Volumetiq Lift M’onduniq – wolumetryczny lifting twarzy

Cennik

ZabiegCena
VOLUMETIQ LIFT M’onduniq250 — 350 zł
wolumetria

Czym jest lifting wolumetryczny?

Lifting twarzy to najskuteczniejszy sposób na powstrzymanie procesu starzenia.

W medy­cy­nie este­tycz­nej istnie­ją różne meto­dy wyko­ny­wa­nia tego zabie­gu, od lase­ro­te­ra­pii, przez ultra­dź­wię­ki, aż po trady­cyj­ną chirur­gię plastycz­ną. W ostat­nich latach dużą popu­lar­no­ścią cieszy się jednak meto­da liftin­gu wolu­me­trycz­ne­go, która pole­ga na wygła­dza­niu twarzy bez użycia skal­pe­la. Jak to działa?

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Klini­ka Novo­derm w Łodzi prze­pro­wa­dza lifting twarzy z wyko­rzy­sta­niem najno­wo­cze­śniej­szych, cenio­nych na świe­cie sprzę­tów. Jednym z takich urzą­dzeń jest Volu­me­tiq, dzia­ła­ją­cy na bazie tech­no­lo­gii nano­kry­sta­licz­nej. Można go wyko­rzy­sty­wać do różnych zabie­gów, które mają na celu przy­wró­ce­nie gład­ko­ści i sprę­ży­sto­ści cery.

Bezpieczeństwo

Nano­krio­te­ra­pia to bezpiecz­na proce­du­ra medycz­na, w trak­cie której oddzia­łu­je się na cerę tempe­ra­tu­rą 5–10 stop­ni Celsju­sza. Korzy­ścią z tego zabie­gu jest przy­spie­sze­nie odno­wy komór­ko­wej w ciele pacjen­ta, które­go konse­kwen­cją jest odwró­ce­nie proce­su starze­nia się skóry.

Komfort

Osoby bardzo wraż­li­we powin­ny mieć świa­do­mość, że lifting wolu­me­trycz­ny wyko­ny­wa­ny jest w znie­czu­le­niu miejscowym.

Częste pytania

 • Jakie są efekty zabiegu?

  Mikro­pe­eling pozwa­la uzyskać ideal­ną gład­kość skóry poprzez niein­wa­zyj­ne złusz­cze­nie stare­go naskór­ka. Dzię­ki specjal­nej głowi­cy urzą­dze­nie Volu­me­tiq uspraw­nia też prze­pływ krwi w miej­scu zabiegowym.

 • Na czym polega wieloaspektowe działa nie liftingu?

  Po wyklu­cze­niu prze­ciw­wska­zań oraz wska­za­niu obsza­rów zabie­go­wych, specja­li­sta przy­go­to­wu­je skórę do wyko­na­nia zabiegu.

 • Jakie są korzyści z zabiegu?

  Kwas hialu­ro­no­wy to natu­ral­na substan­cja, która wystę­pu­je m.in. w naszej skórze i stawach. Jego zada­niem jest wiąza­nie wody w orga­ni­zmie, a niedo­bór spra­wia, że skóra traci swoją jędr­ność, staje się wiot­ka i podat­na na zmia­nę kształ­tu. Tak właśnie powsta­ją zmarszcz­ki, opada­ją­ce powie­ki czy też obwi­słe policzki.

  W czasie wolu­me­trycz­ne­go liftin­gu twarzy wyko­ny­wa­ne­go trady­cyj­ną meto­dą nastę­pu­je wstrzyk­nię­cie kosme­tycz­ne­go kola­ge­nu płyt­ko pod skórę. Cząstecz­ki prepa­ra­tu dzia­ła­ją jak wypeł­niacz, dzię­ki czemu niemal od razu po zabie­gu może­my obser­wo­wać pozy­tyw­ne efekty:

  • podnie­sie­nie policzków,
  • wypeł­nie­nie bruzd nosowo-wargowych,
  • spły­ce­nie doli­ny łez,
  • wypeł­nie­nie zmarsz­czek na czole,
  • wygłą­dze­nie zmarsz­czek pod oczami,
  • unie­sie­nie kąci­ków ust,
  • wypeł­nie­nie linii marionetki,
  • spły­ce­nie lwiej zmarszcz­ki (piono­wej bruz­dy między brwiami),
  • wygła­dze­nie tzw. kurzych łapek.

  Inne zabie­gi z wyko­rzy­sta­niem tej substan­cji to m.in. korek­ta owalu twarzy czy mode­lo­wa­nie nosa kwasem hialu­ro­no­wym. Proce­du­ry są mało inwa­zyj­ne, a rezul­ta­ty utrzy­mu­ją się przez wiele miesięcy!

Przeciwwskazania

 • ciąża i karmie­nie piersią,
 • choro­ba nowotworowa,
 • choro­ba autoimmunologiczna,
 • aktyw­na infek­cja lub stan zapal­ny skóry,
 • aler­gia,
 • skłon­ność do bliznowców,
 • przyj­mo­wa­nie niektó­rych leków.
NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry