Kriolipoliza — fakty i mity

Krio­li­po­li­za to jeden z najpo­pu­lar­niej­szych zabie­gów mode­lu­ją­cych ciało, na jaki decy­du­ją się nasze pacjent­ki. W ostat­nich latach krąży wiele prze­kła­mań na temat zamra­ża­nia tkan­ki tłusz­czo­wej — rozpraw­my się więc dziś z najwięk­szy­mi mita­mi odno­śnie krio­li­po­li­zy i wyja­śnij­my, co jest prawdą.

Nie istnieją żadne przeciwwskazania do wykonania kriolipolizy — MIT

Jak w przy­pad­ku każde­go zabie­gu medycz­ne­go, również i zamra­ża­nie tłusz­czu wiąże się z pewny­mi czyn­ni­ka­mi wyklu­cza­ją­cy­mi. Do najważ­niej­szych prze­ciw­wska­zań unie­moż­li­wia­ją­cych wymo­de­lo­wa­nie sylwet­ki tą meto­dą należ ciąża i lakta­cja, choro­ba nowo­two­ro­wa, prze­wle­kła choro­ba auto­im­mu­no­lo­gicz­na, aktyw­ne infek­cje skóry w obsza­rze zabie­go­wym, cukrzy­ca i nadci­śnie­nie tętnicze.

Kriolipoliza usuwa nawet oporną tkankę tłuszczową — FAKT

To praw­da, zabieg krio­li­po­zy jest dedy­ko­wa­ny do reduk­cji opor­ne­go na inne meto­dy tłusz­czu z takich miejsc jak np. podbró­dek, podbrzu­sze, brycze­sy, okoli­ce kolan (usunię­cie lokal­nie nagro­ma­dzo­nej tkan­ki tłusz­czo­wej z tych okolic jest prak­tycz­nie niemoż­li­we za pomo­cą ćwiczeń fizycz­nych). Dzię­ki różne­mu rodza­ju głowi­com zabieg może być prze­pro­wa­dza­ny prak­tycz­nie na każdej partii ciała. Co ważne, skutecz­ność krio­li­po­li­zy jest o około 18% wyższa niż w przy­pad­ku sprzę­tu medycz­ne­go o takim samym przeznaczeniu.

Kriolipoliza to bardzo bolesny zabieg — MIT

Część pacjen­tek obawia się krio­li­po­li­zy z uwagi na dole­gli­wo­ści bólo­we — zupeł­nie niepo­trzeb­nie, gdyż zamra­ża­nie tłusz­czu nie jest bole­sną proce­du­rą. Jedy­ne, co może odczu­wać kobie­ta podczas pracy urzą­dze­nia Cool­Derm 360 Alpha to szczy­pa­nie, szar­pa­nie lub ciągnię­cie w okoli­cy zabiegowej.

Kriolipoliza to całkowicie bezinwazyjna procedura — FAKT

Krio­li­po­li­za faktycz­nie jest niein­wa­zyj­nym zabie­giem medy­cy­ny este­tycz­nej — co to dokład­nie ozna­cza? Proce­du­ra zabie­go­wa nie powo­du­je prze­rwa­nia ciągło­ści naskór­ka, pozwa­la zniwe­lo­wać tłuszcz bez skal­pe­la, co jest jedną z najwięk­szych zalet kriolipolizy.

Kriolipoliza może powodować odmrożenia — MIT

Bardzo popu­lar­nym mitem jest prze­ko­na­nie, że kontro­lo­wa­ne schła­dza­nie tkan­ki tłusz­czo­wej stwa­rza ryzy­ko odmro­żeń. To niepraw­da. Chło­dze­nie jest w 100% bezpiecz­ne i nadzo­ro­wa­ne przez wykwa­li­fi­ko­wa­ne­go specja­li­stę. Każda pacjent­ka otrzy­mu­je w trak­cie zabie­gu dodat­ko­we zabez­pie­cze­nie w posta­ci maty ochron­nej, dzię­ki czemu zabez­pie­czo­ne są też okolicz­ne tkanki.

Po zabiegu kriolipolizy mogą wystąpić zaczerwienienia na skórze — FAKT

Bezpo­śred­nio po krili­po­li­zie na skórze mogą poja­wić się czaso­we zaczer­wie­nie­nia, co jest całko­wi­cie natu­ral­ną reak­cją orga­ni­zmu (nie ma powo­dów do niepo­ko­ju). W ciągu 3–4 godzin od zabie­gu skóra powin­na odzy­skać stan­dar­do­wy kolo­ryt (u niektó­rych pacjen­tek z bardziej wraż­li­wą skórą niekie­dy poja­wia­ją się też drob­ne siniaki).

Kriolipoliza wymaga okresu rekonwalescencji — MIT

Z uwagi na brak prze­rwa­nia ciągło­ści skóry, krio­li­po­li­za nie wyma­ga od pacjent­ki brania urlo­pu w pracy, czy jakich­kol­wiek innych zmian w codzien­nym funk­cjo­no­wa­niu. Po sesji można od razu wrócić do normal­ne­go trybu życia — ciało zrege­ne­ru­je się we własnym tempie, ale nie wyma­ga to szcze­gól­nej rekonwalescencji.

Po zabiegu kriolipolizy należy zdrowo się odżywiać i uprawiać sport — FAKT

Jeśli zale­ży nam, by jak najdłu­żej prezen­to­wać się szczu­pło i atrak­cyj­nie, sam zabieg odchu­dza­nia zimnem nie wystar­czy. W celu podtrzy­ma­nia efek­tów trze­ba prowa­dzić zdro­wy tryb życia — dieta obfi­tu­ją­ca w warzy­wa, owoce, chude mięso, dbanie o codzien­ne nawod­nie­nie orga­ni­zmu (co najmniej 2 l płynów pod różną posta­cią) i regu­lar­na aktyw­ność fizycz­na to klucz to sukcesu.

Chcesz dowie­dzieć się jesz­cze więcej o krio­li­po­li­zie? Marzysz o smuklej­szej sylwet­ce, ale boisz się inwa­zyj­nych zabie­gów? Skon­sul­tuj się z doświad­czo­ny­mi eksper­ta­mi z Klini­ki Novo­derm w Łodzi – nasi specja­li­ści chęt­nie dora­dzą Ci, jaka tera­pia będzie najlep­sza w Twoim przy­pad­ku. Gwaran­tu­je­my profe­sjo­nal­ne i indy­wi­du­al­ne podej­ście do każdej pacjent­ki i troskli­wą opie­kę wykwa­li­fi­ko­wa­ne­go perso­ne­lu medycz­ne­go. Zadzwoń już dziś.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry