Botoks (zmarszczki, bruksizm, nadpotliwość)

Cennik

ZabiegCena
Jedna okoli­ca : ( lwia zmarszcz­ka, zmarszcz­ki poprzecz­ne, zmarszcz­ki wokół oczu )400 zł
Dwie okoli­ce750 zł
Trzy okoli­ce1100 zł
Zmarszcz­ki palacza250 zł
Zmarszcz­ki królicze250 zł
Lecze­nie bruksizmu900 — 1 400 zł
Lecze­nie nadpo­tli­wo­ści dłoni1 600 zł
Lecze­nie nadpo­tli­wo­ści pach1 600 zł
toksyna botulinowa

Czym jest botoks?

Toksyna botulinowa jest powszechnie stosowanym preparatem w medycynie estetycznej.

Jest bezpiecz­na i daje świet­ne rezul­ta­ty poza­bie­go­we. Dzię­ki zabie­go­wi z wyko­rzy­sta­niem botok­su może­my pozbyć się zmarsz­czek, które powsta­ją na czole, między brwia­mi, przy oczach ( kurze łapki) i przy ustach (zmarszcz­ki pala­cza). Botoks na zmarszcz­ki zapew­nia efekt wygła­dzo­nej i napię­tej skóry.

Botoks może być także stoso­wa­ny na nadmier­ną i mimo­wol­ną aktyw­ność mięśni żwaczy, czyli bruk­sizm. Dość charak­te­ry­stycz­ne dla tej przy­pa­dło­ści jest zaci­ska­nie i zgrzy­ta­nie zęba­mi podczas snu. Botoks na bruk­sizm poma­ga czaso­wo zablo­ko­wać prze­pływ impul­su nerwo­we­go do mięśni żwacza. Dzię­ki czemu zmniej­sza się napię­cie mięśnia, co prowa­dzi do jego obkur­cze­nia i rozluź­nie­nia. W ten sposób znika zgrzy­ta­nie zęba­mi, a rysy twarzy w okoli­cach szczę­ki stają się łagod­niej­sze i młodsze.

Botoks świet­nie spraw­dzi się także w lecze­niu nadpo­tli­wo­ści. Na tę przy­pa­dłość choru­je jedna na dwadzie­ścia osób. Charak­te­ry­zu­je się nadmier­ną aktyw­no­ścią gruczo­łów poto­wych, które mogą zostać dużo łatwiej pobu­dzo­ne przez lęk, stres i inne silne stany emocjo­nal­ne. Nadpo­tli­wość najczę­ściej wystę­pu­je w rejo­nie dłoni i pach. Botoks na nadpo­tli­wość bloku­je nerwy zaopa­tru­ją­ce gruczo­ły poto­we, dzię­ki czemu zosta­ją czaso­wo wyłą­czo­ne i zaczy­na­ją ogra­ni­czać nadpotliwość.

Botoks: Klucz do młod­szej i gład­szej skóry bez operacji

Botoks, znany nauko­wo jako toksy­na botu­li­no­wa typu A, to jedno z najpo­pu­lar­niej­szych i najsku­tecz­niej­szych rozwią­zań w dzie­dzi­nie medy­cy­ny este­tycz­nej, stoso­wa­ne do zwal­cza­nia oznak starze­nia. Jego zdol­ność do wygła­dza­nia zmarsz­czek i linii mimicz­nych spra­wia, że jest wybo­rem nr 1 dla osób pragną­cych zacho­wać młody wygląd skóry bez koniecz­no­ści podda­wa­nia się inwa­zyj­nym zabie­gom chirurgicznym.

Jak dzia­ła botoks?

Botoks dzia­ła poprzez tymcza­so­we zablo­ko­wa­nie sygna­łów nerwo­wych do mięśni, w wyni­ku czego mięśnie te się rozluź­nia­ją, a skóra nad nimi staje się gład­ka i pozba­wio­na zmarsz­czek. Zabieg jest szyb­ki, bezpiecz­ny i nie wyma­ga czasu rekon­wa­le­scen­cji, co czyni go wygod­ną opcją dla osób zapra­co­wa­nych i tych, które pragną szyb­kich efektów.

Korzy­ści z zabie­gu botoksem

 • Reduk­cja zmarsz­czek i linii mimicz­nych: Botoks skutecz­nie wygła­dza zmarszcz­ki na czole, kurze łapki wokół oczu oraz lwią zmarszcz­kę, przy­wra­ca­jąc skórze młodzień­czy wygląd.
 • Brak koniecz­no­ści rekon­wa­le­scen­cji: Zabieg botok­sem jest mini­mal­nie inwa­zyj­ny, co ozna­cza, że można natych­miast wrócić do swoich codzien­nych zajęć.
 • Długo­trwa­łe efek­ty: Efek­ty zabie­gu mogą utrzy­my­wać się od 3 do 6 miesię­cy, a regu­lar­ne stoso­wa­nie może prowa­dzić do dłuż­szej trwa­ło­ści rezultatów.
 • Bezpie­czeń­stwo: Gdy jest wyko­ny­wa­ny przez doświad­czo­ne­go specja­li­stę, botoks jest bezpiecz­nym zabie­giem z mini­mal­nym ryzy­kiem skut­ków ubocznych.
 • Wszech­stron­ność: Botoks może być również stoso­wa­ny do lecze­nia nadmier­nej potli­wo­ści, migren i niektó­rych proble­mów zwią­za­nych z napię­ciem mięśniowym.

Dla kogo jest botoks?

Botoks jest pole­ca­ny dla osób, które zauwa­ży­ły na swojej twarzy ozna­ki starze­nia, takie jak zmarszcz­ki czy linie mimicz­ne, i chcą je zredu­ko­wać w sposób niein­wa­zyj­ny. Jest to dosko­na­ła opcja dla osób w różnym wieku, które chcą zacho­wać młody wygląd skóry lub zmini­ma­li­zo­wać już istnie­ją­ce zmarszczki.

Wybie­ra­jąc zabieg botok­sem, ważne jest, aby skorzy­stać z usług certy­fi­ko­wa­ne­go specja­li­sty medy­cy­ny este­tycz­nej, który zapew­ni bezpiecz­ne i skutecz­ne wyko­na­nie zabie­gu. Dzię­ki botok­so­wi możesz cieszyć się gład­ką, młodzień­czą skórą bez koniecz­no­ści podda­wa­nia się długim i bole­snym proce­du­rom chirur­gicz­nym. Odkryj sekret młode­go wyglą­du z botok­sem i ciesz się pięk­ną, odmło­dzo­ną skórą.

Kiedy najlepiej zrobić botoks ?

Botoks, czyli toksy­na botu­li­no­wa, jest jednym z najpo­pu­lar­niej­szych zabie­gów medy­cy­ny este­tycz­nej, który poma­ga zredu­ko­wać widocz­ność zmarsz­czek mimicz­nych oraz zapo­bie­gać powsta­wa­niu nowych. Jednak­że, odpo­wiedź na pyta­nie, kiedy najle­piej zrobić botoks, zale­ży od kilku czynników.

Po pierw­sze, wiek to ważny czyn­nik, który nale­ży wziąć pod uwagę. Botoks zwykle zale­ca­ny jest dla osób, które zaczy­na­ją dostrze­gać pierw­sze ozna­ki starze­nia, czyli około 30–40 roku życia. Jednak­że, nie ma jedno­znacz­nej regu­ły co do wieku, w którym najle­piej zrobić botoks, ponie­waż każdy orga­nizm jest inny i każdy zaczy­na starzeć się w inny sposób.

Po drugie, czas wyko­ny­wa­nia zabie­gu botok­su zale­ży od tego, kiedy poja­wia­ją się pierw­sze zmarszcz­ki mimicz­ne. Zazwy­czaj zale­ca się, aby zabieg wyko­ny­wać w momen­cie, gdy zmarszcz­ki są jesz­cze płyt­kie i łatwiej jest im zapo­biec niż leczyć.

Osta­tecz­nie, decy­zja o wyko­na­niu botok­su zale­ży od prefe­ren­cji pacjen­ta i jego indy­wi­du­al­nych potrzeb. Botoks można wyko­nać o dowol­nej porze roku, jednak­że warto unikać inten­syw­ne­go opala­nia, sola­rium i gorą­ce­go klima­tu przez okres około 2 tygo­dni po zabiegu.

 

Co to jest botoks ?

Botoks to popu­lar­ny zabieg medy­cy­ny este­tycz­nej, które­go celem jest niwe­lo­wa­nie zmarsz­czek mimicz­nych i popra­wa wyglą­du skóry. Zabieg pole­ga na wstrzyk­nię­ciu toksy­ny botu­li­no­wej, która bloku­je impul­sy nerwo­we, hamu­jąc skur­cze mięśni odpo­wie­dzial­nych za powsta­wa­nie zmarsz­czek. Dzię­ki temu skóra na twarzy staje się gład­ka i młod­sza, a wygląd całe­go obli­cza ulega poprawie.

Botoks stoso­wa­ny jest głów­nie do niwe­lo­wa­nia zmarsz­czek na czole, wokół oczu (tzw. “kurze łapki”) oraz między brwia­mi. Jest to zabieg bezpiecz­ny i skutecz­ny, który prze­pro­wa­dza­ny jest przez doświad­czo­nych specja­li­stów. Efek­ty zabie­gu utrzy­mu­ją się przez okres od 3 do 6 miesię­cy, po czym koniecz­ne jest powtó­rze­nie zabie­gu, aby utrzy­mać efekt.

Warto jednak pamię­tać, że botoks nie jest odpo­wied­nim rozwią­za­niem dla wszyst­kich rodza­jów zmarsz­czek i nie zawsze daje ocze­ki­wa­ne efek­ty. Dlate­go przed podję­ciem decy­zji o zabie­gu nale­ży skon­sul­to­wać się z doświad­czo­nym specja­li­stą, który pomo­że dobrać odpo­wied­nią meto­dę niwe­lo­wa­nia zmarsz­czek i indy­wi­du­al­nie dopa­so­wać dawkę oraz sposób poda­nia toksy­ny botulinowej.

 

Co jest lepsze botoks czy kwas hialuronowy ?

Botoks i kwas hialu­ro­no­wy to dwa różne rodza­je zabie­gów medy­cy­ny este­tycz­nej, które służą do niwe­lo­wa­nia zmarsz­czek i popra­wy wyglą­du skóry. Oba zabie­gi mają swoje zale­ty i wska­za­nia, dlate­go trud­no jedno­znacz­nie stwier­dzić, który z nich jest lepszy.

Botoks dzia­ła poprzez bloko­wa­nie impul­sów nerwo­wych, co powo­du­je zrelak­so­wa­nie mięśni i tym samym niwe­lo­wa­nie zmarsz­czek mimicz­nych. Jest to zabieg skutecz­ny i bezpiecz­ny, a efek­ty utrzy­mu­ją się zazwy­czaj od 3 do 6 miesię­cy. Botoks jest szcze­gól­nie skutecz­ny w niwe­lo­wa­niu zmarsz­czek na czole, między brwia­mi oraz wokół oczu.

Kwas hialu­ro­no­wy nato­miast dzia­ła poprzez wypeł­nie­nie zmarsz­czek i bruzd oraz popra­wę napię­cia,  nawil­że­nia skóry oraz owalu twarzy. Kwas hialu­ro­no­wy jest natu­ral­nym skład­ni­kiem skóry, dlate­go jest to substan­cja dobrze tole­ro­wa­na przez orga­nizm i dają­ca natu­ral­ne efek­ty. Zabieg z użyciem kwasu hialu­ro­no­we­go jest stosun­ko­wo krót­ki i nie wyma­ga długiej rekon­wa­le­scen­cji, a efek­ty utrzy­mu­ją się zazwy­czaj od 6 do 12 miesię­cy. Kwas hialu­ro­no­wy stosu­je się głów­nie do wolu­me­trii,  niwe­lo­wa­nia zmarsz­czek noso­wo-wargo­wych, bruzd pod ocza­mi oraz powięk­sza­nia ust.

W zależ­no­ści od rodza­ju zmarsz­czek oraz indy­wi­du­al­nych potrzeb i prefe­ren­cji pacjen­ta, może okazać się, że botoks lub kwas hialu­ro­no­wy będą lepszym rozwią­za­niem. Dlate­go każdy zabieg w Klini­ce Novo­derm poprze­dzo­ny jest konsul­ta­cją lekarską.

 

Botoks jak długo się utrzymuje ?

Efek­ty zabie­gu botok­su utrzy­mu­ją się zazwy­czaj od 3 do 6 miesię­cy, po czym mięśnie powo­li zaczy­na­ją wracać do swoje­go natu­ral­ne­go stanu i skut­ki zabie­gu stop­nio­wo zani­ka­ją. Jednak­że czas utrzy­my­wa­nia się efek­tów botok­su zale­ży od wielu czyn­ni­ków, takich jak:

 • indy­wi­du­al­na reak­cja orga­ni­zmu na toksy­nę botulinową,
 • dawka toksy­ny botu­li­no­wej stoso­wa­na w zabiegu,
 • obszar i ilość mięśni podda­nych zabiegowi,
 • styl życia pacjenta,
 • rodzaj skóry i jej kondycja.

W niektó­rych przy­pad­kach efek­ty botok­su mogą utrzy­my­wać się krócej niż 3 miesią­ce, a w innych — nawet do 9 miesię­cy. Zazwy­czaj zale­ca się powtó­rze­nie zabie­gu co około 4–6 miesię­cy, aby utrzy­mać efek­ty i zapo­biec powsta­wa­niu nowych zmarsz­czek mimicznych.

Warto jednak pamię­tać, że zabieg botok­su powi­nien być wyko­ny­wa­ny przez doświad­czo­ne­go leka­rza,  który dobie­rze odpo­wied­nią dawkę toksy­ny botu­li­no­wej oraz sposób jej poda­nia, aby unik­nąć powi­kłań i uzyskać natu­ral­ny, zado­wa­la­ją­cy efekt.

 

Dlaczego botoks działa po kilku dniach ?

Botoks dzia­ła po kilku dniach, ponie­waż jest to proces stop­nio­wy i wyma­ga czasu na osią­gnię­cie pełne­go efek­tu. Zabieg pole­ga na wstrzyk­nię­ciu toksy­ny botu­li­no­wej do mięśni mimicz­nych, które powo­du­ją powsta­wa­nie zmarsz­czek. Toksy­na bloku­je impul­sy nerwo­we docie­ra­ją­ce do mięśni, przez co mięśnie się rozluź­nia­ją, a skóra staje się gładka.

Po poda­niu botok­su trwa około 24–48 godzin, zanim toksy­na zacznie dzia­łać, ponie­waż musi dotrzeć do recep­to­rów nerwo­wych w mięśniach. Następ­nie mięśnie stop­nio­wo rozluź­nia­ją się, co może trwać od kilku dni do tygo­dni, w zależ­no­ści od indy­wi­du­al­nej reak­cji orga­ni­zmu i rodza­ju zabiegu.

Pełny efekt zabie­gu botok­su osią­ga się zazwy­czaj po około 7–14 dniach, gdy mięśnie są już w pełni zrelak­so­wa­ne i skóra wygła­dzo­na. Po tym czasie zmarszcz­ki mimicz­ne są mniej widocz­ne, a skóra nabie­ra bardziej wypo­czę­te­go i młod­sze­go wyglądu.

Warto pamię­tać, że czas potrzeb­ny na osią­gnię­cie pełne­go efek­tu może się różnić w zależ­no­ści od indy­wi­du­al­nych cech orga­ni­zmu, rodza­ju zabie­gu i dawki toksy­ny botulinowej.

 

Dlaczego po botoksie nie wolno się schylać ?

Po zabie­gu botok­su zale­ca się unika­nie schy­la­nia się i wyko­ny­wa­nia ćwiczeń fizycz­nych przez około 4 godzi­ny. Powód tego zale­ce­nia wyni­ka z faktu, że schy­la­nie się lub podno­sze­nie cięż­kich przed­mio­tów może zwięk­szać prze­pływ krwi w obrę­bie twarzy i zwięk­szać ciśnie­nie krwi w naczy­niach krwio­no­śnych. Może to prowa­dzić do prze­miesz­cze­nia się toksy­ny botu­li­no­wej w obrę­bie twarzy, co może zmniej­szyć jej skutecz­ność lub prowa­dzić do wystą­pie­nia niepo­żą­da­nych efek­tów ubocznych.

Jeśli po zabie­gu botok­su koniecz­ne jest schy­le­nie się, nale­ży zrobić to z ostroż­no­ścią i unikać nagłych ruchów. Zale­ca się również unika­nie aktyw­no­ści fizycz­nej i gorą­cych kąpie­li przez kilka godzin po zabie­gu, ponie­waż mogą one zwięk­szać prze­pływ krwi i spowo­do­wać podob­ne efekty.

Warto pamię­tać, że po zabie­gu botok­su nale­ży stoso­wać się do zale­ceń leka­rza oraz unikać wszel­kich czyn­ni­ków, które mogą wpły­nąć na wynik zabie­gu i zwięk­szyć ryzy­ko dzia­łań niepożądanych.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Botoks jest dosko­na­łym zabie­giem dzia­ła­ją­cym na zmarszcz­ki,  pozo­sta­wia wygła­dzo­ną skórę twarzy. Bloku­je też nadpo­tli­wość i poma­ga uporać się z proble­mem nadmier­nej aktyw­no­ści mięśni żwaczy. Jego wszech­stron­ność jest doce­nia­na w medy­cy­nie este­tycz­nej. Efek­ty zabie­gu są propor­cjo­nal­ne do jego ceny.

Bezpieczeństwo

Zabieg jest bezpiecz­ny dla pacjen­ta. Nad jego prawi­dło­wym prze­bie­giem czuwa lekarz medy­cy­ny estetycznej.

Komfort

Zabieg nie wyma­ga okre­su rekon­wa­le­scen­cji. Pacjent po jego zakoń­cze­niu  może wrócić do codzien­nych zajęć.

Częste pytania

 • Czy zabieg jest bolesny?

  Zabieg z zasto­so­wa­niem botok­su może spra­wić niewiel­ki dyskom­fort, który można porów­nać do ugry­zie­nia koma­ra. Nawet najbar­dziej wraż­li­wy pacjent jest w stanie znieść zabieg.

 • Jak długo trwa zabieg?

  Zabieg iniek­cji toksy­ny botu­li­no­wej trwa zazwy­czaj od kilka do kilku­na­stu minut, w zależ­no­ści od miej­sca zabiegowego.

 • Jak długo utrzymują się efekty?

  Toksy­na botu­li­no­wa utrzy­mu­je się w orga­ni­zmie nawet do kilku miesię­cy. Zale­ży od miej­sca, w które zosta­ła podana.

Przeciwwskazania

 • ciąża i karmie­nie piersią,
 • stany grypo­we,
 • nadwraż­li­wość na skład­ni­ki preparatu,
 • miej­sco­we infek­cje skóry,
 • stoso­wa­nie antybiotyków,
 • zabu­rze­nia krzep­nię­cia krwi,
 • zabu­rze­nia prze­wod­nic­twa nerwowo-mięśniowego,
 • zdia­gno­zo­wa­ne stoso­wa­nie leków anty­ko­agu­la­cyj­nych (m.in.aspiryna).

Botoks krok po kroku

1

Konsultacja

Przed wyko­na­niem zabie­gu nale­ży skorzy­stać z konsul­ta­cji specja­li­stycz­nej w celu omówie­nia proble­mu i usta­le­nia meto­dy działania.

2

Pierwszy zabieg

W zależ­no­ści od charak­te­ry­sty­ki proble­mu lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej dobie­ra odpo­wied­nią ilości prepa­ra­tu, a następ­nie wstrzy­ku­je go w miej­sce zabie­go­we cien­ką, jedno­ra­zo­wą igłą.

3

Kolejne zabiegi

Kolej­ny zabieg z wyko­rzy­sta­niem toksy­ny botu­li­no­wej powi­nien być szcze­gó­ło­wo omówio­ny z leka­rzem medy­cy­ny estetycznej.

4

Konsultacja kończąca

Po zabie­gu lekarz ocenia uzyska­ne efek­ty. Spraw­dza, czy zaapli­ko­wa­na ilość prepa­ra­tu jest wystar­cza­ją­ca do osią­gnię­cia zado­wa­la­ją­ce­go efektu.

Botoks okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Zabieg z użyciem toksy­ny botu­li­no­wej nie wyma­ga okre­su rekon­wa­le­scen­cji. Po zakoń­cze­niu zabie­gu pacjent może wrócić od razu do domu.

80%

Koniecz­ność powtarzania

W niektó­rych przy­pad­kach wystar­czy jedna dawka toksy­ny botu­li­no­wej do uzyska­nia zado­wa­la­ją­cych efek­tów. Każde ewen­tu­al­ne powtó­rze­nie powin­no być uzgod­nio­ne z leka­rzem medy­cy­ny estetycznej.

Jak działa botoks?

11

Przygotowanie do zabiegu

Każdy zabieg powi­nien być poprze­dzo­ny konsul­ta­cją specjalistyczną.

22

Pierwsza faza

Przed zabie­giem specja­li­sta przy­go­to­wu­je skórę do iniek­cji preparatu.

33

Druga faza

Następ­nie dobie­ra odpo­wied­nią ilość toksy­ny botu­li­no­wej w zależ­no­ści od miej­sca zabiegowego.

44

Trzecia faza

Toksy­na botu­li­no­wa zosta­je zaapli­ko­wa­na we wska­za­ne miej­sce zabiegowe.

55

Ostatnia faza

Po zabie­gu lekarz ocenia uzyska­ne efekty.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry