Leczenie łysienia

Leczenie łysienia – nowoczesne metody

Łysie­nia doświad­cza­ją zarów­no mężczyź­ni, jak i kobie­ty. Lecze­nie łysie­nia pozwa­la odzy­skać pewność siebie i przy­wró­cić atrak­cyj­ny wygląd. Nasza klini­ka medy­cy­ny este­tycz­nej oferu­je szero­ki wybór metod lecz­ni­czych, które pozwa­la­ją zlikwi­do­wać nieeste­tycz­ne prze­świ­ty na głowie, zaha­mo­wać wypa­da­nie włosów i przy­spie­szyć ich odrost. Wszyst­kie zabie­gi są wyko­ny­wa­ne przez doświad­czo­nych i wykwa­li­fi­ko­wa­nych specja­li­stów, którzy dobie­ra­ją odpo­wied­nią meto­dę lecze­nia łysie­nia na podsta­wie szcze­gó­ło­wej diagno­sty­ki trychologicznej.

Leczenie łysienia w Łodzi – przeszczep włosów i zabiegi wzmacniające włosy

Jedną z dostęp­nych proce­dur zabie­go­wych propo­no­wa­nych pacjen­tom zmaga­ją­cym się z proble­mem łysie­nia jest prze­szczep włosów WAW FUE. Ten mini­mal­nie inwa­zyj­ny zabieg pole­ga na pobra­niu mikrosz­cze­pów włosów z tyłu głowy, klat­ki pier­sio­wej, pleców. Następ­nie pobra­ne grafty są prze­szcze­pio­ne w proble­ma­tycz­ny rejon. Osoby, które chcą powstrzy­mać nadmier­ne wypa­da­nie włosów i zaha­mo­wać łysie­nie mogą poddać się również mezo­te­ra­pii z użyciem osocza boga­to­płyt­ko­we­go pozy­ska­ne­go z krwi własnej. Ten powszech­nie wyko­ny­wa­ny zabieg o silnych właści­wo­ściach rege­ne­ra­cyj­nych jest pole­ca­ny również aler­gi­kom. Z mezo­te­ra­pii mogą skorzy­stać pacjen­ci z łysie­niem andro­ge­no­wym, plac­ko­wa­tym, chcą­cy wzmoc­nić włosy osła­bio­ne po choro­bie lub ciąży.

W ramach lecze­nia łysie­nia warto również rozwa­żyć podda­nie się kura­cji pepty­do­wej Dr.Cyj Filler, która pobu­dza krąże­nie skóry głowy i rewi­ta­li­zu­je miesz­ki włoso­we. Siedem opaten­to­wa­nych pepty­dów wpro­wa­dzo­nych tech­ni­ką mezo­te­ra­pii wspo­ma­ga odrost włosów i hamu­je proces ich wypadania.

W naszej Klini­ce Novo­derm oferu­je­my różne meto­dy lecze­nia łysie­nia. Zachę­ca­my do kontak­tu osoby walczą­ce z łysie­niem lub nadmier­nym wypa­da­niem włosów w celu dobra­nia opty­mal­nej kuracji.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry