SilkPeel MD Platinum – dermalinfuzja

Cennik

CenaDo usta­le­nia

Czym jest SilkPeel?

SilkPeel to innowacyjne urządzenie medyczne skonstruowane w oparciu o najnowocześniejszą technologię.

Pozwa­la na wyko­ny­wa­nie zabie­gów oczysz­cza­ją­cych i nawil­ża­ją­cych skórę, których natu­ral­nym rezul­ta­tem jest popra­wa jej kondy­cji. Zabieg derma­in­fu­sion stano­wi unika­to­we połą­cze­nie mikro­der­ma­bra­zji z bezin­wa­zyj­nym wtła­cza­niem substan­cji aktyw­nych pod skórę. Prepa­ra­ty stoso­wa­ne podczas zabie­gów mają różne dzia­ła­nie, w zależ­no­ści od zdia­gno­zo­wa­nej u pacjen­ta zmia­ny skórnej.

Substan­cja nawil­ża­ją­ca jest prze­zna­czo­na dla osób z cerą suchą lub nara­żo­ną na częste zmia­ny warun­ków otocze­nia (np. pracu­ją­cych w klima­ty­zo­wa­nych pomiesz­cze­niach. Wska­za­nia­mi są również widocz­ne zmarszcz­ki na twarzy oraz prze­by­te odwod­nie­nie orga­ni­zmu. Prepa­rat skła­da się w dużej części z kwasu hialu­ro­no­we­go, czyli związ­ku chemicz­ne­go, które­go zada­niem jest wiąza­nie cząste­czek wody w skórze właściwej.

Substan­cja rozja­śnia­ją­ca jest dedy­ko­wa­na osobom bory­ka­ją­cym się z prze­bar­wie­nia­mi skóry. Mogą one być wyni­kiem proce­su starze­nia, ale także pozo­sta­ło­ścią po nadmier­nej ekspo­zy­cji na słoń­ce. Prepa­rat zawie­ra kwas gliko­lo­wy, które­go dzia­ła­nie obej­mu­je przy­wró­ce­nie równo­mier­nej karnacji.

Substan­cja oczysz­cza­ją­ca jest pole­ca­na osobom bory­ka­ją­cym się z proble­mem trądzi­ku lub prze­tłusz­cza­ją­cej się cery. Zwal­cza zaskór­ni­ki i dzia­ła bakte­rio­bój­czo, co sprzy­ja łago­dze­niu zmian skórnych.

Substan­cja prze­ciw­sta­rze­nio­wa stano­wi bombę wita­mi­no­wą, która dogłęb­nie oczysz­cza cerę. Dzia­ła też prze­ciw­zmarszcz­ko­wo, przy­wra­ca­jąc tkan­kom jędr­ność i sprężystość.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Zabieg stano­wi unika­to­we połą­cze­nie mikro­der­ma­bra­zji z bezin­wa­zyj­nym wtła­cza­niem substan­cji aktyw­nych pod skórę. Dodat­ko­wo jego zasto­so­wa­nie jest wielo­aspek­to­we. Jest wart swojej ceny.

Bezpieczeństwo

Derma­lin­fu­zja to zabieg zdecy­do­wa­nie mniej inwa­zyj­ny niż mezo­te­ra­pia igło­wa, a przy­no­szą­cy podob­nie zado­wa­la­ją­ce efekty.

Komfort

Zabieg pole­ca się pacjen­tom wyjąt­ko­wo wraż­li­wym lub posia­da­ją­cym niski próg bólu.

Częste pytania

  • Jakie są wskazania do zabiegu?

    Derma­lim­fu­zji mogą się poddać zarów­no kobie­ty, jak i mężczyź­ni, bez ogra­ni­czeń wieko­wych. Zabieg jest pole­ca­ny osobom zmaga­ją­cym się ze zmia­na­mi skór­ny­mi, prze­bar­wie­nia­mi, zmarszcz­ka­mi i inny­mi efek­ta­mi proce­su starze­nia. To także dosko­na­ły sposób na dogłęb­ne nawil­że­nie i odży­wie­nie tkanek oraz spro­wo­ko­wa­nie ich do wzmo­żo­nej produk­cji kolagenu.

  • Czy zabieg jest bezpieczny?

    Zabie­gi przy użyciu Silk­Pe­el MD Plati­num są całko­wi­cie bezbo­le­sne i bezpiecz­ne dla pacjen­ta. Jak każde dzia­ła­nie medycz­ne posia­da­ją jednak szereg uwarun­ko­wań, których speł­nie­nie jest warun­kiem przy­stą­pie­nia do pracy.

Przeciwwskazania

  • aktyw­ne infek­cje skóry (np. opryszczka),
  • świe­ża opalenizna,
  • znamio­na,
  • nowo­two­ry skóry.

SilkPeel okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Po podda­niu się zabie­go­wi na twarz z wyko­rzy­sta­niem urzą­dze­nia Silk­Pe­el MD Plati­num, nale­ży szcze­gól­nie dbać o kondy­cję swojej cery. Wska­za­ne jest stoso­wa­nie deli­kat­nych prepa­ra­tów pielę­gna­cyj­nych i unika­nie tych, które wyka­zu­ją agre­syw­ne dzia­ła­nie (np. peelin­gów mecha­nicz­nych). Koniecz­no­ścią jest także unika­nie ekspo­zy­cji na słoń­ce i stoso­wa­nie na zewnątrz kremów z filtrem UV o warto­ści SPF 50.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Dla uzyska­nia opty­mal­ne­go efek­tu wska­za­ne jest prze­pro­wa­dze­nie 4–6 sesji w odstę­pach czaso­wych okre­ślo­nych przez leka­rza medy­cy­ny este­tycz­nej. Zwykle zale­ca się powta­rza­nie zabie­gu raz na czte­ry tygodnie.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry