Lipotransfer K‑68 Natural Filler

Cennik

ZabiegCena
Lipo­trans­fer K‑68 Natu­ral Fillerod 5500 zł

Czym jest lipotransfer K‑68 Natural Filler?

Odżywienie i wymodelowanie delikatnych obszarów ciała jeszcze nigdy nie było tak proste!

Lipo­trans­fer K‑68 to inno­wa­cyj­na, mało inwa­zyj­na meto­da stwo­rzo­na przez dokto­ra Mario Goisi­sa, świa­to­wej sławy chirur­ga i uzna­ne­go specja­li­sty z zakre­su medy­cy­ny estetycznej.

Tech­no­lo­gia MICRO&NANO FAT by dr Mario Goisis pozwa­la na pobra­nie niewiel­kiej ilości tkan­ki tłusz­czo­wej z okolic biodra. Jest to możli­we dzię­ki specjal­nie zapro­jek­to­wa­nej kaniu­li, mają­cej śred­ni­cę zale­d­wie 2 mm i aż sześć portów! Znacz­nie zmniej­sza to dyskom­fort podczas zabie­gu, przy­spie­sza pobie­ra­nie mate­ria­łu niezbęd­ne­go do lipo­trans­fe­ru, ogra­ni­cza jakie­kol­wiek ryzy­ko, w tym np. uszko­dze­nia okolicz­nych naczyń, a także pozwa­la zacho­wać jak najlep­szą jakość pozy­ska­nej tkan­ki. Następ­nie jest ona odpo­wied­nio filtro­wa­na i opra­co­wy­wa­na, co pozwa­la uzyskać dwa rodza­je preparatów:

 • NANO FAT – umoż­li­wia­ją­cy znako­mi­tą rege­ne­ra­cję skóry, jej odświe­że­nie, odży­wie­nie, dają­cy efekt rozświe­tle­nia cery oraz zwięk­sza­ją­cy jej napię­cie. Tego typu prepa­rat poda­je się tuż pod powierzch­nię skóry;
 • MICRO FAT – stoso­wa­ny jako wypeł­niacz, skutecz­ny w mode­lo­wa­niu deli­kat­nych obsza­rów ciała czy łago­dze­niu oznak starze­nia. Pozwa­la np. popra­wić kontur nosa, brody czy wymo­de­lo­wać usta, jak i zmniej­szyć bruz­dy noso­wo-wargo­we, odświe­żyć i odmło­dzić dłonie, okoli­ce szyi oraz dekoltu.

A wszyst­ko to w bardzo krót­kim czasie, spraw­nie i bez nadmier­ne­go obcią­ża­nia orga­ni­zmu. Mała inwa­zyj­ność zabie­gu spra­wia, że po lipo­trans­fe­rze K‑68 można już następ­ne­go dnia wrócić do codzien­nych aktyw­no­ści, w tym także zobo­wią­zań zawo­do­wych, jedno­cze­śnie ciesząc się nową jako­ścią w swoim życiu. Odświe­żo­nym, pięk­nym i wciąż natu­ral­nym wyglądem!

Zale­ty Lipo­trans­fe­ru K‑68

Natu­ral­ność: Wyko­rzy­sta­nie własne­go tłusz­czu pacjen­ta spra­wia, że efek­ty zabie­gu są nie tylko spek­ta­ku­lar­ne, ale przede wszyst­kim natu­ral­ne. Nie ma ryzy­ka odrzu­tu czy reak­cji aler­gicz­nych, które mogą towa­rzy­szyć synte­tycz­nym wypełniaczom.

Bezpie­czeń­stwo: Tech­ni­ka K‑68 zapew­nia wyso­ką precy­zję i mini­ma­li­zu­je ryzy­ko powi­kłań. Jest to bezpiecz­na alter­na­ty­wa dla osób, które obawia­ją się synte­tycz­nych implantów.

Wszech­stron­ność: Lipo­trans­fer K‑68 może być stoso­wa­ny w różnych obsza­rach ciała i twarzy, w tym do powięk­sza­nia pier­si, mode­lo­wa­nia poślad­ków, odmła­dza­nia twarzy oraz korek­ty innych obsza­rów wyma­ga­ją­cych popra­wy objętości.

Trwa­łość efek­tów: W prze­ci­wień­stwie do niektó­rych wypeł­nia­czy, które wyma­ga­ją regu­lar­nych popra­wek, efek­ty Lipo­trans­fe­ru K‑68 są długo­trwa­łe, dzię­ki czemu pacjen­ci mogą dłużej cieszyć się efek­ta­mi zabiegu.

Dla kogo jest pole­ca­ny zabieg?

Lipo­trans­fer K‑68 Natu­ral Filler jest szcze­gól­nie pole­ca­ny dla osób, które pragną popra­wić kontu­ry swoje­go ciała lub wygląd twarzy w sposób natu­ral­ny, bez użycia synte­tycz­nych mate­ria­łów. Zabieg ten jest ideal­ny dla osób poszu­ku­ją­cych skutecz­ne­go rozwią­za­nia na:

 • powięk­sze­nie i mode­lo­wa­nie pier­si bez implantów,
 • korek­tę i powięk­sza­nie pośladków,
 • odmła­dza­nie i rewi­ta­li­za­cję twarzy,
 • wypeł­nia­nie zmarsz­czek i linii mimicznych,
 • popra­wę wyglą­du rąk, poprzez doda­nie obję­to­ści i zmniej­sze­nie widocz­no­ści żył oraz kości.

Podsu­mo­wa­nie

Lipo­trans­fer K‑68 Natu­ral Filler to inno­wa­cyj­na i skutecz­na meto­da, która łączy bezpie­czeń­stwo i natu­ral­ność z długo­trwa­ły­mi efek­ta­mi popra­wy wyglą­du. Wyko­rzy­stu­jąc własny tłuszcz pacjen­ta, pozwa­la na osią­gnię­cie spek­ta­ku­lar­nych rezul­ta­tów w mode­lo­wa­niu ciała i twarzy, mini­ma­li­zu­jąc przy tym ryzy­ko reak­cji aler­gicz­nych i odrzu­tu. Jeśli szukasz natu­ral­ne­go sposo­bu na popra­wę swoje­go wyglą­du, Lipo­trans­fer K‑68 może być ideal­nym rozwią­za­niem speł­nia­ją­cym Twoje oczekiwania.

 

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Biorąc pod uwagę fakt, że jest to zabieg niezwy­kle szyb­ki, skutecz­ny i bezpiecz­ny – bazu­je w końcu na 100% natu­ral­nym dla pacjenta/pacjentki mate­ria­le – cena bez wątpie­nia odpo­wia­da jego efektom.

Bezpieczeństwo

Jest to bezpiecz­na i mało inwa­zyj­na meto­da. Tkan­kę tłusz­czo­wą pobie­ra się z okolic biodra, co nie wyma­ga dużej inge­ren­cji w ciało. Co więcej, jako że następ­nie apli­ko­wa­ny prepa­rat bazu­je właśnie na pozy­ska­nej tkan­ce – dawca mate­ria­łu natu­ral­nie staje się też jego bior­cą. Dzię­ki temu jakie­kol­wiek nega­tyw­ne reak­cje na poda­wa­ny środek są niemal­że niemożliwe.

Komfort

Wszyst­ko dzie­je się w znie­czu­le­niu, które mini­ma­li­zu­je ewen­tu­al­ny dyskom­fort. Co więcej, newral­gicz­ne etapy lipo­trans­fe­ru K‑68 – pobra­nie tkan­ki tłusz­czo­wej, a następ­nie apli­ka­cja odpo­wied­nio opra­co­wa­ne­go mate­ria­łu – prze­pro­wa­dza­ne są przy pomo­cy specjal­nie przy­go­to­wa­nych, niezwy­kle deli­kat­nych przy­rzą­dów. W zasa­dzie nie pozo­sta­wia­ją one śladów na skórze, ułatwia­jąc błyska­wicz­ną rege­ne­ra­cję po zabiegu.

Częste pytania

 • Jakie są efekty lipotransferu K‑68?

  Efek­ty zale­żą od zało­żeń zabie­gu. Jeśli jest to wypeł­nie­nie okre­ślo­nych obsza­rów, docho­dzi w nich do reduk­cji zmarsz­czek (np. bruzd noso­wo-wargo­wych czy zmian w okoli­cach oczu) i widocz­ne­go odmło­dze­nia. Jeśli celem tera­pii było mode­lo­wa­nie, np. nosa czy brody, uzysku­je się zakła­da­ny rezul­tat, choć wciąż natu­ral­ny i niezmie­nia­ją­cy w sztucz­ny sposób rysów twarzy. Biorąc zaś pod uwagę zasto­so­wa­nie prepa­ra­tu NANO FAT, efek­tem jest zrege­ne­ro­wa­na, odży­wio­na, ujędr­nio­na i pełna blasku skóra – twarzy, dekol­tu, szyi, a nawet dłoni.

 • Ile czasu trwa zabieg?

  Czas trwa­nia lipo­trans­fe­ru K‑68 to zale­d­wie około 60 minut.

 • Jak długo utrzymują się efekty?

  Rezul­ta­ty lipo­trans­fe­ru K‑68 są widocz­ne już po jednym zabie­gu, a co najważ­niej­sze – można cieszyć się nimi przez lata!

Przeciwwskazania

 • ciąża i okres karmie­nia piersią,
 • choro­by autoimmunologiczne,
 • aktyw­ne infek­cje, np. opryszczka,
 • zabu­rze­nia krze­pli­wo­ści krwi oraz stoso­wa­nie leków przeciwzakrzepowych,
 • otwar­te rany,
 • anty­bio­ty­ko­te­ra­pie,
 • niewy­dol­ność nerek, wątroby.

Lipotransfer K‑68 krok po kroku

1

Konsultacja

Przed każdym tego typu zabie­giem odby­wa się wstęp­na konsul­ta­cja, w czasie której prze­pro­wa­dza­ny jest dokład­ny wywiad medycz­ny. Omawia­ny jest także prze­bieg lipo­trans­fe­ru K‑68, ocze­ki­wa­ne rezul­ta­ty czy ewen­tu­al­ne prze­ciw­wska­za­nia. Specja­li­sta odpo­wia­da też na wszyst­kie nurtu­ją­ce pacjenta/pacjentkę pytania.

2

Pierwszy zabieg

Po odpo­wied­nim przy­go­to­wa­niu i znie­czu­le­niu skóry, pobra­na zosta­je od pacjen­ta niewiel­ka ilość tkan­ki tłusz­czo­wej. Następ­nie mate­riał zosta­je opra­co­wy­wa­ny przez specjal­ny, zamknię­ty system, by w kolej­nym kroku móc zaapli­ko­wać go w wybra­ny obszar (w celu rege­ne­ra­cji, odży­wie­nia i odmło­dze­nia skóry lub wypeł­nie­nia, wolumetrii).

3

Kolejne zabiegi

Efek­ty lipo­fil­lin­gu K‑68 utrzy­mu­ją się przez lata. Po tym czasie możli­we jest powtó­rze­nie zabie­gu – decy­zja o tym musi być prze­dys­ku­to­wa­na z leka­rzem medy­cy­ny estetycznej.

4

Konsultacja kończąca

Lekarz ocenia final­ne efek­ty i spraw­dza, czy obsza­ry podda­ne tera­pii zosta­ły odpo­wied­nio wypełnione.

Lipotransfer K‑68 okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Zabieg nie wyma­ga uciąż­li­wej, długo­trwa­łej rekon­wa­le­scen­cji. Już następ­ne­go dnia po lipo­fil­lin­gu K‑68 można wrócić do swoich codzien­nych aktyw­no­ści, w tym pracy zawo­do­wej. Począt­ko­wo nale­ży jednak unikać ugnia­ta­nia miejsc zabie­go­wych, maso­wa­nia ich, prze­grze­wa­nia lub nadmier­ne­go wymra­ża­nia (szcze­gól­nie nieko­rzyst­ne są duże skoki temperatur).

80%

Koniecz­ność powtarzania

Efek­ty zabie­gu prze­pro­wa­dza­ne­go tech­no­lo­gią MICRO&NANO FAT by dr Mario Goisis utrzy­mu­ją się przez lata. Wiele zale­ży przy tym od indy­wi­du­al­nych czyn­ni­ków, stylu życia oraz odpo­wied­nie­go dbania o siebie – im wspar­cie dla orga­ni­zmu jest bardziej troskli­we, tym rezul­ta­ty będą trwalsze.

Jak działa lipotransfer K‑68?

11

Przygotowanie do zabiegu

Specja­li­ści przy­go­to­wu­ją skórę pacjenta/pacjentki w obsza­rze zabie­go­wym, m.in. apli­ko­wa­ne jest znieczulenie.

22

Pierwsza faza

Z okolic bioder pacjenta/pacjentki zosta­je pobra­na niewiel­ka ilość tkan­ki tłuszczowej.

33

Druga faza

Pobra­ny mate­riał zosta­je odpo­wied­nio opra­co­wy­wa­ny – filtro­wa­ny oraz prze­twa­rza­ny w NANO FAT i/lub MICRO FAT.

44

Trzecia faza

Przy­go­to­wa­ny prepa­rat zosta­je wstrzyk­nię­ty w obsza­ry wyma­ga­ją­ce wspar­cia (rege­ne­ra­cji i odży­wie­nia lub wolumetrii).

55

Ostatnia faza

Specja­li­sta ocenia uzyska­ne efek­ty i prze­ka­zu­je wska­zów­ki pozabiegowe.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry