Lipotransfer

Lipotransfer – przeszczep tkanki tłuszczowej

Lipo­trans­fer to zabieg, który pole­ga na wypeł­nia­niu ubyt­ków tkan­ko­wych i reduk­cji oznak starze­nia z użyciem auto­lo­gicz­ne­go mate­ria­łu, czyli tkan­ki tłusz­czo­wej pobra­nej od pacjen­ta. Rezul­ta­ty kura­cji są dyskret­ne i bardzo natu­ral­ne, a co ważne utrzy­mu­ją się nawet kilka lat. Prze­szcze­pu własnej tkan­ki tłusz­czo­wej z jedne­go rejo­nu ciała w inny doko­nu­je doświad­czo­ny i wykwa­li­fi­ko­wa­nych lekarz chirurg. Prze­szczep tłusz­czu zwykle prze­pro­wa­dza się w znie­czu­le­niu ogól­nym. Zabieg poprze­dza wstęp­na konsul­ta­cja, podczas której specja­li­sta ocenia stan zdro­wia pacjen­ta, pozna­je jego ocze­ki­wa­nia i wyklu­cza ewen­tu­al­ne przeciwwskazania.

Lipotransfer – modelowanie i wyszczuplenie ciała

Lipo­trans­fer łączy medy­cy­nę rege­ne­ra­cyj­ną z wolu­me­trią. Pozwa­la w natu­ral­ny sposób udosko­na­lić proble­ma­tycz­ne rejo­ny ciała. To zabieg dedy­ko­wa­ny dla kobiet, jak i mężczyzn, wszyst­kich osób, które chcą wysmu­klić i wymo­de­lo­wać sylwet­kę bez długo­trwa­łej rekon­wa­le­scen­cji. Przy­kła­do­wo, lipo­trans­fer pozwa­la wypeł­nić ubyt­ki w pier­siach, dodać obję­to­ści poślad­kom i jedno­cze­śnie pozbyć się bocz­ków, czy nadmia­ru tkan­ki tłusz­czo­wej z wewnętrz­nej stro­ny ud. Prze­szczep tłusz­czu jest prze­pro­wa­dza­ny u pacjen­tów w każdym wieku, zarów­no młodych, jak i tych dojrza­łych. Ze wzglę­du na wyko­rzy­sta­nie mate­ria­łu auto­lo­gicz­ne­go (biokom­pa­ty­bil­ność) ten zabieg jmode­lu­ją­co-wyszczu­pla­ją­cy jest szcze­gól­nie pole­ca­ny alergiom.

W naszej Klini­ce Novo­derm oferu­je­my nie tylko lipo­trans­fer, ale również różne inne zabie­gi mode­lu­ją­ce i wysmu­kla­ją­ce, które dają zado­wa­la­ją­ce efek­ty tera­peu­tycz­ne. Zachę­ca­my do kontak­tu osoby chcą­ce udosko­na­lić proble­ma­tycz­ne obsza­ry ciała celu dobra­nia opty­mal­nej kuracji.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry