Dr Cyj Hair Filler

Cennik

ZabiegCena
1ml550 zł
terapia peptydowa na wlosy

Czym jest Dr.Cyj Hair Filler?

Dr.Cyj Hair Filler to peptydowa terapia włosów.

Celem kura­cji jest zaha­mo­wa­nie wypa­da­nia włosów i przy­spie­sze­nie ich odro­stu. Jest to możli­we dzię­ki temu, że Dr.Cyj Hair Filler jest zabie­giem pobu­dza­ją­cym krąże­nie skóry głowy i rewi­ta­li­zu­je miesz­ki włoso­we. Kura­cja prze­zna­czo­na jest dla kobiet i mężczyzn. Znaj­du­je zasto­so­wa­nie zarów­no przy łysie­niu andro­ge­no­wym, jak i przy wypa­da­niu włosów spowo­do­wa­nych stre­sem, złą dietą, częstym farbo­wa­niem lub niewła­ści­wą pielę­gna­cją włosów i skóry głowy.

Unikatowa formuła Dr.Cyj Hair Filler

Dr.Cyj Hair Filler to unika­to­wa formu­ła, która wyko­rzy­stu­je niezwy­kle skutecz­ny prepa­rat. Zawie­ra on w sobie 7 rewo­lu­cyj­nych pepty­dów i kwas hialu­ro­no­wy. Inno­wa­cyj­ność zabie­gu to nie tylko sam skład prepa­ra­tu, ale i unika­to­wa tech­no­lo­gia. Zapew­nia ona długo­trwa­łe uwal­nia­nie się i pene­tra­cję substan­cji aktyw­nych. Efek­tem kura­cji jest:

 • Powstrzy­ma­nie wypa­da­nia włosów
 • Skutecz­na walka z alopecia
 • Przy­spie­sze­nie poro­stu włosów
 • Pogru­bie­nie i zagęsz­cze­nie włosów
 • Rewi­ta­li­za­cja miesz­ków włosowych
 • Wzmoc­nie­nie włosów po i przed przeszczepem.

Korzy­ści z Tera­pii DR CYJ Hair Filler

 1. Stymu­la­cja wzro­stu nowych włosów: Dzię­ki zawar­to­ści aktyw­nych pepty­dów, DR CYJ Hair Filler wspo­ma­ga natu­ral­ny proces wzro­stu włosów.
 2. Zmniej­sze­nie wypa­da­nia włosów: Regu­lar­ne stoso­wa­nie tera­pii znaczą­co redu­ku­je problem wypa­da­nia włosów, wzmac­nia­jąc je od korzenia.
 3. Inten­syw­ne nawil­że­nie skóry głowy: Kwas hialu­ro­no­wy zapew­nia długo­trwa­łe nawil­że­nie skóry głowy, co jest kluczo­we dla utrzy­ma­nia zdro­wych włosów.
 4. Popra­wa gęsto­ści i grubo­ści włosów: Tera­pia pozwa­la na osią­gnię­cie widocz­nej popra­wy gęsto­ści włosów oraz zwięk­sze­nia ich objętości.
 5. Odmło­dze­nie skóry głowy: Skład­ni­ki aktyw­ne wspie­ra­ją odno­wę komór­ko­wą skóry głowy, co przy­czy­nia się do jej odmłodzenia.

Dla Kogo Jest Tera­pia DR CYJ Hair Filler?

Tera­pia DR CYJ Hair Filler jest prze­zna­czo­na dla osób doświad­cza­ją­cych proble­mów z wypa­da­niem włosów, prze­rze­dze­niem oraz tych, którzy chcą popra­wić kondy­cję i wygląd swoich włosów. Jest to ideal­ne rozwią­za­nie zarów­no dla kobiet, jak i mężczyzn, poszu­ku­ją­cych skutecz­nej i bezpiecz­nej meto­dy na rege­ne­ra­cję włosów i stymu­la­cję ich wzrostu.

Jak Prze­bie­ga Zabieg DR CYJ Hair Filler?

Zabieg rozpo­czy­na się od konsul­ta­cji z doświad­czo­nym specja­li­stą, który ocenia stan skóry głowy i włosów pacjen­ta. Następ­nie, przy użyciu cien­kiej igły, specja­li­sta apli­ku­je prepa­rat DR CYJ Hair Filler bezpo­śred­nio w obszar skóry głowy wyma­ga­ją­cy rege­ne­ra­cji. Proce­du­ra jest stosun­ko­wo szyb­ka i mało bole­sna, a pacjen­ci mogą wrócić do swoich codzien­nych aktyw­no­ści zaraz po zabie­gu. Dla osią­gnię­cia opty­mal­nych rezul­ta­tów zale­ca się serię kilku zabie­gów w okre­ślo­nych odstę­pach czasu.

Podsu­mo­wa­nie

DR CYJ Hair Filler to nowo­cze­sne i skutecz­ne rozwią­za­nie dla osób bory­ka­ją­cych się z proble­mem wypa­da­nia włosów oraz pragną­cych popra­wić ich kondy­cję i wygląd. Dzię­ki unikal­nej kombi­na­cji pepty­dów i kwasu hialu­ro­no­we­go, tera­pia ta oferu­je znaczą­cą popra­wę w zakre­sie rege­ne­ra­cji, wzro­stu oraz ogól­nej kondy­cji włosów i skóry głowy. Wybie­ra­jąc DR CYJ Hair Filler, decy­du­jesz się na profe­sjo­nal­ną i bezpiecz­ną meto­dę odzy­ska­nia pięk­nych, zdro­wych włosów.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Dr.Cyj Hair Filler to zabieg, który doce­nia­ny jest na całym świe­cie przez leka­rzy medy­cy­ny este­tycz­nej. Został on wyróż­nio­ny przez Stowa­rzy­sze­nie Leka­rzy Derma­to­lo­gów Este­tycz­nych – „Perłę Derma­to­lo­gii Este­tycz­nej” w kate­go­rii „Zdro­we włosy”. Zależ­ność ceny do jako­ści i skutecz­no­ści jest bardzo dobra.

Bezpieczeństwo

Dr.Cyj Hair Filler jest prosty i bezbo­le­sny. Nie wyma­ga poda­wa­nia znie­czu­le­nia. W klini­ce Novo­derm Dr.Cyj Hair Filler wyko­ny­wa­ny jest z zasto­so­wa­niem najwyż­szych standardów.

Komfort

Zabieg Dr.Cyj Hair Filler nie wywo­łu­je u pacjen­ta żadne­go dyskom­for­tu. Proce­du­ra nie wywo­łu­je bólu, przez co nie wyma­ga znieczulenia.

Częste pytania

 • Jakie są efekty zabiegu?

  Efek­ty zabie­gu Dr.Cyj Hair Filler widocz­ne są po 2 miesięcz­nej inten­syw­nej tera­pii pepty­do­wej. Widocz­ne efek­ty to zaha­mo­wa­nie wypa­da­nia włosów, pobu­dze­nie ich do odra­sta­nia, zagęsz­cze­nie i pogru­bie­nie. Efek­ty widocz­ne są już po pierw­szym zabie­gu, który ogra­ni­cza wypa­da­nie włosów. Kolej­ne zabie­gi pobu­dza­ją, krąże­nie i rege­ne­ru­ją miesz­ki, przy­spie­sza­ją ich odra­sta­nie. Rezul­ta­ty widocz­ne są przez rok. Po tym czasie tera­pię nale­ży powtórzyć.

 • Ile trwa zabieg Dr.Cyj Hair Filler?

  Cały zabieg nie jest czaso­chłon­ny. Poje­dyn­czy trwa 30 minut. Jest przy tym bezbo­le­sny i nie wyma­ga znieczulenia.

 • Jakie są efekty uboczne zabiegu?

  Zabieg nie niesie za sobą prak­tycz­nie żadnych efek­tów ubocz­nych. Bezpo­śred­nio po zabie­gu mogą jednak wystą­pić niewiel­kie zgru­bie­nia w miej­scu wstrzyk­nię­cia prepa­ra­tu. U niektó­rych pacjen­tów poja­wia się również niewiel­kie swędze­nie. Obja­wy te mija­ją w prze­cią­gu 24 godzin.

Przeciwwskazania

 • Ciąża i karmie­nie piersią
 • Uczu­le­nie na jaki­kol­wiek skład­nik preparatu
 • Zmia­ny skórne
 • Choro­by skóry
 • Przyj­mo­wa­nie leków immunosupresyjnych
 • Tera­pia sterydowa
 • Choro­by autoimmunologiczne
 • Niewy­rów­na­na cukrzyca
 • Choro­by reumatyczne
 • Prze­wle­kłe anginy
 • Zapa­le­nie wsierdzia
 • Niepeł­no­let­ność

Dr.Cyj Hair Filler krok po kroku

1

Konsultacja

Pierw­szym krokiem jest konsul­ta­cja ze specja­li­stą z klini­ki Novo­derm, która ma na celu wyeli­mi­no­wać prze­ciw­wska­za­nia do zabie­gu oraz przy­go­to­wać do Dr.Cyj Hair Filler.

2

Pierwszy zabieg

Specja­li­sta prze­pro­wa­dza zabieg, który opie­ra się na serii wkłuć w skórę głowy w powierzch­nio­we warstwy skóry właści­wej. W takcie zabie­gu poda­wa­ne są niewiel­kie ilości prepa­ra­tu, co niwe­lu­je dole­gli­wo­ści bólowe.

3

Kolejne zabiegi

Kura­cja trwa 2 miesią­ce, w tym czasie prze­pro­wa­dza się 4 serie w odstę­pach co dwa tygodnie.

4

Konsultacja kończąca

Dla podtrzy­ma­nia efek­tu zale­ca się zabieg przy­po­mi­na­ją­cy po 6 miesią­cach. Lekarz ocenia też efek­ty kuracji.

Dr.Cyj Hair Filler okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Czas rekon­wa­le­scen­cji po Dr.Cyj Hair Filler jest krót­ki. Bezpo­śred­nio po iniek­cji skóra głowy może być uwraż­li­wio­na, zaczer­wie­nio­na i obrzęk­nię­ta. Obja­wy te mija­ją po kilku godzi­nach. Aby unik­nąć ich nasi­le­nia, przez ok. dobę po zabie­gu nie powin­no się myć głowy.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Dr.Cyj Hair Filler  wyko­nu­je się w serii. Cała kura­cja trwa 2 miesią­ce. W tym czasie pacjent podda­wa­ny jest 4 zabie­gom, wyko­ny­wa­nym co dwa tygo­dnie. Efek­ty Dr.Cyj Hair Filler utrzy­mu­ją się przez rok. Po tym czasie zabieg trze­ba powtórzyć.

Jak działa technologia Dr.Cyj Hair Filler?

11

Przygotowanie do zabiegu

Dzień przed zabie­giem nale­ży unikać spoży­wa­nia napo­jów alkoholowych.

22

Pierwsza faza

Lekarz przy­go­to­wu­je niewiel­kie ilości prepa­ra­tu, które zosta­ną poda­ne za pomo­cą iniekcji.

33

Druga faza

Lekarz wyko­nu­je serię wkłuć w powierzch­nio­we warstwy skóry głowy.

44

Trzecia faza

Ostrzy­ki­wa­nie trwa ok. 30 minut i jest bezbolesne.

55

Ostatnia faza

Po zabie­gu można od razu wrócić do codzien­nej aktywności.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry