pierw­szej wizy­cie. Przed ślubem czy innym ważnym wyda­rze­niem można zdecy­do­wać się na całą serię, w celu zrege­ne­ro­wa­nia i popra­wy wyglą­du skóry. Niektó­rzy z trądzi­kiem i zaskór­ni­ka­mi zmaga­ją się przez całe życie. U innych to efekt nagłych zmian hormo­nal­nych czy stre­su. Peeling PQAge pozwa­la szyb­ko przy­wró­cić cerę do równo­wa­gi i zredu­ko­wać jedno­cze­śnie pierw­sze zmarszczki.

Więcej o peelingu liftingującym PQAge

Dzię­ki zawar­tym w peelin­gu kwasom i innym substan­cjom dzia­ła­nie jest wszech­stron­ne i obejmuje:

 • reduk­cję zaskórników,
 • zmniej­sze­nie trądziku,
 • niwe­lo­wa­nie zmarszczek,
 • rozja­śnie­nie przebarwień,
 • pobu­dze­nie produk­cji kolagenu,
 • ukoje­nie wraż­li­wej cery.

Dzię­ki tej wszech­stron­no­ści można go śmia­ło zapro­po­no­wać przy­ja­ciół­ce czy siostrze nawet bez dogłęb­nej znajo­mo­ści jej proble­mów ze skórą.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Uniwersalny

Spraw­dza się zarów­no u młodych dziew­czyn z trądzi­kiem, jak i osób w wieku śred­nim, które mają pierw­sze zmarszcz­ki i zmęczo­ną cerę.

Szybki

Po 20 minu­tach można wrócić do swoich spraw. Cera nie będzie podraż­nio­na, a już wkrót­ce można nało­żyć maki­jaż. Szyb­ki zabieg dla zabieganych!

Wszechstronny

Wiele zabie­gów prze­ciw­trą­dzi­ko­wych wysu­sza skórę. Z kolei boga­te formu­ły prze­ciw­zmarszcz­ko­we zaty­ka­ją pory. Tu otrzy­mu­jesz 2w1, czyli reduk­cję trądzi­ku czy prze­bar­wień i odmłodzenie.

Częste pytania

 • Ile trwa peeling liftingujący PQAge?

  Czas zabie­gu wyno­si ok. 20 minut.

 • Ile razy wykonuje się zabieg?

  Efek­ty są widocz­ne już po poje­dyn­czej sesji. Dla trwa­łych, inten­syw­nych rezul­ta­tów można wyko­nać nawet 4–5 powtó­rzeń w serii. Powtó­rze­nia można robić co ok. 10 dni.

 • Peeling PQAge także do młodej cery?

  Niwe­lu­je zaskór­ni­ki i trądzik, więc nada­je się również dla młodych osób.

Przeciwwskazania

 • stany zapal­ne skóry,
 • aktyw­na opryszczka,
 • uczu­le­nie na skład­ni­ki preparatu,
 • skóra mocno podraż­nio­na słońcem.

Peeling PQAge krok po kroku

1

Kwas trójchlorooctowy

Wspo­ma­ga synte­zę kola­ge­nu i poma­ga usunąć prze­bar­wie­nia ze skóry. Zmniej­sza zaskórniki.

2

Nadtlenek mocznika

Ten skład­nik rozja­śnia skórę. Dzię­ki temu zabie­gu świet­nie nada­je się do skóry zmęczo­nej, tłustej, wymagającej.

3

Koenzym Q10

Słyn­ny skład­nik znany z odmła­dza­ją­cych właści­wo­ści. Znaj­du­je się on w orga­ni­zmie natu­ral­nie, ale z wiekiem jego ilość spada.

4

Kwas kojowy

Dzia­ła m.in. anty­bak­te­ryj­nie, więc to on odpo­wia­da w dużej mierze za prze­ciw­trą­dzi­ko­we dzia­ła­nie zabie­gu. Hamu­je biosyn­te­zę mela­ni­ny, redu­ku­jąc powsta­wa­nie przebarwień.

Peeling PQAge okiem eksperta

34%

Stęże­nie kwasu trój­chlo­ro­oc­to­we­go TCA

Profe­sjo­nal­ne stęże­nie kwasu daje silne i zauwa­żal­ne efek­ty, jakich nie da żaden domo­wy peeling. Takich kwasów można bezpiecz­nie używać tylko w gabinecie.

10%

Stęże­nie kwasu kojowego

Kwas kojo­wy usuwa prze­bar­wie­nia i rozja­śnia skórę. Dzia­ła prze­ciw­grzy­bicz­nie i prze­ciw­za­pal­nie. Bloku­je biosyn­te­zę mela­ni­ny, zmniej­sza­jąc ryzy­ko przebarwień.

Jak działa peeling PQAge?

11

Przygotowanie do zabiegu

Skóra jest dokład­nie oczysz­cza­na z maki­ja­żu, sebum itp.

22

Pierwsza faza

Peeling PQAge jest wmaso­wy­wa­ny w skórę w wybra­nym obsza­rze zabiegowym.

33

Druga faza

Zazwy­czaj stosu­je się dwie warstwy peelin­gu liftin­gu­ją­ce­go PQAge.

44

Trzecia faza

Dla wyjąt­ko­wo inten­syw­ne­go efek­tu można wyko­nać nawet trzy­krot­ną aplikację.

55

Ostatnia faza

Łago­dzą­cy krem nało­żo­ny po zmyciu peelin­gu spra­wia, że cera nie jest podraż­nio­na i zaczy­na się od razu regenerować.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry