Liposukcja – pytania i odpowiedzi

Nadmiar tkan­ki tłusz­czo­wej to zmora wielu osób. Miej­sco­wa otyłość (np. w obrę­bie brzu­cha) poja­wia się nieza­leż­nie od wieku czy płci i często jest trud­na do usunię­cia poprzez zdro­we odży­wia­nie czy ćwicze­nia. Na szczę­ście nowo­cze­sna medy­cy­na este­tycz­na dyspo­nu­je narzę­dzia­mi, które umoż­li­wia­ją szyb­ką i skutecz­ną reduk­cję tkan­ki tłusz­czo­wej. Jeśli chcesz poznać podsta­wo­we infor­ma­cje na temat lipo­suk­cji, prze­czy­taj poniż­szy zestaw pytań i odpowiedzi.

Co to jest liposukcja?

Lipo­suk­cja to nic inne­go, jak mecha­nicz­ne odsy­sa­nie tłusz­czu. Współ­cze­śnie jedną z najno­wo­cze­śniej­szych metod reduk­cji tkan­ki tłusz­czo­wej jest lipo­suk­cja strzy­kaw­ko­wa, która wyka­zu­je mniej­szą inwa­zyj­ność niż trady­cyj­ne zabie­gi tego typu i wiąże się z krót­szym i przy­jem­niej­szym okre­sem rekon­wa­le­scen­cji. Efek­ty proce­du­ry są natych­mia­sto­we, a mode­lo­wa­nie sylwet­ki tą meto­dą prawie nie ma ograniczeń.

Jakie obszary ciała można poddać liposukcji?

Wśród pacjen­tek i pacjen­tów najwięk­szą popu­lar­no­ścią cieszy się lipo­suk­cja brzu­cha i tzw. bocz­ków. Inne obsza­ry, na których można wyko­ny­wać ten zabieg, to:

 • biodra,
 • poślad­ki,
 • uda i łydki,
 • okoli­ce kolan,
 • okoli­ce stawu skokowego,
 • ramio­na,
 • podbró­dek,
 • wzgó­rek łonowy,
 • gruczoł pier­sio­wy u mężczyzn (tzw. ginekomastia).

Czy odsysanie tłuszczu jest bolesne?

Zabieg prze­pro­wa­dza się w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, co ozna­cza, że w jego trak­cie pacjent nie odczu­wa bólu. Dyskom­fort może poja­wić się w okre­sie rekon­wa­le­scen­cji, kiedy orga­nizm urucha­mia proces goje­nia naru­szo­nych tkanek. Po konsul­ta­cji z leka­rzem możli­we jest wówczas przyj­mo­wa­nie zale­co­nych przez niego środ­ków przeciwbólowych.

Czy po zabiegu pozostają blizny?

Odsy­sa­nie tłusz­czu prze­pro­wa­dza­ne jest za pomo­cą cien­kich kaniul. Lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej wpro­wa­dza je pod skórę pacjen­ta, po uprzed­nim wyko­na­niu drob­nych (ok. 3‑milimetrowych) nacięć. Znaj­du­ją się one w mało ekspo­no­wa­nym miej­scu, a po zago­je­niu pozo­sta­wia­ją prak­tycz­nie niewi­docz­ne blizny.

Czy liposukcję można łączyć z innymi zabiegami?

Coraz więk­szą popu­lar­no­ścią wśród pacjen­tów cieszy się tzw. lipo­suk­cja lase­ro­wa. Różni­ca pomię­dzy tą proce­du­rą a trady­cyj­nym odsy­sa­niem tłusz­czu pole­ga na tym, że wpro­wa­dze­nie pod skórę kaniul jest tu poprze­dzo­ne zasto­so­wa­niem skupio­nych wiązek świa­tła, które rozbi­ja­ją komór­ki tłusz­czo­we, ułatwia­jąc ich wydo­by­cie. Zasto­so­wa­nie lase­ra podno­si efek­tyw­ność zabie­gu, oraz przy­spie­sza rekonwalescencję.

Istnie­je też zabieg łączą­cy odsy­sa­nie tłusz­czu z jednych miejsc zabie­go­wych i wpro­wa­dza­nie go w inne miej­sca na ciele pacjen­ta. Jest to tzw. lipo­suk­cja z lipo­trans­fe­rem. Zale­tą tej proce­du­ry jest komplek­so­we mode­lo­wa­nie sylwet­ki – nie tylko pozby­wa­nie się miej­sco­wej otyło­ści u pacjen­ta, lecz także powięk­sze­nie lub wypeł­nie­nie tych części ciała, którym z jakie­goś powo­du braku­je obję­to­ści. Tłuszcz jest najczę­ściej poda­wa­ny do pier­si i poślad­ków, ale także w okoli­ce pod ocza­mi (tzw. doli­nę łez) czy zapad­nię­te policz­ki. Niekie­dy wyko­rzy­stu­je się go również do wypeł­nie­nia miejsc, które dozna­ły uszczerb­ku w wyni­ku wypad­ku lub inne­go urazu.

Czy liposukcję należy powtarzać?

W więk­szo­ści wypad­ków zabieg prze­pro­wa­dza­ny jest jedno­ra­zo­wo. Zdarza­ją się przy­pad­ki, w których pacjent chce jesz­cze bardziej pogłę­bić efek­ty bądź po jakimś czasie od pierw­sze­go zabie­gu zauwa­ża, że jego sylwet­ka znowu zaczę­ła się zaokrą­glać w niepo­żą­da­nych miej­scach. Bywa też, że po pierw­szej udanej proce­du­rze dana osoba chce poddać lipo­suk­cji również inne miej­sca na swoim ciele. Wyko­na­nie zabie­gu każdo­ra­zo­wo musi być poprze­dzo­ne konsul­ta­cją lekar­ską, podczas której zosta­ją wyklu­czo­ne przeciwwskazania.

Jakie są przeciwwskazania do zabiegu liposukcji?

Każdy zabieg medy­cy­ny este­tycz­nej ma swoje prze­ciw­wska­za­nia. Niektó­re z nich są tymcza­so­we, inne – trwa­łe. W przy­pad­ku lipo­suk­cji dyskwa­li­fi­ka­cję do prze­pro­wa­dze­nia proce­du­ry stano­wią przede wszystkim:

 • ciąża i karmie­nie piersią,
 • infek­cje bakteryjne,
 • infek­cje wiru­so­we i grzybicze,
 • choro­by nowotworowe,
 • choro­by ukła­du krążenia,
 • uczu­le­nie na środ­ki znieczulające,
 • choro­by autoimmunologiczne,
 • niewy­rów­na­na cukrzyca,
 • niewy­dol­ność nerek lub wątroby,
 • zabu­rze­nia krzep­nię­cia krwi,
 • choro­by psychiczne,
 • przyj­mo­wa­nie leków przeciwkrzepliwych.

Ile kosztuje liposukcja?

Cena poje­dyn­cze­go zabie­gu wyno­si 2500 zł.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry