Kriolipoliza CoolDerm 360 Alpha

Cennik

ZabiegCena
Podbró­dek700 zł
1 głowi­ca na ciało700 zł
2 głowi­ce na ciało1000 zł
zamrazanie tkanki tluszczowej

Czym jest kriolipoliza?

Kriolipoliza to zabieg medycyny estetycznej służący wyszczuplaniu i modelowaniu sylwetki.

Proce­du­ra pole­ga na kontro­lo­wa­nym schła­dza­niu wybra­nych obsza­rów ciała. W następ­stwie tego proce­su orga­nizm zosta­je pobu­dzo­ny do zmeta­bli­zo­wa­nia i wyda­le­nia uszko­dzo­nych przez zimno komó­rek tłusz­czo­wych. Efek­ty zabie­gu ujaw­nia­ją się stop­nio­wo w ciągu kilku tygo­dni po jego przeprowadzeniu.

W klinice Novoderm kriolipoliza jest wykonywana przy użyciu nowoczesnego urządzenia CoolDerm 360 Alpha. Do ciała pacjenta podłącza się dwa specjalistyczne aplikatory zaprojektowane w technologii chłodzenia przestrzennego 360°.

Jego skutecz­ność jest o ponad 18% wyższa niż w przy­pad­ku innych urzą­dzeń medycz­nych o tym samym zastosowaniu!

Obsza­ry zasto­so­wa­nia zabie­gu kriolipolizy

Urzą­dze­nie Cool­Derm 360 Alpha można stoso­wać na wielu powierzch­niach ciała. Nale­żą do nich:

 • podbró­dek,
 • ramio­na,
 • brzuch,
 • podbrzu­sze,
 • uda,
 • łydki,
 • poślad­ki.

Zabieg pozwa­la na długi czas pozbyć się niechcia­nej tkan­ki tłusz­czo­wej. Ważne jest jednak, aby równo­cze­śnie stoso­wać zdro­wą dietę. Wówczas efek­ty utrzy­mu­ją się najdłużej.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Cena krio­li­po­li­zy jest uzależ­nio­na od rozle­gło­ści obsza­ru zabie­go­we­go. Tech­no­lo­gia chło­dze­nia prze­strzen­ne­go 360°, w prze­ci­wień­stwie do konwen­cjo­nal­nych metod chło­dze­nia dwustron­ne­go, zwięk­sza wydaj­ność pracy nawet o 18,1%, dzię­ki czemu wyjąt­ko­wo skutecz­nie usuwa komór­ki tłuszczowe.

Bezpieczeństwo

Zabieg jest bezpiecz­ny i nie wyma­ga rekon­wa­le­scen­cji. Do jego wyko­na­nia nie stosu­je się znieczulenia.

Komfort

Zabieg krio­li­po­li­zy nie jest bole­sny. W ciągu pierw­szych 5 minut od urucho­mie­nia urzą­dze­nia Cool­Derm 360 Alpha możli­we jest oczucz­nie szczy­pa­nia, szar­pa­nia lub ciągnię­cia w miej­scu zabie­go­wym. Jest to całko­wi­cie natu­ral­ne i spowo­do­wa­ne zasy­sa­niem fałdów skór­nych do apli­ka­to­rów. Podczas zabie­gu perso­nel nakła­da specjal­ną matę anty­odm­ro­że­nio­wą, której zada­niem jest zapew­nie­nie pacjen­to­wi jak najwięk­sze­go komfortu.

Galeria

Częste pytania

 • Kiedy widoczne są efekty?

  Efek­ty krio­li­po­li­zy stabi­li­zu­ją się w ciągu 4–12 tygo­dni od wyko­na­nia zabie­gu. Najbar­dziej spek­ta­ku­lar­ne zmia­ny obser­wu­je się u pacjen­tów, którzy po opusz­cze­niu gabi­ne­tu prze­strze­ga­ją diety i wyko­nu­ją ćwicze­nia zale­co­ne im przez specjalistę.

 • Ile czasu trwa zabieg?

  W zależ­no­ści od obsza­ru zabie­go­we­go, krio­li­po­li­za trwa od 40 do 60 minut.

 • Jakie są efekty uboczne zabiegu?

  Podczas zabie­gu i krót­ko po nim pacjent może doświad­czyć drętwie­nia obsza­ru podda­ne­go krio­li­po­li­zie. Inne możli­we skut­ki ubocz­ne to lekkie zaczer­wie­nie­nie, zasi­nie­nie oraz deli­kat­ny ból w miej­scu zabie­go­wym. Obja­wy te ustę­pu­ją samo­ist­nie w ciągu kilku dni.

Przeciwwskazania

 • Ciąża i karmie­nie piersią.
 • Choro­by skórne.
 • Nadci­śnie­nie tętnicze.
 • Cukrzy­ca.

Kriolipoliza CoolDerm 360 Alpha krok po kroku

1

Konsultacja

Konsul­ta­cja  ze specja­li­stą ma na celu usta­le­nie obsza­rów zabie­go­wych i wyklu­cze­nie prze­ciw­wska­zań do wyko­na­nia krio­li­po­li­zy. Pacjent ma szan­sę zadać nurtu­ją­ce go pyta­nia o prze­bieg zabie­gu oraz o wska­za­nia po nim. Ważnym aspek­tem jest usta­le­nie zale­ca­nej diety oraz ćwiczeń, które nale­ży wyko­ny­wać dla osią­gnię­cia jak najlep­szych rezultatów.

2

Pierwszy zabieg

Podczas pierw­sze­go zabie­gu nakła­da­na jest mata, a bada­nie prze­pro­wa­dza­ne jest na różnych często­tli­wo­ściach, aby spraw­dzić reak­cję pacjenta.

3

Kolejne zabiegi

Jeże­li jest potrze­ba wyko­na­nia kolej­nych zabie­gów, proce­du­ra prze­bie­ga w taki sam sposób, jak w przy­pad­ku pierwszego.

4

Konsultacja kończąca

Ocena efek­tów zabie­gu jest możli­wa po 4–12 tygo­dniach od jego wyko­na­nia. Pacjent może podjąć decy­zję o zakoń­cze­niu tera­pii na tym etapie lub o konty­nu­owa­niu lecze­nia. Krio­li­po­li­za może być łączo­na z inny­mi zabie­ga­mi mają­cy­mi na celu wyszczu­ple­nie i wymo­de­lo­wa­nie sylwet­ki oraz ujędr­nie­nie tkanek.

Jak działa kriolipoliza?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przy­go­to­wa­nie do zabie­gu — nie jest wyma­ga­ne specjal­ne przy­go­to­wa­nie do zabie­gu. Podczas wstęp­nej konsul­ta­cji nale­ży wyklu­czyć przeciwwskazania.

22

Pierwsza faza

Pierw­sza faza — po usta­le­niu miejsc zabie­go­wych specja­li­sta przy­go­to­wu­je skórę pacjen­ta do proce­du­ry. Zosta­je nało­żo­na mata antyodmrożeniowa.

33

Druga faza

Druga faza — specja­li­sta umiesz­cza w miej­scu zabie­go­wym apli­ka­to­ry, które zasy­sa­ją fałdy skór­ne i zaczy­na­ją podda­wać je chłodzeniu.

44

Trzecia faza

Trze­cia faza — komór­ki tłusz­czo­we ulega­ją uszko­dze­niu, nato­miast skóra wokół nich pozo­sta­je nienaruszona.

55

Ostatnia faza

Ostat­nia faza — obumar­łe komór­ki tłusz­czo­we zosta­ją zmata­bo­li­zo­wa­ne i wyda­lo­ne przez organizm.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry