usuwanie kurzych lapek

Lifting nićmi — i widać efekt na twarzy!

Współ­cze­sna medy­cy­na este­tycz­na oferu­je szero­ki wachlarz inwa­zyj­nych i niein­wa­zyj­nych sposo­bów liftin­go­wa­nia twarzy. Bardziej trady­cyj­ne osoby wybie­ra­ją łagod­ne zabie­gi kosme­tycz­ne (kremy, masa­że, peelin­gi), odważ­niej­sze bardziej zaawan­so­wa­ne dzia­ła­nia, np. z użyciem skal­pe­la. Wśród metod pośred­nich wyróż­nia­ją się tera­pie zwią­za­ne z liftin­go­wa­niem nićmi. Jeśli chcesz bliżej poznać tę unika­to­wą meto­dę tworze­nia młodzień­cze­go “rusz­to­wa­nia” twarzy, skon­tak­tuj się ze specja­li­sta­mi z Klini­ki Novo­derm, poznaj możli­wo­ści zabie­gów odmła­dza­ją­cych z pomo­cą nici liftin­gu­ją­cych, a także sposo­by prze­pro­wa­dza­nia kura­cji z wyko­rzy­sta­niem różne­go typu nici.

Nici liftingujące — wybór jest duży!

Klini­ka Novo­derm oferu­je pacjen­tom dostęp do zabie­gów prze­pro­wa­dza­nych z pomo­cą: Aptos Excel­len­ce, nici PDO, Barb II 4D oraz Darvin. Nici Aptos dbają o rekon­struk­cję opada­ją­cych tkanek mięk­kich, a głów­ny ich skład­nik kwas L‑polimlekowy wspo­ma­ga efekt odmła­dza­nia, odbu­do­wu­je natu­ral­ne struk­tu­ry skóry oraz zatrzy­mu­je proce­sy starze­nia. Drugi typ nici to rozpusz­cza­ją­ce się w skórze nici PDO. Rege­ne­ru­ją one skórę i wspie­ra­ją jej napię­cie, a odmła­dza­nie skóry na drodze tera­pii PDO daje efekt liftin­gu na długi czas. Kolej­na rozpusz­czal­na nić — Barb II 4D  swoją specy­fi­kę zawdzię­cza syste­mo­wi  mikro­sko­pij­nych haczy­ków, które po implan­ta­cji w skórę otwie­ra­ją się, zapew­nia­jąc tym samym rezul­tat podcią­gnię­cia tkanek, sprę­ży­sto­ści skóry oraz reduk­cji zmarsz­czek. Wresz­cie cieszą­ce się dużym powo­dze­niem nici Darvin sprzy­ja­ją proce­so­wi rewi­ta­li­za­cji i odmło­dze­nia twarzy, szyi i dekol­tu. Nici te znako­mi­cie popra­wia­ją kondy­cję skóry, jej stan, stymu­lu­jąc fibro­bla­sty do wytwa­rza­nia kola­ge­nu, włókien isto­ty między­ko­mór­ko­wej oraz  gliko­za­mi­no­gli­ka­nów i białek isto­ty podsta­wo­wej.

Nici liftingujące — charakterystyka zabiegów

Jak widać, wybór nici jest duży i pewnie zasta­na­wiasz się, które wybrać? Tę decy­zję musisz podjąć w poro­zu­mie­niu ze specja­li­stą. To on zade­cy­du­je, który typ najle­piej spraw­dzi się w obsza­rze podda­wa­nym zabie­go­wi. Zabieg z użyciem nici PDO prze­pro­wa­dza się w znie­czu­le­niu miej­sco­wym i trwa on zazwy­czaj od 30 minut do godzi­ny, a  nici umiesz­czo­ne są na dość cien­kich asep­tycz­nych igłach, przy pomo­cy których wpro­wa­dza się je w skórę twarzy lub ciała. Tech­ni­ka ich osadza­nia opie­ra się na wyko­rzy­sta­niu natu­ral­nych linii napię­cia skóry, co stwa­rza efekt zbli­żo­ny do liftin­gu opera­cyj­ne­go. W zależ­no­ści od obsza­ru, nici PDO wpro­wa­dza­ne są śród­skór­nie, podskór­nie lub domię­śnio­wo. Apli­ko­wa­ne domię­śnio­wo popra­wia­ją jakość skóry – staje się ona dzię­ki niciom bardziej napię­ta, gład­ka i sprę­ży­sta. Z kolei Nici Barb 4D apli­ku­je się w tkan­kę podskór­ną za pomo­cą kaniu­li. Po jej wyję­ciu haczy­ki otwie­ra­ją  się i podno­szą opada­ją­ce fałdy skór­ne. Następ­ne z opisy­wa­nych ‑nici Aptos wpro­wa­dza się w skórę poprzez nakłu­cia, które wyko­nu­je się w mało widocz­nych na ciele miej­scach. Do zabie­gu wyko­rzy­sty­wa­na jest specja­li­stycz­na igła prowa­dzą­ca, dosto­so­wa­na zarów­no do obsza­ru skóry, jak i tech­ni­ki wszcze­pia­nia. Rezul­ta­ty tera­pii widocz­ne są niemal natych­miast. Na w pełni zado­wa­la­ją­cy efekt, który utrzy­mu­je się do dwóch lat, trze­ba będzie jesz­cze pocze­kać około trzech tygo­dni.

Nici liftingujące — efekty i powrót do zdrowia 

Rekon­wa­le­scen­cja po tych nisko inwa­zyj­nych zabie­gach nie trwa długo. Proce­du­ra nićmi Aptos zwykle pocią­ga za sobą koniecz­ność stoso­wa­nia przez dobę przez zimnych okła­dów i prze­cie­ra­nia miejsc nakłuć spiry­tu­sem. Pacjen­ci muszą po zabie­gu unikać picia gorą­cych napo­jów, a przez dwa około tygo­dnie nie wolno im spoży­wać alko­ho­lu. Nale­ży też uważać na nawy­ki mimicz­ne, a także począt­ko­wo unikać wysił­ku fizycz­ne­go, masa­ży i zabie­gów inten­syw­nie rozgrze­wa­ją­cych. Tera­pia z użyciem nici Barb 4D gwaran­tu­je natu­ral­ny rezul­tat natych­miast po zabie­gu. Owal twarzy zmie­nia się, twarz staje się subtel­na — młod­sza, co jest następ­stwem mecha­nicz­ne­go dzia­ła­nia nici. Po upły­wie dwóch tygo­dni rozpo­czy­na się proces produk­cji nowe­go kola­ge­nu, docho­dzi do pobu­dze­nia komó­rek skóry właści­wej, które wytwa­rza­ją elasty­nę, oraz do wzmo­żo­nej aktyw­no­ści kwasu hialu­ro­no­we­go. Kola­gen i elasty­na to biał­ka, które zwięk­sza­ją sprę­ży­stość, gęstość i elastycz­ność naszej skóry. Kwas hialu­ro­no­wy zaś, wiążąc cząstecz­ki wody, zwięk­sza jej nawil­że­nie.

 Nici liftingujące — czy rzeczywiście dla wszystkich?

Nici liftin­gu­ją­ce nale­żą do bezpiecz­nych proce­dur, jednak w niektó­rych stanach zabie­gi są odra­dza­ne. Prze­ciw­wska­za­nia:

 • ciąża i lakta­cja,
 • choro­by immu­no­lo­gicz­ne,
 • choro­by tkan­ki łącz­nej,
 • choro­bę niedo­krwie­nia serca,
 • nadci­śnie­nie II i III stop­nia,
 • hemo­fi­lia,
 • zabu­rze­nia krzep­nię­cia krwi,
 • przyj­mo­wa­nie leków prze­ciw­za­krze­po­wych,
 • stany zapal­ne w miej­scach plano­wa­ne­go zabie­gu,
 • nowo­two­ry,
 • tenden­cje pacjen­ta do prze­ro­stu i blizno­wa­ce­nia,
 • choro­by prze­wle­kłe
 • wystę­po­wa­nie w obsza­rze zabie­go­wym nieroz­pusz­czal­nych implan­tów.

Aby dowie­dzieć się więcej na temat nifti­no­wa­nia nićmi, a także poznać meto­dy prze­pro­wa­dza­nia zabie­gów, warto udać się do Klini­ki Novo­derm. Czeka­ją tam wykwa­li­fi­ko­wa­ni specja­li­ści, którzy udzie­lą Ci niezbęd­nych infor­ma­cji o wska­za­niach i prze­ciw­wska­za­niach do zabie­gu. Pomyśl­my o wizy­cie już dziś!

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry