Lenisna — hybrydowy stymulator skóry

Cennik

ZabiegCena
1 zabieg ( standardowy )1400 zł
1 zabieg podwój­na dawka2800 zł
stymulator tkankowy Łódź

Czym jest Lenisna?

Lenisna to nowoczesny preparat, będący niezwykle skutecznym stymulatorem tkankowym

Dzię­ki zawar­to­ści aż 170 mg kwasu poli D,L mleko­we­go oraz 30 mg kwasu hialu­ro­no­we­go w jednej dawce (5 ml) Leni­sny, możli­we jest stymu­lo­wa­nie skóry w obrę­bie całej twarzy, oraz odbu­do­wa ubyt­ków tkan­ko­wych, jak i głębo­kie odży­wie­nie i nawil­że­nie tkanek. Dodat­ko­wo stymu­lo­wa­ne są one do natu­ral­nej odno­wy poprzez pobu­dze­nie fibro­bla­stów produ­ku­ją­cych niezwy­kle cenne dla skóry kola­gen, elasty­nę oraz kwas hialu­ro­no­wy. Dzię­ki temu efekt odmło­dze­nia jest nie tylko szyb­ki, lecz także natu­ral­ny i niezwy­kle trwały.

Więcej o zabiegu Lenisna

Lenin­sa to zabieg wyjąt­ko­wy z wielu powodów:

 • Silna, długo­trwa­ła stymulacja
 • Natych­mia­sto­wy rezul­tat wypeł­nie­nia tkanek
 • Błyska­wicz­ne wygła­dze­nie zmarszczek
 • Brak koniecz­no­ści maso­wa­nia miejsc zabiegowych
 • Natu­ral­ny i długo­trwa­ły rezultat
 • Możli­wość stoso­wa­nia na twarzy i ciele

Leni­sna to zaawan­so­wa­ny zabieg este­tycz­ny, który łączy w sobie efek­tyw­ność i inno­wa­cyj­ność, oferu­jąc pacjen­tom alter­na­ty­wę dla trady­cyj­nych metod liftin­gu. Zabieg ten opie­ra się na wyko­rzy­sta­niu specjal­nie opra­co­wa­nych tech­no­lo­gii, które stymu­lu­ją natu­ral­ne proce­sy rege­ne­ra­cyj­ne skóry, w tym produk­cję kola­ge­nu, co przy­czy­nia się do popra­wy jej elastycz­no­ści, jędr­no­ści i ogól­ne­go wyglądu.

Korzy­ści z zabie­gu Lenisna

 1. Odmło­dze­nie skóry: Leni­sna oferu­je widocz­ne efek­ty odmło­dze­nia, redu­ku­jąc drob­ne linie, zmarszcz­ki oraz popra­wia­jąc ogól­ną struk­tu­rę skóry.
 2. Bezpie­czeń­stwo i mini­mal­na inwa­zyj­ność: Jako niein­wa­zyj­ny zabieg, Leni­sna mini­ma­li­zu­je ryzy­ko powi­kłań i skut­ków ubocz­nych, a także pozwa­la na szyb­ki powrót do codzien­nych aktywności.
 3. Długo­trwa­łe efek­ty: Efek­ty uzyska­ne dzię­ki Leni­sna są długo­trwa­łe, zapew­nia­jąc pacjen­tom zado­wo­le­nie z wyglą­du skóry na dłuż­szy czas.
 4. Uniwer­sal­ność: Leni­sna jest odpo­wied­nia dla różnych typów skóry i może być stoso­wa­na na różne obsza­ry twarzy, w zależ­no­ści od potrzeb pacjenta.

Dla kogo jest zabieg Lenisna?

Leni­sna jest ideal­nym rozwią­za­niem dla osób, które chcą popra­wić wygląd swojej skóry, zredu­ko­wać ozna­ki starze­nia, takie jak zmarszcz­ki czy utra­ta jędr­no­ści, ale obawia­ją się inwa­zyj­nych zabie­gów chirur­gicz­nych. Zabieg ten jest odpo­wied­ni zarów­no dla kobiet, jak i mężczyzn, którzy pragną uzyskać natu­ral­nie wyglą­da­ją­ce efek­ty odmło­dze­nia bez długie­go czasu rekonwalescencji.

Jak prze­bie­ga zabieg Lenisna?

Zabieg Leni­sna rozpo­czy­na się od konsul­ta­cji z doświad­czo­nym specja­li­stą medy­cy­ny este­tycz­nej, który oceni stan skóry i okre­śli indy­wi­du­al­ne potrze­by pacjen­ta. Następ­nie, przy użyciu specja­li­stycz­ne­go urzą­dze­nia, lekarz wyko­nu­je zabieg, który trwa zazwy­czaj od 30 do 60 minut. Proce­du­ra jest zazwy­czaj bezbo­le­sna, a efek­ty są widocz­ne niemal od razu po zabie­gu. Pełne rezul­ta­ty ujaw­nia­ją się po kilku tygo­dniach, gdy skóra w pełni zrege­ne­ru­je się i odzy­ska swoją elastycz­ność oraz jędrność.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Dzię­ki wyko­rzy­sta­niu kwasu hialu­ro­no­we­go, który natu­ral­nie wystę­pu­je w naszej skórze, a także stymu­la­to­ra pobu­dza­ją­ce­go produk­cję białek, każdy pacjent może liczyć na niezwy­kle natu­ral­ny rezultat.

Efekty

Efek­ta­mi zabie­gu Leni­sna można cieszyć się nawet do 24 miesię­cy. Po upły­wie tego czasu warto powtó­rzyć procedurę.

Komfort

Zabieg Leni­sna wyma­ga jedy­nie niewiel­kie­go naru­sze­nia ciągło­ści skóry. Poda­wa­ny prepa­rat jest staran­nie prze­ba­da­ny, dzię­ki czemu można poddać się proce­du­rze bez obaw.

Częste pytania

 • Czy zabieg Lenisna jest bolesny?

  Zabieg Leni­sna jest właści­wie bezbo­le­sny. Poza małą inwa­zyj­no­ścią, znacze­nie ma również zasto­so­wa­nie znie­czu­le­nia miej­sco­we­go, które zapew­nia pacjen­tom wyjąt­ko­wy komfort.

 • Kiedy zobaczę pierwsze efekty?

  Pierw­sze rezul­ta­ty zabie­gu, wyni­ka­ją­ce z mecha­nicz­ne­go wypeł­nie­nia zmarsz­czek i ubyt­ków żelem na bazie kwasu hialu­ro­no­we­go, widocz­ne są właści­wie natych­miast po poda­niu prepa­ra­tu. Na opty­mal­ne efek­ty, czyli te wyni­ka­ją­ce ze stymu­la­cji fibro­bla­stów, trze­ba pocze­kać kilka tygodni.

 • Czy rezultaty zabiegu Lenisna pozostają na długo?

  Rezul­ta­ty poda­nia prepa­ra­tu Leni­sna najczę­ściej utrzy­mu­ją się przez ok. 24 miesią­ce. Po tym czasie proce­du­rę można powtórzyć.

 • Czy zabieg Lenisna trzeba powtarzać?

  Dla uzyska­nia jak najlep­szych rezul­ta­tów, warto powtó­rzyć zabieg Leni­sna ok. 2–3 razy w odstę­pach ok. 6–8 tygo­dni. Zabieg przy­po­mi­na­ją­cy reko­men­do­wa­ny jest dopie­ro po ok. 2 latach.

 • Ile czasu trwa zabieg Lenisna?

  Zabieg Leni­sna najczę­ściej trwa ok. 60 minut.

 • Czy po zabiegu wymagany jest okres rekonwalescencji?

  Po zabie­gu nie jest wyma­ga­ny okres rekon­wa­le­scen­cji. Pacjent może właści­wie natych­miast wrócić do swoich codzien­nych spraw.

Przeciwwskazania

 • okres ciąży i laktacji;
 • choro­by autoimmunologiczne;
 • nowo­two­ro­wy;
 • aktyw­na opryszczka;
 • choro­by tkan­ki łącznej;
 • niska krze­pli­wość krwi;
 • aktyw­na infek­cja w miej­scu zabiegowym;
 • ostre stany zapal­ne skóry w okoli­cy zabiegowej;
 • zaawan­so­wa­na cukrzyca;
 • nadwraż­li­wość na który­kol­wiek skład­nik preparatu.

Lenisna krok po kroku

1

Konsultacja

Przed zabie­giem Leni­sna koniecz­ne jest odby­cie konsul­ta­cji ze specja­li­stą. W jej trak­cie nale­ży omówić ocze­ki­wa­nia pacjen­ta, spodzie­wa­ne rezul­ta­ty, a także wyklu­czyć wszel­kie przeciwwskazania.

2

Pierwszy zabieg

Zabieg pole­ga na wpro­wa­dza­niu prepa­ra­tu za pomo­cą cien­kiej kaniu­li lub igły. Prepa­rat poda­wa­ny jest podskór­nie lub okostnowo.

3

Kolejne zabiegi

Aby możli­we było osią­gnię­cie opty­mal­nych efek­tów odmło­dze­nia i wygła­dze­nia skóry, prepa­rat nale­ży apli­ko­wać 2–3 razy w odstę­pach 6–8 tygodni.

4

Konsultacja kończąca

Pierw­sze rezul­ta­ty poda­nia prepa­ra­tu Leni­sna widocz­ne są niemal natych­miast po poda­niu. Na te opty­mal­ne nale­ży zacze­kać kilka tygo­dni, ponie­waż wyni­ka­ją one z natu­ral­nych proce­sów rege­ne­ra­cji skóry.

Lenisna okiem eksperta

90%

Koniecz­ność powtarzania

2 — 3 — Tyle zabie­gów nale­ży wyko­nać, aby cieszyć się dosko­na­ły­mi efektami.

80%

Trwa­łość efektów

24 — Przez tyle miesię­cy Leni­sna pozwa­la zachwy­cać niesa­mo­wi­ty­mi rezul­ta­ta­mi natu­ral­ne­go odmłodzenia.

Jak działa Lenisna?

11

Przygotowanie do zabiegu

Na począ­tek odby­wa się rozmo­wa z leka­rzem, który omawia ocze­ki­wa­nia i spodzie­wa­ne efek­ty, a także upew­nia się, że u pacjen­ta nie wystę­pu­ją żadne przeciwwskazania.

22

Pierwsza faza

W obsza­rze zabie­go­wym poda­wa­ne jest znie­czu­le­nie miejscowe.

33

Druga faza

Gdy znie­czu­le­nie zacznie dzia­łać, lekarz nakłu­wa skórę, po czym zaczy­na powo­li wpro­wa­dzać preparat.

44

Trzecia faza

Kolej­ny zabieg w serii można wyko­nać po 6–8 tygodniach.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry