Botoks (zmarszczki, bruksizm, nadpotliwość)

Cennik

Jedna okoli­ca : ( lwia zmarszcz­ka, zmarszcz­ki poprzecz­ne, zmarszcz­ki wokół oczu )400 zł
Dwie okoli­ce750 zł
Trzy okoli­ce950 zł
Lecze­nie bruksizmu900,00 — 1 400,00 zł
Lecze­nie nadpo­tli­wo­ści dłoni1 600,00 zł
Lecze­nie nadpo­tli­wo­ści pach1 600,00 zł
toksyna botulinowa

Czym jest botoks?

Toksyna botulinowa jest powszechnie stosowanym preparatem w medycynie estetycznej.

Jest bezpiecz­na i daje świet­ne rezul­ta­ty poza­bie­go­we. Dzię­ki zabie­go­wi z wyko­rzy­sta­niem botok­su może­my pozbyć się zmarsz­czek, które powsta­ją na czole, między brwia­mi, przy oczach ( kurze łapki) i przy ustach (zmarszcz­ki pala­cza). Botoks na zmarszcz­ki zapew­nia efekt wygła­dzo­nej i napię­tej skóry.

Botoks może być także stoso­wa­ny na nadmier­ną i mimo­wol­ną aktyw­ność mięśni żwaczy, czyli bruk­sizm. Dość charak­te­ry­stycz­ne dla tej przy­pa­dło­ści jest zaci­ska­nie i zgrzy­ta­nie zęba­mi podczas snu. Botoks na bruk­sizm poma­ga czaso­wo zablo­ko­wać prze­pływ impul­su nerwo­we­go do mięśni żwacza. Dzię­ki czemu zmniej­sza się napię­cie mięśnia, co prowa­dzi do jego obkur­cze­nia i rozluź­nie­nia. W ten sposób znika zgrzy­ta­nie zęba­mi, a rysy twarzy w okoli­cach szczę­ki stają się łagod­niej­sze i młodsze.

Botoks świet­nie spraw­dzi się także w lecze­niu nadpo­tli­wo­ści. Na tę przy­pa­dłość choru­je jedna na dwadzie­ścia osób. Charak­te­ry­zu­je się nadmier­ną aktyw­no­ścią gruczo­łów poto­wych, które mogą zostać dużo łatwiej pobu­dzo­ne przez lęk, stres i inne silne stany emocjo­nal­ne. Nadpo­tli­wość najczę­ściej wystę­pu­je w rejo­nie dłoni i pach. Botoks na nadpo­tli­wość bloku­je nerwy zaopa­tru­ją­ce gruczo­ły poto­we, dzię­ki czemu zosta­ją czaso­wo wyłą­czo­ne i zaczy­na­ją ogra­ni­czać nadpotliwość.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Botoks jest dosko­na­łym wypeł­nia­czem zmarsz­czek, dzię­ki czemu pozo­sta­wia wygła­dzo­ną skórę twarzy. Bloku­je też nadpo­tli­wość i poma­ga uporać się z proble­mem nadmier­nej aktyw­no­ści mięśni żwaczy. Jego wszech­stron­ność jest doce­nia­na w medy­cy­nie este­tycz­nej. Efek­ty zabie­gu są propor­cjo­nal­ne do jego ceny.

Bezpieczeństwo

Zabieg jest bezpiecz­ny dla pacjen­ta. Nad jego prawi­dło­wym prze­bie­giem czuwa lekarz medy­cy­ny estetycznej.

Komfort

Zabieg nie wyma­ga okre­su rekon­wa­le­scen­cji. Pacjent po jego zakoń­cze­niu  może wrócić do codzien­nych zajęć.

Częste pytania

 • Czy zabieg jest bolesny?

  Zabieg z zasto­so­wa­niem botok­su może spra­wić niewiel­ki dyskom­fort, który można porów­nać do ugry­zie­nia koma­ra. Nawet najbar­dziej wraż­li­wy pacjent jest w stanie znieść zabieg.

 • Jak długo trwa zabieg?

  Zabieg iniek­cji toksy­ny botu­li­no­wej trwa zazwy­czaj od kilka do kilku­na­stu minut, w zależ­no­ści od miej­sca zabiegowego.

 • Jak długo utrzymują się efekty?

  Toksy­na botu­li­no­wa utrzy­mu­je się w orga­ni­zmie nawet do kilku miesię­cy. Zale­ży od miej­sca, w które zosta­ła podana.

Przeciwwskazania

 • ciąża i karmie­nie piersią,
 • stany grypo­we,
 • nadwraż­li­wość na skład­ni­ki preparatu,
 • miej­sco­we infek­cje skóry,
 • stoso­wa­nie antybiotyków,
 • zabu­rze­nia krzep­nię­cia krwi,
 • zabu­rze­nia prze­wod­nic­twa nerwowo-mięśniowego,
 • zdia­gno­zo­wa­ne stoso­wa­nie leków anty­ko­agu­la­cyj­nych (m.in.aspiryna).

Botoks krok po kroku

1

Konsultacja

Przed wyko­na­niem zabie­gu nale­ży skorzy­stać z konsul­ta­cji specja­li­stycz­nej w celu omówie­nia proble­mu i usta­le­nia meto­dy działania.

2

Pierwszy zabieg

W zależ­no­ści od charak­te­ry­sty­ki proble­mu lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej dobie­ra odpo­wied­nią ilości prepa­ra­tu, a następ­nie wstrzy­ku­je go w miej­sce zabie­go­we cien­ką, jedno­ra­zo­wą igłą.

3

Kolejne zabiegi

Kolej­ny zabieg z wyko­rzy­sta­niem toksy­ny botu­li­no­wej powi­nien być szcze­gó­ło­wo omówio­ny z leka­rzem medy­cy­ny estetycznej.

4

Konsultacja kończąca

Po zabie­gu lekarz ocenia uzyska­ne efek­ty. Spraw­dza, czy zaapli­ko­wa­na ilość prepa­ra­tu jest wystar­cza­ją­ca do osią­gnię­cia zado­wa­la­ją­ce­go efektu.

Botoks okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Zabieg z użyciem toksy­ny botu­li­no­wej nie wyma­ga okre­su rekon­wa­le­scen­cji. Po zakoń­cze­niu zabie­gu pacjent może wrócić od razu do domu.

80%

Koniecz­ność powtarzania

W niektó­rych przy­pad­kach wystar­czy jedna dawka toksy­ny botu­li­no­wej do uzyska­nia zado­wa­la­ją­cych efek­tów. Każde ewen­tu­al­ne powtó­rze­nie powin­no być uzgod­nio­ne z leka­rzem medy­cy­ny estetycznej.

Jak działa botoks?

11

Przygotowanie do zabiegu

Każdy zabieg powi­nien być poprze­dzo­ny konsul­ta­cją specjalistyczną.

22

Pierwsza faza

Przed zabie­giem specja­li­sta przy­go­to­wu­je skórę do iniek­cji preparatu.

33

Druga faza

Następ­nie dobie­ra odpo­wied­nią ilość toksy­ny botu­li­no­wej w zależ­no­ści od miej­sca zabiegowego.

44

Trzecia faza

Toksy­na botu­li­no­wa zosta­je zaapli­ko­wa­na we wska­za­ne miej­sce zabiegowe.

55

Ostatnia faza

Po zabie­gu lekarz ocenia uzyska­ne efekty.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry